Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Forslag til endring av organisasjonsmodell - barnehage/skole/oppvekstsenter
<<organisering | DIN mening>>
sist endret: 27.01.2009 15:47 | saksbehandler:
Ingvar Rolstad

Forslag til endring av dagens organisasjonsmodell - barnehage/skole/oppvekstsenter
Høringsdokument PDF  |  som word  |  skoleoversikt - kart |   Høringsfrist: 28.11.03 utsatt til 05.12.03

05.12.03

Utdanningsforbundet Levanger                                                                     |  som PDF

Denne uttalelsen er et sammendrag av innspill fra de ulike klubbene, skoleledere og styrere i Utdanningsforbundet Levanger

Det er enighet om at oppløsningen av LOS er positiv. Enheten har vært for stor, for kompleks og med for stor geografisk spredning til å kunne fungere godt. For Hegles vedkommende har savn av rektor i full stilling vært svært merkbart.

Vi ser positivt på Levanger skole som egen resultatenhet. Geografisk hører den ikke naturlig sammen med noen andre skoler. Når det gjelder størrelsen, ser vi ikke noe problem. Mange skoler er mindre, og med full deling vil elevtallet øke.

Når det gjelder Momarka barnehage og Halsan skole som en enhet, kan vi ikke se hva gevinsten skal være. Avstanden er for stor til at det vil være naturlig med noen stor grad av sambruk. Vi kan heller ikke se at det vil føre til større fleksibilitet på andre områder. Erfaringene fra oppvekstsentrene kan vi ikke se har noen verdi her, da oppvekstsentrene er samlet geografisk. For foreldrene er ikke det viktigste at de har et tilknytningspunkt fra barnehage til skole. Brukerundersøkelser viser at det er fysisk nærhet, spesielt til skole, og den kontakten de har med personalet som er viktigst.

Noe av det samme gjelder Okkenhaug og Mule. Den geografiske avstanden er en ulempe. Her ser en del likevel denne løsningen som bedre enn den som har vært til nå. Dette ut fra at den nye enheten blir mindre. En forutsetter da at Okkenhaug fortsatt vil ha egen rektor og styrer i barnehagen. Et annet sterkt ønske er at rektor er med i faglab, slik at den skolen som ikke har enhetslederen også kan få informasjon direkte og uten mellomledd.

Når det gjelder Frol ungdomsskole, Hegle barneskole og Frol barnehage, er det svært stor skepsis fra skolenes side. Frol og Hegle har vært slått sammen før og har dårlig erfaring med det. Vi viser til evalueringen fra forrige forsøk. Størrelsen og kompleksiteten er det største problemet. Frol ungdomsskole har A-skolen knyttet til seg, og Hegle har TOA og Mottaksklassen.                                                                                                                      
Vi ser på dette som en enhet det vil være vanskelig å utøve pedagogisk ansvar for. Fysisk mener de som er berørt at det må gå an å få til en bedre felles utnyttelse av arealene uten at det blir en enhet.                                                                                                                    
Hvis det likevel skulle bli en enhet som i forslaget, er det en del ting som må være på plass før dette blir gjort. Skal det kunne bli en enhet med felles kultur, må det være et felles personalrom med plass til hele personalet. Det blir ingen felles kultur hvis man bare treffes til festlig samvær en gang eller to i løpet av året. Det er også et sterkt ønske om rektor på begge skoler og styrer i barnehagen.

En del av skepsisen til forslaget bunner i erfaringen med de to store enhetene vi har per i dag. Ved begge enheter føler de ansatte at veien til enhetsleder er lang. Dette gjelder særlig de skolene som ikke har enhetsleder som rektor. Der føler de ansatte at de får mindre informasjon og mindre mulighet til å delta i det som foregår i enheten. De føler seg forfordelt, og at de ikke har samme

mulighet for å påvirke ressursfordelingen som de som er nærmest administrasjonssenteret. De føler seg ikke som en del av enheten. Den eneste fordelen de ser med ordningen, er at Levanger kommune kanskje sparer penger, men skolene taper på arbeidsmiljø og pedagogisk utvikling. Det er ønskelig med en skikkelig gjennomgang av denne organisasjonsmodellen der en evaluerer både det økonomiske aspektet og hensynet til brukerne. Det er ønskelig med en ekstern evalueringsgruppe.

 • Utdanningsforbundet stiller seg i utgangspunktet tvilende til at vi oppnår bedre skoletilbud for elevene, gjennom – i en del sammenhenger – å skape større enheter. Hvis forslaget skulle bli en realitet, er det en forutsetning at enhetene får beholde minimum dagens økonomi. Dette er absolutte krav i forhold til å kunne beholde nødvendig pedagogisk ledelse i alle ”avdelinger”.
 • Når det gjelder forslaget om intern utlysing av resultatenhetslederstillingene, kan bare de stillingene som er ledige utlyses.
 • Eventuelle nye ledere må tilsettes snarest mulig slik at de kan være med i forberedende arbeid med tanke på organisering av nye enheter.
 • Det er nødvendig at impliserte parter får tid til forberedende arbeid hvis en skal ha håp om å skape gode enheter. Den praktiske gjennomføringen bør finne sted neste skoleår.

For Utdanningsforbundet Levanger
Ellen Onshuus Eriksen                                    Hilde Føll
Leder                                                                  HTV -stat
                     | ny uttalelse Klikk konvolutt for å gi uttalelse: Endring av dagens organisasjonsmodell - barnehage/skole/oppvekstsenter
^

05.12.03

Norsk Skolelederforbund, Levanger

Skolelederforbundet støtter forslaget til ny organisasjonsmodell.

Når det gjelder forslaget om intern utlysning av resultatenhetslederstillingene, mener vi det er bare den nye stillingen  på Levanger skole som bør utlyses. Den bør utlyses eksternt fordi stillingen er ny og fordi det kan være nyttig å vurdere eksterne søkere i forhold til interne.

På de andre enhetene er det alt resultatenhetsledere, og omorganiseringen medfører ikke andre endringer enn en utvidelse av stillingene. De som alt har stillingene må derfor få tilbud om å fortsette. Dersom de ikke ønsker å fortsette, bør også disse stillingene utlyses eksternt.

Vennlig hilsen
Norsk Skolelederforbund, Levanger,
John Grønli
                                                                                        | ny uttalelse Klikk konvolutt for å gi uttalelse: Endring av dagens organisasjonsmodell - barnehage/skole/oppvekstsenter
^

04.12.03

FAU Levanger skole (og SU Levanger skole, se nedenfor)

Uttalelse vedrørende omorganisering av Levanger oppvekstsenter
FAU ved Levanger skole vil med dette uttale seg om forslaget til omorganisering av Levanger oppvekstsenter (LOS). 

LOS har vist seg å være en altfor stor og tungdrevet enhet, og en oppdeling har etter vår mening  lenge vært ønskelig og nødvendig. Vi er derfor positiv til at dette nå kan bli en realitet.

Vi er også positiv til at  Levanger skole nå er foreslått som egen resultatenhet, noe som vi synes er naturlig ut fra skolens størrelse både når det gjelder romkapasitet og elevtilgang. Skolens geografiske beliggenhet bør også tilsi at den blir en egen avgrenset enhet, siden det ikke er nærliggende skoler eller barnehager det er naturlig å knytte den opp mot. Med dette forslaget kan den 200 år gamle skolen få føre videre sine stolte pedagogiske tradisjoner som barneskole og øvingsskole.

Vi ønsker ikke å uttale oss om forslaget til plassering av de andre skolene og barnehagene i LOS. Det mener vi de best kan vurdere og gjøre rede for selv.

Vi ser fram til at Levanger skole igjen kan få elever på alle klassetrinn 1- 7, og at den totale romkapasitet på den fine og moderne skolen vår kan tas i bruk. Vi ser fram til å samle oss om en positiv, planlagt og forutsigbar utvikling av skolen til beste for barna våre hvor vi foreldre kan fortsette det gode samarbeidet vi har med skolens ledelse v / rektor Per Anker Johansen og inspektør Bård Lilleberg og med det øvrige personale.

Hans Aalberg
Leder FAU Levanger skole

Særutskrift  av  møteboka  for  SU Levanger skole i møte 27.11.03

Til stede: Martin Sivertsen,Hans Aalberg,Steinar hegstad,Olav Bedin,Per Anker Johansen,Randi Fiskvik
Fravær : Aase Folkvord

Sak 3    

HØRING AV FORSLAG TIL ENDRING AV DAGENS ORGANISASJONSMODELL

FAU  la fram et forslag til høringsuttalelse ( vedlagt protokollen )

VEDTAK :    SU støtter uttalelsen som blir å sende som SU sin uttalelse i  saken.
                        Enstemmig

Rett utskrift fra møteboka
Per Anker Johansen
Sekr.
                                                                                                      | ny uttalelse Klikk konvolutt for å gi uttalelse: Endring av dagens organisasjonsmodell - barnehage/skole/oppvekstsenter
^

04.12.03 SU - Mule oppvekstsenter
Samarbeidsutvalget diskuterte saken i møte 26.11.03. Fokus ble selvsagt det som i forslaget berører oss direkte; sammenslåing av
Okkenhaug og Mule.

SU har følgende kommentarer:

 • SU er delt i synet på om organisasjonsmodellen er bra eller dårlig for oss på Mule OS.
  • Fordelene kan vel best beskrives som at forslaget er et steg i riktig retning for kommunen sett under ett.
  • Ulempene er nok usikkerheten og et tynt grunnlag. Flere medlemmer i SU etterlyser et fyldigere forslagsdokument, som også tilkjennegir forklaringer på hvorfor. Er forslagene kun økonomisk begrunnet?  Skolene i Levanger trenger ro. Erfaringer viser at avstander innad en enhet, skaper utfordringer som ikke lar seg løse av ekstra busser. Eventuelle gevinster forsvinner også på andre budsjetter.
 • Noen kriterier er spesielt viktige for at uansett modell skal fungere. Dette er:
  • Ressurser 1. SU forutsetter at i en ny enhet med Mule og Okkenhaug får man en samlet ressurs som nå eller bedre.
  • Ressurser 2: Pga avstanden mellom Okkenhaug og Mule, må ressurser sikres til forsvarlig administrasjon og ledelse av en ny enhet. Alle avdelinger beholder styrer/rektor.
  • Ressurser 3: Bygningsmassen på Mule OS må opprustes/økes for å kunne gi den nye enheten nødvendig fleksibilitet. Det blir også viktig med muligheter for felles planlegging for hele enheten. Behovet for utbygging er stort på Mule OS nå; dette er dokumentert gjennom en lang prosess med bl.a. arkitektbistand. SU ser ikke at en opprettelse av enheten Mule/Okkenhaug skaper mindre behov for utbygginger på Mule OS; det blir heller et større behov.

Ref. SU
Torkjel
Øyen                                                                                         | ny uttalelse Klikk konvolutt for å gi uttalelse: Endring av dagens organisasjonsmodell - barnehage/skole/oppvekstsenter ^

03.12.03

dok.
dato
02.12.03

Samarbeidsutvalget v/ Okkenhaug Oppvekstsenter                                 |  som PDF

Høringsuttalelse vedrørende endring av dagens organisasjonsmodell.
Samarbeidsutvalget ved Okkenhaug Oppvekstsenter har gjennomgått forslaget som gjelder for vår skole.

Vi har kommet fram til at vi ønsker og er samstemmig av den oppfatning at vi vil stå som egen enhet. At rådmannen betegner dette som en liten enhet er for oss uten betydning. Vi vet ikke hvilke kriterier som avgjør enhetenes størrelse.

Vi etterspør derimot hva rådmannen mener med når han skriver at en sammenslåing med Mule vil gi større muligheter til å finne fleksible løsninger, og hvordan han kan si at en sammenslåing vil ha en større totalressurs tilgjengelig.  Vi vil gjerne vite hva som ligger i dette.

Videre er våre kommentarer angående en sammenslåing, den fysiske avstanden mellom skolene.  Det blir vanskelig å gjennomføre samarbeid mellom skolene, og det vil bli utgifter til skyss ved forflytning av elever og personalet mellom skolen ved direkte fysisk samarbeid.

Det er dessuten oss bekjent at Mule ikke ønsker å bli sammenslått til en større enhet.

Vi ønsker en tilbakemelding på de punkt vi etterspurte i denne uttalelsen. 

Med vennlig hilsen
For
Samarbeidsutvalget v/Okkenhaug Oppvekstsenter
Janne Amundsen, leder Fau
                                                                 | ny uttalelse Klikk konvolutt for å gi uttalelse: Endring av dagens organisasjonsmodell - barnehage/skole/oppvekstsenter ^

03.12.03

dok.
dato
28.11.03

Samarbeidsutvalget Hegle skole                                                                      |  som PDF

Høring, forslag til endring av dagens organisasjonsmodell
Samarbeidsutvalget ved Hegle skole tar kriteriene til valg av modell/justeringer som utgangspunkt for høringen og kommenterer disse fortløpende:

Avstand
Det er kort avstanden mellom bygningene Frol barnehage, Frol u.skole og Hegle skole. Av den grunn kan en si at området er egnet til å være en egen resultatenhet i tråd med Rådmannens konklusjon.

Rådmannen poengterer også at: " En sammenslåing vil gi barna og foreldra et tilknytningspunkt fra barnehage til elevene går ut av ungdomsskolen". Dette gjelder kun for noen. Ikke alle barn fra Frol barnehage fortsetter på Hegle skole. Til Hegle skole kommer barn fra forskjellige barnehager. På ungdomsskolen, vil elevene bli blandet  med elever fra flere andre skoler. Elevene synes det er spennende å starte i et nytt miljø, en "ny" skole, når de starter på barneskolen og ungdomsskolen. Det har ofte vist seg at et miljøskifte har hatt en positiv innvirkning på elevene. Så lenge bare noen av elevene blir tilhørende samme enhet fra de starter på barnehagen og til de er ferdige med u. skolen, ser ikke Samarbeidsutvalget på dette som vesentlig for å skape en enhet.

Størrelse - fleksibilitet. (Øvre/nedre grense)
I brevet står det at: " Enheten vil kunne dra veksler på personalets ulike kompetanse og øke graden av fleksibilitet". Samarbeidsutvalget er enig med Rådmannen i dette.

Når det gjelder størrelse, ser samarbeidsutvalget store utfordringer og mener at sammenslåing ikke vil være til det beste. Hegle skole er i seg selv en kompleks barnskole, der det foruten vanlig skoledrift og SFO også er en egen spesialavdeling for multihandikapede barn, Toa, og innføringsklasse for fremmedspråklige. De to sistnevnte avdelingene krever svært mye organisering, tilrettelegging, møtevirksomhet og pedagogisk ledelse og utvikling. Hegle skole er mer sammensatt enn andre barneskoler som det er naturlig å sammenligne med i denne prosessen, skoler som skal være egne enheter, slik som Nesheim og Levanger skole.

Informasjonsflyt
Det fremgår ikke i utsendelsen datert 17.11.03 hva Rådmannen har lagt vekt på, når det gjelder dette kriterium. Samarbeidsutvalget vil for sin del anføre at det er rimelig å tro at det kreves mindre innsats å sikre god innformasjonsflyt i et oppvekstsenter der husene ligger vegg i vegg, enn når det er kilometers avstand mellom dem.

Ledelse
Det fremkommer ikke hvilke vurderinger Rådmannen har lagt til grunn for sitt forslag når det gjelder ledelse, som også er et av de fire kriteriene. Instruksen til enhetslederen klargjøres heller ikke fra Rådmannens side, hvor stor prosent en regner på denne type jobb, om det skal brukes av den allerede eksisterende administrasjonsressursen, eller om den vil tilføre enheten ressurs.  

Samarbeidsutvalget vil nedenfor, gå gjennom noen av de forhold som må tas med i vurderingen av komponering av ledergruppen for dette oppvekstsenteret.

En enhetsleder for alle, må ikke gå på bekostning av å ha en rektor som er tilstede. Å lede en så omfattende/kompleks enhet, må føre ekstra ressurser med seg, sammenliknet med enheter som ikke har disse spesielle forhold i tillegg til størrelsen av enheten.

Ved Hegle er det tidligere prøvd at rektor ved Hegle samtidig skulle være enhetsleder ved Levanger oppvekstsenter. Dette fikk som konsekvens at det ble liten tid igjen til de daglige rektoroppgavene ved skolen, noe som føltes som en uholdbar situasjon for de ansatte. Den nye organiseringen må ikke føre til at kvaliteten forringes på arbeidet med pedagogisk ledelse og personalsaker. Det må tas høyde for dette slik at det  stilles nok ressurser til disposisjon.

Konklusjon
Alt. 1: Primært ønsker Samarbeidsutvalget at Hegle skole skal være en egen enhet.

Alt 2: Dersom det blir en sammenslåing, ønsker vi at de to skolene og barnehagen beholder sin identitet, slik at Hegle skole fremdeles blir Hegle skole med egen rektor, men hører under samme enhet som Frol u.skole og Frol barnehage

Dersom alternativ 2 blir valgt, forutsetter Samarbeidsutvalget at den nye enhetslederen ikke skal være både rektor ved Hegle og enhetsleder for oppvekstsenteret.

for Samarbeidsutvalget
Unni Strømme Stamnes

sekretær
                                                                                                             | ny uttalelse Klikk konvolutt for å gi uttalelse: Endring av dagens organisasjonsmodell - barnehage/skole/oppvekstsenter
^

01.12.03 Klubben ved Mule oppvekstsenter
Klubben i utdanningsforbundet ved Mule oppvekstsenter har på medlemsmøte den 24. november drøftet forslaget til endring av dagens organisasjonsmodell, og vil komme med følgende uttalelse:
 • Klubben ved Mule oppvekstsenter støtter ikke forslaget om en ny enhet bestående av Okkenhaug barneskole, Okkenhaug barnehage og Mule oppvekstsenter.

Begrunnelse:

 • Ut fra den store avstanden i geografisk beliggenhet, ser vi det som lite gunstig med én felles resultatenhet.

 • Vi kan vanskelig se at det er noen pedagogiske fordeler ved å slå sammen de to nevnte enhetene.

 • De økonomiske konsekvensene er uklare, da det i forslaget ikke foreligger dokumenterbare beregninger på hvilke besparelser og kostnadsøkninger en sammenslåing vil medføre. Vi forutsetter at avstanden mellom de to enhetene medfører rektor på begge skoledelene og styrer på begge barnehagedelene.

 • Begrunnelsen med at en ”vil ha større mulighet til å finne fleksible løsninger og vil ha en større totalressurs tilgjengelig” er uklar og må utdypes nærmere.

 • Det hadde vært interessant å sett resultatet av evalueringen av Forny 2001 hvor det blir konkludert med at to-nivåsmodellen/flat struktur står fast.

 • Ledige stillinger i forbindelse med omleggingen bør lyses ut eksternt.

Arne Mørkved
Klubbleder Mule oppvekstsenter
                                                          | ny uttalelse Klikk konvolutt for å gi uttalelse: Endring av dagens organisasjonsmodell - barnehage/skole/oppvekstsenter
^

26.11.03 Samarbeidsutvalget ved Frol barnehage

Samarbeidsutvalgets uttalelse:

 • Må bli en bedre løsning enn L.O.S. Gir en fysisk nærhet og mindre antall barn og ansatte.
  Forhåpentligvis får barnehagen en mere synlig ledelse.
 • Mulighet for å få til et godt samarbeid mellom avdelingene. Eks. lån / leie av gymsal.
 • Leder for enheten må være oppdatert på det barnehagefaglige arbeid som foregår, både sentralt og lokalt, og gi den nødvendige informasjon videre til barnehagen.
 • Det må sikres at barnehagen har de samme økonomiske rammene som før en evt. omorganisering
 • Alle tre avdelinger må beholde styrer / rektor som daglig leder.

Hilsen
Guri Berg
( fungerende styrer
                                                                                | ny uttalelse Klikk konvolutt for å gi uttalelse: Endring av dagens organisasjonsmodell - barnehage/skole/oppvekstsenter ^

24.11.03

Styrere i kommunale barnehager
Uttalelse som gjelder forslagene til endring av dagens organisasjonsmodell

Vi kommunale barnehagestyrerne ønsker å komme med en uttalelse med tanke på hvordan vi synes det har fungert fram til nå, og hvilke følger vi ser kan komme av de endringene som er foreslått.

Vi sitter med til dels ulike erfaringer. Det virker som at oppvekstsenteret på Mule som har vært under samme tak, har fungert tilfredsstillende. De har kunnet utnytte de fellesressursene som finnes både når det gjelder fysisk, materielt og personal.

I Momarka barnehage der styrer har vært enhetsleder har hun fått førstehåndsinformasjon i saker som angår barnehagene, og hun har hatt mulighet til gi ledergruppa barnehagefaglig kompetanse.

Vi føler at enhetslederne i oppvekstsentrene ikke har tid eller ressurser til å følge opp styrerne og barnehagene, og da blir avstand en forverrende faktor.

Vi savner en veileder og pådriver slik barnehagekonsulenten fungerte før.

Ettersom den foreslåtte organisasjonsmodellen fører til at det blir mangel på barnehagefaglig kompetanse i ledergruppa er vi som barnehagestyrere opptatt av at barnehageansvarlig Hartvik Eliasson får en mer sentral rolle i forhold til barnehagesaker.  Det er viktig at han sender ut rundskriv og informasjon som angår barnehagene til enhetslederne og styrerne, og at han holdes informert om aktuelle saker.

Vi er opptatt av å ha brukeren i sentrum og da må vi legge til rette for det.

På vegne av de kommunale styrerne
Sissel H. Skjørstad                                                                                   | ny uttalelse Klikk konvolutt for å gi uttalelse: Endring av dagens organisasjonsmodell - barnehage/skole/oppvekstsenter
^

19.11.03

Hans Heieraas
Har sett på forslaget til endring av dagens organisasjonsmodell. Synes dette virker bra fornuftig. Tror at det blir en bedre modell enn nuværende, tenker spesielt på LOS.

Hans Heieraas                                                                                              | ny uttalelse Klikk konvolutt for å gi uttalelse: Endring av dagens organisasjonsmodell - barnehage/skole/oppvekstsenter ^

<<organisering | DIN mening>>

Gå til Levangerkommunes hovedside ^