Historie - Næringsliv i Ytterøy herred 1946
<<historie | Frol | Levanger sentrum | Skogn | Åsen | fakta>>

Kilde: Det Norske Næringsliv 1946 - Nord-Trøndelag Fylkesleksikon

Parti fra Ytterøy - klikk for større fotoYtterøy herred
Herredet ligger midt i Trondheimsfjorden, ca. 60 km fra Trondheim og ca. 10 km fra Levanger. Herredets samlede flateinnhold er 28,04 km2, derav er ca. 100 ha. produktiv skoggrunn, resten er for det meste oppdyrket. Folketallet er ca. 950. Samlet matrikkelskyld 567 mark og 12 øre, fordelt på 108 matrikulerte bruk.
Herredet har 2 skolekretser, 2 ysterier, 4 handelsmenn og 3 dampskipsanløpssteder.

Hovednæringen er jordbruk, som drives intensivt. Ytterøy kirke - klikk for større fotoSom eksempel kan nevnes at der i 1942 avledes ca. 90 tonn hvete, 300 tonn bygg, 100 tonn havre og 1.150 tonn poteter. Dessuten drives etter størrelsen en betydelig skogsdrift.
På grunn av gunstig beliggenhet dyrkes også atskillig frukt og grønnsaker.
Av bergverksdrift kan nevnes Ytterøy kisgruver, som for tiden ikke er i drift og A/S Lønvik og Sandstad kalkfelter, som no beskjeftiger ca. 40 mann.

Herredet hadde i 1942 494 skattetytere, med en samlet formue på kr. 3.186.400 og en antatt inntekt på kr. 807.522. Der var på formue og inntekt Ytterøy prestegård - klikk for større fotoutliknet kr. 104.371.

Herredet utgjør sammen med Mosvik og Verran Ytterøy prestegjeld, og har lensmann sammen med Mosvik. Både prest og lensmann bor på Ytterøy, hvor også hovedkirken ligger.

I herredet er en bank, Ytterøy sparebank, samt assuranseforeninger for hus, løsøre og kreaturer.
Elektrisk lys og kraft er innlagt over det hele, og kraften fåes fra Follafoss.
All ut- og innførsel foregår sjøverts, og besørges av Innherreds Aktie Dampskipsselskap, Steinkjer og A/S Trik, Ytterøy.  

Hokstad Samvirkelag, Ytterøy. Tlf.
Tanken om dannelsen av samvirkelag for indre del av bygden har ofte dukket opp uten resultat. Våren 1942 gikk en arbeidskomité igang for å ordne med kjøp eller leie av butikklokaler. Den 9. mai s. å. ble Hokstad Samvirkelag konstituert. Styret son består av Johan Kjølsvik, formann, Bernt Brustad, varaformann, Ola Øwre, sekretær, samt M. A. Laugsand og Sigv. Johansen fikk - tross store vanskeligheter – i stand kontrakt på lere av den gamle butikkbygning på Fredheim. Med den særdeles iherdige Olav Bogen fra Kolvereid som bestyrer har laget med sine 72 medlemmer siden starten 25. juni til utgangen av året hatt en bruttoomsetning på kr. 112.728,64. Forretningen driver, foruten vanlig handel, kjøp og salg av 1andmannsprodukter.

Norvik, Olaf, Naust.
Se Solheim Landhandel.

Solheim Landhandel, Naust.
Forretningen ble startet i 1916 av nuværende innehaver, Olaf Norli. Den omfatter vanlig landhandel med kolonia1, fetevarer, glass, steintøy, jernvarer, kjøkkentøy og for øvrig alt som stedets befolkning har behov for.

Viken, Bjarne, Assortert kolonialforretning, Ytterøy
Forretningen ble startet i 1890 av Jens Vigen. Seinere overtok Sofus Vigen den og drev til mai 1942 da den ble overtatt av nuværende innehaver. Der omsettes kolonial, fetevarer, jernvarer. kjøkkenutstyr, skotøy og lær. Dessuten drives utstrakt omsetning av landmannsvarer. Kundekretsen er stedets befolkning. Omsetningen dreier seg om ca. kr. 100.000 årlig.

Vinje, Karl, Naust
Skomakerforretning

Vinje, Trygve, Naust
Byggmester

Wansvik, Karl, Naust
Smed og mekanisk verksted

Ytterøy Komm. Elektrisitetsverk, Naust. Tlf. 39. Tlgr.adr. ”Everket”
Det første styre ble valgt 9. september 1916 med Johs. Stavrum som formann. Verket fikk først strøm 14. april 1923 fra Fylkesverket i Nord- Trøndelag. Fra samme tid ansattes O. M. Viken som driftsleder og er det fremdeles. Høyspentlinje 18,7 km, lavspentlinje 39 km. Fordelingstrf. 16 stk. De første årene var det 72 abonnenter med et samlet kW-forbruk ca. 100. I 1942 var det 180 abonnenter, den største er Meråker Smelteverk. Utleier no ca. 300 kW. Funksjonærstaben består av driftsbestyrer, kasserer, 2 montører. Nuværende formann Johs. Gjermstad. Utbygningen kostet kr. 174.000. Lånekonto var på kr. 200.000. No igjen kr. 80.000. Kommunen lånte seg selv denne driftskapital. (Elektrisitetsverkets kommunelån).

Ytterøy Samvirkelag, Assortert landhandel, Naust - klikk for større fotoYtterøy Samvirkelag, Assortert landhandel, Naust. Tlf.  Tlgr.adr. ”Samvirkelaget”
Startet 1926 av ca. 40 andelshavere.
Bestyrer er no Jens Bogen. Styreformann for tiden Karl Laugsand. Handel med varer som vanligvis omsettes ved en vel assortert landhandel, samt kjøp av landmannsprodukter. Handelen skjer i detalj til lagets medlemmer og andre. Omsetningen i 1941 var kr. 345.829,62. Forretningen har 2 bygninger. Butikkbygningen har kjeller samt i 1. etasje butikk, kontor og lagerrom. I 2. etasje bolig for bestyrer og betjening. Denne bygning ble i 1939 en del utvidet. Den andre bygning tjener som varelager. Grunnflate henholdsvis 128 og 70 m2. Personalet er foruten bestyrer, 1 mann og delvis 2 damer.

Ytterøy Sparebank, Ytterøy. Tlf. 43
Banken er grunnlagt i 1926, idet banken overtok Ytterøens Privatbank som var grunnlagt i 1907. Direksjonen består av L. J. Lønvik, A. S. Øwre og Johs. Nørvik. Regnskapet for 1942 viste en forvaltningskapital på 1,2 mill. kroner, en formue på kr. 109.000, med et overskudd på kr. 4.500.

Øvre Dampysteri, vareadr. Hokstad - klikk for større fotoØvre Dampysteri, vareadr. Hokstad, postadr. Ytterøy. Tlf. Ytterøy 57
Øvre Dampysteri ble startet i 1883 av et andelslag på 9 medlemmer, som siden er øket til 28. Foruten disse er det også ca. 20 produsenter, som leverer sin melk til ysteriet. Produksjonen av smør og ost omsettes dels i distriktet og dels til Norske Meieriers Salgssentral. Ysteriets formann f. t. er gårdbruker Johs. Stavrum, og bestyrer Sigv. Johansen. Det er beliggende på den indre del av Ytterøy, ca. 2 km fra Hokstad dampskipsstoppested. Ombygget og modernisert i 1908, da det ble gått over til dampdrift, og likeledes ombygget og modernisert i 1939-40. Samlet grunnflate for ysteribygning 250 m2. Største melkemengde 1939 med 331.224 kg. Til ysteriet er også knyttet et innkjøpslag med årlig omsetning på ca. kr. 25.000.

<<historie | Frol | Levanger sentrum | Skogn | Åsen | fakta>>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^