Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Ledige stillinger - Historiske 01.01.06 - **
<< ledige stillinger | annonser>>
<<>>       | sist oppdatert:20.10.09

 
SØKERLISTER
TILSETTINGER
  Gå til historiske stillinger på Innherred samkommunes sider

 

Eksternutlysninger: (kan søkes av alle) Søknadsfrist

50 % stilling som hjemmekonsulent ved Barneverntjenesten  *** elektronisk søknad  ***

12.02.07

100 % stilling som barnevernkurator/barnevernkonsulent  *** elektronisk søknad  ***

12.02.07

Utmarkskonsulent i Innherred samkommune - Vikariat  *** elektronisk søknad  ***

02.02.07
Distrikt sør - diverse stillinger  (pleie og omsorg) 25.01.07

Brukerstyrt personlig assistent for en blind kvinne i 50 årene

23.01.07
Prosjektleder - Læringsstrategier - 50 %stilling  *** elektronisk søknad  *** 20.01.07

Helsesøsterstillinger, vikariat

20.01.07
Grønn omsorg – Inn på tunet - kjøp av tjenester fra gårder i Levanger/Verdal 12.01.07
Logoped - 100% stilling - PPT 20.12.06
100% stilling som sykepleier, evt. med relevant tilleggsutdanning - flyktningetjenesten 20.12.06
Pleie og omsorg - assistent vaskeri 50 % og sykepleier 50% stilling 20.12.06
Levanger bibliotek - Barne- og ungdomsbibliotekar 20.12.06
Nesheim skole - sekretær 50% - fast stilling 01.12.06
Resultatenhetsleder (vikariat) Helse og rehabilitering 25.11.06
Pleie- og omsorg - Hjemmetjenestene sone Vest, omsorgsbase Verdandes vei / Eplehagen 24.11.06
Merkantile stillinger – Sykepleiestilling - Saksbehandlerstilling, Distrikt øst/Distrikt vest 20.11.06
50 % stilling som Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 18.11.06
Leira mottak - diverse stillinger 18.11.06
Brannkonstabel Ytterøy 01.11.06

Vikarer innen pleie- og omsorg i Levanger Kommune, Distrikt Nord

snarest

Trafikkbetjent - vikariat

20.10.06

snarest

Distrikt sør - diverse stillinger

18.10.06

Avdelingsingeniører byggesak og oppmåling - Innherred samkommune

01.10.06

Renholdere - flere stillinger 30.09.06
100 % stilling (1 års vikariat) som psykisk helsearbeider - Innherred samkommune 01.09.06
Lederstillinger i Levanger kommune   -  forlenget frist 01.09.06
Pleie og omsorg - Distrikt nord - flere stillinger 31.08.06
Fysioterapeut 50 % vikariat - Innherred samkommune 20.08.06
Pleie og omsord, diverse stillinger Distrikt nord 15.08.06
Lederstillinger i Levanger kommune 15.08.06
Assistentstillinger ved Frol oppvekstsenter for skoleåret 06/07 01.08.06
PP-tjenesten - Innherred samkommune 31.07.06
Arbeidsleder i prosjekt – Bokollektiv for enslige mindreårige – 100% stilling 24.07.06
Ytterøy Barnehage – årsvikariat pedagogisk leder 20.07.06
50 % fast stilling og 80 % vikariat som fysioterapeut - Innherred samkommune 11.07.06
Sykepleier - Distrikt Nord, tjenestested Ytterøy 20.06.06
Rektor ved Ekne oppvekstsenter 20.06.06
Spesiallærere i barnehage 17.06.06
Brukerstyrt personlig assistent - Distrikt sør 17.06.06

Nesset ungdomsskole - sekretær

19.05.06

Stillinger innen oppvekstsektoren fra august 2006   

18.05.06

Prosjektet: Bokollektiv for Enslige mindreårige i Levanger - prosjektperioden 01.06.2006 til 01.06.2009

29.04.06

Brukerstyrt personlig assistent (BPA), ca. 50%

22.04.06

Distrikt nord - Avdelingsledere

20.04.06

Distrikt sør - ledige stillinger  (pleie- og omsorg)

05.04.06

Brannkonstabel - Ytterøy 25.03.06
Vikar/ferievikar Levanger brannvesen 25.03.06
Pleie- og omsorgstjenesten - Ferievikarer sommeren 2006 01.03.06
Helsesøster/jordmor, vikar mm - Innherred samkommune 25.01.06
Barnevernkurator og hjemmekonsulent Barnevern,  avdeling Levanger - Innherred samkommune 21.01.06
Leira mottak - diverse stillinger 21.01.06
Resultatenhetsleder Halsan-Momarka oppvekstområde 20.01.06

Morsmållærere for skoleåret 2005/2006

-

 
Internutlysninger: (kun interne søkere) Søknadsfrist
Renholder Skogn barne- og ungdomsskole, ungdomstrinnet 30.03.06

*** E K S T E R N   U T L Y S N I N G *** - alle kan søke


Distrikt sør
- oppgi stillings-ID (st.ID)

Nr.
St.hj


Stilling og kompetanse


%


Ansettelse

Avdeling og arbeidstid


St.ID

1.
3631

Sykepleier

75%

Fast stilling

Turnus
avd. 3830

325.06

2.
3564

Miljøarbeider

17,5%

Fast stilling
2. gangs utlysning

Turnus
avd. 3831

326.06

3.
3561

Miljøarbeider hvilende nattvakt

46%

Vikariat til 16.05.07 med mulighet til forlengelse/fast

Turnus       
avd 3831

327.06

4.
3582

Sykepleier natt

70,5%

Vikariat til 01.01.08 m/mulighet til fast

Turnus     
avd. 3832

328.06

5.
3581

Sykepleier natt

70,4%

Svangerskapsvikariat
01.04.07 til 01.12.07

Turnus     
avd. 3832

329.06

6.
3712

Kokk

50%

Vikariat til 30.09.07 med mulighet til forlengelse

Turnus     
avd. 3840

330.06

7.
3726

Sykepleier

100%

Vikariat til 01.10.07 m/mulighet til forlengelse/fast

Turnus      
avd. 3840

331.06

8.
Foreløpig ikke st. hjemmel

Sykepleier – natt

59,15%

Ved evt internt opprykk i stilling nr 4 eller 5 kan det bli ledig vikariat i 59,15% stilling på natt

Turnus      
avd. 3830

332.06

9.
Foreløpig ikke st. hjemmel

Sykepleier

50%

Ved evt internt opprykk i stilling nr 1 og/eller nr 7 vil det bli ledig mindre stillingsprosent

Turnus    
avd. 3830 / 3840

333.06

Andre opplysninger:

 • Distrikt sør er inndelt i flere avdelinger
 • Avd.3830 er Skogn helsetun med hjemmetjenester

 • Avd.3831 er et bofellesskap

 • Avd. 3832 er nattpatruljen

 • Avd.3840 er Åsen helsetun med hjemmetjenester

 • Distrikt sør har integrert tjeneste mellom institusjon og hjemmetjeneste. Alle må derfor påregne og arbeide fleksibelt både ute og inne, men alle har definert hovedarbeidsplass. Det forventes stor fleksibilitet på dette området.
 • Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for alle stillingene
 • Det stilles krav til autorisasjon i henhold til kompetansekrav
 • For alle som ansettes kreves førerkort klasse B. Firmabil stilles til disposisjon
 • All pasientdokumentasjon skjer på data, så det er en stor fordel med noe datakunnskap. Alle får intern opplæring på fagprogram.
 • Søkere med fast ansettelse i mindre stilling som mener de har krav på større stilling i henhold til HTA kap 1 §2 må fremme krav om dette i søknaden
 • Ingen av stillingene kan kombineres med andre turnusstillinger

Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse Avd.3830/3831/3832 Avd.leder Øyvind Lorentzen eller Oline Kjølsvik (telef.74053900) og Avd.3840 Avd.leder Ole Tannvik eller Kjøkkensjef Anne Undlien (telef.74053940) frist 25.01.07.


Brukerstyrt personlig assistent for en blind kvinne i 50 årene

Nr.     St.hj.

Kompetanse


%


Ansettelse

Avdeling og arbeidstid


St.id:

3711

Assistent

53,33%

Engasjement med mulighet til fast

Se vilkår

Avd.3840

Ikke turnus

St.id: 328/07

Andre opplysninger:

 • Distrikt sør er inndelt i flere avdelinger hvor avd. 3840 er Åsen helsetun med hjemmetjeneste.
 • BPA tilsettes på vilkår etter lov og tariffavtale i Levanger kommune. I tilfelle reduksjon eller opphør av vedtak om BPA, og det ikke kan tilbys annet passende arbeid, må det påregnes opphør av arbeidsforholdet gjennom oppsigelse av stillingen
 • Levanger kommune har arbeidsgiveransvar, men tjenesten administreres fullt og helt av bruker.
 • Det stilles ingen spesielle krav til kompetanse, men det legges stor vekt på skikkethet, aktuelle søkere vil bli tatt inn til intervju.
 • Arbeidet passer for jevnaldrende kvinne. Bør ha kulturelle interesser og være utadvent. Må forplikte seg til å lære ledsaging. Bruker bor ca 3 mil sør for Levanger sentrum.
 • Arbeidstid er 4t daglig mandag-fredag. Fortrinnsvis dagtid, men mulighet til kveldsarbeid.
 • Jobben innebærer hjelp med noe husarbeid, personlige innkjøp, legebesøk, sosiale turer mm. Brukeren har familie.
 • Søker må ha førerkort for bil klasse B
 • Assistent avlønnes p.t. med kr. 206.500-254.300 pr. år
 • Tiltredelse etter avtale.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Distrikt sør, Skogn helsetun, v/ Anlaug H. Zubovic, tlf. 740 53 900.
Søknadsfrist: 23.01.07.


Helsesøsterstillinger, vikariat

Fra 01.01.07- 31.06.07 er det ledig 150% stilling som helsesøster ved avdeling Helsestasjon Barne- og familietjenesten, Levanger kommune. 

Barne- og familietjenesten består av avdelingene Barnevern, Helsestasjon, Spes.ped.førskoleteam og PP-tjeneste, og har til sammen 40 årsverk. Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid.

Arbeidet omfatter hovedsaklig helsestasjons- og skolehelsetjeneste i Levanger kommune.

Kvalifikasjonskrav:
Utdanning som off. godkjent sykepleier med videreutdanning som helsesøster. Søkere må framlegge offentlig autorisasjon.

Ved tilsetting i stillingene vil det bli lagt stor vekt på personlige egenskaper og egnethet så som:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.

 • Evne og vilje til å bidra i utvikling og endring.

 • Fleksibilitet og evne til å takle nye faglige utfordringer

 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet.

Mulighet til å tre raskt inn i stillingene, vil også bli vektlagt.

En vil tilstrebe så stor stillingsandel som mulig innenfor de utlyste stillingene. Søkere bes oppgi ønsket stillingsandel.

Tjenesten disponerer kommunale biler, men bruk av privat bil må også påregnes.

Lønn etter gjeldende avtaleverk og evt. personlig realkompetanse.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og attester og vitnemål medbringes til intervjuet. Vi gjør oppmerksom på at søknadspapirer ikke returneres. 

Nærmere opplysninger v. fagleder Bjørg S. Aglen, Tlf 74052500/ 45481220 e-post: bsa@levanger.kommune.no, eller enhetsleder Marit E. Aksnes, tlf. 74052500/41677704, eller e-post: mea@levanger.kommune.no. Frist: 20.01.07


Grønn omsorg – Inn på tunet
Levanger kommune ved Enhet Helse og rehabilitering vil med bakgrunn i vedtak i Kommunestyret i Levanger den 13.12.06, under sak PS 80/06 (”Grønn omsorg”/”Inn på tunet”), inngå avtaler om kjøp av tjenester med aktuelle gårder i Levanger- og Verdalsregionen før utgangen av januar 2007. Saken har meget høy prioritert fra kommunens side.  

Gårdene som kan være aktuelle for å levere tjenester i tråd med konseptet ”Grønn omsorg – Inn på tunet” må fylle de kriterier og kvalitetskrav som kommunen forutsetter for denne type tjenester. For Levanger kommune er det viktig å forsikre seg om at de som mener seg berettiget til å kunne levere tjenester under tiltaket ”Grønn omsorg – Inn på tunet” melder seg. 

Kommunen vil prioritere å inngå avtaler med de aktuelle gårdene som kan dokumentere tiltak som har fokus på innhold (herunder bredde i tilbudet), kvalitet, struktur, kapasitet, kvalifikasjoner, og bemanning. Det forutsettes en forankret tenkning om en personlig utvikling for den enkelte bruker.

For mer generell informasjon om tiltaket Grønn omsorg – Inn på tunet, så vises det til nettadresse: http://www.innpaatunet.no/ . Spørsmål kan rettes til fungerende enhetsleder Karstein Rye, tlf. 74052000.

Søknad med beskrivelser sendes til; Levanger kommune, Enhet Helse og rehabilitering, p.b. 131, 7601 Levanger
Pr. e-post:: postmottak@levanger.kommune.no
Søknadsfrist: 12.01.07.

- generell info  ^
Logoped - 100% stilling
Med forbehold om godkjenning er det fra 01.01.07 ledig 100% stilling som logoped ved avd. Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) Barne- og familietjenesten, Levanger kommune.

Barne- og familietjenesten består av avdelingene Barnevern, Helsestasjon, Spes.ped.førskoleteam og PPT. Avdeling PPT arbeider på individ- og systemnivå i tett samarbeid med skoler og barnehager. Kunnskapsløftet og ny rammeplan for barnehager er konkrete utfordringer, sammen med prosjektarbeid og metodeutvikling.  PPT legger vekt på god brukerdialog, faglig utvikling, tverrfaglig samarbeid og et godt arbeidsmiljø. PP-teamet vil fra 010107 ha 6,8 årsverk (hvorav 1 logoped førskole og 1 logoped grunnskole) som jobber opp mot 9 skoleenheter (15 skoler) og 36 barnehager.

Logopeden vil arbeide i team med øvrige ansatte i PPT, men har også ansvar for selvstendige utredninger og tiltak. Arbeidet vil i hovedsak dreie seg om elever i grunnskole, men innslag av voksenopplæring og førskole kan også være aktuelt.

Kvalifikasjonskrav:
Vi ønsker en person med utdanning som logoped, fortrinnsvis med lærerutdanning i bunnen. Utredningskompetanse vedr. lese/skrivevansker er nødvendig.  

Erfaring fra arbeid i PPT, kunnskap om og erfaring fra skole vil være en fordel. Ved tilsetting i stillingen vil det bli lagt stor vekt på personlige egenskaper og egnethet så som:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.
 • Evne og vilje til å bidra i utvikling og endring.
 • Fleksibilitet og evne til å takle nye faglige utfordringer
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet.

Tjenesten disponerer kommunale biler, men bruk av privat bil må også påregnes.

Lønn etter gjeldende avtaleverk og personlig realkompetanse.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. 6 måneders prøvetid. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og attester og vitnemål medbringes til intervjuet. Vi gjør oppmerksom på at søknadspapirer ikke returneres.

Nærmere opplysninger v. fagleder Bjørg G. Holmen, Tlf 74052500/ 95945655 e-post: bgh@levanger.kommune.no, eller enhetsleder Marit E. Aksnes, tlf. 74052500/41677704, eller e-post: mea@levanger.kommune.no.  Frist: 20.12.06


100% stilling som sykepleier, evt. med relevant tilleggsutdanning
Innvandrertjenesten i Levanger søker etter sykepleier for å ivareta helseoppfølging for flyktninger og asylsøkere i kommunen. Innvandrertjenesten består av Flyktningetjenesten, Sjefsgården voksenopplæring og Leira mottak.

Hovedoppgaver i stillingen:

 • Daglig kontaktperson for beboere i Leira mottak mht. helsespørsmål, og oppfølging av bosatte flyktninger i regi av Flyktningetjenesten.
 • Oppgaver tilknyttet samarbeid med tilsynslege
 • Gjennomføring av lovpålagte helseoppgaver.
 • Informasjonsoppgaver og igangsetting av helsefremmende tiltak
 • Utstrakt samarbeid med andre helseinstanser og mottakets/ enhetens ulike avdelinger.

Kvalifikasjonskrav til stillingen:
Vi søker etter offentlig godkjent sykepleier, evt. med tilleggsutdanning som er relevant i forhold til å arbeide med barn, ungdom, voksne og familier med flyktningbakgrunn.  

Vi ønsker også at den som tilsettes har erfaring fra og interesse for arbeid med personer fra andre land.

I tillegg vil det bli lagt vekt på søkernes personlige egenskaper og egnethet slik som:

 • Samarbeidsevner
 • Evne og vilje til å bidra i utvikling og endring av tjenestetilbud
 • Evne til å delta i nye faglige utfordringer
 • Fleksibilitet og trygghetsskapende relasjoner.
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet.
 • Evne til å klare utfordringen med å arbeide under institusjonslignende forhold.
 • Respektfull, høflig og åpen personlig framtreden
 • Gode evner til å uttrykke seg skriftlig og muntlig.
 • Evne til engasjement og innlevelse.

Arbeidstid:
Kontortid, med forskjøvet arbeidstid ved behov.

Tiltredelse:
Snarest

Lønnsforhold:
Lønn etter hovedtariffavtale.  

Vi kan tilby:
Arbeid i et hektisk men trivelig miljø.

En plass i et fagmiljø med særskilt kompetanse på arbeid med flyktninger og asylsøkere.
Muligheter for veiledning og opplæring. 

Diverse:
Det må påregnes endringer i oppgavene tillagt stillingen.
Det kreves politiattest for personer som tilsettes i asylmottak. 

Kontaktperson: Mottaksleder Rune Skagen eller koordinator Randi Venås Eriksen, tlf 74019400. Frist: 20.12.2006


Pleie og omsorg
Ved Nye Breidablikktunet, omsorgsbase sykehjem og bofellesskap er følgende stilling ledige:
   

 • Stillingshjemmel 2688 assistent vaskeri 50 % stilling, fast fra 01.01.07.

Nye Breidablikktunet består av 40 omsorgsboliger fordelt på 6 bokollektiv / bofellesskap. Videre består senteret av sykehjemsavdeling som har 26 sykehjemsplasser med i hovedsak korttidsopphold. Det er i tilknytning til dette et vaskeri for privat tøy og utstyr.

Hjemmetjenestene omsorgsbase Levanger bo- og aktivitetsenter:

 • Stillingshjemmel 2934 sykepleier 50% stilling, vikariat fra 01.01.07 til 01.10.07. med mulighet for forlengelse.

Hjemmetjenestene med omsorgsbase ved Levanger bo- og aktivitetssenter yter tjenester organisert som hjemmesykepleie og praktisk bistand. 

Pleie og omsorgstjenesten yter tjenester med hjemmel i Lov om sosiale tjenester, Lov om helsetjenester i kommunene og Lov om pasientrettigheter. Formålet i disse lovene er å bidra til å fremme sosial trygghet, bidra til den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha et meningsfylt liv i fellesskap med andre. Videre gis innbyggerne rett til nødvendig helsehjelp. Det legges til rette for at tjenestemottaker eventuelt sammen med pårørende, kan være med å påvirke utforming og gjennomføring av tjenestetilbudet.

Kvalifikasjonskrav til stillingene:
Ved tilsetting i stillingene vil det bli lagt stor vekt på personlige egenskaper og egnethet så som:

 • Samarbeidsevne
 • Evne og vilje til å bidra i utvikling og endring av tjenestetilbud
 • Evne til å takle nye faglige utfordringer
 • Fleksibilitet og trygghetsskapende relasjoner.
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet.

For tilsetting i sykepleierstilling kreves autorisasjon eller evnt. offentlig godkjenning.

Stillingene innebærer turnusarbeide og arbeid på helg. Det vises for øvrig til stillingsbeskrivelse for autorisert sykepleier / vernepleier miljøterapeut som kan fåes ved henvendelse tlf. 74 05 22 00.

Kjennskap til arbeidet og personlig egnethet vektlegges sterkt ved tilsetting. Ved tilsetting i stillingene vil det benyttes intervju.

Blir stillingene besatt av interne søkere vil evnt. andre stillingsstørrelser bli ledig.

Hvis det på grunn av tilsetting i stillingene som er utlyst frigjøres andre stillingshjemler vil varalisten benyttes for videre ansettelser. Søkere som mener å kunne ha fortrinnsrett til en stilling etter hovedtariffavtalen eller etter arbeidsmiljøloven må fremme dette i søknaden.

Interne søkere som vil påberope seg fortrinnsrett bes angi dette i søknaden.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til distriktet ved avd.leder Monica Fjerdingen eller Kristin Haugdahl Nøst. Frist: 20.12.2006

- generell info  ^
Nesheim skole - sekretær
- ID. 307/06, bes oppgitt i søknad          |  som PDF

Nesheim skole er arbeidsplass for ca 300 elever og 37 ansatte. Vår visjon er at Nesheim skole skal være:

”En skole med arbeidsglade elever. En skole der samarbeid råder på alle plan. En skole med engasjerte foreldre” 

Vår sekretær går nå av med pensjon, så vi har ledig for snarlig tiltredelse:

- fast stilling som sekretær i inntil 50 % stilling fra 01.01.07

Kompetansekrav:

 • merkantil utdanning og/eller relevant erfaring fra tilsvarende arbeidsområde

 • gode datakunnskaper

 • evne til samarbeid og selvstendig arbeid

Personlige egenskaper:
Sekretæren er i mange tilfeller skolens første møte med elever, ansatte, foresatte og andre besøkende. Hun/han må derfor ha en tillitsvekkende opptreden og inneha en utpreget serviceholdning overfor brukerne av tjenesten. Det kreves evne til selvstendig arbeid, med store krav til effektivitet, nøyaktighet og hjelpsomhet. Det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgaver/ansvar og organisatorisk plassering. Det stilles krav til fleksibilitet og omstillingsevne.  

Ansvarsområder:

 • sentralbord

 • post/arkiv

 • skoleadministrative dataprogram, vikarlister, elevlister, skyss, ansatte, m. m

 • andre oppgaver etter behov

Det vil bli lagt vekt avgjørende på personlig egenskaper. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Den som mener å ha fortrinnsrett til stillingen må angi dette i søknaden.

Stillingsinnehaver følger komprimert arbeidsår. Lønn mv etter gjeldende avtaler. Referanser bes oppgitt. Politiattest vil bli avkrevd den som tilsettes.

Nærmere opplysninger får hos enhetsleder/rektor Lillian Breivik på tlf. 74 08 57 41. Søknadsfrist 01.12.06

- generell info  ^
Resultatenhetsleder (vikariat) Helse og rehabilitering
                          | som PDF

I forbindelse med permisjon for enhetsleder for enheten Helse og rehabilitering i Levanger kommune, så er det ledig vikariat for omgående tiltredelse fram til april 2008.
Levanger og Verdal kommuner har hatt felles helse- og rehabiliteringstjeneste gjennom forsøket med Innherred samkommune fra 1.4.2004. Etter at Verdal kommue ble valgt ut til å være pilotkommune for NAV fra 1.10.06, vedtok samkommunestyret å føre disse oppgavene tilbake til morkommunene. Oppgaveportefølgen vil være under nærmere vurdering fram til NAV Levanger blir etablert, men fra 1.10.06 har enheten ansvar for legetjenesten, medisinsk og sosial rehabilitering og saksbehandling etter lov om sosial omsorg, samt kommunens psykiatritjeneste.

Utdanning/kompetanse:

 • Kompetanse på universitets- høyskolenivå
 • Lederkompetanse og erfaring
 • Kompetanse innenfor fagområdet helse er en fordel, men ingen forutsetning

Generelle krav til stillingen:

 • dokumenterte gode resultater som leder
 • kan lede organisasjoner i endring
 • kommuniserer godt og har evne til å motivere sine medarbeidere
 • være pådriver og inkluderende
 • evne og vilje til å skape en kultur der medarbeidernes deltakelse og utvikling står sentralt
 • kunne skape en utviklende organisasjon med fokus på bedre tjenester
 • god helhetsforståelse og helhetsorientering
 • tydelig og synlig lederskap
 • være en lojal medarbeider ovenfor rådmannen og politiske gitte signaler og vedtak
 • vi søker en leder med evne og vilje til:
 • Strategisk planlegging

 • Oppnå resultater gjennom andre

 • Treffe beslutninger

 • Motivasjon

Det vil ved tilsettingen bli lagt avgjørende vekt på personlige egenskaper, jfr. krav til stillingen.

For leder av resultatenhet er de skisserte kvalifikasjonskravene i hovedsak de samme som for toppledergruppen/rådmannen. Enhetsleder vil få seg delegert rådmannens fullmakter.

Resultatsenhetsleder tilsettes på vanlige kommunale vilkår og skal i tillegg underskrive lederavtale og forholde seg til ledelseskonseptet som er gjelder for Levanger kommune.

Det tas forbehold om endringer i stillingens organisatoriske plassering, oppgaver og ansvar i vikariatperioden.

Lønn etter avtale.

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til organisasjonssjef ISK Øystein Sende oystein.sende@innherred.samkommune.no, eller rådmann Ola Stene ola.stene@levanger.kommune.no. Frist: 25.11.06

- generell info  ^
2. gangs utlysing - Pleie- og omsorg - Hjemmetjenestene sone Vest, omsorgsbase Verdandes vei / Eplehagen   |  PDF

Arbeidslaget ved omsorgsbase Verdandes vei / Eplehagen yter bistand i forhold til praktisk bistand og helsehjelp til personer med ulike funksjonshemninger. Verdandes vei benevnes som omsorgsbase for tjenester med fokus på psykisk helsearbeid. Eplehagen er omsorgsboliger som er under etablering.

Arbeidslaget utgjør ca.25 personer og det er ønskelig med bred kompetanse som skal ivareta en forutsigbar og helhetlig tjeneste. Stillingsbenevnelsene som benyttes er miljøterapeut og miljøarbeider. Som miljøarbeider søkes det etter personer med utdanning som omsorgsarbeider, hjelpepleier, aktivitør eller annen relevant utdanning. Dokumentert realkompetanse vil kunne kompensere for formell utdanning. Det vises for øvrig til enhetens stillingsbeskrivelser

Oppfølging av den enkelte tjenestemottaker fordrer et bredt spekter av deltakelse på ulike arenaer. Tjenestene ytes på en slik måte at tjenesteyter ofte vil være alene med tjenestemottaker i store deler av arbeidsdagen. Veiledning og bistand i forhold til personlige gjøremål samt planlegging og bistand i forhold til fritidsaktiviteter er sentralt i tjenesten. Ved tilsetting vil det legges vekt på kjennskap til tjenesteområdet og at søker kan vise til realkompetanse i forhold til oppfølging av personer med psykiske lidelser og ervervet hjerneskade. Integrering og tilrettelegging i forhold til deltakelse på ulike arenaer vil være sentralt i tjenesten. Dokumentasjon i forhold til slik kunnskap og praksis vil vektlegges ved tilsetting.

Følgende stillinger er ledige, oppgi stillingsid.:

 • Stillingshjemmel 3094 65,73 % stilling miljøarbeider, for tiden natt - st.id. 310

 • Stillingshjemmel 3095 65,73 % stilling miljøarbeider, for tiden natt - st.id. 311

 • Stillingshjemmel 3092 31,00 % stilling miljøarbeider, med arbeid 2.hver helg - st.id. 312

 • Stillingshjemmel 3096 28,00 % stilling miljøarbeider, med arbeid 2.hver helg - st.id. 313

 • Stillingshjemmel 3091 26,41 % stilling miljøarbeider, med arbeid 2.hver helg - st.id. 314

 • Stillingshjemmel 3078 26,41 % stilling miljøarbeider, med arbeid 2.hver helg - st.id. 315

 • Stillingshjemmel 3077 22,50 % stilling miljøarbeider, med arbeid 2.hver helg - st.id. 316

Hvis tidligere søkere ønsker å opprettholde sin søknad ber en om at det sendes skriftlig henvendelse om dette.

Pleie og omsorgstjenesten yter tjenester med hjemmel i Lov om sosiale tjenester, Lov om helsetjenester i kommunene og Lov om pasientrettigheter. Formålet i disse lovene er å bidra til å fremme sosial trygghet, bidra til den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha et meningsfylt liv i fellesskap med andre. Videre gis innbyggerne rett til nødvendig helsehjelp. Det legges til rette for at tjenestemottaker eventuelt sammen med pårørende, kan være med å påvirke utforming og gjennomføring av tjenestetilbudet.

Kvalifikasjonskrav til stillingene:
Ved tilsetting i stillingene vil det bli lagt stor vekt på personlige egenskaper og egnethet så som:

 • Samarbeidsevne
 • Evne og vilje til å bidra i utvikling og endring av tjenestetilbud
 • Evne til å takle nye faglige utfordringer
 • Fleksibilitet og trygghetsskapende relasjoner.
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet.

Stillingene som miljøarbeider ønskes besatt av helse og sosialarbeider med videregående skole og / eller fagbrev slik som barne og ungdomsarbeider omsorgsarbeider eller hjelpepleier. Aktivitør kan også være ønskelig kompetanse. Personlige kvalifikasjoner kan kompensere for formell kompetanse.

Stillingene som miljøarbeider ønskes besatt av personer med fagutdanning i forhold til omsorgsarbeid, aktivitør eller lignende. Det er anledning for personer uten slik utdanning å søke.         

Stillingene innebærer turnusarbeide og arbeid på helg. Helgemønsteret i de ulike turnuser er ulikt ut i fra tjenestenes karakter og den enkelte stilling sitt arbeidsområde. Det vises for øvrig til Distrikt Nord sine stillingsbeskrivelse for helse- og sosialarbeider med videregående skole og / eller fagbrev samt stillingsbeskrivelse for autorisert sykepleier / vernepleier miljøterapeut som finnes på Levanger kommune sin hjemmeside eller kan fåes ved henvendelse til Distrikt Nord tlf. 74 05 22 00.

Ved tilsetting av personer uten formell kompetanse benyttes enhetens stillingsbeskrivelse for fagarbeider. Kjennskap til arbeidet og personlig egnethet vektlegges sterkt ved tilsetting. Ved tilsetting i enkelte av stillingene vil det kunne være aktuelt å benytte intervju.

Blir stillingene besatt av interne søkere vil evnt. andre stillingsstørrelser bli ledig. Søker må ha førerkort i klasse B. For å oppnå en jevnere kjønnsfordeling mellom tjenesteyterne oppfordres menn til å søke.

Hvis det på grunn av tilsetting i stillingene som er utlyst frigjøres andre stillingshjemler vil varalisten benyttes for videre ansettelser. Søkere som mener å kunne ha fortrinnsrett til en stilling etter hovedtariffavtalen eller etter arbeidsmiljøloven må fremme dette i søknaden.

Interne søkere som vil påberope seg fortrinnsrett bes angi dette i søknaden.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til distriktet ved avd.leder Rolf Inge Elvbakken.
Frist: 24.11.06

- generell info  ^
Merkantile stillinger – Sykepleiestilling - Saksbehandlerstilling, Distrikt øst/Distrikt vest
       |  som PDF

Distrikt Øst har følgende stillinger ledige:

Arbeidssted Levanger Bo og aktivitetssenter

 1. stillingshjemmel 2901, merkantil 80 % vikariat fra 01.01.07.
 2. stillingshjemmel 2686, merkantil 50 % fast fra 01.01.07
 3. stillingshjemmel 2903 og 2977,saksbehandler 75 % vikariat fra 01.01.07

Distrikt Vest har følgende stillinger ledige:

Arbeidssted Breidablikktunet

 1. stillingshjemmel 2682 og 2687, merkantil 100 %, hvorav 50 % er vikariat og 50 % er fast fra 01.01.07.
 2. stillingshjemmel 2501, sykepleier 100 % fast ved Nye Breidablikktunet, snarlig tiltredelse.

Distrikt Øst
Hjemmetjenestene med omsorgsbase ved Levanger bo- og aktivitetssenter yter tjenester organisert som hjemmesykepleie og praktisk bistand.
Omsorgsbase Okkenhaugveien og Avlastningsenheten yter tjenester til personer med ulike funksjonshemminger.
Kjøkkendrift ved Levanger bo- og aktivitetssenter
Aktivitetstilbud ved Levanger bo- og aktivitetssenter
Ytterøy helsetun med hjemmetjeneste

Distrikt Vest
Hjemmetjenestene med omsorgsbase ved Nye Breidablikktunet og yter tjenester organisert som hjemmesykepleie og praktisk bistand.
Omsorgsbase Verdandes vei er et bofellesskap for personer med psykiske lidelser.
Omsorgsbase Eplehagen er et bofellesskap for personer med funksjonshemming.
Omsorgsbase Marknadsveien og omsorgsbase Nordsiveien er et bofellesskap for personer med fysiske og psykiske funksjonshemminger.

Pleie og omsorgstjenesten yter tjenester med hjemmel i Lov om sosiale tjenester, Lov om helsetjenester i kommunene og Lov om pasientrettigheter. Formålet i disse lovene er å bidra til å fremme sosial trygghet, bidra til den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha et meningsfylt liv i fellesskap med andre. Videre gis innbyggerne rett til nødvendig helsehjelp. Det legges til rette for at tjenestemottaker eventuelt sammen med pårørende, kan være med å påvirke utforming og gjennomføring av tjenestetilbudet.

Kvalifikasjonskrav til stillingene:

Ved tilsetting i stillingene vil det bli lagt stor vekt på personlige egenskaper og egnethet så som:

 • Samarbeidsevne
 • Evne og vilje til å bidra i utvikling og endring av tjenestetilbud
 • Evne til å takle nye faglige utfordringer
 • Fleksibilitet og trygghetsskapende relasjoner.
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet.

Stillingene som merkantil ønskes besatt av relevant utdanning innen kontorfag eller helsesekretærutdanning. Videre ønskes det relevant arbeidserfaring. Personlige kvalifikasjoner kan kompensere for formell kompetanse.

For tilsetting i sykepleierstilling kreves autorisasjon eller evnt. offentlig godkjenning.

Stillingen som saksbehandler ønskes relevant høyskole/unviversitetsutdanning, fortrinnsvis sykepleier.  Relevant erfaring fra pleie og omsorg, samt saksbehandling er ønskelig. 

Sykepleiestillingen innebærer turnusarbeid og arbeid på helg.. Det vises for øvrig til stillingsbeskrivelse for autorisert sykepleier som finnes på Levanger kommune sin hjemmeside eller kan fåes ved henvendelse tlf. 74 05 22 00.

Kjennskap til arbeidet og personlig egnethet vektlegges sterkt ved tilsetting. Ved tilsetting i enkelte av stillingene vil det kunne være aktuelt å benytte intervju.

De merkantile stillingene har som hovedoppgave; Intern postbehandling/ arkivfunksjon/ telefon/ resepsjon, lønns- og regnskapsforberedende arbeid, registrering av brukersaker og annet brukerrettet arbeid, praktisk arbeid ved ansettelser m.m.

For alle stillingene blir kjennskap til arbeidet og personlig egnethet vektlagt sterkt ved tilsetting. Ved tilsetting i enkelte av stillingene vil det kunne være aktuelt å benytte intervju.

Blir stillingene besatt av interne søkere vil ev. andre stillingsstørrelser bli ledig.. For å oppnå en jevnere kjønnsfordeling mellom tjenesteyterne oppfordres menn til å søke.

Hvis det på grunn av tilsetting i stillingene som er utlyst frigjøres andre stillingshjemler vil varalisten benyttes for videre ansettelser. Søkere som mener å kunne ha fortrinnsrett til en stilling etter hovedtariffavtalen eller etter arbeidsmiljøloven må fremme dette i søknaden.

Interne søkere som vil påberope seg fortrinnsrett bes angi dette i søknaden.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Bente Kne Haugdahl eller Kristin Haugdahl Nøst 74052200.
Søknadsfrist: 20.11.0
6

- generell info  ^
50 % stilling som Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
Brukerstyrt personlig assistent søkes til funksjonshemmet ektepar i 60 årene. Det søkes etter en ansvarsbevisst, selvstendig og fleksibel person. Arbeidsoppgavene er varierte, det kreves evne til god kommunikasjon og åpen dialog. Det vil i hovedsak være arbeid på dag, men fleksibilitet i forhold til dette vil være påkrevd.

Brukerstyrt personlig assistent tilsettes på ordinære vilkår etter lov og tariffavtale i Levanger Kommune. I tilfelle reduksjon eller opphør av vedtak om BPA, og  det ikke kan tilbys annet passende arbeid, må arbeidsforholdet opphøre med oppsigelse.

Ønsker du flere opplysninger om stillingen kan du ta kontakt på tlf. 74 08 31 39 eller avd.leder Rolf Inge Elvbakken
tlf. 74 05 22 00. Søknadsfrist 18.11.06

- generell info  ^
Leira mottak
                                                | som PDF

Ved vår forsterkede avdeling:

Faste stillinger som miljøarbeider i helger:

1)       Miljøarbeiderstilling 32%, turnus dag / kveld i helger

2)       Miljøarbeiderstilling  21%, turnus dag / kveld i helger

3)       Miljøarbeiderstilling  24%, turnus dag / kveld i helger

Stillingene er hovedsakelig tilknyttet forsterket avdeling, med arbeid 3 helger på 6 uker.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Omsorg og strukturert oppfølging etter krav fra Utlendingsdirektoratet og egne rutiner for

 • Forsterket avdeling.

 • Gjennomføring av aktiviteter og informasjonsoppgaver.

 • Brannsikringsoppgaver

Kontaktperson: Koordinator Randi Venås Eriksen, tlf. 74019400.

---------------------

Ved vår avdeling for enslige mindreårige:

Faste stillinger som miljøarbeider / miljøterapeut

1)       Miljøarbeiderstilling 69%, turnus, hovedsakelig aktiv nattvakt

2)       Miljøarbeiderstilling 71%, turnus, hovedsakelig aktiv nattvakt

3)       Miljøterapeutstilling 64% eller 57% avhengig av ønske om arbeid annenhver eller tredjehver helg, turnus, dag – og kveldsarbeid også på helg.

Stillingene er hovedsakelig tilknyttet avdelingen for de enslige mindreårige, med arbeid 2 helger på 6 uker.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Omsorg og strukturert oppfølging etter krav fra Utlendingsdirektoratet og egne rutiner for avdelingen for de enslige mindreårige.

 • Gjennomføring av aktiviteter og informasjonsoppgaver.

 • Brannsikringsoppgaver

Kontaktperson: Koordinator Heidi Rygg, tlf. 74019400

---------------------

For alle stillingene gjelder:

Mottaket drives etter en integrert og helhetlig modell der ansatte må påregne å utføre oppgaver i forhold til alle beboere på mottaket. Kravene til mottaksarbeidet er i endring og styres av spesifikasjoner fra oppdragsgiver Utlendingsdirektoratet (UDI). Endringer i stillingenes oppgaver må derfor påregnes.

Kvalifikasjonskrav til stillingene:

Stillingsbenevnelsene som benyttes er miljøterapeut og miljøarbeider.

I miljøterapeutstilling søkes det etter personer med 3 – årig høgskoleutdanning innenfor helse – sosialfag / pedagogiske fag.

I miljøarbeiderstilling søkes det etter personer med utdanning fra videregående skole som omsorgsarbeider, hjelpepleier, aktivitør eller annen relevant utdanning. Det er anledning for personer uten slik utdanning å søke. Dokumentert realkompetanse eller personlige kvalifikasjoner vil kunne kompensere for formell utdanning.

I tillegg vil det bli lagt vekt på søkernes personlige egenskaper og egnethet slik som:

 • Samarbeidsevner
 • Evne og vilje til å bidra i utvikling og endring av tjenestetilbud
 • Evne til å delta i nye faglige utfordringer
 • Fleksibilitet og trygghetsskapende relasjoner.
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet.
 • Interesse for miljøarbeid og evne til å klare utfordringen med å arbeide under institusjonslignende forhold.
 • Respektfull, høflig og åpen personlig framtreden
 • Gode evner til å uttrykke seg skriftlig og muntlig.
 • Evne til engasjement og innlevelse.

Ved tilsetting i stillingene vil det bli lagt vekt på personalgruppens sammensetning mht alder, utdanning og personlige kvalifikasjoner. Vi ønsker også at du er over 25 år, har førerkort og kan snakke engelsk.

Lønnsforhold:

Lønn etter hovedtariffavtale.

Vi kan tilby:

 • Arbeid i et hektisk men trivelig miljø.

 • En plass i et fagmiljø med særskilt kompetanse på arbeid med flyktninger og asylsøkere.

 • Muligheter for veiledning og opplæring.

Diverse:

 • De utlyste stillingene vil på bakgrunn av helgearbeid ikke kunne kombineres.

 • Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn til å søke. Vi ønsker oss en personalgruppe som dekker ulike språkbehov.

 • Ved interne omrokkeringer vil evnt. andre stillingsstørrelser bli ledig.

 • Hvis det på bakgrunn av tilsettingen frigjøres andre stillinger vil varalisten kunne benyttes for videre ansettelser.

Det kreves politiattest for personer som tilsettes i asylmottak. Søknadsfrist: 18.11.2006.

Brannkonstabel Ytterøy  - St.id: 287.06 bes oppgitt i søknad

Levanger brannvesen avd. Ytterøy er et deltidsbrannvesen som består av to utrykningsledere og 9 konstabler. Deltidsbrannvesenet består av frivillig personell som møter ved alarm og øvelser.

Ved deltidsbrannvesenet er det ledig 1 - 2 stillinger som brannkonstabel fra 01.11.06.

Søkere med gjennomført grunnopplæring foretrekkes, men andre kan også søke.

Stillingen kan kombineres med en annen hovedstilling. Krav til oppmøtetid på dagtid er 4 min.og 6 min. om natta. Hovedarbeidsgiver må samtykke i ansettelse i brannvesenet og at han/ hun forlater arbeidsplassen ved alarm.

Det stilles krav til fysisk og psykisk helse samt personlig egnethet.

Krav om godkjent legeattest må fremlegges før ansettelse.

Det er  ønske om at den som ansettes har førerkort kl. BC eller må  forplikte seg til å ta klasse BC for egen regning innen et år. Kompetanse bevis for utrykning, dekkes av arbeidsgiver.

Alder helst ikke over 30 år. Kvinner og menn kan søke stillingen. Prøvetid er et år.
Aldersgrense for personellet er 60 år.
Det vil bli foretatt intern og ekstern opplæring etter brannvesenets regler.
Godtgjørelse etter overenskomst for frivillig brannmannskap.
Må påregne høynet beredskap i perioder av året.

Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til: Brannsjefen Tlf 900 10 110, eller leder beredskap Tlf. 911 10 110.
Søknadsfrist:
01.11.06.

 ^
Vikarer innen pleie- og omsorg i Levanger Kommune, Distrikt Nord
I Distrikt Nord, sone Øst, sone Vest og sone Sentrum - ved alle omsorgsbaser, har vi behov for tilkallingsvikarer.

Distrikt Nord yter tjenester med hjemmel i Lov om sosiale tjenester, Lov om helsetjenester i kommunene og Lov om pasientrettigheter. Formålet i disse lovene er å bidra til å fremme sosial trygghet, bidra til den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha et meningsfylt liv i fellesskap med andre. Videre gis innbyggerne rett til nødvendig helsehjelp. Det legges til rette for at tjenestemottaker eventuelt sammen med pårørende, kan være med å påvirke utforming og gjennomføring av tjenestetilbudet.

Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper og egnethet så som:

 • Samarbeidsevne

 • Evne og vilje til  bidra i utvikling og endring av tjenestetilbud

 • Evne til å takle nye faglige utfordringer

 • Fleksibilitet og trygghetsskapende relasjoner.

 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet.

Hjemmetjenestene med omsorgsbase ved Breidablikktunet og Levanger bo- og aktivitetssenter yter tjenester organisert som hjemmesykepleie og praktisk bistand.

Omsorgsbase Okkenhaugveien og Nordsivegen yter tjenester til personer med ulike funksjonshemminger. Oppfølging av den enkelte tjenestemottaker fordrer et bredt spekter av deltakelse på ulike arenaer. En vil i arbeidet være nødt til å kunne vurdere ulike handlinger og iverksette tiltak  i forhold til disse. Tjenestene ytes på en slik måte at tjenesteyter ofte vil være alene med tjenestemottaker i store deler av arbeidsdagen. Veiledning og bistand i forhold til personlige gjøremål samt planlegging og bistand i forhold til fritidsaktiviteter er sentralt i tjenesten. Kjennskap til og erfaring med tjenesteyting i forhold til personer med utfordrende atferd vil kunne vektlegges ved tilsetting.

Omsorgsbase Verdandes vei er et bofellesskap for personer med psykiske lidelser. Arbeidslaget yter også tjenester til personer med behov for bistand som  bor utenfor selve bofellesskapet.

Omsorgsbase Marknadsveien er et bofellesskap for personer med fysiske og psykiske funksjonshemminger. Arbeidslaget yter også tjenester til personer med behov for bistand som  bor utenfor selve bofellesskapet. Tilrettelegging av hverdagen samt oppfølging i forhold til praktiske gjøremål i heimen er sentralt i tjenesten. Kjennskap til og erfaring med tjenesteyting i forhold til personer med utfordrende atferd vil kunne vektlegges ved tilsetting.

Ønsket kompetanse for tilkallingsvikarene er personer med  videregående skole og / eller fagbrev slik som barne og ungdomsarbeider omsorgsarbeider eller hjelpepleier. Aktivitør kan også være ønskelig kompetanse. Autorisert Sykepleiere fortrinnsvis med erfaring fra arbeid i hjemmetjenesten samt andre personer med 3.årig høyskoleutdanning med sosial og helsefag kan også være aktuelle.

Som assistent er det ikke krav om formell kompetanse, men personlige kvalifikasjoner vil vektlegges.

Det vises for øvrig til Distrikt Nord sine stillingsbeskrivelse for helse- og sosialarbeider med videregående skole og / eller fagbrev samt stillingsbeskrivelse for autorisert sykepleier / vernepleier miljøterapeut som fåes ved henvendelse til Distrikt Nord tlf. 74 05 22 00.

Nærmere opplysninger fås på kommunens nettside, samt ved henvendelse til distriktet  ved avd.leder Monica Fjerdingen eller Rolf Inge Elvbakken, tlf. 74 05 22 00. Søknadsfrist: snarest


Trafikkbetjent - vikariat
-
st.id: 285/06 bes oppgitt i søknad

Det er ledig for snarlig tiltredelse i 100% vikariat som trafikkbetjent i Levanger kommune.

Levanger kommune har delegert politimyndighet for håndheving etter vegtrafikkloven.

For å utføre denne oppgaven søker vi person med følgende kvalifikasjoner:

 • evne til å bidra til å gjøre byen vår trafikksikker, framkommelig og tilgjengelig.

 • evne til å komme i positiv dialog med publikum

 • evne til å vurdere en sak ut fra klare objektive kriterier

 • meget gode samarbeidsevner internt og med brukerene

 • meget god serviceinnstilling og evne til å være løsningsorientert

 • det kreves meget god helse og fysikk og lyst til å arbeide ute i all slags vær

Den som tilsettes må gjennomføre Norparks grunnutdanning for trafikkbetjenter med bestått eksamen.

Førerkort klasse B forutsettes for stillingen.

Arbeidsoppgaver:

 • handheving, ileggelse av gebyrer og tilleggsavgift

 • vedlikehold av billettautomater med kortleser og trådløs kommunikasjon

 • kunne foreta forefallende arbeider innen enheten etter nærmere bestemmelse

Det tas forbehold om endringer av arbeidsoppgaver og organisatorisk plassering.

Det vil tilsettingen bli lagt avgjørende vekt på søkernes personlig egenskaper og egnethet for denne type stilling.

Stillingen har foreløpig varighet i 1 år som vikariat, men stillingen kan bli videreført som vikariat/fast. Det tas et klart forbehold om at stillingen kan bli bemannet med interne etter utgangen av vikariatet.  

Ønskes nærmere opplysning om stillingen kontakt parkeringsleder Turid Inderberg, tlf 74052826. Søknadsfrist 20.10.06

 ^
Nesset u skole - fransklærer i 11,44% fra omgående og fram til 31.07.07 - vikariat
Telefon:
740 85160
 

 ^
Distrikt sør  |  oppgi ID


Nr. St.hj

Stilling og kompetanse


%


Ansettelse
Avdeling og
arbeidstid

St.ID
1. 3642 Sykepleier 50% Fast stilling ledig fra dd Avd. 3830     Turnus  269
2. 3647 Sykepleier 50% Fast stilling ledig fra 15/10-06 Avd. 3830
Turnus
 270
3. 3585 Sykepleier/natt
(se andre opplysninger)
56,41% Vikariat 1år fra 1/11-06 m/muligheter til fast Avd. 3832
Turnus
 271
4. 3728 Sykepleier 50% Fast stilling ledig fra dd Avd. 3840
Turnus
 272
5. 3730 Sykepleier 50% Vikariat ledig fra dd m/muligheter til fast Avd. 3840
Turnus
 273
6. 3734 Sykepleier
(se andre opplysninger)
75% Fast stilling ledig fra 1/1-07 Avd. 3840
Turnus
 274
7. 3591 Hjelpepleier/omsorgsarb 16% Fast stilling ledig fra dd Avd. 3830
Turnus
 275
8. 3649 Hjelpepleier/omsorgsarb 40% Fast stilling ledig fra dd Avd. 3830
Turnus
 276
9. 3663 Hjelpepleier/omsorgsarb 75% Vikariat fra 1/1-07 m/mulighet til fast Avd. 3830
Turnus
 277
10. 3755 Hjelpepl./omsorgsarb. 63% Vikariat fra 1/10-06 m/mulighet til fast Avd. 3830
Turnus
 278
11. 3762 Hjelpepl./omsorgsarb. 18% Fast stilling ledig fra dd Avd. 3840
Turnus
 279
12. 3694 Assistent/pleiem.hjelper 63% Vikariat fra 1/10-06 m/mulighet til fast Avd. 3830
Turnus
 280
13. 3700 Miljøarbeider/hvilende natt 31,46% Engasjem. fra 1/1-07 m/mulighet til fast Avd. 3833
turnus
 281
14. 3720 Miljøarbeider/hvilende natt 31,46% Engasjem. fra 1/1-07 med mulighet til fast Avd. 3833
Turnus
 282
15. 3564 Miljøarbeider 17,5% Fast stilling ledig fra 1/10-06 Avd. 3831
Turnus
 283
16. 3710 Kjøkkenassistent 8,1% Fast stilling fra 1/12-06 Avd. 3840
Turnus
 284

Andre opplysninger:

 • Distrikt sør er inndelt i flere avdelinger. Avd. 3830 er Skogn helsetun med hjemmetjenester. Avd. 3831 er et bofellesskap i Åsvegen 5 . Avd. 3832 Nattpatruljen i Levanger kommune, Avd. 3833 er et bokollektiv i Åsvegen 7 (sokkelen på Skogn) helsetun, og Avd. 3840 er Åsen helsetun med hjemmetjenester
 • Distrikt sør har integrert tjeneste mellom institusjon og hjemmetjeneste. Alle må derfor påregne å arbeide fleksibelt både ute og inne, men alle har definert hovedarbeidsplass. Det forventes stor fleksibilitet på dette området.
 • Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for alle stillingene
 • Det stilles krav til autorisasjon i henhold til kompetansekrav
  • For stilling nr.6 (st.hj. 3734) prioriteres søkere med spesialutdanning i geriatri eller demens
 • For alle som ansettes kreves førerkort klasse B. Firmabil stilles til disposisjon
 • All pasientdokumentasjon skjer på data, så det er en stor fordel med noe datakunnskap. Alle får intern opplæring på fagprogram.
 • Søkere med fast ansettelse i mindre stilling som mener de har krav på større stilling i henhold til HTA kap 1 §2 må fremme krav om dette i søknaden
 • Ved eventuell internt opprykk (kan gjelde stilling nr.3 – nr.6 – nr.9 – nr.10 – nr.12) kan andre stillinger bli ledig, og det vil i så fall bli foretatt ansettelse også i disse stillingene. Det er derfor viktig at søker bemerker interesse for dette i søknaden
 • Ingen av stillingene kan kombineres med andre turnusstillinger

Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse vedr. Avd. 3830 – 3831 – 3832 - 3833 Avd.leder Elin Aune eller Oline Kjølsvik (telef.74 05 39 00) og Avd. 3840 Kjøkkensjef Anne Undlien (telef.74 05 39 40). Søknadsfrist: 18.10.06


Renholdere

Renholdet i kommunens skoler, barnehager, helseinstitusjoner m.m er tillagt bygg og eiendom. Det søkes etter personer med renholdserfaring og det er nå følgende stillinger ledig:

Det utøves behovsrettet renhold med grunnlag i godkjent renholdsplan som omfatter det totale renholdet for bygget.

For samtlige stillinger gjelder:

 • Stillingskode 7210 som renholder
 • Lønn etter hovedtariffavtale
 • Interne søkere som vil påberope seg fortrinnsrett i henhold til HTA § 2, pkt.2.3 må angi dette i søknaden
 • Kopi av attester og referanser bes medsendt
 • Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser reglement og gjeldende tariffavtaler.

Nærmer informasjon fås ved henvendelse til renholdsleder Gunhild Klokkerhaug  tlf.740 52825 / 906 22791 eller til enhetsleder Håkon Lorås tlf.740 52824 / 911 62323. Søknadsfrist : 30.09.06


Lederstillinger i Levanger kommune
Levanger kommune har ambisjoner om å være triveligst av alle de trivelige stedene i Trøndelag. Kommunen har et allsidig arbeids- og næringsliv og er i jevn vekst. Innbyggertallet har nylig passert 18.000. Kommunen samarbeider
 tett med nabokommunen Verdal. Sammen har de to kommunene som utgjør Innherred samkommune ca 32.000 innbyggere og er en av landets fremste næringsregioner. Siden 2002 har kommunen hatt en organisasjonsmodell bestående av rådmann og vel 20 resultatenheter. Vi har nettopp gjennomgått vår administrative struktur. På denne bakgrunn har kommunestyret vedtatt noen endringer i hovedstrukturen som nå skal iverksettes.  Vi søker derfor etter tydelige og utviklingsorienterte ledere til følgende stillinger:

Kommunalsjef for oppvekst
Dette er en nyopprettet stilling som på vegne av rådmannen skal ivareta koordinering og oppfølging av resultatenhetslederne for oppvekst i kommunen. Sammen med kommuneleder samfunnsutvikling, kommuneleder helse
og rådmannen utgjør kommuneleder oppvekst kommunens strategiske ledergruppe. 

Vi søker etter en samfunnsengasjert person høyere utdanning og ledererfaring. Det er ønskelig at den som tilsettes har kompetanse og erfaring fra oppvekstsektoren. Kommunen er opptatt av å ha en ledergruppe med spredning på
bakgrunn, alder og kjønn, og oppfordrer særlig kvinner til å søke.

Kommunalsjef for helse
Dette er en nyopprettet stilling som på vegne av rådmannen skal ivareta koordinering og oppfølging av resultatenhetslederne for helse, rehabilitering, pleie og omsorg i kommunen. Kommunalsjefen vil også ha det
kommunale ansvar for gjennomføring av NAV-reformen. Sammen med kommunalsjef samfunnsutvikling, kommunalsjef oppvekst og rådmannen utgjør kommunalsjef helse kommunens strategiske ledergruppe. 

Vi søker etter en samfunnsengasjert person med høyere utdanning og ledererfaring. Det er ønskelig at den som
tilsettes har kompetanse og erfaring fra helsesktoren.

Kommunen er opptatt av å ha en ledergruppe med spredning på bakgrunn, alder og kjønn, og oppfordrer særlig kvinner
til å søke.

For begge stillingene leter vi etter en person som:

 • kan lede og utvikle organisasjoner i endring

 • har orientering både mot prosess og resultater

 • kommuniserer godt og har evne til å motivere andre

 • har evne til strategisk planlegging og ledelse

 • har evne og vilje til å fatte og gjennomføre beslutninger

 • er tydelig og synlig i sin lederadferd

 • har relevant ledererfaring og kompetanse

 • har fokus på ressursutnyttelse og økonomistyring

 • kan dokumentere oppnådde resultater som leder

Generelt
Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. 6 måneders prøvetid. Attester og vitnemål medbringes til intervju. Vi gjør oppmerksom på at søknadspapirer ikke returneres.

Kommunalsjefer tilsettes på vanlige kommunale vilkår og skal i tillegg underskrive lederavtale
og forholde seg til ledelseskonseptet som er gjelder for Levanger kommune.

Lønn etter avtale.  

Nærmere opplysning om stillingene som kommuneledere og resultatenhetsledere fås ved henvendelse til rådmann Ola Stene (91366726) eller organisasjonssjef Øystein Sende (40414328). Søknadsfrist: 15.08.06 forlenget til 01.09.06

 ^
Pleie og omsorg - Distrikt nord

Hjemmetjenestene, omsorgsbase Okkenhaugveien:

 1. Stillingshjemmel 2853 Miljøterapeut 100 % stilling vikariat fra 01.09.06 til  01.07.08
 2. Stillingshjemmel 2856 Miljøterapeut 50 % stilling, vikariat fra 01.09.06 til 01.09.07
 3. Stillingshjemmel 2864 Miljøarbeider 50 % stilling, Fast fra 01.09.06
 4. Stillingshjemmel 2872 Miljøarbeider 40 % stilling, Fast fra 01.09.06
 5. Stillingshjemmel 2875 Miljøarbeider 43 % stilling, Fast fra 01.09.06
 6. Stillingshjemmel 2874 Miljøarbeider 27,5 % stilling, Fast fra 01.09.06
 7. Stillingshjemmel 2866 Miljøarbeider 19,25 % stilling Fast fra 01.09.06

Omsorgsbase Okkenhaugveien bistår personer med ulike behov for tjenester. Sentralt i tjenesten er oppfølging av den enkelte tjenestemottaker noe som fordrer et bredt spekter av deltakelse på ulike arenaer. Tjenestene ytes på en slik måte at tjenesteyter ofte vil være alene med tjenestemottaker i store deler av arbeidsdagen. Veiledning og bistand i forhold til personlige gjøremål samt planlegging og bistand i forhold til fritidsaktiviteter er sentralt i tjenesten. Det er nødvendig at tjenesteyter er fleksibel og  kreativ i forhold til en tjeneste som er i endring og utvikling.

Avlastningsboligen for barn og ungdom på Leira:

 1. Stillingshjemmel 2987 Miljøarbeider 12,4 % stilling Fast fra 01.09.06
 2. Stillingshjemmel 2996 Miljøarbeider 24,7 % stilling Fast fra 01.09.06
 3. Stillingshjemmel 2998 Miljøarbeider 18,3 % stilling Fast fra 01.09.06

Avlastningsboligen gir tilbud til familier om avlastning til funksjonshemmede barn og unge. Det legges vekt på at en i samarbeid med foresatte skal gi det enkelte barn og ungdom et individuelt tilbud innenfor de rammer som er tilgjengelige.

Hjemmetjenestene omsorgsbase Nordsiveien:

 1. Stillingshjemmel 2964 Miljøarbeider 25 % stilling, vikariat fra 01.10.06 til  10.08.07, med mulighet for forlengelse.

Omsorgsbase Nordsiveien er et bofellesskap for personer med fysiske og psykiske funksjonshemminger. Arbeidslaget yter også tjenester til personer med behov for bistand som  bor utenfor selve bofellesskapet. Tilrettelegging av hverdagen samt oppfølging i forhold til praktiske gjøremål i heimen er sentralt i tjenesten. Kjennskap til og erfaring med tjenesteyting i forhold til personer med utfordrende atferd vil kunne vektlegges ved tilsetting.

Hjemmetjenestene omsorgsbase Breidablikktunet :

 1. Stillingshjemmel 2831 sykepleier 50% stilling. Fast fra 01.11.06, med mulighet for   tidligere tiltredelse.

Hjemmetjenestene omsorgsbase Levanger bo- og aktivitetssenter :

1.        Stillingshjemmel 2917 Omsorgsarbeider / hjelpepleier 59,15 % stilling natt, sykevikariat fra 01.10.06 med uavklart varighet.

2.       Stillingshjemmel 2938 Omsorgsarbeider / hjelpepleier 16 % stilling helg, vikariat fra 01.10.06.  til  28.02. 07,med mulighet for fast ansettelse

3.       Stillingshjemmel 2925 Omsorgsarbeider / hjelpepleier 21,5 % stilling, vikariat fra 01.10.06. til 31.08.07, med mulighet for fast ansettelse.

Hjemmetjenestene med omsorgsbase ved Breidablikktunet og Levanger bo- og aktivitetssenter yter tjenester organisert som hjemmesykepleie og praktisk bistand. 

Aktivitetstilbudet,base Levanger Bo og aktivitetssenter:

1.        .Stillingshjemmel 2971 Aktivitør 67% stilling, vikariat fra 01.10.06. ca 1.års varighet.

Pleie og omsorgstjenesten yter tjenester med hjemmel i Lov om sosiale tjenester, Lov om helsetjenester i kommunene og Lov om pasientrettigheter. Formålet i disse lovene er å bidra til å fremme sosial trygghet, bidra til den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha et meningsfylt liv i fellesskap med andre. Videre gis innbyggerne rett til nødvendig helsehjelp. Det legges til rette for at tjenestemottaker eventuelt sammen med pårørende, kan være med å påvirke utforming og gjennomføring av tjenestetilbudet.

----------------------------------------------------

Kvalifikasjonskrav til stillingene:

Ved tilsetting i stillingene vil det bli lagt stor vekt på personlige egenskaper og egnethet så som:

 • Samarbeidsevne
 • Evne og vilje til å bidra i utvikling og endring av tjenestetilbud
 • Evne til å takle nye faglige utfordringer
 • Fleksibilitet og trygghetsskapende relasjoner.
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet.

Stillingene som miljøarbeider ønskes besatt av helse og sosialarbeider med videregående skole og / eller fagbrev slik som barne- og ungdomsarbeider omsorgsarbeider eller hjelpepleier. Aktivitør kan også være ønskelig kompetanse. Personlige kvalifikasjoner kan kompensere for formell kompetanse.

Stillingene som terapeut ønskes besatt av autorisert vernepleier eller person med annen 3-årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning.

For tilsetting i sykepleierstilling kreves autorisasjon eller evnt. offentlig godkjenning.

Stillingene som miljøarbeider ønskes besatt av personer med fagutdanning i forhold til omsorgsarbeid, aktivitør eller lignende. Det er anledning for personer uten slik utdanning å søke.         

Stillingene som omsorgsarbeider ønskes besatt av personer med fagbrev som omsorgsarbeider. Det gis anledning til at hjelpepleier kan søke.

For stillingen som aktivitør er det anledning for personer med annen kompetanse å søke.

Stillingene innebærer turnusarbeide og arbeid på helg. Helgemønsteret i de ulike turnuser er ulikt ut i fra tjenestenes karakter og den enkelte stilling sitt arbeidsområde. Det vises for øvrig til stillingsbeskrivelse for helse- og sosialarbeider med videregående skole og / eller fagbrev samt stillingsbeskrivelse for autorisert sykepleier / vernepleier miljøterapeut som finnes på Levanger kommune sin hjemmeside eller kan fåes ved henvendelse tlf. 74 05 22 00.

Ved tilsetting av personer uten formell kompetanse benyttes enhetens stillingsbeskrivelse for fagarbeider. Kjennskap til arbeidet og personlig egnethet vektlegges sterkt ved tilsetting. Ved tilsetting i enkelte av stillingene vil det kunne være aktuelt å benytte intervju.

Blir stillingene besatt av interne søkere vil evnt.andre stillingsstørrelser bli ledig. For enkelte av stillingene må søker ha førerkort i klasse B. For å oppnå en jevnere kjønnsfordeling mellom tjenesteyterne oppfordres menn til å søke.

Hvis det på grunn av tilsetting i stillingene som er utlyst frigjøres andre stillingshjemler vil varalisten benyttes for videre ansettelser. Søkere som mener å kunne ha fortrinnsrett til en stilling etter hovedtariffavtalen eller etter arbeidsmiljøloven må fremme dette i søknaden.

Interne søkere som vil påberope seg fortrinnsrett bes angi dette i søknaden.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til distriktet ved avd.leder Monica Fjerdingen, Rolf Inge Elvbakken eller Kristin Haugdahl Nøst. Søknadsfrist: 31.08.2006.

 ^
Pleie og omsorg - Hjemmetjenesten omsorgsbase Verdandes vei / Eplehagen -
inntil 7 årsverk
Arbeidslaget ved omsorgsbase Verdandes vei / Eplehagen yter tjeneste i forhold til praktisk bistand og helsehjelp til personer med ulike funksjonshemninger. Verdandes vei benevnes som omsorgsbase for tjenester med fokus på psykisk helsearbeid. Eplehagen er omsorgsboliger som er under oppføring. I løpet av høsten 06 vil fire ungdommer etablere seg i disse.

Den  endelig arbeidsplan er under utarbeidelse. Arbeidslaget vil etter utvidelsen utgjøre ca. 25 personer. Det er  ønskelig å etablere et arbeidslag med bred kompetanse som skal ivareta en forutsigbar og helhetlig tjeneste. Stillingene innebærer turnusarbeide med arbeide på helg.

Stillingsbenevnelsene som benyttes er miljøterapeut og miljøarbeider. I miljøterapeutstilling søkes det fortrinnsvis etter vernepleier. Som miljøarbeider søkes det etter personer med utdanning som omsorgsarbeider, hjelpepleier, aktivitør eller annen relevant utdanning. Dokumentert realkompetanse vil kunne kompensere for formell utdanning. Det vises for øvrig til enhetens stillingsbeskrivelser.

Oppfølging av den enkelte tjenestemottaker fordrer et bredt spekter av deltakelse på ulike arenaer. Tjenestene ytes på en slik måte at tjenesteyter ofte vil være alene med tjenestemottaker i store deler av arbeidsdagen. Veiledning og bistand i forhold til personlige gjøremål samt planlegging og bistand i forhold til fritidsaktiviteter er sentralt i tjenesten. Ved tilsetting vil det legges vekt på kjennskap til tjenesteområdet og at søker kan vise til realkompetanse i forhold til oppfølging av personer med psykiske lidelser og ervervet hjerneskade. Videre vil det legges vekt på å tilsette personer med erfaring med frivillighetsarbeid som for eksempel idrettslag. Integrering og tilrettelegging i forhold til deltakelse på ulike arenaer vil være sentralt i tjenesten. Dokumentasjon i forhold til slik kunnskap og praksis vil vektlegges ved tilsetting.

-----------------------------------------------------

Pleie og omsorg - Hjemmetjenestene omsorgsbase Marknadsveien er følgende stilling ledige:

 • stillingshjemmel 3059  Miljøarbeider 21 % fra 01.09.06

Omsorgsbase Marknadsveien er et bofellesskap for personer med fysiske og psykiske funksjonshemminger. Arbeidslaget yter også tjenester til personer med behov for bistand som  bor utenfor selve bofellesskapet. Tilrettelegging av hverdagen samt oppfølging i forhold til praktiske gjøremål i heimen er sentralt i tjenesten. Kjennskap til og erfaring med tjenesteyting i forhold til personer med utfordrende atferd vil kunne vektlegges ved tilsetting.

-----------------------------------------------------

Pleie og omsorg - Hjemmetjenestene omsorgsbase Breidablikktunet  er følgende stillinger ledige:

 • stillingshjemmel 3020 Sykepleier 75 % stilling  fra 01.09.06

 • stillingshjemmel 3025 Sykepleier 75 % stilling fra 01.09.06

 • stillingshjemmel 3012 Omsorgsarbeider / hjelpepleier 60 % fra 15.08.06 til 01.08.07, svangerskapsvikariat

 • stillingshjemmel 2922 Omsorgsarbeider / hjelpepleier 63,49 % fra 15.08.06 til 19.01.07, svangerskapsvikariat

 • stillingshjemmel 3040 Omsorgsarbeider / hjelpepleier 17 % fra d.d

 • stillingshjemmel 3041 Omsorgsarbeider / hjelpepleier 18 % fra d.d.

-----------------------------------------------------

Hjemmetjenestene omsorgsbase Levanger bo- og aktivitetsenter er følgende stillinger ledige:

 •  stillingshjemmel 2923 Omsorgsarbeider / hjelpepleier 50 % fra 01.09.06

Hjemmetjenestene med omsorgsbase ved Breidablikktunet og Levanger bo- og aktivitetssenter yter tjenester organisert som hjemmesykepleie og praktisk bistand. 

-----------------------------------------------------

Ved Nye Breidablikktunet, omsorgsbase sykehjem og bofellesskap er følgende stillinger ledige:

 • stillingshjemmel 2511 Sykepleier 80 % stilling  fra 01.09.06

 • stillingshjemmel 2504 Sykepleier 80 % stilling  fra 01.09.06

 • stillingshjemmel 2581 Omsorgsarbeider / hjelpepleier 75 % fra 01.09.06 til 01.05.07, svangerskapsvikariat

Nye Breidablikktunet består av 40 omsorgsboliger fordelt på 6 bokollektiv / bofellesskap. Videre består senteret av sykehjemsavdeling som har 26 sykehjemsplasser med i hovedsak korttidsopphold.

-----------------------------------------------------

Pleie og omsorgstjenesten yter tjenester med hjemmel i Lov om sosiale tjenester, Lov om helsetjenester i kommunene og Lov om pasientrettigheter. Formålet i disse lovene er å bidra til å fremme sosial trygghet, bidra til den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha et meningsfylt liv i fellesskap med andre. Videre gis innbyggerne rett til nødvendig helsehjelp. Det legges til rette for at tjenestemottaker eventuelt sammen med pårørende, kan være med å påvirke utforming og gjennomføring av tjenestetilbudet.

Kvalifikasjonskrav til stillingene:

Ved tilsetting i stillingene vil det bli lagt stor vekt på personlige egenskaper og egnethet så som:

 • Samarbeidsevne
 • Evne og vilje til å bidra i utvikling og endring av tjenestetilbud
 • Evne til å takle nye faglige utfordringer
 • Fleksibilitet og trygghetsskapende relasjoner.
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet.

Stillingene som miljøarbeider ønskes besatt av helse og sosialarbeider med videregående skole og / eller fagbrev slik som barne og ungdomsarbeider omsorgsarbeider eller hjelpepleier. Aktivitør kan også være ønskelig kompetanse. Personlige kvalifikasjoner kan kompensere for formell kompetanse.

Stillingene som terapeut ønskes besatt av autorisert vernepleier eller person med annen 3-årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning.

For tilsetting i sykepleierstilling kreves autorisasjon eller evt. offentlig godkjenning.

Stillingene som miljøarbeider ønskes besatt av personer med fagutdanning i forhold til omsorgsarbeid, aktivitør eller lignende. Det er anledning for personer uten slik utdanning å søke.         

Stillingene som omsorgsarbeider ønskes besatt av personer med fagbrev som omsorgsarbeider. Det gis anledning til at hjelpepleier kan søke.

Stillingene innebærer turnusarbeide og arbeid på helg. Helgemønsteret i de ulike turnuser er ulikt ut i fra tjenestenes karakter og den enkelte stilling sitt arbeidsområde. Det vises for øvrig til stillingsbeskrivelse for helse- og sosialarbeider med videregående skole og / eller fagbrev samt stillingsbeskrivelse for autorisert sykepleier / vernepleier miljøterapeut som finnes på Levanger kommune sin hjemmeside eller kan fåes ved henvendelse tlf. 74 05 22 00.

Ved tilsetting av personer uten formell kompetanse benyttes enhetens stillingsbeskrivelse for fagarbeider. Kjennskap til arbeidet og personlig egnethet vektlegges sterkt ved tilsetting. Ved tilsetting i enkelte av stillingene vil det kunne være aktuelt å benytte intervju.

Blir stillingene besatt av interne søkere vil evnt. andre stillingsstørrelser bli ledig. For enkelte av stillingene må søker ha førerkort i klasse B. For å oppnå en jevnere kjønnsfordeling mellom tjenesteyterne oppfordres menn til å søke.

Hvis det på grunn av tilsetting i stillingene som er utlyst frigjøres andre stillingshjemler vil varalisten benyttes for videre ansettelser. Søkere som mener å kunne ha fortrinnsrett til en stilling etter hovedtariffavtalen eller etter arbeidsmiljøloven må fremme dette i søknaden.

Interne søkere som vil påberope seg fortrinnsrett bes angi dette i søknaden.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til distriktet ved avd.leder Monica Fjerdingen, Rolf Inge Elvbakken eller Kristin Haugdahl Nøst. Søknadsfrist: 15.08.2006.


Lederstillinger i Levanger kommune                                                                                                              - som PDF
Levanger kommune har ambisjoner om å være triveligst av alle de trivelige stedene i Trøndelag. Kommunen har et allsidig arbeids- og næringsliv og er i jevn vekst. Innbyggertallet har nylig passert 18.000. Kommunen samarbeider
 tett med nabokommunen Verdal. Sammen har de to kommunene som utgjør Innherred samkommune ca 32.000 innbyggere og er en av landets fremste næringsregioner. Siden 2002 har kommunen hatt en organisasjonsmodell bestående av rådmann og vel 20 resultatenheter. Vi har nettopp gjennomgått vår administrative struktur. På denne bakgrunn har kommunestyret vedtatt noen endringer i hovedstrukturen som nå skal iverksettes.  Vi søker derfor etter tydelige og utviklingsorienterte ledere til følgende stillinger:

Kommunalsjef for oppvekst
Dette er en nyopprettet stilling som på vegne av rådmannen skal ivareta koordinering og oppfølging av resultatenhetslederne for oppvekst i kommunen. Sammen med kommuneleder samfunnsutvikling, kommuneleder helse
og rådmannen utgjør kommuneleder oppvekst kommunens strategiske ledergruppe. 

Vi søker etter en samfunnsengasjert person høyere utdanning og ledererfaring. Det er ønskelig at den som tilsettes har kompetanse og erfaring fra oppvekstsektoren. Kommunen er opptatt av å ha en ledergruppe med spredning på
bakgrunn, alder og kjønn, og oppfordrer særlig kvinner til å søke.

Kommunalsjef for helse
Dette er en nyopprettet stilling som på vegne av rådmannen skal ivareta koordinering og oppfølging av resultatenhetslederne for helse, rehabilitering, pleie og omsorg i kommunen. Kommunalsjefen vil også ha det
kommunale ansvar for gjennomføring av NAV-reformen. Sammen med kommunalsjef samfunnsutvikling, kommunalsjef oppvekst og rådmannen utgjør kommunalsjef helse kommunens strategiske ledergruppe. 

Vi søker etter en samfunnsengasjert person med høyere utdanning og ledererfaring. Det er ønskelig at den som
tilsettes har kompetanse og erfaring fra helsesktoren.

Kommunen er opptatt av å ha en ledergruppe med spredning på bakgrunn, alder og kjønn, og oppfordrer særlig kvinner
til å søke.

For begge stillingene leter vi etter en person som:

 • kan lede og utvikle organisasjoner i endring

 • har orientering både mot prosess og resultater

 • kommuniserer godt og har evne til å motivere andre

 • har evne til strategisk planlegging og ledelse

 • har evne og vilje til å fatte og gjennomføre beslutninger

 • er tydelig og synlig i sin lederadferd

 • har relevant ledererfaring og kompetanse

 • har fokus på ressursutnyttelse og økonomistyring

 • kan dokumentere oppnådde resultater som leder

Tre resultatenhetsledere pleie og omsorg
Stillingen som resultatenhetsleder for Distrikt Sør (Skogn og Åsen) blir ledig fra 1.1.2007, mens to nyopprettede
stillinger som enhetsledere for ”distrikt Øst” og ”distrikt Vest” er ledige for snarlig tiltredelse. De som søker må angi
i søknaden hvilken stilling de ønsker å bli vurdert opp mot, ellers blir den som søker vurdert opp mot alle stillingene.

Levanger kommune har en ledermodell med flat struktur og utstrakt delegasjon. (Det er 3 ledernivåer på
PO-området)

Det kreves at ledere i Levanger kommune har relevant utdanning og erfaring for å kunne ivareta de faglige og
administrative oppgavene lederen har ansvaret for. Kommunen ledes etter strategiske måldokumenter som
Kommuneplanen og Personalpolitisk handlingsplan. For leder av resultatenhet er kvalifikasjonskravene i hovedsak de samme som for kommunalsjefer/rådmann. Enhetsleder har fullstendig faglig- økonomisk og personalmessig ansvar for
sitt område og blir delegert alle rådmannens fullmakter.

Avdelingsledere pleie og omsorg
Det er 4 ledige stillinger som avdelingsleder i Pleie- og omsorgstjenesten. I tilfelle internt opprykk vil det bli flere.

Pleie- og omsorgstjenesten står overfor store faglige utfordringer. Som avdelingsleder vil du ha mulighet til å påvirke
denne utviklingen. Fra høsten 2006 vil Levanger kommune i samarbeid med Verdal kommune igangsette et
produktivitets- og kvalitetsforbedringsarbeid.  Avdelingslederne vil få en sentral rolle i dette arbeidet.

Fram til nå har pleie- og omsorgstjenesten i Levanger vært inndelt i to distrikt. Fra 1.9.06 deles det største distriktet i to,
slik at vi får tre distrikt. Det pågår et arbeid med internorganisering av de nye distriktene. Resultatet av dette arbeidet
skal være klart i august 2006, før tilsettingene i avdelingslederstillingene.

Avdelingsleder er faglig og administrativt underlagt enhetsleder.
Avdelingsleder skal arbeide for å sikre kvalitet og forsvarlig drift i sin avdeling etter gjeldende lover, forskrifter, og
vedtatte prosedyrer. Avdelingsleder skal innrette virksomheten i tråd med kommunens og enhetens uttalte målsettinger, planer og vedtak.

Avdelingsleder er delegert faglig ansvar, personalansvar og økonomiansvar for sin avdeling av enhetsleder. Avdelingsleder skal ha et klart fokus på HMS ved sin avdeling, og skape et godt klima for å dyrke fram myndiggjorte og ansvarlige medarbeidere som gis ansvar og tillit i utviklingen av kvalitativt gode tjenester og et godt arbeidsmiljø. Avdelingsleder har et faglig veiledningsansvar for sine ansatte.

Det forutsettes at avdelingsleder har en åpen og inkluderende lederstil med gode kommunikasjonsevner, og gode evner
til å motivere avdelingens medarbeidere til å nå felles mål.

Avdelingsleder skal ha en synlig og tydelig lederstil, evne til å opptre samlende og evne til å skape gode resultater i samarbeid med medarbeiderne og andre samarbeidspartnere.

Det vil ved tilsettingen bli lagt avgjærende vekt på personlige lederegenskaper.

For avdelingslederstilling ved sykehjem kreves utdanning som offentlig godkjent sykepleier.

For avdelingslederstillinger for øvrig kreves minimum 3-årig helsefaglig utdanning på høgskolenivå.

Det er for alle avdelingslederstillingene ønskelig med tilleggsutdanning innen ledelse. For søkere som ikke har slik tilleggsutdanning, vil kommunen legge til rette for at dette kan gjennomføres innen rimelig tid etter tiltredelse. 

Generelt alle stillingene
Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. 6 måneders prøvetid. Attester og vitnemål medbringes til intervju. Vi gjør oppmerksom på at søknadspapirer ikke returneres.

Kommunalsjefer og Resultatsenhetsleder tilsettes på vanlige kommunale vilkår og skal i tillegg underskrive lederavtale
og forholde seg til ledelseskonseptet som er gjelder for Levanger kommune.

Lønn etter avtale.  

Nærmere opplysning om stillingene som kommuneledere og resultatenhetsledere fås ved henvendelse til rådmann Ola Stene (91366726) eller organisasjonssjef Øystein Sende (40414328). Opplysninger om avdelingslederstillingene kan gis
av fungerende resultatenhetsleder Distrikt Nord, Kristin Nøst (99106565), eller ved henvendelse til kommunens servicekontor (74052500). Søknadsfrist: 15.08.06

 ^
Assistentstillinger ved Frol oppvekstsenter for skoleåret 06/07:

 • 50% assistent årsvikariat

 • 80% assistent årsvikariat 

Assistentene bistår med daglig hjelp og omsorg for barn i barnehage, skole, SFO og TOA.

Stillingene knyttes opp mot bl. a. atferdselever.

Det er ønskelig med en større kjønnsmessig balanse i arbeidsfellesskapet så menn oppfordres til å søke.

Ved Frol oppvekstsenter er det utarbeidet en stillingsbeskrivelse for assistenter. Arbeidsoppgavene fremgår av stillingsbeskrivelsen for assistenter.  Denne underskrives av alle assistenter ved oppstart, og understøtter arbeidsavtalen.

Arbeidstid må påregnes å kunne bli justert etter enhetens behov.

Det vil ved tilsettingen bli lagt vekt på både utdanning og erfaring/arbeidspraksis. Det vil derimot bli lagt avgjørende vekt på personlige egenskaper/skikkethet som evne og vilje til samarbeid, endring og nytenking og interesse for arbeidsområdet. Intervju av aktuelle kandidater må påregnes.

Søkere som ikke har hatt stilling i oppvekstenhetene i kommunen siste år, vil ved tilsetting bli avkrevd politiattest og attest for gjennomgått tuberkulosekontroll. (Dette vil bli avkrevd kun for den som får tilbud om stilling). 

Søknadsfrist: 01.08.06 

 ^
Arbeidsleder i prosjekt – Bokollektiv for enslige mindreårige – 100% stilling
I forbindelse med oppstart av et prosjekt, bokollektiv for enslige mindreårige, søker innvandrertjenesten i Levanger etter en arbeidsleder for bokollektivet til utfordrende og engasjerende arbeidsoppgaver i prosjektperioden som varer fra 01.06.2006 til 01.06.2009.

Bokollektivet vil ha ungdommer  i alderen 14 – 18 år.  Ungdommene er i Norge uten sine foreldre. For å ivareta dem har vi behov for personell til stede store deler av døgnet.

Arbeidet foregår etter turnusplan med for tiden arbeid hver 3. helg. Det vil bli utarbeidet stillingsbeskrivelse.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • administrere arbeidet i bokollektivet
 • ansvar for oppfølging av turnusarbeidet
 • ha ansvar for driftsregnskap og overholde budsjett
 • ansvar innrapportering av handlingsplaner
 • samarbeidet med barnevernet
 • faglig ansvarlig for personalgruppa

Krav til stillingen:

 • at du er teamorientert, men samtidig har evnen til å jobbe selvstendig
 • min.3 årig høgskole, sosialfaglig eller pedagogisk utdanning
 • evnen til fleksibilitet, engasjement og innlevelse er viktig, samtidig som at man må ivareta en voksenrolle i forhold til ungdommene
 • lederegenskaper

 Vi kan tilby:

 • En plass i et fagmiljø med særskilt kompetanse på arbeid med flyktninger
 • Muligheter for veiledning og opplæring
 • Lønn etter kvalifikasjoner og gjeldene avtaler
 • Ved eventuell tilsettelse må det leveres tilfredsstillene politiattest

For  stillingen gjelder at det vil bli lagt vesentlig vekt på samarbeidsevner, engasjement og personlig egnethet i forhold til å arbeide tett sammen med ungdommer av utenlands opprinnelse og som befinner seg i en spesiell livssituasjon.

Stillingen knyttes til bokollektivet.  Bokollektivet er administrativt lagt inn i enheten for innvandrertjenesten/ flyktningetjenesten

Nærmere opplysninger om stillingene kan får ved henvendelse til enhetsleder for innvandrertjenesten: Gunvor Galaaen, tlf. 740 52646/91639295. Søknadsfrist: 24.07.06

 ^
Ytterøy Barnehage – årsvikariat pedagogisk leder

Ytterøy Barnehage er en enavdelings barnehage i Ytterøy oppvekstsenter og eies av Levanger kommune. Den ligger i trivelige omgivelser og med gode turmuligheter i nærområdet, ca. 1 km fra fergeleiet på Ytterøy. Barnehagen har 20 barn i alderen 0 – 6 år.

Fra 14.08.2006 har vi ledig et årsvikariat som pedagogisk leder i 60 % stilling

Vi søker etter en initiativrik person med gode samarbeidsevner og lederegenskaper. Du skal være en del av lederteamet i barnehagen og ivareta en høy pedagogisk kvalitet. Det er en fordel med noen års erfaring, men ikke en forutsetning.

Ved ansettelsen vil det bli lagt vekt på formell utdanning, erfaring/arbeidspraksis og det vil bli lagt avgjørende vekt personlige egenskaper og skikkethet for denne type arbeid.

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. Lønn etter gjeldende Hovedtariffavtale.

Interne søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Kortfattet CV sendes med søknaden. Referanser bes oppgitt i søknaden

Søker som tilsettes må vise politiattest jf. barnehageloven § 20.

Spørsmål om stillingen rettes til: Sissel Skjørstad, styrer Ytterøy barnehage, tlf. 74 08 90 66, eller til Oddrun Laugsand, enhetsleder Ytterøy oppvekstsenter, tlf. 74 05 24 20. Søknadsfrist: 20.07.2006

 ^
Sykepleier
- Distrikt Nord, tjenestested Ytterøy
Det er ledig for tiltredelse i fast 58,9 % stilling som sykepleier (natt) ved Distrikt Nord, tjenestested Ytterøy. 

Stillingen er en turnusstilling på natt med arbeid 4. hver helg og kan derfor ikke kombineres med andre turnusstillinger.

Stillingen som sykepleier på natt har stillingshjemmel 2789, og er lønnsplassert i still. kode 7174. Turnusen er tilpasset slik at pendling med ferje fra Levanger er mulig.

 • Søker må ha førerkort i klasse B.

 • Arbeidsstedet Ytterøy her felles turnus for institusjon og hjemmebasert omsorg.

 • Som sykepleier på natt på Ytterøy vil sykepleier også måtte kunne påregne oppdrag på vegne av legevakten i Levanger.

Det vises for øvrig til Distrikt Nord sin stillingsbeskrivelse for autorisert sykepleier / vernepleier miljøterapeut som finnes på Levanger kommune sin hjemmeside eller kan fåes ved henvendelse.

Ved tilsetting i stillingen vil det bli lagt stor vekt på personlige egenskaper/egnethet som:

 • evne til å takle faglige utfordringer og evne til å arbeide selvstendig
 • fleksibilitet og trygghetsskapende relasjoner.
 • samarbeidsevne

For tilsetting i sykepleierstillingen kreves autorisasjon som sykepleier, evnt. offentlig godkjenning som sykepleier.
Faste ansatte som mener de har fortrinnsrett til større stillingsandel må fremsette krav om dette i søknaden.

Hvis det på grunn av tilsetting i stillingene som er utlyst frigjøres andre stillingshjemler/stillingsandeler vil varalisten kunne bli benyttet for videre ansettelse. 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til avd. leder Kristin Haugdahl Nøst ( tlf. 74052200). Søknadsfrist: 20.06.06.

Levanger kommune  er en attraktiv kommune å arbeide og bo i.  Innbyggertallet er i vekst og har passert 18 000. Kommunen ligger sentralt i Nord-Trøndelag med gode kommunikasjoner (kart). Kommunen er i en positiv utvikling, med et allsidig næringsliv i vekst og gode tilbud innen kultur, fritid og utdanning. De viktigste hjørnesteinsbedriftene i vår næringsstruktur er Norske Skog Skogn, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Sykehuset Levanger. Dessuten er kommunen en av landets fremste landbrukskommuner. Kommunen har stått overfor store utfordringer når det gjelder nedbetaling av akkumulert underskudd og det å skape seg økonomisk handlefrihet. Pr. i dag har kommunen lykkes med nedbetaling av tidligere års underskudd.  Levanger kommunen er deltaker i Innherred samkommune (ISK) og står foran store utfordringer når det gjelder regional utvikling. Skole/oppvekstsentra står overfor store utfordringer når det gjelder videre utvikling. Kommunen har nylig vedtatt egen kvalitetsplan for skolen.

Det er for tiden vel 900 årsverk i Levanger kommune.
Levanger kommune som arbeidsplass er røykfri.

Ved resultatenheten Ekne/Tuv oppvekst er det ledig stilling som:

Rektor (enhetsleder) Ekne/Tuv oppvekstsenter - komplett utlysning som PDF
Resultatenheten består i dag av to skoler og barnehager. Enhetslederen slutter i stillingen etter skoleåret. Levanger kommune har fortiden et arbeid pågående hvor fremtidig struktur vil bli klarert. Dermed er det uklart hvorvidt Ekne/Tuv oppvekstsenter i fremtiden vil fremstå som en enhet. Vi søker etter rektor for Ekne oppvekstsenter,  men tar forbehold om at den som tilsettes kan få tillagt ansvar for Tuv. Ekne skole har i dag 73 elever og 6 pedagoger og 2 assistenter. Ekne barnehage har 26 barn og er en 1-6 Totalt har enheten består i dag av to skoler og to barnehager med til sammen 11 pedagoger og 147 elever. Barnehagene har til sammen 10 ansatte inklusive styrere. Begge skolene er 1-7 skoler.

Levanger kommune har en ledermodell med flat struktur og utstrakt delegasjon.
Det kreves at ledere i Levanger kommune har relevant utdanning og erfaring for å kunne ivareta de faglige og administrative oppgavene lederen har ansvaret for. Kommunale ledere skal kunne innholdet i strategiske måldokumenter som Kommuneplan og Personalpolitisk handlingsplan, og lede i henhold til intensjonene i disse planene. I tillegg skal skoleledere ha god innsikt i pedagogiske planer som kommunens Kvalitetsplan 2006 – 2009 , kunnskapsløfte og kvalitetsutviklingsarbeid generelt i skoleverket.

Kvalitetsplanen  -  plandokument PDF
Kunnskapsløftet:

Vi søker en leder som:
• kan lede organisasjoner i endring
• har orientering mot prosess, løsning og resultater
• kommuniserer godt og har evne til å motivere sine medarbeidere
• har evne til strategisk planlegging og ledelse
• har evne og vilje til å fatte og gjennomføre beslutninger
• er tydelig og synlig i sin lederadferd
• har fagkompetanse innen hele eller deler av fagfeltene enhetene består av
• har relevant ledererfaring og kompetanse
• er orientert mot løsninger og resultater for egen enhet og kommunen
• har evne og vilje til aktiv økonomistyring, og oppfølging av administrative oppgaver
• kan dokumentere oppnådde resultater som leder

For leder av resultatenhet er de skisserte kvalifikasjonskravene i hovedsak de samme som for toppledergruppen/rådmannen. Enhetsleder vil få seg delegert rådmannens fullmakter

I tillegg kreves kompetanse og lederegenskaper i samsvar med ny §9-1 i opplæringslova gjeldende fra 01.01.04

Resultatsenhetsleder tilsettes på vanlige kommunale vilkår og skal i tillegg underskrive lederavtale og forholde seg til ledelseskonseptet som er gjelder for Levanger kommune.
Lønn etter avtale.

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til assisterende rådmann Ingvar Rolstad pr. telefon 74052710 – mob.tlf. 41101694, eller pr. e-post: ingvar.rolstad@levanger.kommune.no. Søknadsfrist: 20.06.06

 ^
Spesiallærere i barnehage

Med forbehold om nødvendig godkjenning er følgende stillinger ledig:
 • Fast stilling - inntil 100 % fra 14.08.06
 • Fast stilling - inntil 47%    fra 14.08.06
 • Vikariat - inntil 80%          fra 14.08.06

Arbeidsområdet vil være:

Spesiallærer med tilknytning til spesialpedagogisk førskoleteam i Levanger kommune, direkte arbeid med førskolebarn i barnehage, veiledning og oppfølging/ medansvar for spesialpedagogisk tiltak i barnehagen.

Det kreves førskolelærerutdanning og med minimum 1 avd. spesialpedagogikk for både de faste stillingene og for vikariatet. Ved ansettelsen vil det bli lagt vekt på formell utdanning, erfaring/arbeidspraksis og det vil bli lagt avgjørende vekt personlige egenskaper/skikkethet for denne type arbeid. Søkeren må kunne benytte egen bil i tjenesten.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Referanser bes oppgitt i søknaden.

Interne søkere som vil påberope seg fortrinnsrett til større stilling, må angi dette i søknaden. 

Opplysninger om stillingene rettes til Levanger kommune, v/ spes.ped. konsulent Elin Børve tlf. 740 52676. Søknadsfrist: 17.06.06

 ^
I Levanger kommune Distrikt sør er følgende stillinger som Brukerstyrt personlig assistent for reiseglad, funksjonshemmet mann på 30 år (BPA) ledig fra 01.07.06.

Nr.     St.hj.

Kompetanse


%


Ansettelse


Avdeling og arbeidstid


St.ID

3578

Assistent

42,6%

Fast, Se vilkår

Avd.3831, Turnus

 

Andre opplysninger:

 • Distrikt sør er inndelt i flere avdelinger. Avd.3830 Skogn helsetun med hjemmetjenester, avd.3831 Åsvegen 5 bokollektiv (hvor denne BPA-tjenesten er organisert), avd.3832 Nattpatruljen, avd.3833 Bofellesskap på Skogn helsetun og avd.3840 Åsen helsetun med hjemmetjeneste
 • BPA tilsettes på vilkår etter lov og tariffavtale i Levanger kommune. I tilfelle reduksjon eller opphør  av vedtak om BPA, og det ikke kan tilbys annet passende arbeid, må det påregnes opphør av arbeidsforholdet gjennom oppsigelse av stillingen
 • Levanger kommune har arbeidsgiveransvar, men tjenesten administreres fullt og helt av bruker.
 • Det stilles ingen spesielle krav til kompetanse, men det legges stor vekt på skikkethet
 • Søker må ha førerkort for bil klasse B
 • Assistent avlønnes p.t. med kr.197.000-240.000 pr. år

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til  brukeren tlf. 74 0 9 64 93, etter kl 1600 eller Distrikt sør, Skogn helsetun, v/ Anlaug H. Zubovic, tlf. 74085900. Søknadsfrist 17.06.06.


Nesset ungdomsskole - sekretær

Nesset ungdomsskole er arbeidsplass for ca 250 elever og 30 ansatte.  Under vår visjon et godt sted å lære – et godt sted å være har vi hektiske og trivelige arbeidsdager i et friskt og ungdommelig miljø.  Vår sekretær går nå av med pensjon.  Vi har derfor nå ledig

Fast stilling som sekretær i inntil 70% fra 01.08.06

Kompetansekrav:

 • Sekretærutdanning og/eller relevant erfaring
 • Meget gode datakunnskaper
 • Evne til samarbeid og selvstendig arbeid

Personlige forutsetninger:

Sekretæren er i mange tilfeller skolens første møte med elever, ansatte, foresatte og andre besøkende.  Han/hun må derfor gi et tillitsvekkende og positivt førsteinntrykk.  Det kreves evne til selvstendig arbeid, med store krav til effektivitet, nøyaktighet og hjelpsomhet.  Arbeidsinnholdet kan forandre seg, og stiller krav til fleksibilitet og omstillingsevne.

Ansvarsområder:

 • Sentralbord
 • Post / Arkiv
 • Skolebibliotek, av-materiell, læremiddelsamling
 • Datateknisk bistand til elever / ansatte
 • Skoleadministrativt dataprogram; vikarlister, elevlister, skyss, ansatte, karakterer, vitnemål mv
 • Utleie av skolen
 • Kontakt med vikarer
 • Bestilling av varer mv

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.  Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju. 

Stillingsinnehaver følger komprimert arbeidsår.  Lønn mv etter gjeldende avtaler.  Referanser bes oppgitt. Politiattest vil bli avkrevd den som tilsettes. Det tas forbehold om intern omplassering.

Nærmere opplysninger fås hos rektor Geir Mediås på tlf 740 85160/61.Søknadsfrist: 19.05.06


Innenfor oppvekst er følgende stillinger ledige

Skogn b-u skole:

Nr

Stilling Kompetanse
1 Undervisningstilling 60% fast Almennlærer - barnetrinn
2 Undervisningstilling 80% fast Almennlærer - barnetrinn
3 Undervisningstilling 100% fast Almennlærer - barnetrinn
4 Undervisningstilling 100% vik. 010806-010407 norsk, samf. fag, KRL, matematikk, naturfag, spes.ped

Halsan og Momarka oppvekstsenter:

Nr

Stilling Kompetanse
5 Undervisningsstilling ca. 85% fast (med forbehold) Spesifikk spes. ped (nærmere info fra enhetsleder), komp./praksis fra Karlstadmodellen, dyspraksi
6 Undervisningsstilling ca. 90% årsvikariat Allmennlærer (musikk, IKT, ønskelig med spes. ped)
7 Undervisningsstilling ca. 70% fast (med forbehold) Allmennlærer (norsk som andrespråk)

Ytterøy oppvekstsenter:

Nr

Stilling Kompetanse
8 Undervisningsstilling 77% vikariat 010806-210407 U-trinn, ønskelig med spes.ped., musikk (tydelig behov), matematikk, samf. fag, naturfag, norsk, entreprenørskap
9 Undervisingsstilling 25% årsvikariat U-trinn + m-trinn, ønskelig med spes.ped., musikk (tydelig behov), matematikk, samf. fag, naturfag, norsk, entreprenørskap

Ekne/Tuv oppvekstsenter:

Nr

Stilling Kompetanse
10 Undervisningsstilling ca. 70% fast. (Tuv) Behov for spes. ped. og musikk
12 Undervisningsstilling 100% årsvikariat  (Ekne) Kroppsøving, engelsk, spes.ped
13 Undervisningsstilling 30% fast (med forbehold) (Ekne) Musikk, spes.ped
14 Assistent 20% årsvikariat  (Ekne) Behov for erfaring med Aspergers syndrom

Mule & Okkenhaug oppvekstsenter:

15

Undervisningsstilling (Mule) 88 % fast

Allmennlærer

16

Undervisningsstilling (Mule) 50 % vikariat fram til 31.12.06

Allmennlærer

17

Undervisningsstilling 55 % fast (Okkenhaug)

Allmennlærer, ønskelig med spes.ped

 Åsen oppvekstsenter:

18

Undervisningsstilling, 15 % fast

Allmennlærer

19

Undervisningsstilling, 100 % vikariat fram til 31.12.06

Allmennlærer

20

Undervisningsstilling, 100 % årsvikariat

Allmennlærer

21

Undervisningsstilling, 20 % årsvikariat

Allmennlærer

 Sjefsgården voksenopplæring

22

Undervisningstilling, 100 % fast

Norsk som andrespråk/mig.ped., kulturell forståelse, spes.ped., realfag.

23

Undervisningsstilling, 50 % årsvikariat

Spes.ped

24

Undervisningsstilling, 50 % årsvikariat

Allmennlærer

 Nesheim skole

25

Undervisningsstilling, 56 % årsvikariat

Allmennlærer

26

Undervisningsstilling, 100 % vikariat fram til 1.5.07

Allmennlærer

27

Undervisningsstilling, inntil 100 % fast

Allmennlærer

 Frol oppvekstsenter

28

Undervisningsstilling, 100 % fast

Spes.ped

29

Undervisningsstilling, 100 % fast

Spes.ped., engelsk

30

Undervisningsstilling, 100 % fast

Engelsk, musikk

31

Undervisningsstilling, 100 % fast

Matematikk/realfag

32

Undervisningsstilling,  100 % fast

IKT

33

Undervisningsstilling,   70 % fast

Spes.ped

35

Undervisningsstilling (minoritetsspråklig) 100 %

Almennlærerkompetanse, ønskelig med norsk som andrespråk

36

Undervisningsstilling  (minoritetsspråklig) 100 %

Almennlærerkompetanse, ønskelig med norsk som andrespråk

37

Undervisningsstilling (minoritetsspråklig) 50 %

Almennlærerkompetanse, ønskelig med norsk som andrespråk

38

Assistent,  80 %

 

39

Assistent,  70 %

 

Morsmållærere i grunnskolen og barnehagene:

Nr

Stilling Kompetanse

34

Det søkes etter morsmållærere i albansk, arabisk, asorisk, bosnisk, dari, engelsk, finsk, gresk, kinesisk, kinyarwanda, kirundi, kurdisk, mandingo, oromo, persisk (farsi), polsk, russisk, somalisk, thai, tysk, türkmensk.

Andre språk kan også være aktuelle.

Morsmållærerne vil ambulere mellom flere skoler.
Morsmållærere må beherske norsk skriftlig og muntlig

Det tas forbehold om eventuelle endringer i de oppgitte stillingsstørrelser m.v.

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende 
tariffavtale.

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på utdanning, erfaring/arbeidspraksis, personlige egenskaper/skikkethet.
Intervju av aktuelle kandidater må påregnes.

Kommunen ønsker å bygge tillit og troverdighet gjennom vårt verdigrunnlag, som er fundert på:

 • respekt
 • omsorg
 • likeverd
 • lojalitet
 • ærlighet
 • rettferdighet

Vår bedriftskultur bygger på

 • å verdsette alle medarbeidere som kompetente mennesker i tjenesteproduksjonen, og gi muligheter 
  for utvikling, både på kort og lang sikt
 • at alle medarbeidere har et utviklingspotensial
 • at alle medarbeidere har et ansvar for å utvikle kvaliteten på de tjenester som kommunen 
  tilrettelegger
 • tro på medarbeidernes egenverdi
 • tro på medarbeidernes kompetanse
 • likeverd
 • tydelig og synlig ledelse
 • helhetsforståelse
 • gode arbeidsplasser med godt arbeidsmiljø 
 • inkluderende arbeidsliv (IA) og gode HMS-rutiner
 • en effektiv ressursbruk
 • endringsvillighet og utvikling

Levanger kommune er en røykfri kommune.

Søkere som ikke har hatt stilling i oppvekstenhetene i kommunen siste år, vil ved tilsetting bli avkrevd 
politiattest og attest for gjennomgått tuberkulosekontroll.

Interne søkere som vil påberope seg fortrinnsrett til større stilling må angi dette i søknaden. 
Det tas for alle stillinger forbehold om interne rettighetsplasseringer. 

Referanser bes oppgitt i søknaden.

Opplysninger om stillingene rettes til enhetslederne ved de respektive skoler.

Søknad med CV fylles ut på eget skjema som etter utfylling sendes som vedlegg 
til e-post til postmottak@innherred-samkommune.no

Klikk her for å fylle ut søknadsskjema.

Søknadsfrist: 18. mai 2006.

Attesterte kopier av vitnemål og attester skal ikke sendes inn sammen med søknaden. 
Disse dokumentene sendes på anmodning til Innherred samkommune, Organisasjonsenheten, 
Postboks 130, 7600 Levanger.

Rådmannen


Prosjektet: Bokollektiv for Enslige mindreårige i Levanger - prosjektperioden 01.06.2006 til 01.06.2009
I forbindelse med oppstart av et prosjekt, bokollektiv for enslige mindreårige,  søker innvandrertjenesten i Levanger etter personer til utfordrende og engasjerende arbeidsoppgaver i prosjektperioden  som varer fra 01.06.2006 til 01.06.2009.

Bokollektivet  vil ha ungdommene  i alderen 14 – 18 år.  Ungdommene er i Norge uten sine foreldre. For å ivareta dem har vi behov for  personell til stede store deler av  døgnet.

Vi har følgende stillinger i prosjektet ledig: 

 • 4 miljøarbeidere med  relevant erfaring;  2 stillinger  i 40%  og 2 stillinger i 50 % - turnus, hovedsakelig kvelds og helgearbeid
 • 3 nattvaktstillinger i 35% - hvilende nattevakt

Arbeidet foregår etter turnusplan med for tiden arbeid hver 3. helg. Det vil bli  utarbeidet stillingsbeskrivelse. Stillingssammensetning bestemmes med bakgrunn i søkeres formelle og reelle kompetanse, og prosjektets behov.

Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • Omsorg og strukturert oppfølging etter egne rutiner for bokollektivet
 • Informasjonsarbeid både overfor ungdommer og hjelpeapparatet i kommune
 • Utarbeiding av tiltaksplaner og gjennomføring av ulike aktiviteter

Vi ønsker:

 • Søkere med utdanning/erfaring  innenfor helse-, sosial-, eller pedagogiske fag
 • At du har interesse for miljøarbeid og klarer utfordringen med å arbeide under institusjonslignende forhold
 • Evne til fleksibilitet, engasjement og innlevelse er viktig, samtidig som at man må ivareta en voksenrolle i forhold til ungdommene

 Vi kan tilby:

 • En plass i et fagmiljø med særskilt kompetanse på arbeid med flyktninger
 • Muligheter for veiledning og opplæring
 • Lønn etter kvalifikasjoner og gjeldene avtaler
 • Ved eventuell tilsettelse må det leveres tilfredsstillene politiattest

For alle stillingene gjelder at det vil bli lagt vesentlig vekt på samarbeidsevner, engasjement og personlig egnethet i forhold til å arbeide tett sammen med ungdommer av utenlands opprinnelse og som befinner seg i en spesiell livssituasjon.

Vi oppfordrer personer med  minoritetsspråklig bakgrunn til å søke. Stillingene knyttes til bokollektivet.  

Nærmere opplysninger om stillingene kan får ved henvendelse til  enhetsleder for innvandrertjenesten: Gunvor Galaaen, tlf. 740 52646. Søknadsfrist: 29.04.06.

 ^
Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Personlig assistent mann/ kvinne søkes til funksjonshemmet ektepar i 60 årene. Det søkes etter godt voksen ansvarsbevisst, selvstendig og fleksibel person. Arbeidsoppgavene er varierte og det kreves evne til god kommunikasjon og åpen dialog. Stillingen som er ledig utgjør ca 50 % av hel stilling. Det vil fortrinnsmessig være arbeid på dag, men fleksibilitet i forhold til dette er ønskelig.

Brukerstyrt personlig assistent tilsettes på ordinære vilkår etter lov og tariffavtale i Levanger Kommune. I tilfelle reduksjon eller opphør av vedtak om BPA, og  det ikke kan tilbys annet passende arbeid, må arbeidsforholdet opphøre med oppsigelse.

Ønsker du flere opplysninger om stillingen kan du ta kontakt på tlf. 74 08 31 39 eller avd.leder Rolf Inge Elvbakken tlf. 74 05 22 00. Søknadsfrist 22.04.06

 ^

Distrikt nord - Avdelingsledere               -   som PDF

Levanger kommune har en ledermodell med flat struktur og utstrakt delegasjon.
Det kreves at ledere i Levanger kommune har relevant utdanning og erfaring for å kunne ivareta de faglige og administrative oppgavene lederen har ansvaret for. Kommunale ledere skal kunne innholdet i strategiske måldokumenter som kommuneplan og personalpolitisk handlingsplan og lede i henhold til intensjonene i disse planene.

Pleie- og omsorgstjenesten står overfor store faglige utfordringer. Som avdelingsleder vil du ha mulighet til å påvirke denne utviklingen. Avdelingsledelsen i distrikt Nord har felles kontorsted ved Breidablikktunet. Levanger kommune har igangsatt et arbeid med å vurdere den administrative organiseringen. Denne vil bli etterfulgt av et produktivitets og kvalitetsarbeid. 

Pleie- og omsorgstjenesten i Levanger er inndelt i to distrikt. distrikt Nord og distrikt Sør .
Resultatenheten består av 6 soner/arbeidsområder med hver sin avdlingsleder. Enheten har vel 188 årsverk. Det vil bli gitt opplæring i de fagsystem som kommunen benytter.

I pleie- og omsorgstjenesten i Levanger kommune, distrikt Nord, er det ledig for snarest tiltredelse i:

 

100% fast stilling som avdelingsleder sykehjem (Breidablikktunet)

100% fast stilling som avdelingsleder hjemmetjenesten

For begge stillingene gjelder:

37,5 t/uke og dagarbeidstid.

Avdelingsleder er faglig og administrativt underlagt enhetsleder.

Avdelingsleder skal arbeide for å sikre kvalitet og forsvarlig drift i sin avdeling etter gjeldende lover, forskrifter, og vedtatte prosedyrer. Avdelingsleder skal innrette virksomheten i tråd med kommunens og enhetens uttalte målsettinger, planer og vedtak.


Avdelingsleder er delegert faglig ansvar, personalansvar og økonomiansvar for sin avdeling av enhetsleder. Avdelingsleder skal ha et klart fokus på HMS ved sin avdeling, og skape et godt klima for å dyrke fram myndiggjorte og ansvarlige medarbeidere som gis ansvar og tillit i utviklingen av kvalitativt gode tjenester og et godt arbeidsmiljø. Avdelingsleder innehar et faglig veiledningsansvar for sine ansatte.


Det forutsettes at avdelingsleder har en åpen og inkluderende lederstil med gode kommunikasjonsevner, og gode evner til å motivere avdelingens medarbeidere til å nå felles mål. Avdelingsleder skal ha en synlig og tydelig lederstil, evne til å opptre samlende og evne til å skape gode resultater i samarbeid med medarbeiderne og andre ledere.

Det vil ved tilsettingen bli lagt avgjærende vekt på personlige lederegenskaper.

Vi kan tilby deg en utfordrende og aktiv arbeidsplass med store utviklingsmuligheter.


Fellesopplysninger:

For avdelingslederstillingen ved sykehjemmet kreves utdanning som offentlig godkjent sykepleier.

For avdelingslederstillingen ved hjemmetjenesten kreves 3-årig helsefaglig utdanning på høgskolenivå.

Det er for begge avdelingslederstillingene ønskelig med tilleggsutdanning innen administrasjon/ledelse. For søkere som ikke har slik tilleggsutdanning, vil kommunen legge til rette for at dette kan gjennomføres innen rimelig tid etter tiltredelse.  

Årslønn etter avtale.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2% av brutto lønn til tariffestet pensjonsordning. Levanger kommune som organisasjon er røykefri.

Attester og vitnemål medbringes til intervju. Vi gjør oppmerksom på at søknadspapirer ikke returneres.

Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse fungerende enhetsleder Kristin Hugdahl Nøst, tlf. 74052200 eller e-post Kristin.Haugdahl.Nøst@levanger.kommune.no  eller assisterende rådmann Ingvar Rolstad, tlf. 74052710/41101694 eller e-post Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no. Søknadsfrist  20.04.06.

 ^
I
Distrikt sør er følgende stillinger ledig

Nr.
St.hj

Stilling og kompetanse


%


Ansettelse
Avdeling og arbeidstid St.ID.
bes oppgitt
1.
3641
Sykepleier 50% Vikariat fra d.d. m/mulighet til fast Avd.3830     Turnus  181/06
2.
3643
Sykepleier 50% Vikariat fra d.d. m/mulighet til fast Avd.3830
Turnus
 182/06
3.
3644
Sykepleier 50% Vikariat fra d.d. til 23.11.06 Avd.3830
Turnus
 183/06
4.
3588 + del av 3586
Hjelpepleier/omsorgsarb 42,6% 16% fast stilling + 26,6% engasjement til 31.12.06 m/muligh til forlengelse Avd.3830
Turnus
 184/06
5.
3684 + del av 3586
Hjelpepleier/omsorgsarb 46,6% 20% fast stilling + 26,6% engasjement til 31.12.06 m/mulighet til forlengelse Avd.3830
Turnus
 185/06
6.
3654
Hjelpepl./omsorgsarb. 50% Fast Avd.3830
Turnus
 186/06
7.
3593
Hjelpepleier/omsorgsarb 30% Vikariat fra d.d. til 09.09.06 m/muligh. til forlengelse Avd. 3830
Turnus
 187/06
8.
3565
Miljøarbeider 17,36% Fast Avd.3831
turnus
 188/06
9.
3714
Assistent kjøkken 8,1% Fast Avd.3840
Turnus
 189/06
10.
3756
Hjelpepleier/omsorgsarb 13% Fast Avd. 3840
Turnus
 190/06
11.
3778
Hjelpepleier/omsorgsarb 25% Fast Avd.3840
Turnus
 191/06

Andre opplysninger:

 • Distrikt sør er inndelt i flere avdelinger. Avd.3830 er Skogn helsetun med hjemmetjenester. Avd.3831 er et bofellesskap. Avd.3840 er Åsen helsetun med hjemmetjenester
 • Distrikt sør har integrert tjeneste mellom institusjon og hjemmetjeneste. Alle må derfor påregne å arbeide fleksibelt både ute og inne, men alle har definert hovedarbeidsplass. Det forventes stor fleksibilitet på dette området.
 • Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for alle stillingene
 • Det stilles krav til autorisasjon i henhold til kompetansekrav
 • For alle som ansettes kreves førerkort klasse B. Firmabil stilles til disposisjon
 • All pasientdokumentasjon skjer på data, så det er en stor fordel med noe datakunnskap. Alle får intern opplæring på fagprogram.
 • Søkere med fast ansettelse i mindre stilling som mener de har krav på større stilling i henhold til HTA kap 1 §2 må fremme krav om dette i søknaden
 • Ingen av stillingene kan kombineres med andre stillinger

Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse avd.3830/3831 avd.leder Elin Aune eller Oline Kjølsvik (telef.74085900) og aAvd.3840 avd.leder Ole Tannvik (telef.74028810). Søknadsfrist  05.04.06.

 ^
Brannkonstabel - Ytterøy

Levanger brannvesen avd. Ytterøy er et deltidsbrannvesen som består av to utrykningsledere og 9 konstabler. Deltidsbrannvesenet består av frivillig personell som møter ved alarm og øvelser. 

Ved deltidsbrannvesenet er det ledig 1 – 2 stillinger som brannkonstabel fra 01.04.2006.

Søkere med gjennomført grunnopplæring foretrekkes, men andre kan også søke.

Stillingen kan kombineres med en annen hovedstilling. Krav til oppmøtetid på dagtid er 4 min.og 6 min. om natta. Hovedarbeidsgiver må skriftlig samtykke i ansettelse i brannvesenet og at han/ hun forlater arbeidsplassen ved alarm.

Det stilles krav til fysisk og psykisk helse samt personlig egnethet. Krav om godkjent legeattest må fremlegges før ansettelse.

Det er et ønske om at den som ansettes har førerkort kl. BC eller må  forplikte seg til å ta klasse BC for egen regning innen et år. Alder helst ikke over 30 år. Kvinner og menn kan søke stillingen. Prøvetid er et år. Aldersgrense for personellet er 60 år.

Det vil bli foretatt intern og ekstern opplæring etter brannvesenets regler.

Godtgjørelse etter overenskomst for frivillig brannmannskap. I utgangspunktet er at personell ” klokkemannskap” men med mulighet for høynet beredskap i perioder.

Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til: Brannsjefen Tlf.  900 10 110 eller leder beredskap Tlf. 911 10 110.

Lønn og arbeidsvilkår på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lov og avtaleverk.  Søknadsfrist: 25.03.06

 ^
Vikar/ferievikar Levanger brannvesen

Levanger brannvesen har fast dagkasernert vaktlag (daglag)  som består av 5 mann samt overbefal. Utenfor normalarbeidstid er det 4-delt vaktlag som har samme bemanning som daglaget (vaktturnus på ei uke.).

I forbindelse med ferieavvikling er det ledig vikariat/ stilling for ferievikar på daglaget i brannvesenet. Det kan også være aktuelt med ekstravakter utenom normalarbeidstiden.

Søkere med gjennomført grunnopplæring foretrekkes, men andre kan også søke.
Det vil bli gitt intern opplæring. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Generelle krav:

 • Det kreves helseattest av nyere dato før tiltredelse.

 • Obligatorisk med fysisk test en gang pr. år.

 • Søkere med førerkort BC foretrekkes.

 • Aldersgrense for personell er 60 år.

 • Det må påregnes røydykkertjeneste

Arbeidsvilkår:

Dagarbeid i henhold til brannvesenets ferieplan. Lønn og arbeidsvilkår på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lov og avtaleverk.

Nærmere opplysninger ved Brannsjef Idar Lundemo Tlf. 900 10 110

Søknad vedlaegges dokumentert utdanning og praksis. Søknadsfrist: 25.03.06


Pleie- og omsorgstjenesten - Ferievikarer sommeren 2006   |   som PDF

Pleie- og omsorgstjenesten i Levanger kommune, Distrikt Sør og Distrikt Nord søker ferievikarer  til hjemmetjeneste, hjemmesykepleie, institusjonstjeneste, miljøarbeidertjeneste knyttet til bofellesskap, avlastningsbolig for barn, nattpatrulje og innen kjøkken og vaskeritjeneste. Vi avvikler ferie i tidsrommet 19.06. – 20.08.2006.

Vi trenger:

 • Sykepleiere/sykepleierstudenter
 • Vernepleiere/vernepleiestudenter
 • Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere
 • Miljøterapeuter og miljøarbeidere
 • Assistenter  
 • Studenter innen helse- og sosialfag

Distrikt Sør består av Skogn helsetun og Åsen helsetun med tilhørende hjemmetjeneste og miljøarbeidertjeneste.

Distrikt Nord består av Breidablikktunet og Ytterøy helsetun med tilhørende hjemmetjeneste, miljøarbeidertjeneste og avlastningsbolig.

Har du fylt 18 år, gjerne erfaring fra helse- og sosialarbeid og lyst til å jobbe med mennesker, er du velkommen til å søke. Vi søker personer som kan jobbe hele eller deler av ferieperioden. Søkere må ha førerkort og i noen situasjoner er det ønskelig at søker kan disponere egen bil.

Vi ber om at du i søknaden oppgir hvor du ønsker å jobbe, hva slags arbeide du ønsker. Vikarer som kan jobbe i hele perioden prioriteres.  Det må  sendes søknad til begge distrikt. I søknaden oppgis gjerne referanse. Attester og vitnemål bes vedlegges søknaden. Søknadspapirer vil ikke bli returnert, men kan eventuelt hentes ved henvendelse til distriktet.

Lønn etter utdanning og godkjent ansiennitet.

Sykepleie-/vernepleiestudenter som er ferdig med 2. året avlønnes som ferdig sykepleier/vernepleier.

Nærmere opplysning kan gis ved telefonisk henvendelse til avdelingsledere/kjøkkensjefer eller ved at du kommer innom for en prat:

Distrikt Sør

Skogn helsetun, telf. 74085900 og Åsen helsetun  tlf. 740 28810

Distrikt Nord

Breidablikktunet telf. 74052200, Ytterøy helsetun tlf. 740 52430

Søknad må sendes innen 01.03.06 til:

Distrikt Sør

Skogn helsetun, 7620 Skogn eller på e-post:  skogn.helsetun@levanger.kommune.no

Distrikt Nord

Breidablikktunet, Staupslia 37, 7600 Levanger eller på e-post: breidablikktunet@levanger.kommune.no  ^

 ^
Resultatenhetsleder Halsan-Momarka oppvekstområde - komplett utlysning som PDF
Resultatenheten består av en skole og barnehage. Skolen er for tiden en 1 –7 skole med ca 200 elever. Enkelte klassetrinn har to paralleller, ellers er det forholdsvis store klasser der det kun er en ” klasse” pr. trinn. Skolen har 19 pedagoger fordelt på ca. 15 årsverk.( ikke medregnet enhetsleder). Skolen er fra skoleåret 2005/2006 praksisskole. Skolen har også egen SFO ordning med ca 50 brukere. Barnehagen er en treavdelings barnehage med to avdelinger for barn mellom 3 – 6 år i selve barnehagen, og en småbarnsavdeling for barn mellom 0 –3 år i Momarka grendehus. Barnehagen har ca. 10 årsverk fordelt på 10 ansatte. Barnehage er landets første MOT-barnehage. Driften av barnehagen er under vurdering, jfr. premisser i vedtatt økonomiplan.

Levanger kommune har en ledermodell med flat struktur og utstrakt delegasjon.
Det kreves at ledere i Levanger kommune har relevant utdanning og erfaring for å kunne ivareta de faglige og administrative oppgavene lederen har ansvaret for. Kommunale ledere skal kunne innholdet i strategiske måldokumenter som Kommuneplan og Personalpolitisk handlingsplan, og lede i henhold til intensjonene i disse planene. I tillegg skal skoleledere ha god innsikt i pedagogiske planer som kommunens Kvalitetsplan 2006 – 2009 , kunnskapsløfte og kvalitetsutviklingsarbeid generelt i skoleverket.

Kvalitetsplanen  -  plandokument PDF
Kunnskapsløftet:

Vi søker en leder som:
• kan lede organisasjoner i endring
• har orientering mot prosess, løsning og resultater
• kommuniserer godt og har evne til å motivere sine medarbeidere
• har evne til strategisk planlegging og ledelse
• har evne og vilje til å fatte og gjennomføre beslutninger
• er tydelig og synlig i sin lederadferd
• har fagkompetanse innen hele eller deler av fagfeltene enhetene består av
• har relevant ledererfaring og kompetanse
• er orientert mot løsninger og resultater for egen enhet og kommunen
• har evne og vilje til aktiv økonomistyring, og oppfølging av administrative oppgaver
• kan dokumentere oppnådde resultater som leder

For leder av resultatenhet er de skisserte kvalifikasjonskravene i hovedsak de samme som for toppledergruppen/rådmannen. Enhetsleder vil få seg delegert rådmannens fullmakter og det forutsettes at den som tilsettes har rådmannens fulle tillit.

I tillegg kreves kompetanse og lederegenskaper i samsvar med ny §9-1 i opplæringslova gjeldende fra 01.01.04

Resultatsenhetsleder tilsettes på vanlige kommunale vilkår og skal i tillegg underskrive lederavtale og forholde seg til ledelseskonseptet som er gjelder for Levanger kommune.

Lønn etter avtale.

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til assisterende rådmann Ingvar Rolstad pr. telefon 74052717 – mob.tlf. 41101694, eller pr. e-post: ingvar.rolstad@levanger.kommune.no. Søknadsfrist: 20.01.06


Leira mottak

Faste stillinger som miljøarbeidere ved forsterket avdeling:

2 stillinger på 60%.

Tiltredelse snarest. Stillingene kan ikke kombineres.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Omsorg og strukturert oppfølging etter krav fra Utlendingsdirektoratet og egne rutiner for

 • Forsterket avdeling.

 • Oppfølging av enkeltbeboere

 • Gjennomføring av aktiviteter

 • Gjennomføring av informasjonsoppgaver.

 • Brannsikringsoppgaver

Kvalifikasjonskrav:
Utdanning innenfor / interesse for / erfaring fra miljøarbeid i forhold til personer med ulike typer hjelpebehov under institusjonslignende forhold.

Personlige egenskaper som evne til selvstendig arbeid og positiv framtoning vil tillegges stor vekt.

Arbeidstid: Turnus dag / kveld med arbeid 3 helger på 6 uker.

Lønnsnivå:
Assistent, alternativt fagarbeider ved aktuell utdanning.

Kontaktperson: Koordinator Randi Venås Eriksen, tlf. 74019400. Søknadsfrist: 21.01.06.


Vikariat som økonomi – og personalmedarbeider i 75% stilling med tiltredelse snarest og fram til 31.12.06, med mulighet for fast tilsetting.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Oppfølging av kommunale økonomi – og personalrutiner

 • Lønns – og turnusteknisk oppfølging.

 • Oppfølging av Utlendingsdirektoratets økonomirutiner for mottaksdrift

 • Informasjon til beboere i mottaket om økonomirutiner.

 • Varierte oppgaver i forhold til mottakets drift.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen kontor – eller økonomifag.

 • Erfaring fra bruk av ulike typer dataprogram.

 • Fagarbeiderutdanning eller høgskoleutdanning innenfor aktuelle områder, men søkere med annen relevant realkompetanse kan bli vurdert.

 • Personlig egnethet i forhold til oppgavenes karakter blir særdeles viktig, i tillegg til evne til selvstendig utadrettet arbeid.

Arbeidstid:
Arbeidet foregår på dagtid etter oppsatt arbeidsplan.

Lønnsnivå:
Fagarbeider, alternativt høgskolenivå ved aktuell utdanning. 

Kontaktperson: Mottaksleder Rune Skagen, tlf. 74019400. Søknadsfrist: 21.01.06.


Ved vår avdeling for enslige mindreårige asylsøkere har vi følgende stillinger ledig:

1) Fast 32% stilling som hvilende nattvakt med tiltredelse snarest.

2) Vikariat som miljøarbeider hovedsaklig ved avdelingen for enslige mindreårige i  34% stilling med tiltredelse snarest og til 31.12.06.

Stillingene kan ikke kombineres med andre stillinger.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Omsorg og strukturert oppfølging etter krav fra Utlendingsdirektoratet og egne rutiner for avdelingen for de enslige mindreårige.

 • Oppfølging av enkeltbeboere

 • Gjennomføring av aktiviteter

 • Gjennomføring av informasjonsoppgaver.

 • Brannsikringsoppgaver

Arbeidstid:
Arbeidet foregår etter turnusplan med for tiden arbeid 3 av 6 helger, både dag, kvelds – og nattarbeid.

Ønskede kvalifikasjoner:
Utdanning innenfor / interesse for / erfaring fra miljøarbeid med ungdom under institusjonslignende forhold

Evne til å ivareta en voksenrolle i forhold til ungdommene

Personlige egenskaper som evne til selvstendig arbeid og positiv framtoning vil tillegges stor vekt.

Lønnsnivå:
Assistent, alternativt fagarbeider ved aktuell utdanning.

Kontaktperson: Koordinator Heidi Rygg, tlf. 74019400. Søknadsfrist: 21.01.06.


Tilkallingsvikarer miljøarbeid

Mottaket drives med døgnkontinuerlig turnus både ved forsterket avdeling og avdeling for enslige mindreårige. Vi behøver i denne forbindelse tilkallingsvikarer ved sykefravær, ferieavvikling og permisjoner (dager, kvelder, netter og helger).

Sentrale oppgaver vil være:

 • Omsorg og strukturert oppfølging etter krav fra Utlendingsdirektoratet og egne rutiner for

 • Forsterket avdeling og avdelingen for de Enslige mindreårige.

 • Brannsikringsoppgaver.

 • Varierte oppgaver i forhold til hele mottakets drift.

Arbeidstid: Dager, kvelder, netter og helger i forhold til turnus for mottaket. Både våken og hvilende nattevakt.

Ønskede kvalifikasjoner:
Utdanning innenfor / interesse for / erfaring fra miljøarbeid med ungdom eller personer med ulike hjelpebehov under institusjonslignende forhold

Personlige egenskaper som evne til selvstendig arbeid og positiv framtoning vil tillegges stor vekt.

Lønnsnivå:
Assistent, alternativt fagarbeider ved aktuell utdanning.

Mottaket drives etter en integrert og helhetlig modell der ansatte må påregne å utføre oppgaver i forhold til alle beboere på mottaket. Kravene til mottaksarbeidet styres av spesifikasjoner fra oppdragsgiver Utlendingsdirektoratet (UDI).

Vi ønsker:

 • Interesse for miljøarbeid og søkere som klarer utfordringen med å arbeide under institusjonslignende forhold.

 • Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner.

 • Gode evner til å uttrykke seg skriftlig og muntlig.

 • Evne til fleksibilitet, engasjement og innlevelse.

 • En ansattgruppe som dekker ulike språk

 • At du er over 25 år, har førerkort og kan snakke engelsk.

Vi kan tilby:

 • Arbeid i et hektisk men trivelig miljø.

 • En plass i et fagmiljø med særskilt kompetanse på arbeid med flyktninger og asylsøkere.

 • Muligheter for veiledning og opplæring.

 • Lønn etter kvalifikasjoner og gjeldende tariff.

Kravene til mottaksarbeidet er i forandring. Endringer i stillingens oppgaver må derfor påregnes. Søknadsfrist: 21.01.06.

 ^
M
orsmållærere

Skoleåret 2005/2006 blir det trolig behov for morsmålslærere i følgende språk i Levanger kommune:

Frol oppvekstsenter: Lubakasai/swahili/nyanja.  Kanskje også andre språk.
Nesset u-skole: Sorani
Nesheim skole
: Tysk og albansk
Åsen oppvekstsenter:
Russisk og thai

Kompetente søkere melder seg til de aktuelle skolene. De kan også orientere om størrelsen på stillingene.

 - kun interne søkere -
Renholder
Skogn barne- og ungdomsskole, ungdomstrinnet
59,19 % renholdsstilling ved Skogn barne- og ungdomsskole, ungdomstrinnet.
Det søkes etter renholder med renholdserfaring.
Alle faste og faste renholdsvikarer kan søke.
Eventuell fortrinnsrett framsettes i søknaden.
Lønn etter kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Gunhild Klokkerhaug eller Håkon Lorås, bygg og eiendom, Levanger Kommune. Søknadsfrist: 30.03.06

<< ledige stillinger | annonser>>
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^