Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Offentlig ettersyn - historisk 20.03.03 -
<<offentlig ettersyn
<< | >>
sist oppdatert: 20.10.09

 

Offentlig ettersyn/høring (se også DIN mening):

Elvestien 1 og Markveien 2 – mindre vesentlig reguleringsendring
Gjeldene reguleringsplan for eiendommene Elvestien 1 (gnr./bnr. 315/1/67) og Markveien 2 (gnr./bnr. 315/1/18) er datert 25.06.98. Det er kun den delen av planen som omfatter Elvestien 1 som endres. Resterende deler av planen forblir uendret.
Saksframlegg - plankart - bestemmelser - beskrivelse PDF

Planområdet ligger rett øst for Brusve bru i Levanger. Planforslaget legger til rette for utbygging av et leilighetskompleks med 10 leiligheter.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes Innherred Samkommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen 01. august 2009. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 27-1, nr. 2 og 64 c, vedtok det faste utvalg for plansaker i møte 10. juni 2009, å legge ut til offentlig ettersyn:

Reguleringsplan for Bunnpristomta, Levangernesset - sak 57/09
Planområdet er på ca. 2 dekar og ligger syd for krysset Tors veg x Nordsivegen. Området foreslås regulert til byggeområde for konsentrert bebyggelse m/tilhørende fellesområder.

Utbyggingsavtale Finnemarka 11 sak 60/09
Mellom Gjembletunet as og Levanger kommune er det utarbeidet utbyggingsavtale, som avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i reguleringsplan for Finnemarka 11.

Reguleringsplan for Industrihall, Mule sak 56/09
Planområdet ligger langs jernbane og E6 på Mule i Levanger kommune. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av industrihall/lager på Mule, samt privat adkomst til det regulerte området og private områder vest for området.

 Eventuelle merknader til forslagene sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen 1. august 2009. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker, i møte 6. mai 2009, å legge ut til offentlig ettersyn:

Reguleringsplan for Levanger stadion - sak 49/09
Planområdet avgrenses av Kirkegata, Grønns gate, Halsanvegen og Bakkegata.
Planforslaget legger til rette for en opprusting av stadion som aktivitets- og idrettsareal, samt for bygging av boliger nær inntil og på stadionområdet.
Det legges til rette for boliger, dels i kombinasjon med forretning/kontor og dels i kombinasjon med parkering/allmennyttig, industri, friområde park, offentlig og privat/felles avkjørsel og parkering samt offentlige trafikkområder som gate med fortau, gang- og sykkelveg, busslomme og parkeringsplass.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen 26. juni 2009 utsatt til : 10.07.09 (infomøte 17.06.09)
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

I henhold til plan- og bygningslovens § 9-4 og avtale med Innherred samkommune legger Statens vegvesen ut reguleringsplan for fv. 102 Lobakken, Åsenfjord til offentlig ettersyn i perioden 8. mai til 8. juni 2009.

Planbeskrivelse - Plankart - Profil - Reguleringsbestemmelser PDF

Planen viser forslag til utbedring av vegen i 450 m lengde til 6,0 m bredde, hvorav 5,5 m asfalteres. Tiltaket omfatter også senking av bakketoppen med flytting av vegen bort fra de øverste boligene. Utbyggingen vil gi bedre sikt og tryggere forhold for gående.
Planen berører boligtomter og landbruksarealer.

Uttalelse til planen sendes Statens vegvesen Region midt, 6404 Molde innen 8. juni 2009.

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2 har det faste utvalg for plansaker, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan for Lo sør – sak 28/09 i møte 18. mars 2009
Planområdet ligger sydvest for Lo gård, mellom Fv 102 og Lofjorden.
Planforslaget legger til rette for nye hyttetomter, sjøbod, landbruksområder, privat småbåthavn, veger, stier og parkeringsplasser m.m., bevaring av kirkested samt friluftsområde på land og i sjø.
Beskrivelse - Planbeskrivelse - Plankart - Reguleringsbestemmelser - Illustrasjon - Forslag HC-sti - Landskapsanalysekart PDF
 

Forslag til bebyggelsesplan for Trønderhallen – sak 41/09 i møte 1. april 2009
Planen legger til rette for oppføring av svømme- og idrettsanlegg/Trønderhallen
på Røstad, vest for hovedbygningen på HINT. Planen omfatter også parkeringsområdet i sør, strandsonen i vest, noe areal mot nord samt hovedbygningen med areal foran og bak inkl. nødvendig infrastruktur.
plankart rev. 03.04.09 - reguleringsbestemmelser rev. 03.04.09 PDF
 

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 64 a-f har det faste utvalg for plansaker, i møte den 1. april 2009 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn:
Utbyggingsavtale Hegglund, gnr. 1 bnr. 9 (del av), sak 40/09
Avtalen er mellom Sauset Utvikling AS og Levanger kommune.
Gjelder utbygging av tilhørende planområde.
 

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post: postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelser: 7. mai 2009.

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, er det gjort vedtak om å legge fram for offentlig ettersyn: 

Reguleringsplan for Finnemarka 11 (sak 10/09)
Nytt planforslag er utarbeidet og det legges nå opp til utbygging av området med 4 stk boligenheter med tilhørende garasjer/carporter og fellesareal.
Delegert sak 137/09 (vedtak om utlegging) - Plankart rev. 11.03.09 - Reguleringsbestemmelser rev. 18.03.09 PDF

Eventuelle merknader til planforslaget sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen 21. april 2009. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker, i møte den 11. februar 2009, å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan for barnehage, Reitbakken, Åsen, sak 16/09
Planforslaget legger til rette for allmennyttig formål barnehage nordøst for Åsen barne- og ungdomsskole.
Kjøreadkomst med fortau foreslås fra sydvest, fra Hammerøyvegen. 

Forslag til reguleringsplan for Hegglund, sak 18/09
Planområdet ligger sørvest for krysset Nordsivegen x Hegglia og grenser til Staupslia Hagesenter i sydvest.
Planforslaget legger til rette for boliger med tilhørende fellesområder og kjøreadkomst fra Hegglia.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr.
E- post: postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelser: 24. mars 2009.

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker, i møte 21. januar 2009, å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan for Torsbustaden – motocrossenter, sak 7/09
Planområdet ligger nord for skytebanen, like ved Torsbustaden alpinsenter.
Planen legger til rette for motocrossbane samt omlegging av kjøreveg til skytebanen.

Forslag til reguleringsplan for Tronnofoten, Kjønstadmarka, sak 8/09
Planforslaget legger til rette for boliger/fire leilighetsbygg i 2-3 etasjer med tilhørende garasjer (dels i 2 plan) og fellesområder.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr. E- post: postmottak@innherred-samkommune.no

Frist for uttalelser: 13.03.2009

Klima- og energiplan for Levanger kommune (Driftskomiteens sak 02/09)

Sammendrag av Planforslag til høring PDF - fullversjon PDF

Høringsuttalelse sendes: postmottak@levanger.kommune.no.  Høringsfrist 01.03.2009

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker, i møte 3. desember 2008, å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til endring av reguleringsplan for skianlegg i Storlidalen (sak 100/08)
Planforslaget legger til rette for skistadion/samlingsområde, skytebane og friluftsområde/løypeområde. Det foreslås nye områder for dagløype og lysløype.

Forslag til reguleringsplan for Okkenhaugvegen 20 og deler av 18 (sak 102/08)
Endringsforslaget legger til rette for bygging av 2 nye boliger samt endringer i fht. lekeområder.
Plankart PDF - Rev. reg.bestemmelser PDF - Planbeskrivelse PDF - Følgebrev 12.12.08 PDF

Forslag til reguleringsplan for Ekne avløpsrenseanlegg (sak 99/08)
Det er utarbeidet plan for bygging av nytt renseanlegg ved det eksisterende renseanlegget. Eksisterende anlegg forutsettes revet når nytt anlegg er ferdig.
Revidert plankart 20.11.08 PDF - Reg.bestemmelser 25.06.08 PDF - Følgebrev 08.12.08 PDF

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred Samkommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr.
E- post: postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelser: 19.01.2009

Frengen Havbruk AS søker om utvidelse av eksisterende tillatelse for akvakultur av torsk på lokaliteten Fjøsvika ved Ytterøy i Levanger kommune.
Tidligere tillatelse fra 2006 er på 780 tonn biomasse, og det søkes nå om to nye tillatelser slik at total biomasse på lokaliteten da blir 2.340 tonn. - søknad PDF

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.

Uttalelser kan også sendes pr. E- post: postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelser: 01.01.09

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, har Plan- og utviklingskomiteen i møte den 12.11.08 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til endring av reguleringsplan Moan senter/coop extra – (sak 93/08)
Planområdet ligger nordøst for rundkjøringen på Moanområdet.
Planen legger til rette for ny kjøreadkomst for varelevering, til butikksenteret.

Forslag til endring av reguleringsplan for Reemyra 1 – (sak 94/08)
Planområdet ligger sydvest for krysset Rv 754 x Fv 111 på Skogn, like ved jernbanelinje/ planovergang. Planforslaget legger til rette for allmennyttig formål barnehage i tillegg til byggeområde for forretning/industri/bolig samt forskyvning av avkjørsel fra Fv 111.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.

Uttalelser kan også sendes pr. E- post: postmottak@innherred-samkommune.no

Frist for uttalelser: Fredag 19. desember 2008.

Frengen Havbruk AS - Søknad om akvakulturtillatelser på Øverskjæret og Enes ved Ytterøy
Høringsfrist: 04.11.08
Felles kommuneplan Levanger/Verdal - høringsfrist 10.11.08

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, har plan- og byggesakssjefen vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan for Skogn barne- og ungdomsskole (delegert sak 673/08)Planforslaget legger til rette for nybygg-/ombygging, utvidelse av skoletomten, ny hovedadkomst fra Rv 754 til parkering for bil/buss samt gang- og sykkelveg langs Rv 754.
Høringsbrev - Planbeskrivelse - Plankart 18.09.08 - Bestemmelser 23.09.08 - Tegninger  PDF

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger.
Uttalelser kan også sendes pr.
E- post: postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelser: 21. oktober 2008

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale – Hegglund i Levanger kommune
I henhold til plan- og bygningslovens § 64 c kunngjøres at det igangsettes oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for et område ved
Hegglund gnr 1 bnr 9, på grunnlag av forslag til reguleringsplan for området.
Nærmere opplysninger om avtalearbeidet kan fås ved henvendelse til kommunen.

Levanger stasjon – tiltaksplan for universell utforming - klikk for planforslag i PDF-formatLevanger stasjon – tiltaksplan for universell utforming
I møte den 18.06.08, sak 47/08 vedtok plan- og utviklingskomiteen at forslag til tiltaksplan for universell utforming ved Levanger stasjon sendes ut på høring. 

Uttalelser sendes til: Plan, byggesak, oppmåling, miljø, Innherred Samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger - postmottak@innherred-samkommune.no - Innen 25.09.08

Oppstart av reguleringsarbeide Skogn barne- og ungdomsskole PDF
Oppstart av reguleringsarbeide Tronnofoten, Kjønstadmarka - klikk for annonseOppstart av reguleringsarbeide Tronnofoten, Kjønstadmarka
Høring av forskrift om jakt på bever i Verdal - frist: 01.09.08

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker, i møte 18. juni 2008 å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til Reguleringsplan Kathrines Minde (sak 49/08)
Formålet
med planen er å legge til rette for å bygge ut eiendommen gnr./bnr.  276/5 med 24 boliger over to plan m/tilhørende garasje, biloppstillingsplass og felles lek/uteoppholdsareal.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger.
Uttalelser kan også sendes pr.
E- post: postmottak@innherred-samkommune.no,
Frist for uttalelser: 1. september 2008

Generell offentlig adressering – forslag til vegnavn i Åsen - Åsenfjord
I møte den 14.5.08 fattet plan- og utviklingskomiteen i Levanger følgende vedtak:

Forslag til navn på offentlige veger slik de fremgår i vedlegg nr. 1 og nr. 2, i Åsen og Åsenfjord sendes på offentlig høring. Høringsfristen settes til 30 dager.  (saksutredning)

Det vedtatte forslaget til navn på offentlige veger i Åsen og Åsenfjord  (PDF, med begrunnelse) legges med dette ut til offentlig ettersyn. (steder - kart PDF)

Uttalelser sendes til: Innherred-samkommune, Enhet plan, byggesak, oppmåling, miljø, postboks 130, 7600 Levanger  - innen 30.06.08 - postmottak@innherred-samkommune.no

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker, i møte 14. mai 2008 å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan Munkebyberget Mariakloster (sak 35/08)
Planforslaget omfatter et munkekloster med tilliggende parkområde på Munkeby, eiendommen 303/17. Parkområdet omfatter også deler av et skogområde på naboeiendommen 303/33,34.

Forslag til reguleringsplan Fredrikkefryd boligområde – del 2 – revidert forslag (sak 39/08)
Planforslaget omfatter tomter for 5 nye boenheter i tillegg til eksisterende våningshus med tilhørende veger, på eiendommen 16/99.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr.
E- post: postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelser: 25. 06 08.

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker, i møte 2. april 2008 å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan Helge Ingstads veg 7 (sak 25/08)
Formålet med planen er å legge til rette for å etablere omlastingsterminal for Posten på Røstadområdet.
 

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601LEVANGER
Uttalelser kan også sendes pr.
E- post: postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelser:
19. mai 2008.

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker,i møte 13. februar 2008 å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan Kv. Sveet – Åsen sentrum (sak 11/08)
Formålet med planen er å legge til rette for å koble eksisterende kommunalt vegsystem øst for jernbanen i Åsen sentrum, til ny Fv.108 som bygges av Statens vegvesen.
 

Forslag til reguleringsplan for ”Tangvik” – 1719/3/27 (sak 16/08)
Formålet med planen er
å legge til rette for å utvide og benytte eksisterende hytte i Tors veg som helårsbolig. 

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601LEVANGER
Uttalelser kan også sendes pr.
E- post: postmottak@innherred.samkommune.no
Frist for uttalelser: 31. mars 2008.

Kunngjøring om igangsatt planarbeid - reguleringsplan for Levanger havneområde
I henhold til plan- og bygningslovens § 27 -1, annet ledd kunngjøres med dette oppstart av planarbeidet for havneområdet på Levanger. Planområdet er vist på kartutsnitt. Området planlegges med leiligheter, næringsarealer, hotell med kulturhus, kaiområder, småbåthavner, parkområder, stier, møteplasser, nødvendig infrastruktur mm. Illustrasjonsskisser som grunnlag for reguleringsplanarbeidet, er utarbeidet for området.

Nærmere opplysninger om planen kan fås ved henvendelse til:
Ole Wiig
Daglig og faglig leder
Sivilarkitekter MNAL
Rådhusgaten 27, 0158 Oslo
Tlf   22403740 / 22403745 (dir.)
ow@nsw.no
 

Levanger Næringsselskap AS
Grete Ludvigsen

Daglig leder
Postboks 130, 7601 Levanger
tlf 74 05 25 00

gelu@levanger.kommune.no

Eventuelle innspill til planarbeidet ønskes skriftlig innen 20. 02.08: postmottak@levanger.kommune.no

Reguleringsplan Vassmarka, Åsen - oppstart regulering - frist:15.02.08 (innspill)

Forprosjekt Sundparken - klikk for større kart i PDFForprosjekt Sundparken – høring
I møte den 16.01.07 sak 03/07 vedtok  plan- og utviklingskomiteen at forprosjekt Sundparken legges ut på høring.

Eventuelle kommentarer sendes til: Enhet for plan, byggesak, oppmåling, Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger - innen 08.02.08 - evt.  postmottak@innherred-samkommune.no

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok Plan- og utviklingskomiteen i Levanger, den 12. desember 2007, å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan for Lo vestre – "Lobakkhagen" - klikk for større kart i PDF-formatForslag til reguleringsplan for Lo vestre – "Lobakkhagen"  (sak 120/07)
Formålet med planen er å legge til rette for 9 fritidsboliger med tilhørende adkomstveg og parkering, på deler av eiendommen 1719/232/9 i Åsenfjord.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

Frist for uttalelser: 04.02.08.

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok Plan- og utviklingskomiteen i Levanger, den 14.11.07, å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan for Stokkberget – boligfelt Åsen - klikk for størreplankart i PDFForslag til reguleringsplan for Stokkberget – boligfelt Åsen (sak 109/07)
Formålet med planen er å legge til rette for et boligfelt med inntil 130 boenheter fordelt på terrassert bebyggelse i nedlagt steinbrudd, foruten toetasjes leilighetsbygg, kjedede eneboliger/rekkehus og eneboliger.

Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 64 c vedtok plan- og utviklingskomiteen i Levanger i møte den
14.11.07 å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til utbyggingsavtale for Stokkberget boligfelt (sak 110/07)
Forslaget gjelder for utbygging av området som omfattes av forslaget til reguleringsplan for Stokkberget. Avtaleparter er Åsen Eiendomsutvikling AS på vegne av grunneierne, og Levanger kommune.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

Frist for uttalelser: 07.01.08.

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok Plan- og utviklingskomiteen i Levanger, den 28.06.06, å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan for Kjønstadmarka boligfelt etappe 1 (sak 43/06)
Gjelder regulering av nytt boligfelt samt barnehagetomt, på Levangernesset.
D
isposisjonsplan for videre etapper samt forslag til vegnavn følger nå planforslaget. 
Plankart PDF | Bestemmelser PDF | Uttalelse PDF | Vegnavn PDF | Illustrasjon PDF

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

Frist for uttalelser: Onsdag 07.11.2007.
    Ny frist for uttalelser er 28.12.07.

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok Plan- og utviklingskomiteen i Levanger, den 10.10.07, å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan for del av Moan (sak 98/07)
Planforslaget legger til rette for at 2,3 da av det kommunale lagerområdet på Moan, øst for Moafjæra, kan benyttes til forretning/kontor. Regulert parkbelte flyttes nordover.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 64 c vedtok plan- og utviklingskomiteen i Levanger i møte den 10.10.07 å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til utbyggingsavtale for Nossumhyllan boligfelt (sak 104/07)
Avtaleparter er Block Watne AS og Levanger kommune.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no.

Frist for uttalelser: 21.11.2007.

Forslag til reguleringsplan Joplassen 1719/2/105 - klikk for større kart i PDFI samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok Plan- og utviklingskomiteen i Levanger, den 12.09.07, å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan Joplassen 1719/2/105 (sak 94/07)
Planforslaget legger til rette for fortetting av eiendommen med ett bygg med 8 leiligheter og to bygg med 4 leiligheter i hver.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

Frist for uttalelser: 20.10.07.

Høring - Forslag til ny forskrift – ”Forskrift om piggtrådforbud i Levanger kommune”
10.07.07 fattet Levanger Viltnemd vedtak (sak 20/07) om å legge foreslåtte forskrift ”Forskrift om piggtrådforbud i Levanger kommune” ut til høring før saken tas opp til endelig behandling i kommunestyret. Høringsdokument PDF

Høring - Forslag til ny forskrift – ”Forskrift om adgang til jakt på elg, hjort og rådyr i Levanger kommune”
10.07.07 fattet Levanger Viltnemd vedtak (sak 21/07) om å legge forslag til ”forskrift om adgang til jakt på elg, hjort og rådyr i Levanger kommune” ut til høring før saken tas opp til behandling i kommunestyret. Høringsdokument minsteareal PDF | Minsteareal hjortevilt - kart PDF

Høringsfrist: 16.10.07 - saksbehandler: Linn Aasnes

Høringsuttalelse sendes til Levanger kommune – Levanger viltnemnd, postboks 130, 7601 Levanger eller på e-post til postmottak@levanger.kommune.no
Revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer - høring
Forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer og Inderøy PDF  utlagt til offentlig ettersyn fram til 1.10.2007
Høringsuttalelse sendes:  postmottak@levanger.kommune.no
Økonomiplan 2008-2011 - høring
Rådmannens forslag med foreslåtte endringer i formannskapsmøte 22.08.07 utlagt til offentlig ettersyn fram til 04.09.07. Deretter behandles saken i kommunestyret 05.09.07.
Høringsuttalelse sendes:
postmottak@levanger.kommune.no
Reguleringsplan Levanger sentrum - avgrensning av planområde - klikk for større kartReguleringsplan Levanger sentrum
Plan- og utviklingskomiteen (PUK) i Levanger kommune har i møte den 27.06.07, sak 60/07, vedtatt at overnevnte planforslag legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningslovens § 27-1.2.

Formålet med reguleringsplanen er å oppdatere gjeldende reguleringsplan med de endringer som har skjedd siden 1994 og legge tilrette for ønsket videre byutvikling. Viktige målsettinger med planarbeidet er å ivareta byens særpreg, gjøre sentrum mer Reguleringsplan Levanger sentrum - klikk for større plankart i PDFmiljøvennlig bl.a. ved å både prioritere fotgjengere og finne effektive trafikk- og parkeringsløsninger, samt å styrke sentrumskjernens kvaliteter som handelsområde og byboligområde.

Planområdet foreslås regulert til byggeområder, offentlige trafikkområder, friområder, spesialområder og kombinerte formål.

Det tas sikte på at anbefalinger i strategidokumentet ”Avlastningsveger/turstisystem – Levanger sentrum” (rev. juni 2007), som ligger utenfor planområdet, bearbeides videre og legges inn som en del av premissene for revisjon av kommunedelplan for Levanger sentrum.

Grad av utnytting er foreslått med utgangspunkt i gjeldende regelverk, og det må vurderes om utnyttingsgraden må ta høyde for nye forskrifter som trer i kraft 01.07.2007.
Det vises til sakspapir og vedlegg til dette brev for nærmere informasjon.

Plankart 27.06.07 PDF (7MB) - Reguleringsbestemmelser 27.06.07 PDF
Planbeskrivelse rev. 18.06.07 PDF - Retningslinjer 12.06.07 PDF
Tiltaks-/handlingsplan 12.06.07 PDF - Avlastningsveger/turstisystem juni 2007 PDF

Høringsbrev av 29.06.07 PDF

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelser: 03.09.2007.
si DIN mening

Utbyggingsavtale Vårtun, Nesset
Plan- og utviklingskomiteen (PUK) i Levanger kommune har i møte den 27.06.07, sak 69/07, vedtatt at overnevnte planforslag legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningslovens § 64c.

Utbyggingsavtale PDF
Reguleringsplan m/bestemmelser for Vårtun - Nesset PDF
 
Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelser: 07.08.2007.
Forslag til reguleringsplan Husby vestre - 1719/188/1 - massetak
Plan- og utviklingskomiteen (PUK) i Levanger kommune har i møte den 27.06.07, sak 73/07, vedtatt at overnevnte planforslag legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningslovens § 27-1.2.

Gjelder utvidelse av et eksisterende grustak i Husbygrenda ved Hoklingen.

Plankart PDF
Bestemmelser PDF
Driftsplan PDF
Snitt PDF

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelser: 07.08.2007.

Forslag til reguleringsplan Fredrikkefryd - del 2
Plan- og utviklingskomiteen (PUK) i Levanger kommune har i møte den 27.06.07, sak 72/07, vedtatt at overnevnte planforslag legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningslovens § 27-1.2.

Gjelder fortetting av boligeiendom gnr. 16 bnr. 99, på Levangernesset.

Bestemmelser - datert 11.05.07 PDF
Planbeskrivelse - datert 11.05.07 PDF
Plankart datert 11.05.07 PDF

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelser: 07.08.2007.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok Plan- og utviklingskomiteen i Levanger, den 16.05.07, å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan Strømsgruva – motocrossbane (sak 51/07)
Deler av eiendommen 191/5 inntil fv 108 v/Hoklingen, foreslås disponert til motocrossbane, område for uttak og behandling av grunnvann, og vegetasjonsbelte.

Forslag til reguleringsplan for Linus Jenssen tomten - Gamle Kongeveg 72 (sak 52/07)
Det foreslås lagt til rette for boligfortetting med tilhørende fellesområder.

Forslag til bebyggelsesplan for Moan Senter, coop extra - Moafjæra 7 (sak 57/07)
Området på ca. 28,3 dekar foreslås disponert til forretning med tilhørende parkering, offentlig fortau langs Moafjæra samt spesialområde klimavernsone. Gesimshøyden foreslås økt. 

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

Frist for uttalelser: 06.07.2007.

Kommunedelplan vindmøller for Verdal og Levanger - høringsfrist: 08.06.07

Staup, Levanger - klikk for større kartFramtidig bruk av Staupeiendommen i Levanger kommune - registrering av interessenter
Virksomheten på Levanger videregående skole avd. Staup skal nedlegges fra og med skoleåret 2007/2008.
Fylkestingets vedtak 21/2006 forutsetter at framtidig bruk av bygninger og anlegg på en formålstjenelig måte ivaretar samfunnsmessige interesser i området.
Fylkeskommunen oppfordrer interessenter som kan bidra til slik bruk av området til å melde sine interesser/konsept med opplysninger om planlagt bruk samt areal- og bygningsbehov innen 1. mai 2007.
Innspill kan sendes til: Nord-Trøndelag fylkeskommune, Regional utviklingsavdeling
Fylkets Hus, 7735 Steinkjer. Eller e-post: postmottak@ntfk.no   
Nærmere opplysninger om eiendommen finner du på fylkeskommunens hjemmeside

Eventuelle spørsmål kan rettes Karl- Heinz Cegla, 74 11 12 63, karl-heinz.cegla@ntfk.no eller AIf Birger Haugnes, 74 05 27 11, alf.birger.haugnes@levanger.kommune.no.
Etter ar interessenter er registrert vil fylkeskommunen arrangere et interessentmøte og et folkemøte.

Forslag til endring av reguleringsplan Sørlia - klikk for større kart i PDFPlan- og byggesakssjefen har vedtatt å legge ut:

Forslag til endring av reguleringsplan Sørlia PDF (101/07)
Det foreslås justering av adkomstveg fra Fv 119 v/Vårtun over en strekning på ca 200 meter, og flytting av 3 boligtomter inntil denne.
Reguleringskart PDF - Reguleringskart 06.03.95 PDF -
Brev fra forslagsstiller PDF - Reguleringsbestemmelser PDF

Eventuelle uttalelser sendes til: Levanger kommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr. E- post: postmottak@levanger.kommune.no
Frist for uttalelser: 31.03.2007 - saksbehandler: Bernt Arne Helberg

Reguleringsplan til offentlig ettersyn - Rinnleiret
I samsvar med Plan- og bygningslovens
§ 27-1, nr. 2, vedtok plan- og utviklingskomiteen i Levanger, den 15.02.06, å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til ny reguleringsplan for Rinnleiret (sak 09/06)
Planområdet er på ca. 185 dekar og omfatter i hovedsak den nedlagte militærleiren på Rinnleiret. Området grenser inn til E6. Fylkesveg 133 med ny gang- og sykkelveg fra kryss med E6 og fram til Nordlandsbana er også med i planområdet. Planområdet foreslås i hovedsak regulert byggeområder industri, offentlige bygninger, forretning, spesialområde bevaring  og offentlige trafikkområder. Plankart 27.11.06  PDF

Eventuelle uttalelser sendes til Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger.

Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelser: 12.03.07

Reguleringsplan for Fåra hyttefelt ved Hammervatnet - klikk for plankart i PDFI samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok Plan- og utviklingskomiteen i Levanger, den 06.12.06, å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til endring av reguleringsplan for Fåra hyttefelt ved Hammervatnet (sak 88/06)
Det foreslås lagt til rette for vegadkomst til alle hyttene i området, inndeling i tomter, diverse endringer mht. parkering og grøntområder samt utvidelse av planområdets begrensning.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

Frist for uttalelser: 09.02.2007.

Utslippstillatelse - Djupvika hytteområde i Åsenfjord
I medhold av Forurensnigsforskriftens kap. 16 ”utslipp fra mindre renseanlegg” og kap. 36 ”behandlinger og tillatelser etter Forurensningsloven” legger Levanger kommune, enhet for plan- og byggesak, (ISK) ut følgende til offentlig ettersyn:

Søknad om utslippstillatelse fra Djupvika hytte- og fritidsområde i Åsenfjord
Søknad - Kart - Orientering  PDF

Uttalelser til søknaden sendes: Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger.
e-post: postmottak@levanger.kommune.noFrist for uttalelser: 29.01.2007

Reguleringsplan for Børøya - klikk for plan i PDF-formatReguleringsplan for Børøya
I samsvar med Plan- og bygningslovens
§ 27-1, nr. 2, vedtok plan- og utviklingskomiteen i Levanger, den 28.06.06, å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til ny reguleringsplan for Børøya (sak 41/06)

I planområdet er det benyttet følgende reguleringsformål: Byggeområde, landbruksområde, Offentlig trafikkområde, spesialområde, fellesområde.
Plankart 19.09.06 PDF - Reguleringsbestemmelser 19.09.06 PDF

Eventuelle uttalelser sendes til Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no.

Frist for uttalelser: 15.01.07

Reguleringsplan for Fagerstrandvegen 7 - klikk for plankart i PDFReguleringsplan for Fagerstrandvegen 7
I samsvar med Plan- og bygningslovens
§ 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker, i møte 15.11.06 å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan for Fagerstrandvegen 7 (sak 78/06)

Gjelder fortetting av ei stor boligtomt på Levangernesset. Eksisterende enebolig på tomta skal bevares, samtidig som det planlegges oppføring av ny lavblokk/terrassehus med 8 boenheter på eiendommens ubebygde areal. Plankart, datert 12.09.06 - Bestemmelser, datert 12.09.06

----------------------

Utbyggingsavtale for Fagerstrandvegen 7
I møte den 15.11.06 som sak 79/06 vedtok komité for plan- og utvikling at ovennevnte dokument skal legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Eventuelle uttalelser sendes til: Levanger kommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr.
E- post: postmottak@levanger.kommune.no
Frist for uttalelser: 08.01.07

I samsvar med forskrift av 22.12. 1994, nr. 1799 om tillatelse til akvakultur kunngjøres følgende:

Tordenskjold Cod Farm AS søker om konsesjon for oppdrett av matfisk (torsk) i sjøvann utenfor Hestøya i Levanger kommune.  Øvre grense maksimal biomasse er satt til 2340 tonn ved full utbygging og drift. 

Søknad  PDF (1,9MB)

Mulige kommentarer sendes til:
Innherred samkommune, Plan- og  byggesak, Postboks  130. 7601 Levanger
innen 03.01.2007
Evt. postmottak@levanger.kommune.no

Nordlijordet - klikk for større plandokument i PDFNordlijordet
1. Reguleringsplan til offentlig ettersyn

I samsvar med Plan- og bygningslovens
§ 27-1, nr. 2, vedtok plan- og utviklingskomiteen i Levanger, den 04.10.06, å legge ut til offentlig ettersyn:
Forslag til ny reguleringsplan for Nordlijordet  (sak 63/06)
Planområdet, på ca. 20 dekar, ligger nordvest for Skolevegen/Elverhøyvegen. Området foreslås regulert for boligbebyggelse med tilhørende fellesområder.
Reviderte dokumenter, PDF: Plankart - Bestemmelser - Beskrivelse - Illustrasjoner (3MB)
Sammenstillingsbrev med mottakere PDF

---------------- 
2.
Forslag til utbyggingsavtale, offentlig ettersyn
I møte den
04.10.06 som sak 64/06 vedtok komité for plan- og utvikling at ovennevnte dokument skal legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.
---------------- 
Felles for begge forslagene:

Eventuelle uttalelser sendes til Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

Frist for uttalelser: 08.12.06

Budsjett 2007 - frist: 27.11.06

Tordenskjold Cod Farm A/S – søknad om konsesjon for oppdrett av matfisk ( torsk) i sjøvann - klikk for større kart i PDFTordenskjold Cod Farm A/S – søknad om konsesjon for oppdrett av matfisk ( torsk) i sjøvann
I samsvar med forskrift av 22.12. 1994, nr. 1799 om tillatelse til akvakultur kunngjøres følgende:

Tordenskjold Cod Farm søker om konsesjon for oppdrett av matfisk ( torsk) i sjøvann i Djupvika på Levanger i Levanger kommune.  Øvre grense maksmal biomasse er satt til 2340 tonn ved full utbygging og drift.  | oversiktskart
Brev av 25.09.06 PDF - Brev av 26.09.06 PDF
Informasjon PDF - Kart PDF - Kartlegging av bunn PDF - Resipientundersøkelse PDF - Strømmåling PDF

Mulige kommentarer sendes til:
Innherred samkommune, Plan- og  byggesak, Postboks  130, 7601 Levanger.
Uttalelser kan også sendes pr. e- post: postmottak@levanger.kommune.no. Frist: 24.11.2006

Bebyggelsesplan til offentlig ettersyn - M2 Moan
I samsvar med Plan- og bygningslovens
§ 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker, i møte 23.08.06 å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til bebyggelsesplan for del av felt MI2 på Moan (sak 54/06)
Området nord for utvidelsen av Magneten kjøpesenter foreslås disponert til byggeområder for forretning (et bygg) og forretning/kontor (to større bygg) med tilhørende fellesområder (kjøreareal, parkering, gangareal, grøntanlegg). Det foreslås adkomst via naboeiendom i syd og fra Moafjæra. Det foreslås mulighet for flatt tak.
 
Plankart datert 05.07.06, rev. 07.09.06  PDF - Illustrasjonsplan rev. 07.09.06  PDF
Vedlegg til bebyggeslesplan for 314/317 og 314/382 07.09.06 PDF
Bestemmelser rev. 07.09.06  PDF

Eventuelle uttalelser sendes til: Levanger kommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr. e- post:
postmottak@levanger.kommune.no
Høringsfrist: 20.10.06

Utslippstillatelse Faara II, Leangenbukta i Åsenfjord
 I medhold av Forurensningsforskriftens kap.16 ”Utslipp fra mindre renseanlegg” og kap. 36 ”Behandling og tillatelser etter Forurensningsloven” legger Levanger kommune, enhet for plan- og byggesak, ut følgende til offentlig ettersyn: 

Søknad om utslippstillatelse fra hyttefelt Faara II i Leangenbukta i Åsenfjorden
Søknad fra Krogstad VVS (ansvarlig søker) av 11.09.06 PDF (Ago Bygg AS)
Søknad fra Krogstad VVS (ansvarlig søker) av 28.08.06 PDF (Ago Bygg AS)
Søknad fra Krogstad VVS (ansvarlig søker) av 08.08.06 PDF (Ago Bygg AS)

Uttalelser til søknaden sendes: Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger.
Uttalelser kan også sendes pr. e- post: postmottak@levanger.kommune.no
Frist for uttalelser: 09.10.2006
.

Utbyggingsavtaler - høring
I medhold av Plan- og bygningsloven §§ 64 -64f foreslår Levanger kommune prinsipper for bruk av utbyggingsavtaler. 

I møte i Plan- og utviklingskomiteen 23.08.06 ble bruk av utbyggingsavtaler vedtatt utlagt til offentlig ettersyn.   saksframlegg sak 58/06  |  vedtak

Eventuelle uttalelser sendes til: Levanger kommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr. e- post:
postmottak@levanger.kommune.no
Høringsfrist: 11.09.06

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker, i møte 28.06.06 å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan for Kjønstadmarka boligfelt etappe 1 - klikk for revidert plankart i PDFForslag til reguleringsplan for Kjønstadmarka boligfelt etappe 1 (sak 43/06)
Gjelder regulering av nytt boligfelt samt barnehagetomt, på Levangernesset.
Brev om revidert planmateriell PDF - Forslag til reguleringsplan datert 13.06.06., rev. 21.07.06 PDF - Forslag til reguleringsbestemmelser datert 13.06.06, rev. 21.07.06 PDF - Planbeskrivelse PDF
(revideringene er utført på bakgrunn av vedtak i PUK-sak
43/06)

Forslag til endret reguleringsplan for eiendommen Tindbuen på Langøya i Åsenfjord - klikk for revidert plankart i PDFForslag til endret reguleringsplan for eiendommen Tindbuen på Langøya i Åsenfjord (sak 49/06)
Det foreslås adkomstveg til hyttetomter i nordøst. I tillegg foreslås flere mindre endringer av plankart og bestemmelser i fht. gjeldende plan.
revidert plankart PDF, jfr. vedtak i PUK.-sak 49/06

Eventuelle uttalelser sendes til: Levanger kommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr.
E- post: postmottak@levanger.kommune.no
Frist for uttalelser:
08.09.2006.

Klikk for større kartUtslippstillatelse - Løvtangen hytteområde
I medhold av forurensningsloven legger Levanger kommune ut følgende til offentlig ettersyn:

Søknad om utslippstillatelse fordelt på to utslipp fra Løvtangen bolig- og fritidsbebyggelse til Lofjorden PDF - oversiktskart - situasjonskart PDF

Uttalelser til søknaden sendes: Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, evt. postmottak@levanger.kommune.no - Frist for uttalelser: 15.08.2006.

Frengen Havbruk A/S – søknad om konsesjon for oppdrett av matfiskl ( torsk) i sjøvann
I samsvar med forskrift av 22.12.2004, nr. 1799 om tillatelse til akvakultur kunngjøres følgende:

Frengen Havbruk søker om konsesjon for oppdrett av matfiskl ( torsk) i sjøvann i Fjøsvika  på Ytterøy i Levanger kommune.  Øvre grense for årlig planlagt produksjon er satt til 1620 tonn ved full utbygging og drift.
Brev fra Fiskeridirektoratet, Region Trøndelag PDF - Brev til Fiskeridirektoratet, Region Trøndelag PDF

Søknaden er lagt ut på Servicekontoret i Rådhuset, Levanger kommune

Mulige kommentarer sendes til: Innherred samkommune, Plan- og  byggesak, Postboks  130, 7601 Levanger innen 07.08.06.

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok plan- og byggesakssjefen, den 23.06.06 å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til endring av Reguleringsplan Faara 2 (sak 380/06)

Gjelder endring av adkomstvei og bruksareal for hytter

Eventuelle uttalelser sendes til: Levanger kommune,  Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr. E- post: postmottak@levanger.kommune.no
Frist for uttalelser: 
03.08.2006.

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker, i møte 24.05.06 å legge ut til offentlig ettersyn:Forslag til endring av reguleringsplan for Gjemble øvre del - klikk for større plankart i PDF

Forslag til endring av reguleringsplan for Gjemble øvre del (sak 31/06) - Gjelder omdisponering av deler av gnr. 3 bnr. 7 fra jordbruk til boligområde - bestemmelser, datert 27.04.06. PDF

 

Forslag til reguleringsplan for Hegglund gnr. 1 bnr. 9, Levanger - klikk for større plankart i PDF

Forslag til reguleringsplan for Hegglund gnr. 1 bnr. 9, Levanger (sak 32/06)
Forslaget legger til rette for forretning/bolig på del av tidligere regulert landbruksområde (del av tomta til Staupslia hagesenter). 
oversiktskart | forslag til reguleringsbestemmelser datert 08.05.06  PDF

 

 

Forslag til bebyggelsesplan for Berglivegen 3 - klikk for større plankart i PDF

Forslag til bebyggelsesplan for Berglivegen 3 (sak 34/06)
Gjelder fortetting av boligtomt, gnr. 1 bnr. 83 på Levangernesset.
oversiktskart | bestemmelser og forslagsstillers planbeskrivelse, datert 13.02.06  PDF

 

Eventuelle uttalelser sendes til: Levanger kommune,  Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr.
E- post: postmottak@levanger.kommune.no
Frist for uttalelser:  07.07.2006

Kommunedelplan Skogn - revisjon
Melding om oppstart av planarbeid og forslag til plan- og utrededningsprogram

Kommunedelplan for Skogn tas opp til revisjon. Revisjonsarbeidet omfatter det planlagte industri- og / næringsområdet  benevnt HOTRAN I  i gjeldende kommunedelplan vedtatt av Levanger kommunestyre den 15-05-2002 

I: Melding om oppstart av planarbeid:

Revisjonsarbeidet vil særlig ta for seg følgende:

 • Trafikksystem i  tilknytting til E6

 • Bedre tilpassning til våtmarksområdet / elvedeltaet ved utløpet til Hotranbekken

 • Økt vektlegging av beiteområdet for fugl

 • Utvidelse av industriområdet 

II: Forslag til plan- og utrededningsprogram – offentlig ettersyn:

Det er utarbeidet forslag til plan – og utredningsprogram som belyser hovedproblemstillingene i forbindelse med revisjonsarbeidet. Programmet peker på følgende utfordringer:

 • Arealbruk
 • Landskap inklusive kulturlandskap
 • Kulturminner
 • Dyre- og planteliv
 • Forurensning og avfall
 • Trafikk
 • Andre samfunnsviktige virkninger.

Forslag til plan- og utrededningsprogram  legges med dette ut til offentlig ettersyn.

Utredning pr. 07.02.06 PDF (RG-prosjekt) - grunnlagskart PDF - grunnkart

Mulige uttalelser til programmet eller innspill til selve planarbeidet sendes til :
Innherred samkommune, Enhet for plan – byggesak – oppmåling, Postboks 130, 7601 Levanger innen 24.04.06 - gi uttalelse via nett

Gjeldende kommunedelplan for Skogn - saksbehandler: Johannes Bremer

Reguleringsplan Laupen, Kristivik - endring av bestemmelser
I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27- 1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker i møte 15.03.2006 å legge ut til offentlig ettersyn: 

Reguleringsplan Laupen - Kristivik - endring (sak 15/06)
Forslaget gjelder bestemmelser om spikertelt.
Søknad om endring, datert 06.01.2006  PDF | ”Reguleringsplan Laupen – Kristivik - forslag til endring av bestemmelser, datert  02.03.06.”  PDF

Forslaget er også lagt ut ved: Servicekontoret, Levanger rådhus.

Eventuelle uttalelser sendes til: Levanger kommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr.
E- post: postmottak@levanger.kommune.no

Forslag til endring av reguleringsplan for Sagtun - klikk for større plankartI samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-  1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker i møte 08.12.2005 å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til endring av reguleringsplan for Sagtun (sak 124/05)
Formålet med reguleringen er tilrettelegging for fritidsbebyggelse. 

Eventuelle uttalelser sendes til: Levanger kommune,  Postboks 130,  7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr.
E- post: postmottak@levanger.kommune.no
Frist for uttalelser:  10.02.2005.

Foreløpig forslag til økonomiplan 2006-2009. Frist 12. oktober 2005.
Eventuelle uttalelser sendes til: Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger eller pr. E- post til: postmottak@levanger.kommune.no

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn
I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27- 1, nr. 2, vedtok planutvalget i møte 31.08.2005 å legge ut til offentlig ettersyn: Forslag til reguleringsplan for Vårtun II, Nesset, Levanger (sak 91/ 05) - Klikk for større plankart

Forslag til reguleringsplan for Vårtun II, Nesset, Levanger (sak 91/ 05)
gjelder innregulering av ca. 20 stk. boligtomter.
Oversiktskart

 


 

Forslag til reguleringsplan Skoleveien 21, Elverhøy (sak 90/05) - klikk for større plankartForslag til reguleringsplan Skoleveien 21, Elverhøy (sak 90/05)
gjelder boliger og friområde.
Oversiktskart

 


Forslag til reguleringsplan for eiendommen Strandheim, Ytterøy (sak 92/05) - klikk for større plankartForslag til reguleringsplan for eiendommen Strandheim, Ytterøy (sak 92/05)
gjelder 5 tomter for fritidsbebyggelse
Oversiktskart

 

 

Forslag til reguleringsendring utbygging Magneten (sak 97/05) - klikk for større plankartForslag til reguleringsendring utbygging Magneten (sak 97/05)
gjelder tilrettelegging for utvidelse av Magneten
Situasjonsplan  | som PDF

 

 

 

Forslagene vil bli bearbeidet iht. vedtak,

Eventuelle uttalelser sendes til: Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger eller pr. E- post til: postmottak@levanger.kommune.no.    Frist for uttalelser:  10. 10.05

Forslag til reguleringsplan for skianlegg i Storlidalen - klikk for større plankartI samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker, i møte 15.06.05 å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan for skianlegg i Storlidalen (sak 078/05)
Forslaget omfatter tilrettelegging for flerbruksarena for sommer- og vinteraktiviteter i Storlidalen i Frolfjellet.
Oversiktskart | Forslag til reguleringsplan | tegnforklaring

Eventuelle uttalelser sendes til: Levanger kommune,  Postboks 130,  7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr.
E- post: postmottak@levanger.kommune.no
Frist for uttalelser:  15.08.2005.

Forslag til reguleringsendring for Tyttebærvegen 6 - klikk for større plankartI samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker, i møte 15.06.05 å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsendring for Tyttebærvegen 6 (sak 080/05)
Forslaget omfatter tilrettelegging for barnehage på Høgberget.
Oversiktskart | Forslag til reguleringsplan

Eventuelle uttalelser sendes til: Levanger kommune,  Postboks 130,  7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr.
E- post: postmottak@levanger.kommune.no
Frist for uttalelser:  15.08.2005.

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker, i møte 15.06.05 å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan  for utvidelse av E6 med midtdeler mellom Ronglan og Hotran (sak 081/05)
Planforslaget omfatter tilrettelegging for breddeutvidelse på strekningen  Ronglan – Hotran for å kunne bygge midtdeler. Spørsmål angående forslaget rettes til Statens vegvesen.
Oversiktskart

Eventuelle uttalelser sendes til: Levanger kommune,  Postboks 130,  7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr.
E- post: postmottak@levanger.kommune.no
Frist for uttalelser:  15.08.2005.

Forslag til reguleringsendring for del av Levanger sentrum – Sjøgata 4 og del av Sjøgata - klikk for større plankartI samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-  1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker, møter 25.05.2005,  å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsendring for del av Levanger sentrum – Sjøgata 4 og del av Sjøgata (sak 064/05)
Endringsforslaget omfatter tilrettelegging for tankbilhall med tilhørende omlegging av Sjøgata, utenfor ”Normilk”. -
Oversiktskart

Eventuelle uttalelser sendes til: Levanger kommune,  Postboks 130,  7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr.
e- post: postmottak@levanger.kommune.no 
Frist for uttalelser:  01.08.2005.                                                                 | innkommet uttalelser

Forslag til reguleringsendring for del av Røstadområdet, gnr. 274, bnr. 18 (”LIDL- tomta”) - klikk for større plankartI samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-  1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker, møter 25.05.2005,  å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsendring for del av Røstadområdet, gnr. 274, bnr. 18 (”LIDL- tomta”)  (sak 058/05)
Beliggenhet: Området er avgrenset av Røstad- alleen, Helge Ingstads vei, Nordlandsbanen og tidligere E 6. Innhold: Endringen består i at Leirabekken legges i rør over tomteområdet.

Presentasjon  PDF 1,4MB

Eventuelle uttalelser sendes til: Levanger kommune,  Postboks 130,  7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr.
e- post: postmottak@levanger.kommune.no 
Frist for uttalelser:  01.08.2005.

Forslag til bebyggelsesplan Sykehuset Levanger, parkering på deler av områdene 45, 46 og 47 - klikk for større plankartI samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-  1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker, møter 20.04.05,  å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til bebyggelsesplan Sykehuset Levanger, parkering på deler av områdene 45, 46 og 47  (sak 049/05)

Oversiktskart | Forslag til bebyggelsesplan med bestemmelser

Eventuelle uttalelser sendes til: Levanger kommune,  Postboks 130,  7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr.
e- post: postmottak@levanger.kommune.no 
Frist for uttalelser:  01.08.2005.

Reguleringsendring/-plan
I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-  1, nr. 2, har Plan- og utviklingskomiteen, i møte den 16.02.05, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn:
Forslag til reguleringsendring ”Trygdegården” - klikk for større plankart

Forslag til reguleringsendring ”Trygdegården”, med tilhørende bestemmelser (sak 022/05)   Oversiktskart | Planbeskrivelse  side 2 | Forslag til reguleringsbestemmelser  side 2, 3 |       Forslag til plankart
Endringen foreslår utnyttelse av eksisterende kontorbygg til bolig- og foretningsformål.

Forslag til reguleringsplan ”Reemyra 1” - klikk for større plankartForslag til reguleringsplan ”Reemyra 1”, med tilhørende bestemmelser (sak 023/05)
 Oversiktskart | Forslag til plankart datert 01.11.04 | Forslag til regulerings-bestemmelser datert 01.11.04  side 2
Reguleringsforslaget inneholder tilrettelegging for bolig, forretning og industri på Reemyra, Skogn.

Forslagene er også lagt ut ved: Servicekontoret, Levanger rådhus fom. 07.03.2005.
Eventuelle uttalelser sendes til: Levanger kommune,  Postboks 130,  7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr.
e-post: postmottak@levanger.kommune.no
Frist for uttalelser:  07.04.2005.

Reguleringsplan for Løvtangen - klikk for større revidert plankart i PDF-formatReguleringsplan for Løvtangen
I samsvar med Plan- og bygningslovens §
27-  1, nr. 2, har Plan- og utviklingskomiteen, i møte den 19.01.05, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til endring av reguleringsplan for Løvtangen, med tilhørende bestemmelser (sak 009/05)
Endringsforslaget omfatter flere endringer i eksisterende hyttefelt i Åsenfjord.
Oversiktskart | Rev. plankart PDF | Rev. bestemmelser  PDF

Eventuelle uttalelser sendes til: Levanger kommune,  Postboks 130,  7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr.
e-post: postmottak@levanger.kommune.no
Frist for uttalelser:  07.03.2005.

Strategisk kulturplan
Plan- og utviklingskomiteen (PUK) vedtok i møte 08.12.04 å legge forslag til Strategisk kulturplan (med foreslåtte tilføyelser) ut til offentlig ettersyn. 

Forslaget vil også bli lagt ut ved Servicekontoret, Levanger Rådhus fra mandag 10. januar 2005.

Eventuelle uttalelser sendes: Levanger kommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER, eller på E-post til: postmottak@levanger.kommune.no. Frist for uttalelse: 06. 02.05.

Reguleringsplan Kirkegata 73A og B - klikk for større plankartReguleringsplan Kirkegata 73A og B
I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-  1, nr. 2, har Plan- og utviklingskomiteen, i møte den 19.01.05, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan Kirkegata 73 A og B med tilhørende bestemmelser (sak 007/05)

Planene omfatter tilrettelegging for boliger, forretning- og kontorbebyggelse i Kirkegata 73 (tidligere Trønder Mat).
Oversiktkart - Planbeskrivelse  side 2 - Plankart - Bestemmelser  side 2
Illustrasjonsmateriell - situasjon - fasade SØ - fasade SV - fasade mot Kirkegata

Forslagene er lagt ut ved: Servicekontoret, Levanger rådhus fom. 25.01.2005.

Eventuelle uttalelser sendes til: Levanger kommune,  Postboks 130,  7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr.
e-post: postmottak@levanger.kommune.no   |  se uttalelser
Frist for uttalelser:  25.02.2005.

Biogassanlegg Ravlo (Verdal). Frist for uttalelse: 20. 02.05.

Planer til ettersyn
I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-  1, nr. 2, har Plan- og utviklingskomiteen, i møte den 17.11.04, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til bebyggelsesplan for ”Frol Amfi”  og ”Skoleparken”, med tilhørende bestemmelser (sak 094/04)
Planene omfatter boligbebyggelse i området ved Levanger videregående skole avd. Frol.
Oversiktskart | Plankart Frol Amfi | Plankart Skoleparken

Forslag til reguleringsplan for Tomtvatnet hyttefelt, med tilhørende bestemmelser (sak 096/04)
Reguleringsforslaget omfatter 20 nye hytter ved Tomtvatnet på eiendommen gnr. 3, bnr. 2.
Oversiktskart | Plankart | tegnforklaring

Forslag til endring av reguleringsplan for Osnebben hytteområde, Ytterøy, med tilhørende bestemmelser (sak 098/04)
Forslaget inneholder mindre endringer av vedtatt hytteplan.
Oversiktskart | Plankart  | tegnforklaring

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune,  PBOM, Postboks 130,  7601 LEVANGER. Uttalelser kan også sendes pr. E- post: postmottak@levanger.kommune.no,
Frist for uttalelser: 06.01.2005.

I møte 09.06.04 vedtok det faste utvalg for plansaker  å legge ut til offentlig ettersyn:

Bygningsvedtekter for Levanger kommune (sak 066/04)

Uttalelser til forslaget sendes: Levanger kommune, Postboks 130, 7601 Levanger
Frist for uttalelser: 15.09.04

Forslag til endring av reguleringsplan for eiendommen Røstad gnr. 271 bnr. 1 - klikk for større plankartI samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, har det faste utvalg for plansaker, i møte den 09.06.04, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til endring av reguleringsplan for eiendommen Røstad gnr. 271 bnr. 1 med tilhørende bestemmelser (sak 063/04) | oversiktskart

Eventuelle uttalelser sendes til: Levanger kommune,  Postboks 130,  7601 LEVANGER.

Uttalelser kan også sendes pr. e- post: postmottak@levanger.kommune.no
Frist for uttalelser:  05.08.04

Forslag til endring av bebyggelsesplan for Nordhalla hyttefelt - klikk for større plankartI samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, har det faste utvalg for plansaker, i møte den 19.05.04, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn:
 

Forslag til endring av bebyggelsesplan for Nordhalla hyttefelt med tillhørende bestemmelser (sak 057/04)

Formålet med reguleringen er å legge til rette for fritidsbebyggelse på eiendommen Øwre gnr. 331, bnr. 1. | oversiktskart

Eventuelle uttalelser sendes til: Levanger kommune,  Postboks 130,  7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr.
e-post: postmottak@levanger.kommune.no
Frist for uttalelser: 05.07.04.

Forslag til reguleringsplan Reemyra 1 - klikk for større plankartI samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, har det faste utvalg for plansaker, i møte den 21.04.04, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan Reemyra 1, med tillhørende bestemmelser (sak 051/04)

Formålet med reguleringen er å legge til rette for bygging av industri og forretningsbygg på Reemyra i Skogn.

Eventuelle uttalelser sendes til: Levanger kommune,  Postboks 130,  7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr.
e-post: postmottak@levanger.kommune.no
Frist for uttalelser: 10.06.04.

I medhold av forurensningsloven legger Levanger kommune, enhet for plan og byggesak, ut følgende til offentlig ettersyn:

Søknad om utslippstillatelse fra Nordhalla hyttefelt til Trondheimsfjorden
oversiktskart | situasjon | søknad side 2, 3, 4

Forslaget er også lagt ut ved: Informasjonen, Levanger rådhus.
Uttalelser til søknaden sendes: Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger.
Frist for uttalelser: 05.05.2004.

Forslag til reguleringsplan for Nossumhyllan - klikk for større planForslag til reguleringsplan for Nossumhyllan
I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker i møte 21.01.2004 å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan for Nossumhyllan, gnr 18, bnr 74 og deler av bnr 1 (sak 015/04)

Formålet med reguleringen er å få en bedre tilpasset utbygging i området.

Planmaterialet er også lagt ut på servicekontoret i Rådhuset. 
Eventuelle uttalelser sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen
07.04.2004. Uttalelser kan også sendes pr. E- post: postmottak@levanger.kommune.no eller pr. faks: Tlf. 740 83540.

Forslag til reguleringsplan for Faara - klikk for større planForslag til reguleringsplan for Faara
I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker i møte 11.02.2004 å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan for Faara gnr. 228, bnr 1 med tilhørende bestemmelser (sak  022/04)

Formålet med reguleringen er tilrettelegging for fritidsbebyggelse.

Planmaterialet er også lagt ut på servicekontoret i Rådhuset. 
Eventuelle uttalelser sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen
07.04.2004. Uttalelser kan også sendes pr. E- post: postmottak@levanger.kommune.no eller pr. faks: Tlf. 740 83540.

Klikk for større planForslag til reguleringsplan for Levanger videregående skole
I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker i møte 11.02.2004 å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan for Levanger videregående skole (sak 026/ 04)

Planområdet er begrenset av: Moan idrettsbane, barnehage, Sundet, ridehusblokkene, Kirkegt., Kroa.

Formålet med planen er å legge til rette for ombygging og nybygging mellom Levangerhallen og gamle lærerskolebygget.

Planmaterialet er også lagt ut på servicekontoret i Rådhuset. 
Eventuelle uttalelser sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen
29.03.2004. Uttalelser kan også sendes pr. E- post: postmottak@levanger.kommune.no eller pr. faks: Tlf. 740 83540.

Klikk for større plankartForslag til reguleringsplan for Heggbekken, Skogn bygdealmenning
I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker i møte 10.12.2003 å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan for Heggbekken, Skogn bygdealmenning (sak 153/ 03)

Formål: 6 stk. nye hyttetomter
Beliggenhet: Planområdet ligger ved Tomtvatnet

Planmaterialet er også lagt ut på servicekontoret i Rådhuset. 
Eventuelle uttalelser sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen
10.03.2004. Uttalelser kan også sendes pr. E- post: postmottak@levanger.kommune.no

Klikk for større plankartForslag til reguleringsplan for Tomtvatnet Øst, Skogn bygdealmenning
I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker i møte 10.12.2003 å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan for Tomtvatnet Øst, Skogn bygdealmenning (sak 154/ 03)

Formål: 15 stk. nye hyttetomter + naustområde
Beliggenhet: Planområdet ligger ved Tomtvatnet

Planmaterialet er også lagt ut på servicekontoret i Rådhuset. 
Eventuelle uttalelser sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen
10.03.2004. Uttalelser kan også sendes pr. E- post: postmottak@levanger.kommune.no

Klikk for større plankartForslag til reguleringsplan for Gamle Kongevei 84, gnr. 275, bnr. 19 og 35
I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker i møte 21.01.2004 å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan for Gamle Kongevei 84, gnr. 275, bnr. 19 og 35 (sak 008/ 04)

Beliggenhet: Gamle Kongeveg
Formål: Tomter for boligbebyggelse

Planmaterialet er også lagt ut på servicekontoret i Rådhuset. 
Eventuelle uttalelser sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen
10.03.2004. Uttalelser kan også sendes pr. E- post: postmottak@levanger.kommune.no

Klikk for større plankartForslag til reguleringsplan for Rv. 754, busslomme Bjørnang
I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker i møte 21.01.2004 å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan for Rv. 754, busslomme Bjørnang (sak 009/ 04)

Beliggenhet: Bjørnang

Planmaterialet er også lagt ut på servicekontoret i Rådhuset. 
Eventuelle uttalelser sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen
10.03.2004. Uttalelser kan også sendes pr. E- post: postmottak@levanger.kommune.no

Klikk for større plankartForslag til bebyggelsesplan for del av gnr. 314, bnr. 317, Moan
I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker i møte 21.01.2004 å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til bebyggelsesplan for del av gnr. 314, bnr. 317, Moan med tilhørende bestemmelser (sak 012/04)

Beliggenhet: Moan
Formål:
Forretning, kontorer, og lignende med nødvendige lagerrom og andre ytre rom.

Planmaterialet er også lagt ut på servicekontoret i Rådhuset. 
Eventuelle uttalelser sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen
10.03.2004. Uttalelser kan også sendes pr. E- post: postmottak@levanger.kommune.no

Reguleringsplan Skogvegen 37 - klikk for større plankartReguleringsplan Skogvegen 37
I samsvar med Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker i møte 19.11.2003  å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan Skogvegen 37, Skogn, med tilhørende bestemmelser (sak 135/ 03). | oversiktskart

Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for barnehage.

Planmaterialet er også lagt ut på servicekontoret i Rådhuset. 
Eventuelle uttalelser sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen 06.01.2004høring via nettet | saksbehandler: Per Anders Røstad

Forslag til endring av dagens organisasjonsmodell - barnehage/skole/oppvekstsenter
Høringsdokument PDF  |  som word.  Høringsfrist: 28.11.03 utsatt til 05.12.03.
Høring via nettet  |  Saksbehandler Ingvar Rolstad

Reguleringsplan Nyenget/Staupslia - klikk for større plankartReguleringsplan Nyenget/Staupslia
I samsvar med Plan- og bygningslovens
§ 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker i møte 08.10.2003  å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan Nyenget/Staupslia gnr/bnr. 1/14, 1/24, 1/349 og 1/350 med tilhørende bestemmelser  (sak 122/ 03)

Formålet med reguleringen er å legge til rette for utbygging av konsentrert boligbebyggelse.

Planmaterialet er også lagt ut på servicekontoret i Rådhuset. 
Eventuelle uttalelser sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen 01.12.2003 | høring på nett  |  saksbehandler: Per Anders Røstad

Reguleringsplan Framnes i Åsenfjord - klikk for større plankartReguleringsplan Framnes i Åsenfjord
I samsvar med Plan- og bygningslovens
§ 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker i møte 08.10.2003  å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan for Framnes i Åsenfjord med tilhørende bestemmelser (sak 117/03)

Formålet med reguleringen er å legge til rette for flere fritidsboliger.

Planmaterialet er også lagt ut på servicekontoret i Rådhuset. 
Eventuelle uttalelser sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen 01.12.2003 | høring på nett  | saksbehandler: Johannes Bremer

Sagtun, Åsenfjord - klikk for større plankartDel av reguleringsplan Sagtun Åsenfjord
I samsvar med Plan- og bygningslovens
§ 27-1, nr. 2, vedtok det faste utvalg for plansaker i møte 03.09.2003  å legge ut til offentlig ettersyn:

Forslag til endring av del av reguleringsplan Sagtun Åsenfjord med tilhørende bestemmelser (sak 097/ 03)

Formålet med reguleringen er å legge til rette for utbygging av to nye hyttetomter.

Planmaterialet er også lagt ut på servicekontoret i Rådhuset. 
Eventuelle uttalelser sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen 04.11.2003 |  høring på nett  | saksbehandler: Per Anders Røstad

Temaplan Frolfjellet
I møte den 02.07.03 vedtok Levanger kommune ved Plan og utviklingskomité å sende ut temaplan Frolfjellet på høring.

Høringsbrev  PDF | som word | Plandokument: Flerbruksplan Frolfjellet  PDF | som word
Høringsuttalelser sendes til Levanger kommune, Pb 130, 7601 Levanger

Høringsfrist er satt til: 20.10.03 Høring på nett  | saksbehandler: Gunnar Kjærstad

Frolfjellet - klikk for større kart
Frolfjellet

Kløvjanbustaden - klikk for større kart
Kløvjanbustaden

Kommuneplanens arealdel - klikk for større kart
Kommuneplanen

<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside
^