Historie - Næringsliv i Levanger sentrum 1946
<<historie | FrolSkogn | Ytterøy | Åsen | fakta>>

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

Levanger by - klikk for større kartKilde: Det Norske Næringsliv 1946 - Nord-Trøndelag Fylkesleksikon

Levanger by
Levanger ligger på søndre side av Trondheimsfjorden, og ved riksveg og jernbane fra Trondheim og nordover.  

Byen fikk kjøpstadsrettigheter i 1836 og dens grenser, som hittil er forblitt uforandret, ble fastsatt samme år. Byområdet utgjør ca. 370 dekar. Innbyggerantallet, som i 1836 var 639, var ved siste folketelling i 1930 1616, men er no nærmere et par tusen.

Den skattbare formue for 1942/43 utgjorde kr. 4.979.000 og skattbar inntekt kr. 2.282.610, fordelt på 830 skattytere. Formuesskatten utgjør 4 promille og inntektsskatten 17,5 pst. med byt. - 30 pst.

Levanger er en gammel markedsplass, som omtales allerede i Gunnlaug Ormstunges saga i det 13. århundre.

Stedets oppkomst skyldes, handelen med de omkringliggende distrikter og Jämtland i Sverige. Særlig den siste, den såkalte ”svensketrafikken” er et framtredende trekk i byens historie. Svenskene førte til byen landmannsprodukter, jernvarer o.l., og tok med hjem si1d, fisk, kolonialvarer, håndverksvarer, hester, vogner, seletøy o.l. Fra Sverige førtes også i siste halvdel av forrige århundre atskillig trelast for videre eksport, likesom byens handelsmenn drev en utstrakt virksomhet oppover Nordland. Som følge av Meråkerbanens åpning i 1881 svant handelsvirksomheten sterkt inn, og innskrenket seg heretter mer til handelen med nærmeste landdistrikter.

Levanger sentrum - klikk for større fotoPå grunn av den avtakende handelsvirksomhet var en omlegging av næringsvirksomheten nødvendig. Håndverket tok seg godt opp og bedrifter ble anlagt, således kaffetilsetningsfabrikk, ølbryggeri, potetmelfabrikk, mineralvannfabrikk osv. Disse bedrifter er no opphørt. I 1890-årene ble Verdalsbrukets bedrift i Levanger anlagt. Det var en betydelig bedrift med stor arbeidsstokk. Den ble nedlagt omkring 1930.

Men nye bedrifter er i løpet av de par siste menneskealdre startet. Ved bedriftstellingen i 1936 oppgis 57 bedrifter i Levanger. De største no er: A/S Levanger Melkefabrikk, A/S Levanger Speil- & Guldlistefabrikk, Lev anger Ullvarefabrikk (tidligere Eides Fabrikker) og Hilderen Fabrikker (platefabrikk). Videre A/S Arne Holm (dressinfabrikk), A/S Isachsen & Renbjør (orgelfabrikk), Kirknesvåg sagbruk, Levanger Høvleri o. fl.

Av statistikken finner man at av personer over 15 år har ca. 10 pst. av befolkningen sin beskjeftigelse i industrien, ca. 7 pst. i handelen, ca. 6 pst. i håndverk og ca. 6 pst. i immateriell virksomhet.

Byen har eget elektrisitetsverk, hvis første anlegg er bygget før verdenskrigen 1914-18. Verkets tariffer er rimelige. Da behovet for elektrisk kraft, særlig til boligoppvarmning er steget sterkt i de seinere år, har kommunen ved kontrakt med Nord-Trøndelag elektrisitetsverk sikret seg den nødvendige tilleggsstrøm.

Da Levanger ligger ved jernbane og riksveg, er den landverts forbindelse den beste. Gode veger fører dessuten til de omkringliggende distrikter. Innherreds Dampskipsselskaps og A/S Trikk's båter besørger trafikken sjøverts. Den første har rute også på Vestlandet til Stavanger. Dybdeforholdene i havneløpet ble i 1936 tilfredsstillende ordnet ved omfattende mudring. Ved havnekaien er gode opplagstomter med jernbanespor.

Byens beliggenhet midt i Innherreds beste bygder i naturskjønne omgivelser, gode skoleforhold med kommunal realskole og gymnas, lærerskole og handelsskole og rimelige leveomkostninger, gjør Levanger til en særdeles god by å bo i. I denne forbindelse skal nevnes at i de seinere år har flere og flere lagt sin ferie til byen eller omegnen, hvor Levanger Vels sjøbad i byens umiddelbare nærhet har vært livlig besøkt. Mellomriksvegen til Sverige går gjennom byen og de gjennompasserende turisters antall var før krigen stadig stigende.

Byens utmerkede forbindelse med jernbane og vegnett, de gode havneforhold, de rimelige tariffer for elektrisk kraft og vann til industrielt bruk og husbehov, og den forestående byutvidelse hvorved god byggeplass oppnåes, gir interesserte såvel til anlegg av industri som til privat boligbygging de beste vilkår.

Backlunds Hotell og Kafe, Levanger. Tlf: Centralbord nr. 5 og 200 - (dagens hotell) ^
Backlunds Hotell og Kafe, Levanger - klikk for større fotoPå det sted i Kirkegaten i Levanger, hvor no Backlund hotell er, har det i lange tider vært drevet hotell, men under brannen i 1877 og 1897 er de eldste hoteller brent. Backlunds hotell er forholdsvis nytt og er av nuværende eier, fru Berte Sønsteby, modernisert, således at det no er et førsteklasses hotell med 30 værelser, salonger, spisesal, utpakningsrom m. v. Dessuten drives også kafe.  

Fru Sønsteby kjøpte hotellet i 1925 av sin bror, hr. A. Krogsrud, som igjen hadde kjøpt det av hr. Sjøberg. Hotellet besøkes årlig av en mengde tilreisende fra inn- og utland, samt gjennomreisende. Tjenerpersonalet består av 10 personer.

Bang, Alfhild, Damefrisørsalong , Levanger. Tlf. 226
Forretningen ble startet den 1. juli 1929 av den nuværende innehaver, som driver en moderne frisørsalong med alle slags behandlinger som kan utføres med moderne apparater. Dertil drives også skjønnhetspleie. Kundekretsen er både Levanger by og omliggende distrikter. Betjeningen er for tiden 2 personer, samt innehaversken. 

Berg, E., A/S, Levanger
Forretningens disponent er herr E. Berg. Den drives som gullsmedforretning. 

Berg, Inger, Levanger
Forretningen drives som trikotasjeforretning samt garn og broderisaker og alminnelig manufaktur.  

Bjerkan, S., Fotografisk forretning, Levanger. Tlf. 96
Bjerkan, S., Fotografisk forretning, Levanger - klikk for større fotoBjerkan, S., Fotografisk forretning, Levanger - interiør - klikk for større fotoForretningen ble startet av Sverre Bjerkan i 1900. Han hadde tidligere hatt forretning i Verdal. Firmaet ble overdratt til sønnen Chr. Bjerkan i 1938. Firmaet har lokaler i egen gård i Sjøgt. nr. 6 og driver, foruten fotografisk forretning, også innramning. Personalet er  5 personer med sjefen, og kundekretsen er Levanger og omegn. 

Bjørgum, Olaf, Levanger
Sild- og fiskeforretning

Bjørken, Else & Co., Kolonial og vaskeartikler, Levanger. Tlf. 66
Forretningen er opprettet i 1936 av søstrene Bjørken med frk. Else Bjørken som disponent. Bedriften omfatter godt assortement i kolonialvarer og vaskeartikler. Varene omsettes til kunder i Levanger og omegn. Betjeningen består av 2 personer.

Bjørås, John, Levanger
Malermester

Brevik, Alf, Barber- og frisørsalonger, skjønnhetspleie. Levanger
Forretningen ble startet av A. Brevik 9. november 1935. Etter utstått læretid var herr Brevik ansatt i ledende forretninger for først seinere å begynne med egen forretning. Den er godt utstyrt med moderne apparater. Betjeningen er 2 personer. Kunder i Levanger og nærmeste omegn samt tilreisende. 

Bye, Arne, Slakterforretning. Levanger. Tlf. 175.
Herr Arne Bye overtok forretningen etter P. M. Storborg den 1. mai 1924. Virksomheten omfatter kjøp av slaktedyr med omsetning fra egen butikk. Forretningen har også eget pølsemakerverksted. Varene går til Levanger by og de omliggende strøk. Utenom butikksalget leverer forretningen også en del varer til hoteller og spiseforretninger i byen. Bedriften beskjeftiger i alt 4 personer. 

Bøndernes Salgslag A/S, Levanger. Tlf. 36. Tlgr .adr. ”Salgslaget”.
Avdeling av Bøndernes Salgslag, Trondheim, opprettet 1. februar 1941, etter henstilling fra andelseiere i Frol og Skogn. Bestyrer John Auran.
Aksjekapital kr. 10.000.
Omsetning av landbruksvarer en gros. Der omsettes kjøtt, flesk, huder, skinn, høy, halm, poteter og grønnsaker. Omsetning i 1941 kr. 784.000, i 1942 kr. 1.480.000. Avdelingen beskjeftiger for tiden 4 personer.  

Central Cafe, Levanger ^
Kafeen ble startet av fru Julie Brown i 1921 og ble overtatt av den nuværende innehaver frk. Pauline Thomassen i mai 1923. Der serveres kaffe, brus og øl samt smørbrød og kaker i godt utvalg. Kafeen er godt besøkt av reisende da den ligger meget sentralt til i byens hovedgate. Betjeningen er 3 damer. 

Eides Renseri og Farveri, Levanger ^
Eides Renseri og Farveri, Levanger - klikk for større fotoFirmaet ble startet av nuværende eier hr. Olaf Eide i 1933. Han drev fra først av både med renseri, farveri og butikk med salg av strikkegarn. Etter et par års forløp ble butikken nedlagt, da den opptok for meget plass. For et år siden ble innmontert et nytt GEM Trikohl renseanlegg samt et GEM damperi. Dette gav større kapasitet samt letter arbeidet. Kundekretsen er stadig vokset og går langt utover Innherreds grense, da det er et av de mest moderne renseri i Innherred. Betjeningen er for tiden 3 personer. 

Eikrem, O., Levanger.
Skotøyforretning

Eklo, Olav, Automobil- forretning, Levanger. Tlf. 198
Firmaet ble startet av nuværende innehaver 1929. Seinere utvidet flere ganger, så det no omfatter et areal på 900 m2. Bedriften er basert på import og salg av nye Ford-vogner, samt rekvisita, dessuten er der reparasjonsverksted og verksted for lakkering og vulkanisering. Kundekretsen er Levanger og det til forretningen tillagte distrikt. Personalet er i alminnelighet 6 mann foruten sjefen.

Eliasson Elektriske Verksted, Levanger. Tlf. 206
Bedriften ble startet av den nuværende innehaver herr Hartvig Eliasson. Virksomheten omfatter elektriske installasjoner og reparasjoner, samt reparasjoner av radioapparater. Kundekretsen er Levanger by, Frol og Skogn og delvis andre deler av Innherred, deriblant Verdal.

Personalet er for tiden 5 mann foruten Eliasson selv. 

Eriksen, Gudrun, Levanger
Systue

Eriksen, I. O., Levanger
Innehaver Fr. Eriksen - Bakeri og konditori.

Ertsaas & Weie, A/S, Elektrisk installasjonsforretning, radio, salg og reparasjoner, Levanger. Tlf. 51
Forretningen ble startet i 1928 av nuværende innehavere. Som bestyrer fungerer B. Ertsaas. Omsetningen omfatter salg av alle sorter elektrisk materiell, samt alle sorter elektriske apparater. Firmaet er også autorisert installatør, og der har vært utført mange store arbeider, både i Levanger og i bygdene. Firmaet har sin kundekrets i Levanger og omegn. Der beskjeftiges 2 funksjonærer og 6 arbeidere. Aksjekapitalen er kr. 4.500.

Falstad, Arne, Advokat, Levanger. Tlf. 118 ^
Opprettet i 1903 av herr Falstad, som siden har drevet advokatforretning og har siden 1921 hatt sine kontorer i Levanger. Forretningen omfatter alminnelig sakførervirksomhet, bobestyrelser, samt føres prosedyre etc.

Friberg, John, Levanger
Vognmann. Skyssforretning. Transport.
 

Gjemble, J., Levanger ^
Dampskipsekspedisjon

Grevskott, A., A., Levanger
Skomakerforretning

Gundersen, Olaf, Malermester, glass og rammeforretning, Levanger
Startet av nuværende innehaver 1930. Utfører malerarbeid i Levanger og hele Innherred. Vanligvis er der 4 til 5 mann i arbeid, men i sommersesongen mange flere. Forretningen fører alle sorter malervarer, farger og allslags malerverktøy. Der utføres også glassarbeider, både på verkstedet og ute på bestilling. Der føres godt utvalg i rammer, og innramming utføres.  

Hallans, J., Eftf. (J. K. Høynes), Levanger ^
Bedriften ble startet av Jac. Hallan 1880. Nuværende innehaver overtok forretningen i 1930 og dannet aksjeselskap. Dette ble oppløst 1. januar 1942 og J. K. Høynes er no eneinnehaver. Virksomheten omfatter salg av isenkram, jernvarer, malervarer, linoleum, lær- og skomakerartikler m.m. Fiskeredskaper og oljeklær. Beskjeftiger 3 personer foruten sjefen. Varene omsettes i byen og distriktet.  

Hansen, G., Levanger
Kull- og vedforretning.
 

Hegstad, H., Kolonial, manufaktur, glass og steintøy, kjøkkenutstyr, Levanger
Hegstad, H., Kolonial, manufaktur, glass og steintøy, kjøkkenutstyr - klikk for større foto
Firmaet ble startet j 186S av A. Kvello, som assortert forretning. Etter byens brann i 1897 ble firmaet overtatt av H. Hegstad, som fremdeles er innehaver, og han har gjennom årene opparbeidet forretningen, således at der no er butikker i 3 etasjer. Hr. Hegstad har i de seinere år selv importert en stor del av de varer han trenger, og har gode forbindelser i flere land i Europa, som kan nyttes ut når det atter blir normale tider. Omsetningen foregår for det meste til byens befolkning, men også i de omliggende distrikter. Personalet er for tiden 8 ekspeditører og ekspeditriser, foruten sjefen selv.

Heir, M., Urmakerforretning, Levanger. E. Syrstad's eftf.
Forretningen ble grunnlagt for ca. 100 år siden av Even Syrstad, som drev med kirkeur og stueur som spesialiteter. Forretningen har i alle disse år levert en mengde ur til private og offentlige institusjoner, blant annet har herr Syrstad levert ur til Ila kirke i Trondheim, Vår Frelsers kirke og Sagene kirke i Oslo og dessuten til Lillehammer og Hammerfest kirker. I 1899 overdrog herr Syrstad sin forretning til M. Heir, som da hadde arbeidet hos ham som svenn i 5 år etter at han før hadde gått i lære i Trondheim. Forretningen har hele tiden hatt tilhold i de samme 1okaler som no. For tiden består personalet av herr Heir og en svenn.

Hessen, Bjørn, Levanger
Tannlæge

Holm, Arne, A/S-, Levanger
Disponent Chr. Holm sen. Dressinfabrikk.

Holthe, P., Levanger.
Mekanisk verksted - Vognfabrikk

Hovelsen & Valsø, Fiskemat- forretning , Levanger. Tlf. 202
Forretningen ble startet i 1928 med frk. Hovelsen som bestyrer. Den er basert på produksjon og salg av fiskepudding, boller og kaker. Varene omsettes i Levanger og omegn. Betjeningen er 3 personer og bestyrerinnen.

Hultgren, Borghild, Levanger
Se Nordenborg & Co., Levanger

Husfliden - klikk for større bildeHusfliden L/L, Kontor for husflid og småindustri i Nord-Trøndelag, Levanger
Bedriften ble startet i mars 1929 med en aksjekapital på kr. 3.000 etter initiativ av Levanger husflidsforening ved fru dr. Høverstad og daværende folkehøgskolebestyrer Ingv. Sakshaug som var formann i fylkets husflidsråd. Det første styret var skolebestyrer Johan Aas, formann, fru dr. Høverstad, nestformann. Det øvrige styre var Hans Olsen, Astri Ansjøn, bestyrer standartjunker Ant. Østeraas. Nuværende styre er driftsbestyrer S. P. Hegge, Joh. Aas, Hans Olsen, L. Dahling, Margit Hauge, samt bestyrer Østeraas og dessuten fylkesvakt lærer Henrik Hofstad, Verdal. Forretningen omfatter kjøp og salg av alle slags husflidsarbeider, småindustrivarer i fast regning og i kommisjon, dessuten garn og souvenirs. Varene omsettes over hele fylket, samt til turister og andre tilreisende. 

Hvedings Auto A/S, Levanger.
Bestyrer Sv. Hveding. Bilforretning, verksted. Bensinstasjon. 

Hvedings begravelsesbyrå, Levanger. Tlf. 59
Bedriften ble startet av Nils Hveding.
Ble i 1937 overdratt til sønnen Birger Hveding, som no er innehaver. Driver utelukkende fabrikasjon av likkister, og omsetningen foregår overalt i distriktene omkring Levanger, samt i Levanger by. Dessuten har Hveding leveringen til Mosvik og Verran. Hveding har sitt verksted i egen gård og driver uten leiet hjelp. 

Hvedings sportsforretning, Levanger. Tlf. 187
Hvedings Sportsforretning ble startet i 1890 av herr Nils Hveding. Fra 1914 til 1922 ble den drevet av sønnen Georg Hveding. I 1922 overtok sistnevntes bror, tekniker Sverre Hveding forretningen og er dens nuværende eier. Den har sine lokaler i egen gård, og omfatter salg av egne sykler mrk. ”Samson”. Dessuten selges automobildeler og rekvisita. Forretningen har også reparasjonsverksted for biler og sykler, samt bensinstasjon og servicestasjon.

Den vesentlige kundekrets er på strekningen Åsen-Verdal, men ellers er der i sommersesongen stort innrykk av tilreisende og gjennomreisende fra inn- og utland.  

Høiem, K., Levanger
Se Levanger Frukt- & Tobakkhandel. 

Høyem, Bernhard Levanger
Se Levanger Høvleri.

Indherred Cementvarefabrikk, Levanger ^
Innehaver rørleggermester Johan Johnsen. Rør, stikkrenner, murstein, takstein, kalk og sement.

Isachsen & Renbjør A/S, Harmoniumfabrikk, musikkhandel, foto, radio, Orgel fra Isachsen & Renbjør A/S - klikk for større bildeLevanger
Johan C. Isachsen begynte omkring 1850 å framstille harmonier. Fra 1860 mer fabrikkmessig etterhvert som instrumentene ble mer kjent og etterspørselen større. Isachsen bygget også kirkeorgler, hvorav enkelte fremdeles er i bruk. I 1866 oppnåddes første prisbelønning. I 1885 opptok Isachsen sin svigersønn P. K. Renbjør som kompanjong hvorved firmanavnet ble Isachsen & Renbjør. Fra da av ble det lagt mest an på fabrikasjon av orgler for skoler og hjem. Harmoniene som tidligere var basert på trykkluftsystemet, ble fra no av framstillet for sugevind og dette i forbindelse med kvalitetsforbedring ellers bidrog til at omsetningen fikk stor framgang. Framstillingen av kirkeorgler (pipeorgler) ble etterhånden oppgitt og ble ikke fabrikert etter 1895. Harmonienes kvalitet ble flere ganger påskjønnet ved utmerkelser, således ved verdensutstillingene i Stockholm (1897) og Paris (1900). I 1926 gikk firmaet over til aksjeselskap (familieaksjeselskap).

Det ledes no av P. K. Renbjørs to sønner, H. og R. Renbjør, med førstnevnte slom disponent. Fabrikasjonen av harmonier har fortsatt uforandret. I 1926 opprettet firmaet musikkhandel med radio samt en fotoavdeling, hvilken siste har fått et etter forholdene betydelig omfang. Firmaet er hovedaksjonær i A/S Musikcentralen, Steinkjer (oppr. 1928).

Iversen, Harald, Sportsforr., Levanger
Forretningen ble startet i 1933 av herr Harald Iversen. Virksomheten omfatter salg og reparasjoner av sykler og andre artikler, så som ski, skøyter m. m. Forretningens disponent er herr H. Wikdal. Firmaet beskjeftiger i alt 2 personer. Kundekretsen er Levanger by og de omliggende distrikter.

Iversen, S., Levanger
Bakeri og konditori.

Jenssen, Bernhard, Handelsfirma, Levanger - klikk for større fotoJenssen, Bernhard, Handelsfirma, Levanger ^
Tlgr .adr. ”Ajam”.
Firmaet ble stiftet 1900 av herr Bernhard Jenssen, som døde i 1926, hvoretter enken fru Maja Jenssen overtok forretningen med sønnen, Georg Jenssen, som disponent. Virksomheten omfatter salg av bygningsartikler, støpegods, maskiner, oljer m. m. Salget drives så vel en gros som detalj. Omsetningen foregår for det meste i Nord-Trøndelag. Firmaet har egen eiendom og beskjeftiger 3 personer.

Johansen, A. J., Brogt. 1 c. Tlf. 126
Forretningen som ble startet i 1919 er basert på salmakerarbeid, møbelstopning og salg av møbler. Fra først av ble forretningen drevet av Johansen og Rønning under firmanavn Johansen & Rønning. I 1930 gikk Rønning ut av firmaet, som no drives av hr. Johansen og en sønn.

Johansen, Bjarne, Urmakerforretning, Levanger. Tlf. 191
Forretningen er startet av nuværende innehaver hr. B. Johansen i januar 1931.
Bedriften omfatter salg av lommeur, veggur, herre- og damearmbåndsur, vekkerur, kjeder m. v. Videre has et godt reparasjonsverksted. Kundekretsen er Levanger og de nærmeste distrikter. Personalet er hr. Johansen selv og en svenn.  

Johansen, Nikolai, Skredder Levanger - klikk for større fotoJohansen, Nikolai, Skredder Levanger
Nikolai Johansen har drevet skredderforretning i 59 år. Derav 36 år ved Røstad gutteskole. Han har vider som musiker deltatt i 48 syttendemaitog, og har vært ved brannvesenet i Levanger i 48 år, agent for forsikringsselskapet ”Fram” i 14 år, maskinist ved kinoene i 22 år og ved politiet som leiekonstabel i 27 år. Han skjøtter fremdeles sin forretning som før. 

Johansen, O., Dameskredderi og buntmakeri, Levanger - klikk for større fotoJohansen, O., Dameskredderi og buntmakeri, Levanger
Innehaver og disponent er herr O. Johansen. Forretningen har stor kundekrets i Levanger og ellers hele Trøndelag. For tiden er 2 personer i arbeid, men i sesongen flere.  

Johansen, Sigurd M., Skredderforretning, Levanger
Johansen, Sigurd M., Skredderforretning, Levanger - klikk for større fotoHerr Johansen startet sin forretning i 1922, og har hele tiden hatt læregutter og svenner på sitt verksted. For tiden arbeider 3 svenner. Kundekretsen er Levanger by og de omliggende distrikter. 

 

 


Johnsen, Johan, Rørleggerforretning og sementvarefabrikk, Levanger - klikk for større fotoJohnsen, Johan, Rørleggerforretning og sementvarefabrikk, Levanger
. Tlf. 162
Hr. Johnsen startet sin bedrift i 1916. Det var fra først av bare rørleggerforretning, men han har seinere opprettet Innherreds Cementvarefabrikk og driver dessuten assortert handelsforretning. Hr. Johnsen har fra en beskjeden begynnelse ved flid og dyktighet opparbeidet sin forretning, så han til sine tider har flere hundre mann i arbeid, fordelt utover i Trøndelag. Bedriftens tomteareal er ca. 4.000 m2.
Kart - Johnsen, Johan, Rørleggerforretning og sementvarefabrikk - klikk for større kart

Johnsen-Aarvik, J., Levanger
Snekker- og bygningsforretning. 

Kaffistova L/L Levanger - klikk for større fotoKaffistova L/L Levanger. Tlf. 117 ^
Bedriften ble opprettet den 3. mai 1913. De som stod for tiltaket var formennene i ungdomslagene og mållagene i Skogn, Frol og Levanger, samt Inntrøndelag ungdomslag. Nuværende forretningsfører er bonde Arne Kjonstad, Frol.

Forretningen omfatter alminnelig kafévirksomhet, hvor der serveres smørbrød, varme retter og middag, og der føres alltid gode, friske varer, som er tilberedt på et anerkjent kjøkken. Kafeen er meget søkt av stedets folk og tilreisende. Der er også stor gjennomgangstrafikk da det er knutepunkt for båt, buss og bil. Kafeen får således ofte stort besøk av gjennomreisende som oppholder seg der for lengere eller kortere tid. Der er for tiden fast ansatt 9 damer foruten bestyrerinnen.

Kristiansen, A., Blikkenslager, Kirkegaten 71
Firmaet ble startet av den nuværende innehaver herr A. Kristiansen i 1891. Bedriften utfører blikkenslagerarbeid av enhver art, samt reparasjoner. Der har også en tid vært drevet fabrikasjon av leketøy, men denne gren er no nedlagt. Personalet består for tiden av far og sønn. Kundekretsen er Levanger by og omliggende distrikter.  

Margit Kristiansen,- Manufaktur og konfeksjonsforretning, Levanger - klikk for større fotoKristiansen, Margit, Manufaktur og konfeksjonsforretning, Levanger. Tlf. 164
Firmaet ble startet av den nuværende innehaver i 1928. Fra først av var forretningslokalene Brogaten 3 b, men flyttet i 1938 til nuværende lokaler i Kirkegaten 43 b. Forretningen omfatter manufaktur- og konfeksjonsforretning. Leverer ferdige konfeksjonsvarer og etter mål. Varene omsettes for det meste i byen og de omliggende distrikter, samt også til gjennomreisende til sommerturister. Betjeningen er 3 personer inklusiv sjefen. 

Kristiansen, R., Levanger
Blikkenslager
 

Larsen, M., Levanger ^
Strikkeforretning

Larsen, Magnhild, Frukt og tobakk, aviser og blad, Levanger
Forretningen ble startet av nuværende innehaver i januar 1929. Omsetningen omfatter salg av frukt, både norsk og i alminnelige tider også alle sorter utenlandsk, samt tobakk, aviser og blad. Varene omsettes på stedet og til tilreisende fra omliggende distrikter. Betjening 2 personer.

Larsens Drosjeforretning. Inneh. Wilh. Larsen, Levanger - klikk for større fotoLarsens Drosjeforretning. Inneh. Wilh. Larsen, Levanger. Tlf. 211
Forretningen er startet i 1936 av hr. Larsen, som driver drosjetrafikk med egen vogn. Tar langturer over alt i landet. I normale tider også til Sverige. Han har ikke leiet hjelp.

Leiknæs, J., Levanger. Tlf. 98
Kortevarer, isenkram, leketøy, steintøy, porselen, en gros.

Letnes, Johs., Slakterforretning og Pølsemaker, Levanger
Forretningen ble startet 1937 av Th. Fladaas. I 1941 ble den overtatt av nuværende innehaver. Bedriften omfatter omsetning av kjøtt og pølser, og varene omsettes i byen og omegn. Betjeningen er på 3 personer, derav 1 i butikken.

Levanger Apotek, Levanger - klikk for større fotoLevanger Apotek, Levanger. Tlf. 31
Apoteket ble opprettet 18. juni 1821, og første innehaver, Sivert Hougan, drev det til 1856. I de neste 10 år ble det drevet av Peder Lykke og E. W. Sissener. Nuværende innehaver er hr. Joh. M. Nilsen, som kjøpte gården med forretningen i 1935. I tidsrommet mellom 1866 og 1935 har der vært en rekke innehavere. I mange år etter at apoteket var opprettet ble der levert varer fra dette apotek under markeder og handelsstevner på forskjellige steder i Helgeland og Nord-Norge, da der ikke var noe apotek sør for Bodø den gang. Kundekretsen no er Levanger og omegn.  

Levanger Avholdskafé, Levanger. Tlf. 110
Levanger Avholdskafé ble startet 1910 av fru Wikdahl, og omfatter kafé og spiseforretning. Betjeningen er for tiden 6 personer. Bestyrerinne er fru Åsen. Kundekretsen er skoleungdom fra de forskjellige skoler på Levanger og dessuten tilreisende.

Levanger Damekonfeksjon, Kirkegt. 48. Tlf. 155
Startet av A. Johannessen i 1934. Overtatt av nuværende innehaver hr. R. Johannessen i 1940. Forretningen omfatter salg av damekonfeksjon og manufaktur, samt konfeksjon i ferdige klær og metervarer. Der er også hatteavdeling, hvor alt etter siste mote finnes. Omsetningen foregår i byen og de omliggende distrikter, og til gjennomreisende. Funksjonærer og betjening 3 personer.

Levanger Elektrisitetsverk, Levanger
Bestyrer B. Ertsås. Kommunalt.  

Levanger Frukt og Tobakk, Levanger
Firmaet ble startet i 1935 av nuværende innehaver herr K. J. Høiem, med lokaler i Kirkegaten 14 a. Der føres alle sorter tobakkvarer, frukt - innenlandsk og i normale tider også utenlandsk, samt blad, bøker, kortevarer og mange sorter skolemateriell.

Levanger Høvleri A/S, Levanger
Levanger Høvleri A/S ble opprettet i 1926 av herr Bernhard Høyem. Aksjeselskapet ble 31. desember 1939 oppløst og herr Høyem overtok da bedriften og driver den no alene. Virksomheten omfatter sag og høvleri og varene omsettes overalt i Trøndelag og lengere nordover. I den nærmeste framtid skal bedriften flyttes nærmere havnen, hvor herr Høyem har kjøpt en tomt på ca. 16.000 kvm. 

Levanger Komm. Høyere Almenskole, Levanger
Lektor og bestyrer kst. Thorleif Sæbø 

Levanger Komm. Kinomatograf Levanger
Fungerende styrer bykasserer E. Johnsen 

Levanger Meieri, Levanger. Tlf. 32, butikk 222, best. pers. 222 b. Tlgr. adr. ”Meieriet”
Levanger Meieri ble anlagt den 1. februar i 1882 som et andelsselskap av en del interesserte fra Frol, Skogn og Levanger. Ved starten var det inntegnet 61 andelseiere med samlet kuantall av 297. Meieriets første formann var R. Stenkjær, Gilstad. Øvrige styremedlemmer: Joh. C. Grønn, Levanger, R. Graff, Hegle, L. Lie, Håden og J. Moxnes Kjølås. Den første bestyrer var A. Schærer. Den nuværende bestyrer Fr. Østeraas tiltrådte fra 1. januar 1937.

Meieriet drives som komb. salgs- og produksjonsmeieri, og omsetter for tiden sine ferdige produkter av ost og smør gjennom Norske Meieriers Eksportlag. Meieriet har et bebygget areal av ca. 1000 m2 og en årlig melkemengde av ca. 2 ½ mill. kg. Det er i bedriften ansatt 10 personer.
Andelseiernes antall var ved årsskiftet 1941/42 262 større og mindre gårdsbruk i Frol og en del av Skogn.

Levanger Melkefabrikk A/S, Levanger
Tlgr .adr. ”Jøkelmelk”
Direktør, ingeniør Per Bilse 

Levanger og omegn Kjøpmannsforening, Levanger
Formann kjøpmann H. Hegstad jr. 

Levanger og omegn Kreditbank A/S, Levanger
Banken ble opprettet i 1928 med en aksjekapital på kr. 250.000. Dens styre består av S. Thomassen, form., P. A. Røstad, Einar Hegstad, Arne Lie og adm. direktør A. Seljelid. Banken utfører alle vanlige bankforretninger, diskonterer veksler, besørger inkasso, tar i mot innskudd samt bevilger lån. Kundekretsen er Levanger og omliggende distrikter. Regnskapet for 1942 viser at banken har hatt en nettoomsetning på kr. 21.300.000. Formuen utgjorde pr. 1. januar 1943 kr. 327.000.

Levanger og Skogn Sparebank, Levanger - klikk for større fotoLevanger og Skogn Sparebank, Levanger
Opprettet 1. mars 1843 av ”Selskapet for Skogns vel”, idet bankens grunnfond ble tilveiebrakt ved dette selskaps kassabeholdning, samt ved frivillig ytte bidrag. Forstanderskapet består av 24 medlemmer, hvorav det velges 8 fra hver av landkommunene Skogn og Frol, samt 8 fra Levanger by. Formann i forstanderskapet er lensmann Ingv. Berg, Levanger. Styret består av gbr. Gunv. Nesgård, Skogn, formann, dyrlæge O. N. Rolfsfjord, Levanger, nestformann, gbr. Johan Jørstad, Skogn, gbr. John Segtnan, Frol, samt banksjef K. Landfald. Forvaltningskapital pr. 1. januar 1942 kr. 6.008.868. Bankens fonds kr. 1.195.000. Banken besørger inkasso på Levanger og omegn og utfører alle alminnelige sparebankforretninger. 

Levanger Samvirkelag, Levanger. Tlf. 58. Tlgr. adr. ”Samvirkelaget”
Forretningen ble opprettet i 1911 på initiativ av arbeiderpartiene i Levanger, Frol og Skogn. Medlemstallet var ved starten 60, men ved årsskiftet 1941-42 738 og første års omsetning var kr. 40.516. Første styre bestod av Paul Holthe, formann, øvrige styremedlemmer var Anton Andersen, M. Mathisen, , J. Eriksen, Johan Kjønstad, Nelius Hallan, Ole Moe, K. Vamsvik og Daniel Tingstad. Revisorer var D. Bye og O. Skille. Som bestyrer ble ansatt herr J. Wigdahl som sluttet i 1932. Til forretningslokaler ble innkjøpt eiendommen Håkon den godes gt. 10 for kr. 12.500. Samvirkelaget kjøpte dessuten seinere eiendommen Håkon den godes gt. 6 og 8, dessuten Kirkegt. 58 og Sjøgaten 25 og 27, alle i Levanger. Samvirkelagets forskjellige avdelinger fikk så plass i disse eiendommer. Virksomheten gikk de første år ut på bare kolonial, men litt etter litt er utvidelser foretatt således at no omfatter den vanlige kolonial- og fetevarer, glass, steintøy, jernvarer, kjøkkenutstyr m. m. Der er også et godt utvalg i manufakturvarer av alle sorter. Der er egne avdelinger for kjøtt og fisk. Der føres en utstrakt handel med alle sorter jordbruksvarer hvor medlemmene leverer de varer de har å selge og samvirkelaget er da mottaker, for videre levering og hvor det er anledning å kjøpe igjen alle de varer som stedets befolkning har behov for. 

Jordbruksvarene har en rivende avsetning, og særlig til Nord-Norge har leveransene vært store. For øvrig leveres varene over hele landet. I Kirkegaten 58 har bedriften installert eget bakeri, hvorfra der leveres alle sorter brød og kaker, som for en stor del leveres til forretninger, men omsetter også fra eget utsalg. Dette drives som eget selskap under navn av Levanger Handel og Bakeri A/S. Dessuten har forretningen kommisjonslager på Danielsborg i Frol. Av produktive anlegg kan nevnes at foruten bakeri har Samvirkelaget også slakteri og pølsemakeri samt korn- og frørenseri. Disse siste bedrifter har vært bygdens folk til storr hjelp og framgang i jordbruksarbeidet. Hvor verdifullt et frø- og kornrenseri er for jordbruksbygdene kan først vurderes helt når det har vært i bruk en tid. De siste 10 år er omsetningen tidoblet og var siste år kr. 1.983.059. Innskuddskapitalen er kr. 138.693 og fonds utgjør kr. 75.257. Personalet er for tiden ca. 22 damer og 20 herrer fordelt på de forskjellige avdelinger. Der er også tid om annen mange beskjeftiget som ekstrahjelp. Som bestyrer er herr Lars Hoem, som tiltrådte i 1932 etter herr J. Wigdahl. Det nuværende styre består av gårdbruker Oddleiv Spillum, formann. Som nestformann fungerer Leif Dahling, sekretær Erik Sjølberg. Øvrige styremedlemmer Hilmar Berget og bestyreren.

Levanger Speil og Guldlistefabrik A/S, Levanger. Tlf. 89. Tlgr.adr. ”Listefabriken”
Levanger Speil og Guldlistefabrik A/S, Levanger - klikk for større vannmerkeFabrikken er grunnlagt i 1906 av Lars Larsen og hustru. Etter hr. Larsens død i 1917 har fabrikken vært drevet av enken, fru O. Larsen. Virksomheten omfatter fabrikasjon av lister, rammer, speil og garnityr m. m.
Opprinnelig ble beskjeftiget 7 arbeidere, men ved flere utvidelser er der no en arbeidsstyrke på ca. 40. Bedriften har egen eiendom med et bebygget areal på ca. 500 kvm. I 1927 ble bedriften omdannet til aksjeselskap med en kapital på kr. 4.000 og med fru O. Larsen som disponent. Firmaet har faste reisende over hele landet.  

Levanger Vannverk, Levanger
Kommunalt

Lorås, A., Levanger
Rørlegger. Sentralvarme- og sanitæranlegg, badeutstyr.

Marschhäuser, Astri, Parfymeforretning, Levanger. Tlf. 122 ^
Firmaet ble startet i 1922 av nuværende innehaver. Forretningsdriften går ut på handel med parfymeartikler av alle sorter. Der er også damefrisør salong og barberforretning. Der framstilles også parykker, og er visstnok en av de få parykkmakere i landet no. Der utføres alt til faget henhørende i dame- og herrefrisering. Betjeningen består av 12 personer tilsammen, hvorav 4 i butikken og 4 i frisersalongen og 4 i barbersalongen. Kundekretsen omfatter både Levanger og omkringliggende distrikter. Forretningen besøkes også av mange gjennomreisende, samt av folk som har lengere eller kortere opphold på stedet.  

Musum, P., Levanger. Tlf. 147. Tlgr. adr. ”Musum”
Sagbruk og kassefabrikk. Trelast.  

Myhre, K., Frukt, tobakk, kortevarer, aviser og blad. Levanger
Forretningen ble startet av herr K. Myhre. Den ble overtatt av sønnen K. Myhre jr. Disponent er frk. Holm. Virksomheten omfatter salg av frukt, tobakk og sjokolade, kortevarer samt aviser og blad. Omsetning foregår til stedets folk og til gjennomreisende. Firmaet har egen eiendom og beskjeftiger 2 personer.  

Nervik, Petter, Levanger ^
Bakeri og konditori 

Nilsen, Joh., Levanger
Vognmann

Nilsen, Ole, Tobakkhandel, Levanger
Herr Nilsen startet sin forretning i 1927. Den omfatter salg av alle slags tobakkvarer, frukt og blader. Der føres også papir, kortevarer, bøker og forskjellig skolemateriell. Der føres også godt utvalg i enkelte finere kolonialvarer, særlig kan nevnes hermetikkvarer av finere kvalitet. 

Nordahl, P., Levanger
Skomakerforretning

Nordenborg & CO., Manufaktur, tobakk, frukt og sjokolade, Levanger. Tlf. 114
Forretningen ble startet av Borghild Hultgren i 1937, som fremdeles er forretningens innehaver og disponent. Forretningen omfatter omsetning av manufaktur av alle sorter, for herrer, damer og barn, og der føres et stort og godt utvalg i ferdige varer, så vel som metervarer. Der føres dessuten tobakk, frukt, sjokolade m.m. Der beskjeftiges 2 personer.

Nordenborg, P., Levanger
Frukt- og tobakkforretning

Nordnes, Sofie, Manufakturforretning, Levanger. Tlf. 133
Firmaet ble startet av den nuværende innehaver i 1929 og omfatter kjøp og salg av manufaktur og trikotasje. Der føres alle sorter ferdige varer og metervarer for voksne og barn. Omsetningen er for det meste til byens befolkning og tilreisende fra de nærmeste distrikter.

Nordre Trondhjems Amtstidende, Levanger. Tlf. 3 og 4
Trykkeriet og avisen ble startet 1848 av boktrykker A. Kjølstad. I den første tid ble det brukt håndpresse, men etter bybrannene 1877 og 1897 ble bedriften modernisert. Seinere er flere ganger innkjøpt og komplettert maskiner og materiell. I 1894 ble trykkeriet og avisen overtatt av boktrykker og redaktør Anton Jenssen. Nuværende innehaver, sistnevntes sønn, boktrykker Oskar Jenssen, overtok bedriften 1. januar 1928. Han redigerte også og utgav avisen til den ble innstillet 30. april 1941. Bedriften omfatter no bok- og aksidenstrykkeri og har bl.a. to hurtigpresser og settemaskin. Den bebyggete grunnflate er ca. 150 kvm. Personalet er for tiden 4 mann, sjefen medregnet.  

Nord-Trøndelag Fylkeslag for Husflid og Småindustri, Levanger
Formann Henrik Hofset. 

Nord-Trøndelag Turistforening, Levanger
Sekretær overlærer P. D. Sørhøy 

Norheims Bilverksted, Levanger
Bilverksted 

Nyborg, A., Levanger
Skomakerforretning

Olsen, H., Levanger ^
Snekkerforretning

Olsen, Odin, Levanger
Tømmermannsforretning

Olsson, Betty, Levanger
Strykeri Vaskeri

Pettersen, Elise, Levanger ^
Syforretning 

Pettersen Farvehandel, Levanger. Tlf. 87 k
Firmaet ble startet av den nuværende innehaver i 1910. Det har hele tiden latt tilhold i de samme lokaler i egen gård. Der føres alle sorter malervarer, farger og malerverktøy - samt alle slags tapeter - og ellers varer som hører inn under faget. Foruten forretningen driver herr Pettersen som malermester, og han har 4 til 5 mann i arbeid i sommersesongen. Kundekretsen er Levanger by og omliggende distrikter. 

Pettersen, Kristine, Levanger
Fiskematforretning 

Pettersen, Pauline, Levanger
Syforretning  

Rinnan, J., Levanger ^
Skomakerforretning

Rinnan, Ragnhild, Levanger
Syforretning

Rolfsfjord, O. N., Levanger
Distriktsveterinær 

Ræder, Einar, Levanger
Livsforsikringsinspektør

Seehuus, O. H., Dampskipsekspeditør, Levanger ^
Hr. Seehuus er eksportør for Innherreds D/S på Levanger og han overtok forretningen i 1930 etter hr. Rømo, som hadde innehatt stillingen i mange år. Gjennom ekspedisjonen forsende de forskjellige varer til og fra Levanger og de nærmeste omliggende bygder. Personalet består av 3 mann foruten hr. Seehuus. 

Semb, B. L., Levanger
Tannlæge

Simonsens Bakeri & Konditori, Levanger
Innehaver Sigurd Simonsen. Baker. og konditorvarer. 

Sivertsen & Voldseth, Automobilverksted, Levanger. Tlf. 198
Bedriften ble startet i 1922 av de nuværende innehavere, og omfatter reparasjoner av biler, motorsykler og sykler. I sommersesongen beskjeftiges inntil 10 mann, men for tiden er der kun 3 mann i arbeid, foruten sjefene. Kundekretsen er hele Trøndelag, og i sommersesongen også mange utenlandske reisende.  

Skar, Martin, Levanger
Drosjebiltrafikk.  

Skjerve, Ole, Levanger
Papir- og kortevareforretning. Glass, steintøy, leketøy, reiseeffekter, sports- og møbelforretning.

Skjørholm, M., Levanger
Snekkerforretning

Strømsøs Bakeri og Konditori, Kirkegt. 35, Levanger - klikk for større fotoStrømsøs Bakeri og Konditori, Kirkegt. 35, Levanger. Tlf. 46
Firmaet ble grunnlagt antagelig 1790 av nuværende innehavers oldefar, hr. Per Strømsø. Bedriften har hele tiden hatt tilhold på samme sted, dog ikke i samme gård, da byen har brent 3 ganger i dette tidsrom. Nuværende innehaver, hr. Reidar Strømsø, som driver i egen gård, overtok forretningen i 1910 av sin far. Fra å være en bare liten bedrift, er den no vokset til en av de største på stedet med brødbakeri, konditori og kafé. Omsetningen foregår både i byen og i de nærmest omliggende distrikter, og kafeen besøkes meget av tilreisende. Betjeningen er for tiden 8 personer, hvorav 3 er beskjeftiget i butikken, de andre i bakeriet. 

Sund & Brenne, Fiskematkjøkken, Levanger. Tlf. 217
Forretningen ble startet i august 1940 av Sund & Brenne og med frk. B. Brenne som bestyrerinne. Den er basert på produksjon og salg av fiskeboller, kaker og puddinger, som omsettes i Levanger by og tilliggende bygder, deriblant Verdal og Inderøy. Bedriften beskjeftiger i alt 5 personer.

Svarvas Fiskematforretning, Levanger. Tlf. 238
Bedriften ble startet den 1. mai 1939 av Svarva og Brenne. Den 1. august 1940 ble den overtatt av Margit Svarva. Forretningen omfatter produksjon og omsetning av fiskeboller, kaker og puddinger. Firmaet beskjeftiger i alt 3 personer. Varene omsettes i Levanger by og de omliggende distrikter.
Bernhard Julius Sivertsen - klikk for større foto

Svebaks, H., Eftf., Gull og sø1vvareforretning, Levanger
Forretningen er grunnlagt i 1893 av John A. Johnsen og eies no av gullsmed Bernhard J. Sivertsen. Hr. Sivertsen, som er født i Levanger 3. mai 1878, utstod sin læretid hos gullsmed J. A. Johnsen, Levanger, og avla svenneprøve i 1900. Seinere arbeidet han som mestersvenn i sin nuværende forretning, som han overtok i 1914 etter dens daværende innehaver gullsmed H. Svebak. Ved flid og dyktighet og forretningsmessig ledelse er forretningen opparbeidet til en av de mest ansette og betydeligste i denne bransje i Nord-Trøndelag. I 1914 erholdt hr. Sivert statens håndverksstipendium.

Sæbø, Ragnv., Levanger
Barber- og frisørforretning

Sæter, J. J., Levanger - klikk for større fotoSæter, J. J., Levanger. Tlf. 84
Forretningen ble opprettet 1937 av nuværende eier, herr J. J. Sæter. Det har i en årrekke vært drevet forretning i samme gård. Det er ingen som husker når den første forretning ble anlagt. Det er en assortert forretning med kolonial, mel, fetevarer, steintøy, kortevarer, jernvarer, malervarer og manufaktur. Disponent er E. Røskatt. Kundekretsen er Levanger og omegn. Personalet er for tiden 3, foruten sjefen. Aksjekapitalen er kr. 4.500.  

Sæterhaug, M., Levanger
Snekkerforretning

Sæther, John & Co A/S, Kirkegt., Levanger. Tlf. 223
Firmaet ble opprettet den 16. oktober 1937 av hr. John Sæther, som driver assortert forretning med kolonial, mel, manufaktur, steintøy, kortevarer, malervarer, jernvarer m. m. Dessuten kjøp og salg av landmannsprodukter. Personalet er for tiden 5 inklusiv sjefen. 

Sørholt , Ole, Levanger
Rute- og lastebiltrafikk

Tangerud, BJ., Levanger ^
Tannlæge

Thomassen, S., Konfeksjon, manufaktur, skotøy, steintøy, mel og kolonial, Levanger. Tlf. 85
Firmaet er startet 1905 av nuværende innehaver. Varene omsettes for det meste i Levanger, men også i stor utstrekning i de nærmeste distrikter, og til gjennomreisende. Betjening består av 3 personer. 

Thorp og Andersens Handelsskole, Levanger. Tlf. 168
Skolen ble startet i 1931 i Namsos av Harald Thorp og A. Andersen, men ble flyttet til Steinkjer i 1935. Etter Steinkjers brann i 1940 ble skolen flyttet til Levanger. Innehavere og bestyrere er Thorp og Andersen. For tiden har skolen følgende klasser: 
Ett-årig dagkursus med språk, ett-årig dagkursus uten språk, ett-årig aftenkursus og halvårlig dagkursus. Foruten innehaverne er ansatt en herre og en dame. 

B. Thurn-Paulsen - klikk for større fotoThurn-Paulsen, B., Bok- og papirhandel, fotoartikler, kortevarer og aksidenstrykkeri, Levanger. Tlf. 38
Tlgr. adr. ”Thurn-Paulsen”
Firmaet ble startet 1. januar 1896 av nuværende innehaver. Bedriften omfatter salg av bøker i godt utvalg både fag- og skjønnlitteratur, papirvarer, protokoller, fotoartikler og kortevarer. Videre drives aksidenstrykkeri. Omsetning i Levanger,  samt i omliggende distrikter og i sommersesongen også til tilreisende fra inn- og utland. Der beskjeftiges 5 personer.  

Tiller, Peroline, Levanger
Melkeutsalg 

”TRIKK” A/S, Levanger. Tlf. 85
Selskapet ble stiftet i 1921 etter initiativ av dr. Berntsen, Levanger, og major Jensen, Mosvik. Trafikken foregår mellom Trondheim og Strømmen i Inderøy med anløp av mellomliggende steder, deriblant Levanger. Fra først av ble trafikken besørget av M/K ”Trikk”, men denne ble i 1926 avløst av D/S ”Verdal”, som da ble innkjøpt. Det nuværende styre består av herrene S. Thomassen, Levanger, major Jensen, Mosvik og Ingem. Nøst, Ytterøy. Hr. Thomassen er styrets formann. D/S ”Verdal” er på 82 br. tonn og har en maskin på 126 HK. Det tillatte passasjerantall er 85. Ekspeditør i Trondheim er hr. K. Hassel, telefon 3915. Ekspeditør i Levanger er hr. J. Gjemble. Telefon 167.
 

Vedul, Eldbjørg, Garn- og broderiforretning, Levanger ^
Forretningen ble startet i mai 1938 og omfatter salg av garn, broderier og trikotasje. Varene omsettes i Levanger by og omliggende bygder, samt til gjennomreisende, og til folk fra bygder lenger borte. Betjeningen er 2 personer.

Waaden, E., Levanger ^
Skomakerforretning

Wescje, Sofie, Levanger
Motesaker, broderi, manufaktur- og damekonfeksjonsforretning.

Wigdahl, Julie, Levanger
Kafé og spiseforretning

Interiør - Wikdal, Reidar, Tobakk, frukt, sjokolade og blad. Levanger - klikk for større fotoWikdal, Reidar, Tobakk, frukt, sjokolade og blad. Levanger
Nuværende innehaver begynte forretningen i 1932. Omsetningen er både til byens befolkning og tilreisende. Betjeningen er 2 personer.

Wiseth, O. A., Kirkegt. 27. Tlf. 176, Levanger
Forretningen ble opprettet den 5. desember 1903 av herr Ole Anton Wiseth. Ved herr Wiseths død i 1910 ble forretningen drevet av hans etterlevende hustru. I 1941 overdrog fru Wiseth bedriften til sin sønn herr Odvar Wiseth, som no er innehaver. Virksomheten omfatter kolonial, grønnsaker, hermetikk og vaskeartikler. Det har også eget ostelager. Bedriften beskjeftiger for tiden 2 personer.  

Ødegaard, L., Herrekonfeksjon, Levanger ^
Startet i 1924 av nuværende innehaver L. Ødegaard. Forretningen som e en spesialforretning omfatter omsetning av herrekonfeksjon. Der føres ferdig varer, og syes etter mål, og der føres alltid et stort og godt utvalg. Omsetning i byen og omliggende distrikter samt også til mange gjennomreisende. Forretningen har lokale i egen eiendom, og der beskjeftiges 2 personer. 

Øien & Løvaas, Levanger
Innehaver Einar Øien og John Løvaas. Sagbruk og trelastforretning.

Ørsleie, A., Assortert handelsforretning, Levanger
Forretningen er grunnlagt i 1922 av den nuværende innehaver herr A. Ørsleie. Virksomheten omfatter salg av kolonial-, mel- og fetevarer samt vaskeartikler, kjøkkenutstyr, glass, steintøy, jernvarer etc. Forretningen har også egen avdeling for frukt, tobakk og sjokolade, samt aviser, blad og diverse kortevarer. Firmaet har egen eiendom. Der beskjeftiges i alt 10 personer som er fordelt i 2 butikker. 

Ørsleie, Asbjørn, Levanger
Agenturforretning

<<historie | FrolSkogn | Ytterøy | Åsen | fakta>>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^