Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Offentlig ettersyn
<< Annonser | ettersyn/høring | vedtak|
<<historisk |

sist oppdatert: 20.10.09

 

Offentlig ettersyn/høring | (vedtak nedenfor) - søk med Ctrl + F

Regulering Havna Levanger

Oppstart av kommuneplanarbeide - planprogram  PDFKommuneplanens arealdel  -  eksisterende plan
Oppstart av planarbeide - planprogram  PDF
-
folkemøter

 

Vedtak: (kronologisk rekkefølge, nyeste først) Bruk Ctrl + F for å søke
Reguleringsplan for fylkesveg 102 Lobakken, Åsenfjord - frist: 3 uker fra 05.09.09
Reguleringsplan for E6, Gråmyra
- frist: 3 uker fra 05.09.09
Utbyggingsavtale for Finnemarka 11
- frist: 3 uker fra 05.09.09
Mindre vesentlig reguleringsendring – 1719/314/317, Moan
Bebyggelsesplan for Trønderhallen
Mindre vesentlig reguleringsendring – 2009/5815-11 - Reguleringsplan for Elvestien 1 og Markvegen 2

Mindre vesentlig reguleringsendring – Skogn barne- og ungdomsskole
Reguleringsplan for Okkenhaugvegen 20 og deler av 18
Reguleringsplan for Ekne avløpsrenseanlegg

Bebyggelsesplan Stokkberget – felt B1
Endring av reguleringsplan Moan senter coop extra
Endring av reguleringsplan for Reemyra 1

Mindre vesentlig reguleringsendring Munkebyberget Mariakloster
Mindre vesentlig reguleringsendring 1719/223/45 Vollamarka 13
Mindre vesentlig reguleringsendring Sagtun
Utbyggingsavtale Kjønstadmarka boligfelt etappe 1

Endring av reguleringsplan E6 - Nossum - Eidsbotn - nedre del av Momarka del 2
Reguleringsplan Munkebyberget Mariakloster

Reguleringsplan Levanger sentrum
Reguleringsplan Lo vestre – ”Lobakkhagen”- 1719/232/9
Reguleringsplan Kjønstadmarka

Reguleringsplan Børøya
Reguleringsplan for del av gnr. 1719/314/82 på Moan
Reguleringsplan Husby vestre – massetak
Reguleringsplan E6 Hotran - Gråmyra S
Utbyggingsavtale Nossumhyllan boligfelt

Reguleringsplan Nossumhyllan – endring
Reguleringsplan for gnr. 314/317, 382, Moan
Reguleringsplan for Moan senter - Coop Extra m.m.
Reguleringsplan for Rinnleiret
Reguleringsplan Jørstadsjøen småbåthavn

Reguleringsendring Staupsmarka
Reguleringsplan for parkering og trafikk ved Frol Oppvekstsenter

Kommunedelplan vindmøller for Verdal og Levanger
Utbyggingsavtale Lillemarken (Sørlia/Nesheim)
Utslippstillatelse for Djupvika hytteområde
Vegnavn Nordlijordet
Utbyggingsavtale Fagerstrandvegen 7
Utbyggingsavtale – endring av reguleringsplan Sørlia

Reguleringsplan Fagerstrandvegen 7
Reguleringsplan E6 Magneten – Mule, utbedring
Reguleringsendring Fåra hyttefelt, ved Hammervatnet
Reguleringsplan Sørlia – endring adkomstveg m.m
Reguleringsendring Tindbuen, Åsenfjord

Planprogram for kommuneplanens arealdel - Levanger kommune og Verdal kommune

Endring av bebyggelsesplan for deler av felt MI2, Moan
Utslippstillatelse fra Løvtangen bolig- og fritidsbebyggelse i Lofjorden
Reguleringsplan Fv 108 Åsen sentrum
Reguleringsplan Berglivegen 3
Bebyggelsesplan for deler av felt MI2, Moan

Reguleringsendring for del av E6, Ronglan - Hotran. Nytt kryss på Ronglan
Endring av reguleringsplan for Faara II, mot Leangsfjorden
Utvikling av Skognterminalen,   plan- og utredningsprogram for revisjon av kommunedelplan Skogn
Reguleringsplan Sagtun
Bebyggelsesplan Sørlia – felt C – endring tomt 1,2,3 og FF 3

Reguleringsplan Laupen – Kristivik – mindre vesentlig endring

Bebyggelsesplan for sykehuset Levanger, parkering på deler av område 45, 46 og 47
Reguleringsplan Framnes - reguleringsendring friluftsområde
Reguleringsendring Tyttebærvegen 6, Høgberget
Reguleringsendring Løvtangen
Reguleringsplan for eiendommen Strandheim, Levanger
Reguleringsplan for Skoleveien 21, Elverhøy, Levanger
Reguleringsplan for Finsvik
Reguleringsplan for Vårtun II, Nesset
Reguleringsplan – utvidelse av E6  med midtdeler mellom Ronglan og Hotran
Reguleringsplan for skianlegg i Storlidalen
Reguleringsendring utbygging Magneten

Reguleringsendring for del av Levanger sentrum –  Sjøgata 4 og del av Sjøgata , (Normilk)
Mindre vesentlig reguleringsendring i område M2 ved Magneten
Reguleringsendring Trygdegården
Reguleringsplan Reemyra 1

Reguleringsendring Osnebben hytteområde, Ytterøy
Reguleringsplan for Kirkegata 73 A og B
Bebyggelsesplan for felt B28 Høgberget
Reguleringsplan for Rv. 754 Busslomme Bjørnang

Mindre vesentlig reguleringsendring – Vedul nordre – Åsen
Mindre vesentlig reguleringsendring – reguleringsplan for Sundet/Eidsbotn/Moan
(Badeland)

Endring av del av reguleringsplan for del av Røstadområdet, gnr. 274, bnr. 18
Bebyggelsesplan for ”Frol amfi” og ”Skoleparken”

Mindre vesentlig reguleringsendring av reguleringsplan Framnes

Vedtekter til plan- og bygningsloven for Levanger kommune
Reguleringsplan Undlien Nordre, gnr. 242, bnr. 8
Endring av reguleringsplan for eiendommen Røstad gnr. 271 bnr. 1
Reguleringsplan for Faara gnr. 228 bnr. 1
Reguleringsplan for Heggbekken, Skogn bygdealmenning
Reguleringsplan for Tomtvatnet Øst, Skogn bygdealmenning
Endring av bebyggelsesplan for Nordhalla hyttefelt

Reguleringsplan for boliger Støreslia

Reguleringsplan Gamle Kongeveg 84, gnr. 275, bnr. 19 og 35
Reguleringsplan Levanger videregående skole

Bebyggelsesplan for del av gnr. 314, bnr. 317, Moan
Flerbruksplan Frolfjellet

Reguleringsplan småbåthavn, Levanger havn
Reguleringsendring Skogvegen 37

Reguleringsplan Nyenget/Staupslia

Reguleringsplan for eiendommen Framnes
Reguleringsplan Leangen hyttefelt
Endring av del av reguleringsplan Sagtun Åsenfjord
Reguleringsplan Haugatjønna, Lomtjønna og Mossingvatnet
Reguleringsplan Julsborg

Reguleringsplan for del av eiendommen Fredrikkefryd
Reguleringsplan for Veske
Reguleringsendring for del av reguleringsplan Momarka II
Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall i Levanger kommune
Reguleringsplan for Osnebben, Ytterøy
Reguleringsplan Fv 128 fortau ved Hegle skole

Reguleringsplan Nossum Travbane

Reguleringsplan Eplehagen Øst, Staup

Mindre vesentlig reguleringsendring på reguleringsplan Høgberget III

Bebyggelsesplan for Sykehuset Levanger, område 44 O

Kommunedelplan Sundet – Havna

Reguleringsendring Sundet- Eidsbotn – Moan, Moan Nord

Reguleringsendring av eiendommen Kirkegata 50
Reguleringsplan for Mevika
, Åsenfjord, gnr. 244, bnr. 25
Reguleringsendring for Roaldmarka 14, gnr. 262/ bnr. 073
Reguleringsplan for Tinbuen, endring av reguleringsbestemmelser
Reguleringsplan for Sjømyra, Ytterøy, med tilhørende bestemmelser

Reguleringsvedtak
Røe Terasse, Østby 275/170
Utslippstillatelse Tinbuen, gnr. 232, bnr. 6, Åsenfjord

Reguleringsendring for Bakken, gnr. 275, bnr. 4 og 516
Reguleringsendring for Langøya

Reguleringsplan for Austheim/ Nossumhyllan
Reguleringsplan for Alvestad, gnr. 275, bnr. 30

Reguleringsvedtak Holsandbukta småbåthavn

Reguleringsvedtak Gimlehagen, Levanger

Reguleringvedtak Sagtun, Åsenfjord
Reguleringvedtak Fossingtrøa, Åsen
Reguleringvedtak Stabelvollen, Levanger

Reguleringvedtak Langøya, Lofjorden, Åsen

Reguleringvedtak Åsen sentrum, del av område S3

Reguleringsplan for Høgberget I

Kommunedelplan Skogn

Klima- og energiplan
Reguleringsplan for Hynne pukkverk
Reguleringsplan for Rv. 774, Levanger fergeleie
Bebyggelsesplan for område MI1 innenfor reguleringsplanen for Sundet/ Eidsbotn/ Moan

Reguleringsplan, steinbrudd ved Langåsdammen
Reguleringsplan, Frol videregående skole

Reguleringsplan for Hottran steinbrudd
Reguleringsplan steinbrudd Valan
Bebyggelsesplan for del av reguleringsplan Norske skog
Bebyggelsesplan Stabelvollen – endring
Bebyggelsesplan for eiendommen Øvre, gnr. 331, bnr. 1, Ytterøy

Reguleringvedtak Kolsum massetak
Reguleringvedtak Åsen stasjonReguleringsplan for Sjøgata 21, kjøpesenter: Tilleggsvedtak
Reguleringvedtak Sundet/Eidsbotn/Moan: Reguleringsendring for del av område S 2
Reguleringvedtak eiendommen Lund, gnr./ bnr. 32/ 5 og 32/ 153, Skogn
Reguleringvedtak for fortetting av eksisterende hyttefelt i Frol Bygdealmenning
 
Reguleringsvedtak Sjøgata 21 - Kjøpesenter
Reguleringsvedtak Heir

Reguleringsvedtak Fåra
Reguleringsvedtak Kunnskapspark Røstad

Reguleringsvedtak Bebyggelsesplan Stabelvollen
Reguleringsvedtak Bebyggelsesplan Moan, Område MI 1

Kommuneplanens arealdel og Kommunedelplan Levanger sentrum
Reguleringsvedtak
Gullgruva, Åsenfjord
Reguleringsvedtak Innherred Sykehus
Reguleringsvedtak Persøy Liftutleie AS

Reguleringsvedtak bebyggelseplan Jernbanegata 4-10
Reguleringsvedtak Bakken, gnr. 275, bnr. 4 og 516

Reguleringsvedtak Norske Skog
Reguleringsvedtak E6- rundkjøring Mule

Reguleringsvedtak HØGBERGET III
Reguleringsvedtak Bebyggelsesplan for område MI I
Reguleringsvedtak småbåthavn Hopla
Reguleringsvedtak Vandsvik nedre, gnr. 336, bnr. 1, Ytterøy
Reguleringsvedtak TINBUEN
Reguleringsvedtak SØRLIA
Reguleringsvedtak Gjemble Øvre: Reguleringsendring for området Torsheim
.
Reguleringsvedtak Levanger renseanlegg
Reguleringsvedtak Holåsen Øst friområde

Reguleringsvedtak  Lello
Reguleringsvedtak Gimlehagen
Reguleringsvedtak Gjemble øvre: Reguleringsendring for eiendommen 4/ 5 og del av 4/ 2
Reguleringsvedtak Stabelvollen
Reguleringsvedtak Nordli

MELDING OM REGULERINGSVEDTAK
I medhold av Plan- og bygningslovens § 28- 2 har det faste utvalg for plansaker vedtatt:
Bebyggelsesplan for Stabelvollen
(møte 18.11.98, sak 98/ 54).
Planen omfatter et område begrenset av: Levangerelva, Leirabekken, alleen opp mot gamle hovedbygget på Røstad, riksveg 774 ("gamle" E 6).
Planutvalgets vedtak kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens § 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 03.12.98, til Levanger kommune, det faste utvalg for plansaker.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra samme dato, til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.
^
MELDING OM REGULERINGSVEDTAK - NORDLI
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre i møte den 04.02.99, sak 4/99, vedtatt: Reguleringsplan for: EIENDOMMEN NORDLI
Beliggenhet: Elberg i Levanger.
Planen gjelder: Offentlig formål som skal benyttes til utbygging av framtidig sykeheim og omsorgsboliger.
Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3
og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra dags dato, til Levanger kommune, det faste utvalg for plansaker.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra dags dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.
^
VEDTATTE REGULERINGSPLANER
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre vedtatt flg. planer (møte 27.05.99):
Reguleringsplan for Gimlehagen. (Sak 42/ 99). Området er regulert til boligformål. Del av området får atkomst fra Kvilstadvegen, resten fra Gimlevegen.
Reguleringsplan for Gjemble øvre: Reguleringsendring for eiendommen 4/ 5 og del av 4/ 2.
(Sak 43/ 99).
Området er regulert til boligformål.
Reguleringsplan for VOLLAMARKA BOLIGFELT, 2. ETAPPE.
(Sak 44/ 99).
Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3
og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra dags dato, til Levanger kommune, det faste utvalg for plansaker. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra dags dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.
^

VEDTAK OM REGULERINGSENDRING HOLÅSEN ØST FRIOMRÅDE
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre vedtatt:
Endring av reguleringsplan for Holåsen øst friområde.
(Møte 02.09.1999, sak 70/99).
Beliggenhet: Holåsen i Skogn.
Følger: Tilrettelegging for bygging av høydebasseng.
Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3
og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra dags dato, til Levanger kommune, det faste utvalg for plansaker.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra dags dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.
^

MELDING OM REGULERINGSVEDTAK LELLO
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre vedtatt:
Reguleringsplan for Lello.
(Møte 02.09.1999, sak 71/99).
Beliggenhet: Lello i Skogn.
Følger: Tilrettelegging for bygging av vannrenseanlegg.
Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3
og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra dags dato, til Levanger kommune, det faste utvalg for plansaker.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra dags dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.
^
MELDING OM REGULERINGSVEDTAK – Levanger renseanlegg
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre vedtatt:
Reguleringsplan for: Levanger avløpsrenseanlegg
i møte den 02.09.99, sak 62/1999.
Beliggenhet: Mellom Havnevegen og Levangerelva.
Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3
og 15 jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra dags dato, til Levanger kommune, det faste utvalg for plansaker.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra dags dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.
^
MELDING OM REGULERINGSVEDTAK
Reguleringsplan Gjemble Øvre: Reguleringsendring for området Torsheim.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre vedtatt:
Reguleringsplan Gjemble Øvre: Reguleringsendring for området Torsheim
i møte den 28.10.99, sak 87/1999.
Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3
og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra dags dato, til Levanger kommune, det faste utvalg for plansaker.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra dags dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.
^
MELDING OM REGULERINGSVEDTAK - SØRLIA
I medhold av Plan- og bygningslovens § 28- 2, har Teknisk komité vedtatt:
Reguleringsplan for Sørlia: Bebyggelsesplan for felt C og felt D.
(Møte 16.02.2000, sak 8/ 2000).
Beliggenhet: Områdene ligger på nordsiden av Eidsbotnvegen, fra tidligere døvesentret og østover. Felt C inneholder 1 frittliggende enebolig og 22 enheter i form av 11 vertikaldelte 2- familieboliger. Felt D inneholder 13 rekkehusenheter: 2 rekker a 4 enheter, 1 rekke på 5 enheter.
Vedtaket kan kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3
og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 04.03.2000, til Levanger kommune, teknisk komité
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra samme dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.
^
MELDING OM REGULERINGSVEDTAK TINBUEN
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre vedtatt:
Reguleringsplan for eiendommen Tinbuen, gnr. 232, bnr. 6, med tilhørende reguleringsbestemmelser.
(Møte 29/ 03 2000, sak 24/ 2000).
Kommunestyrets vedtak kan kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 08.04.2000, til Levanger kommune, teknisk komite.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra samme dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.
^
MELDING OM REGULERINGSVEDTAK
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre vedtatt:
1: Reguleringsplan E6- rundkjøring Mule, med til hørende reguleringsbestemmelser
(Møte 29.03.2000, sak 15/ 2000)
2: Reguleringsplan for Høgberget III, med tilhørende reguleringsbestemmelser

(Møte 29.03.2000, sak 16/2000). Beliggenhet: Lengst nord i Høgberget.
Innhold: 17 stk. tomter for frittliggende eneboliger.
3: Reguleringsplan Sundet/ Eidsbotn/ Moan: Bebyggelsesplan for område MI I,
med tilhørende bestemmelser
(Møte 12.04.2000, sak 25/ 2000)
4: Reguleringsplan småbåthavn Hopla, med tilhørende bestemmelser

(Møte 12.04.2000, sak 26/ 2000)
5: Reguleringsplan for Vandsvik nedre, gnr. 336, bnr. 1, Ytterøy, med tilhørende
bestemmelser | plan |
(Møte 12.04.2000, sak 27/ 2000) Innhold: Småbåthavn.
Kommunestyrets vedtak kan kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 06.05.2000, til Levanger kommune, teknisk komite.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra samme dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.
^
MELDING OM REGULERINGSVEDTAK NORSKE SKOG
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre vedtatt:
Reguleringsplan for Norske Skog, Skogn, med tilhørende reguleringsbestemmelser.

(Møte 03.05.2000, sak nr. 34/ 2000.)
Kommunestyrets vedtak kan kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 03.06.2000, til Levanger kommune, teknisk komite.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra samme dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.
^
MELDING OM REGULERINGSVEDTAK BAKKEN
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre vedtatt:
Reguleringsplan for Bakken, gnr. 275, bnr. 4 og 516, Levanger, med tilhørende
reguleringsbestemmelser. (Møte 03.05.2000, sak nr. 33/ 2000) | (plan)
Kommunestyrets vedtak kan kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 03.06.2000, til Levanger kommune, teknisk komite.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra samme dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.
^
MELDING OM REGULERINGSVEDTAK JERNBANEGATA 4 - 10
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27- 2, nr. 3, har Det faste utvalg for plansaker (Teknisk komité) vedtatt:
Bebyggelsesplan for Jernbanegata 4-10, Levanger
, med tilhørende reguleringsbestemmelser (Møte 22.06.2000, sak nr. 42/ 2000) | (plan)
Avgrensning: Brugata, Jernbanegata, Sundgata og jernbaneområdet.
Planen omfatter 18 stk. leiligheter, 1500 m2 butikk og 125 P-plasser i underetasje, samt 18 plasser på dekket over.
Vedtaket kan kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 05.08.2000, til Levanger kommune, Det faste utvalg for plansaker.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra samme dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.
^
Melding om reguleringsvedtak – Persøy Liftutleie AS
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27- 2, nr.3 har Levanger kommunestyre vedtatt:
Reguleringsplan slipp for småbåter på Levanger Havn med tilhørende reguleringsbestemmelser
(Møte 30.08.2000, sak 58/2000) | (plan)
Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 07.10.2000 til Levanger kommune, teknisk komité.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra samme dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.
^
Melding om reguleringsvedtak – Innherred Sykehus
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27- 2, nr.3 har Levanger kommunestyre vedtatt:
Reguleringsplan for utbygging av Innherred Sykehus, utbyggingsområde III og IV,
med tilhørende reguleringsbestemmelser (Møte 30.08.2000, sak 56/ 2000)
Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 07.10.2000 til Levanger kommune, teknisk komité.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra samme dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.
^
Melding om reguleringsvedtak – Gullgruva, Åsenfjord
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27- 2, nr.3 har Levanger kommunestyre vedtatt:
Reguleringsplan for Gullgruva, gnr. 246, bnr. 2, Åsenfjord, med tilhørende bestemmelser
(Møte 27.09.2000, sak 64/2000).
Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 07.10.2000 til Levanger kommune, teknisk komité.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra samme dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.
^
Kommuneplanens arealdel og Kommunedelplan Levanger sentrum
I møte den 27.09.2000 (sak 61/00) vedtok Levanger kommunestyre følgende planer:
  • Kommuneplanens arealdel for perioden 2000 – 2011. Denne planen viser overordnet arealdisponering i hele kommunen. | kart | bestemmelser |
  • Kommunedelplan Levanger sentrum for perioden 2000 – 2011. Denne planen viser arealdisponeringen i planområdet rundt Levanger sentrum. | kart | bestemmelser |

Kommunestyrets vedtak er endelig og kan ikke påklages. ^

MELDING OM REGULERINGSVEDTAK RØSTAD OG MOAN
I medhold av Plan- og bygningslovens § 28- 2, har planutvalget i Levanger (møte 07.02.2001) vedtatt:
Reguleringsplan for Røstad: Endring av bebyggelsesplan for del av Stabelvollen (sak 008/01).
Reguleringsplan for Sundet/ Eidsbotn/ Moan: Bebyggelsesplan for område MI 1, midt.
(sak 009/01)
Sak 008: Området ligger mellom Leirabekken, alleen til Røstad og rv. 773. (kart)
Sak 009: Området gjelder tilbygg til Moan fagbygg, som er under oppføring.
(kart)
Planutvalgets vedtak kan kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens
§§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 03.03.01, til Levanger kommune, det faste utvalg for plansaker.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra 03.03.01 til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens
§§ 32 og 42. ^
MELDING OM REGULERINGSVEDTAK – KUNNSKAPSPARK RØSTAD
I medhold av Plan- og bygningslovens
§ 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre i møte den 17.01.01 sak 08/01, vedtatt: Reguleringsplan for: KUNNSKAPSPARK RØSTAD
Beliggenhet: Røstad i Levanger. (kart)
Planen gjelder: Areal til kombinert industri – og kontorformål på til sammen 32 daa.
Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen i henhold til plan- og bygningslovens
§§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 03.03.01, til Levanger kommune, teknisk komité .
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra 03.03.01 til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens
§§ 32 og 42. ^

REGULERINGSPLAN HEIR
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre vedtatt:       
Reguleringsplan Heir: Reguleringsendring. (Møte 20.06.01, sak 036/ 01).                            Planen gjelder en mindre utvidelse av gjeldende plan for området. Uendret reguleringsformål.
Kommunestyrets vedtak  kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens
§§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 04.08.2001, til Levanger kommune, det faste utvalg for plansaker.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra samme dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens
§§ 32 og 42.  ^

MELDING OM REGULERINGSVEDTAK - Fåra
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27- 2, har Miljøverndepartementet stadfestet Levanger kommunestyres vedtak i møte 30.08.00 om reguleringsplan for Fåra, gnr. 228/1:         
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig, innen 3 år fra dags dato, til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. ^

REGULERINGSVEDTAK SJØGATA 21 - KJØPESENTER
I medhold av Plan- og bygningslovens
§ 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre vedtatt:
Reguleringsplan for Sjøgata 21- kjøpesenter
(sak 043/01 - 05.09.01)

Kommunestyrets vedtak kan kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens
§§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 06.10.2001, til Levanger kommune, det faste utvalg for plansaker.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra samme dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens
§§ 32 og 42. ^

MELDING OM REGULERINGSVEDTAK
I medhold av Plan- og bygningslovens
§ 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre vedtatt:       

I møte 28.11.2001:

I møte 12.12.2001:

I medhold av Plan- og bygningslovens § 28-2, har det faste utvalg for plansaker vedtatt:

I møte den 14.11.01:

Vedtakene  kan kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 05.01.2002, til Levanger kommune, det faste utvalg for plansaker.  

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra samme dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. ^

MELDING OM REGULERINGSVEDTAK
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre vedtatt:       

I møte 30.01.02:

I medhold av Plan- og bygningslovens § 28-2, har det faste utvalg for plansaker vedtatt:

I møte den 23.01.02:

Vedtakene  kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 02.03.2002, til Levanger kommune, det faste utvalg for plansaker.  

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra samme dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. ^

MELDING OM REGULERINGSVEDTAK
I medhold av Plan- og bygningslovens
§ 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre, i møte 27.02.2002 vedtatt:         

Kommunestyrets vedtak  kan kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 06.04.2002, til Levanger kommune, det faste utvalg for plansaker.  

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra samme dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. ^

MELDING OM REGULERINGSVEDTAK
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre vedtatt:       

I møte 03.04.02:

I medhold av Plan- og bygningslovens § 28-2, har Det faste utvalg for plansaker  vedtatt:

I møte 24.04.02:

Vedtakene  kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 04.05.2002, til Levanger kommune, det faste utvalg for plansaker.  

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra samme dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.  ^

Kommunedelplan Skogn
I møte den 15.05.02, sak 025/02, vedtok kommunestyret kommunedelplan Skogn for perioden 2002 – 2013.
Planen viser følgende: 

Byggeområder for boliger: Holåsen og Holsandlia
Næringsareal: Hotran og Gråmyra 
Areal for sentrumsutvikling/handel: Reemyra og Skjesol
Offentlig areal: Ved Lysaker skole 

Videre viser planen overordnet system for veger og gang- og sykkelveger på Skogn.

Planen: Arealkart | bestemmelser (word) ^

---------------------------

Klima- og energiplan
I møte den 15.05.02, sak 026/02, vedtok kommunestyret klima- og energiplan  for perioden 2002 – 2010. Denne planen skal brukes aktivt i forbindelse med fysisk planlegging, drift av kommunale bygg, transportplanlegging, undervisning,, holdningsskapende arbeid og i forhold til næringslivet.

Planen | (her som word) ^

MELDING OM REGULERINGSVEDTAK
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre vedtatt:       

I møte 15.05.02:

Vedtaket  kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 01.06.2002, til Levanger kommune, det faste utvalg for plansaker.  

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra samme dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. ^

MELDING OM REGULERINGSVEDTAK - ÅSEN SENTRUM
I medhold av Plan- og bygningslovens
§ 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre, i møte 26.06.2002, vedtatt: 

Reguleringsplan for Åsen sentrum: Reguleringsendring for del av område S 3

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 06.07.2002 til Levanger kommune, det faste utvalg for plansaker.  

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra samme dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.  ^

MELDING OM REGULERINGSVEDTAK - LANGØYA
I medhold av Plan- og bygningslovens
§ 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre i møte 04.09.2002, sak 042/02, vedtatt: 

REGULERINGSPLAN FOR LANGØYA

Beliggenhet: Ytre del av Langøya, Lofjorden.
Planen gjelder: Innpassing av 4 nye hytter i tillegg til 11 eksisterende.

Kommunestyrets vedtak  kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 05.10.2002 til Levanger kommune, det faste utvalg for plansaker.  

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra samme dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.  ^

MELDING OM REGULERINGSVEDTAK
I medhold av Plan- og bygningslovens
§ 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre, i møte 04.09.02, vedtatt:         

Endring av reguleringsplan for Fossingtrøa.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 28- 2 har Det faste utvalg for plansaker, i møte 21.08.02, vedtatt:         

Endring av bebyggelsesplan for Stabelvollen.

Endringen omfatter felt A-1.

Vedtakene kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 05.10.2002 til Levanger kommune, det faste utvalg for plansaker.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra samme
dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.
^

Melding om reguleringsendring, Sagtun, Åsenfjord
I medhold av Plan- og bygningslovens
§ 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre, i møte 16.10.2002 (sak 047/ 02), vedtatt: 

Endring av reguleringsplan Sagtun, Åsenfjord

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 02.11.2002 til Levanger kommune, det faste utvalg for plansaker.  

Krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 (tre) år fra samme dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. ^

Melding om reguleringsvedtak, Holsandbukta småbåthavn og Gimlehagen, Levanger
I medhold av Plan- og bygningslovens
§ 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre vedtatt (i møte 27.11.2002):

Reguleringsplan Holsandbukta småbåthavn med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Reguleringsplan for Gimlehagen, med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 07.12.2002, til Levanger kommune, det faste utvalg for plansaker.  

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra samme dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.  ^

Melding om reguleringsvedtak
I medhold av Plan- og bygningslovens
§ 27- 2, nr. 3, har det faste utvalg for plansaker (PUK) vedtatt:
Reguleringsendring for Bakken, gnr. 275, bnr. 4 og 516
(i møte 22.01.2003)
Reguleringsendring for Langøya
(i møte 12.02.2003):

I møte 29.01.2003 har Levanger kommunestyre vedtatt:
Reguleringsplan for Austheim/ Nossumhyllan

Reguleringsplan for Alvestad, gnr. 275, bnr. 30
 

Vedtakene kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 01.03.2003 til Levanger kommune, det faste utvalg for plansaker.  

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra samme dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.   ^

Godkjenning av utslippstillatelse
ENDOMMEN TINBUEN, GNR. 232, BNR. 6, ÅSENFJORD. KUNNGJØRING AV GODKJENT UTSLIPPSTILLATELSE
I medhold av forurensningsloven har plan – og utviklingskomiteen i møte den 21.08.02, sak 89/02, godkjent utslippstillatelse for ny fritidsbebyggelse på eiendommen Tinbuen i Åsenfjord. Utslippstillatelsen er gitt på visse vilkår. (kart | flyfoto)

Godkjenningen av utslippstillatelsen kan påklages i samsvar med forvaltningslovens kap. VI.
Eventuelle klager sende skriftlig innen 3 uker fra 05.04.03 til Levanger kommune, plan- og byggesak, pb 130, 7601 Levanger.
^

Melding om reguleringsvedtak – RØE TERASSE, ØSTBY  275/170
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre i møte den 29.01.03, sak 005/03, vedtatt: 

Reguleringsplan for RØE TERASSE, ØSTBY  275/170

Beliggenhet: Elberg i Levanger.
Planen gjelder: Areal boligformål og trafikkformål på til sammen ca 2,5 daa.
Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3
og 15, jfr. forvaltningslovens
kap. VI
Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 05.04.03, til Levanger kommune, planutvalget .
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra dags dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.
^

Melding om reguleringsvedtak:
I samsvar med Plan- og bygningslovens § 28-1, vedtok det faste utvalg for plansaker i møte 19.03.2003 (sak 029/ 03):

Mindre vesentlig reguleringsendring for Roaldmarka 14, gnr. 262/ bnr. 073.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre i møte 05.03.2003, vedtatt:
Reguleringsplan for Tinbuen, endring av reguleringsbestemmelser (sak nr. 012/03)  
Reguleringsplan for Sjømyra, Ytterøy, med tilhørende bestemmelser (sak nr. 
013/03)

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3
og 15, jfr. forvaltningslovens
kap. VI
Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 05.04.03, til Levanger kommune, planutvalget .
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra dags dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.
^

Melding om reguleringsvedtak:
I medhold av Plan- og bygningslovens § 28- 2 har det faste utvalg for plansaker vedtatt:         

Bebyggelsesplan for Sykehuset Levanger, område 44 O, med tilhørende bestemmelser (Møte 30.04.2003, sak 060/ 03.)

Planområdet er i store trekk avgrenset av Kirkegt., Bakkegt., Hiorts gt. og Jelstrups gt.
Planen er en justering av eksisterende bebyggelsesplan for området.
                  

Planutvalgets vedtak  kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 07.06.2003, til Levanger kommune, det faste utvalg for plansaker.  

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra dags dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. ^

Melding om reguleringsvedtak:
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre i møte den 14.05.03 sak 026/03 vedtatt: 

Kommunedelplan Sundet – Havna    (revidert plankart)

Planen viser arealdisponeringen i Sundet med tilstøtende landareal samt på havneområdet. På bestemte areal på  havneområdet er det åpent for kombinasjon bolig/ næring med næringsareal i 1. etasje.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre i møte den 14.05.03 sak 027/03 vedtatt: 

Vedtak  kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 07.06.2003, til Levanger kommune, det faste utvalg for plansaker.  

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra dags dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. ^

Melding om reguleringsvedtak:
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27- 2, nr. 3, har Levanger kommunestyre i møte den 14.05.03 sak 027/03 vedtatt: 

Endring av reguleringsplan Sundet- Eidsbotn – Moan, Moan Nord

Endringen omfatter tilrettelegging av tomt til biobrenselanlegg med nødvendig vegatkomst til området.

Vedtak  kan påklages til fylkesmannen, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27- 3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 3 uker fra 07.06.2003, til Levanger kommune, det faste utvalg for plansaker.  

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 år fra dags dato til Levanger kommune, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. ^

<< Annonser | ettersyn/høring | vedtak|
<<historisk |

Gå til Levanger kommunes hovedside
^