Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer
<< forskrift/regelverk | eiendomsskatt>>

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER
I LEVANGER KOMMUNE AV 13.12.2006.
(Kommunestyresak 78/06)
som PDF

KAP .1 – SKATTETAKSTNEMNDER
§ 1-1. Til å foreta verdsettelse av eiendommer i Levanger kommune i henhold til byskatteloven §§ 4 og 5 jfr. eiendomsskatteloven § 33 velger kommunestyret en skattetakstnemnd og en overskattetakstnemnd.
En skattettakstnemnd skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer.
Overskattetakstnemnda skal bestå av seks medlemmer (leder, nestleder og fire medlemmer).
I tillegg velges seks varamedlemmer.
Kommunestyret velger leder og nestleder for hver nemnd.
Valgperioden følger kommunevalgperioden.

§ 1-2. Valgbarhet, inhabilitet og møteplikt.
Valgbare og pliktige til å motta valg som medlem av takstnemndene, er de som er pliktige til å motta valg til kommunestyret. Kommunestyrets medlemmer kan unnslå seg for valg og formannskapets medlemmer kan ikke velges.
Forvaltningslovens bestemmelser for inhabilitet gjelder.
Nemnda treffer selv avgjørelse om hvorvidt et medlem er inhabil.

§ 1-3. Sakkyndige for takstnemndene.
Nemnda kan be eiendomsskattekontoret tilkalle sakkyndig hjelp til å avgi veiledende uttalelser på det bygningstekniske, industrielle, maskintekniske eller andre områder, når dette ansees nødvendig.
De sakkyndige deltar ikke i selve takseringen og har ingen stemmerett.

§ 1-4. Takstnemndas medlemmer plikter å stille til alle møter i takstnemnda, med mindre det foreligger lovlig forfall.

KAP II. FORBEREDELSE AV TAKSERINGEN
§ 2-1. Kemnerkontoret fungerer som eiendomsskattekontor. Det påligger eiendomsskattekontoret å sørge for alt administrativt og kontormessig arbeid for takstnemndene.
§ 2-2. Eiendomsskattekontoret utarbeider en liste over eiendommer som takstnemnda inviteres til å vurdere. Listen skal også inneholde eiendommer som skal eller kan fritas for eiendomsskatt, jfr. eiendomsskattelovens §§ 5 og 7.
Etter forlag fra eiendomsskattekontoret tar takstnemnda stilling til om den enkelte eiendom inngår som ordinær eiendom eller beskattes som verk og bruk, og hvilket tilbehør og ting som skal inngår i taksten, jfr. eiendomsskatteloven § 4 tredje og fjerde punkt, og om det er grunnlag for unntak fra eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 5.

§ 2-3. Eiendomsskattekontoret forbereder takseringen ved å innhente tilgjengelig informasjon om den enkelte eiendom. Eiendomsskattekontoret kan be eieren utlevere opplysninger av betydning for taksten.

KAP III. GJENNOMFØRING AV TAKSERINGEN
§ 3-1. Det påligger takstnemndas leder, i samarbeid med eiendomsskattekontoret å planlegge og leder arbeidet og beramme takstene. Eiendomsskattekontorets leder innkalles til alle møter i takstnemnda.

§ 3-2. Før den alminnelige taksering påbegynnes, drøfter nemnda i fellesskap alminnelige retningslinjer for taksering for å sikre størst mulig ensarthet i vurderingen. Dersom det er ønskelig kan også prøvetaksering finne sted.
Takstnemnda kan vedta sjabloner til bruk ved takseringen. Sjablonene skal være et hjelpemiddel for å komme fram til eiendommens omsetningsverdi, og skal ta høyde for at eiendommens beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet kan virke inn på verdien.
Det skal føres protokoll over forhandlingene i takstnemnda.

§ 3-3. Eiendommens eier bør varsles om at takst skal holdes. Eiendomsskattekontoret fastsetter frist for varsel.

§ 3-4. Eiendommene skal i alle tilfelle besiktiges.

§ 3-5. Grunn og bygning bør takseres særskilt hvis de eies av forskjellige skattytere.

§ 3-6. Takstprotokollen må inneholde opplysninger om når takst er avholdt, hvilken eiendom det gjelder og takstsummen. Videre bør den kort angi hva som inngår i taksten og hvilke verdsettelsesprinsipper som er anvendt.
Taksten settes så vidt mulig til et tall som er delelig med 1000.

KAP IV. OMTAKSERING OG SÆRSKILT TAKSERING
§ 4-1. I perioden mellom de alminnelige takseringer kan omtaksering/særskilt taksering foretas etter retningslinjer og vilkår som fremgår av byskattelovens § 4.3, og fjerde ledd.
Fristen for å begjære omtaksering er 1. november i året forut for skatteåret.
Takstnemnda tar stilling til om vilkårene for omtaksering/særskilt taksering er oppfylt.
Verdsettelsen bør skje etter samme prinsipper og samme prisnivå som ved forrige alminnelige taksering.
Skattyter orienteres om taksten ved melding om vedtak.

KAP V. OVERTAKST
§ 5-1. Overtakst kan begjæres av vedkommende skattyter eller formannskapet.

§ 5-2. Begjæring om overtakst må framsettes innen tre uker fra utleggelsen av skattelisten det året alminnelig omtaksering finner sted eller fra melding av vedtak ved omtaksering/særskilt taksering etter byskattelovens § 4, 3 og 4 ledd.

§ 5-3. Ved fristoversittelse kan utsettelse innvilges når skattyter ikke kan bebreides for fristoversittelsen eller det er at særlig stor betydning å få behandlet begjæringen.

§ 5-4. Begjæring om overtakst sendes eiendomsskattekontoret. Så snart som mulig etter at klagefristen er ute oversender eiendomsskattekontoret samtlige begjæringer til skattetakstnemnda.

§ 5-5. Skattetakstnemnda kan endre taksten i skattyters favør dersom den finner begjæringen begrunnet. I motsatt fall oversendes begjæringen til overskattetakstnemnda.

§ 5-6. Overskattetakstnemnda avholder overtakst etter forutgående besiktigelse.

§ 5-7. Overskattetakstnemnda kan prøve alle sider av saken og kan endre taksten til skattyters ugunst.

§ 5-8. Overskattetakstnemnda utarbeider en overtakstprotokoll med en kort begrunnelse for overtaksten. Protokollen skal angi hvilket faktum og rettsanvendelse overtaksten bygger på og hvilke verdsettelesesprinsipper som er anvendt. Overtakstprotokollen må ta stilling til klagerens anførsler.

§ 5-9. Begjæring om overtakst har ikke oppsettende virkning.

KAP VI. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER
§ 6-1. Kommunestyret fastsetter godtgjørelsen til takstmennene.
Eiendomsskattekontoret fastsetter godtgjørelsen til sakkyndige som nevnt i § 1-3.
Eiendomsskattekontoret sørger for utbetaling av godtgjørelsen.

§ 6-2. Eiendomsskattekontoret fører eiendomsskatteliste med slik innhold som nevnt i eiendomsskatteloven § 15. Listen skal ligge ute til offentlig gjennomsyn i minst tre uker etter at det er kunngjort at listen er lagt ut. Det kunngjøres i lokalpressen når og hvor utleggelse
finner sted. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om fristen for å begjære overtakst og hvem begjæringen skal sendes til.

§ 6-3. Eiendomsskatten forfaller til betaling sammen med kommunale avgifter, minst i to terminer pr. år.

<
Gå til Levanger kommunes hovedside
^