Brukerundersøkelsen 2002
<< nytt fra kommunen | tjenestetorget>>
Prosjektleder: Øystein Lunnan

Levanger kommune er sammen med kommunene Orkdal, Melhus, Malvik, Stjørdal, Verdal og Steinkjer med i et effektiviseringsnettverk i regi av KS, Kommunenes Sentralforbund.

Målet er å gjennom felles arbeid og innsyn i hver andres drift å kunne gi bedre tjenester til  innbyggerne.

Regnskapstall og rapportering gjennom KOSTRA er viktige element i dette arbeidet.

Brukerundersøkelse er et anna viktig element.

Kommunene har gjennomført samme brukerundersøkelse til samme tid og vil bruke resultatene derfra i arbeidet med å kunne gi bedre tjenester.

Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) ved Tor Busch har laga spørreskjema og manualen i samarbeid med KS.

Det er sektorene skole, barnehage og pleie og omsorg  som det er fokusert på i denne omgang.

Levanger kommune har store forventninger til dette nettverket og til at det kan gi oss nyttig informasjon om og konkrete råd og tips om hvordan vi kan utvikle våre tjenester.

Generell kommentar til resultatene ^
Levanger kommune har valgt å spørre alle elever, foreldre i skolen og alle foresatte i barnehage, alle brukere og pårørende i pleie og omsorg.
 

Det er første gang Levanger kommune gjennomfører ei slik undersøkelse og vi har slik lært mye som vi kan føre videre.

  • Vi har lært om hvordan vi gjennomfører brukerundersøkelser.
  • Vi har lært om hvilke spørsmål som er gode og ikke gode for ulike svargrupper
  • Vi har lært om når på året dette bør gjennomføres
  • Vi har lært om hvilke ressurser som trengs for å gjøre et slikt arbeid
  • Vi har lært at en ikke kan informere for mye, og at vi informerte for lite.

Dette betyr at vi har gjennomført ei undersøkelse som vi ikke er 100 % fornøyd med, verken for spørsmåla, tidspunkt eller deler av gjennomføringa. Likevel er vi svært glade for at vi har gjort det, som et steg mot at dette blir en ordinær del av drifta, å måle effekt hos brukerne.

Levanger kommune vil, i tråd med vår generelle holdning om åpenhet, legge ut mest mulig av resultatene på Internett. Vi setter en generell  begrensning på at der svargruppa er under 20 stk, vil vi ikke presentere svara enhetsvis.

Barnehage ^
Resultatene er stort sett svært gode. Utslagene mellom barnehagene er ofte forutsigbare, knytta til spesielle behov i foreldregruppa eller til stor utskifting hos ansatte.

Skole ^
Resultatene er stort sett gode , men lavere enn barnehage. Vi har så langt ingen erfaring i å sette hvilket nivå som skal være vårt ambisjonsnivå for ulike spørsmål. Det er generelt at spørsmål knytta til trivsel scorer høyt og knytta til elevmedvirkning scorer lavere. Snittscore synker med klassetrinn. Storparten av 8.klasse har på svartidspunktet gått kort tid på ungdomsskolen, de føler seg godt i mottatt, men deres svar vil være mer usikre enn andres. Vi er usikre på undersøkelsa er for vanskelig for 5. og 6. klassinger slik den ble presentert.

Det er forskjeller mellom skolene. Forskjeller knytta til alder og  fysisk læringsmiljø er i hovedsak forklarbare, mens vi vil trenge litt tid på å se om andre forskjeller er forklarbare eller ikke. Det samme gjelder svar fra foreldrene, som følger samme trender som elevsvara, men har mindre utslag. Det er 1399 elever og over 950 foreldre som har svart av 1579 elever i 5.-10 klasse i Levanger kommune.

Pleie- og omsorg ^
Det er spurt beboere på institusjon, pårørende til beboere på institusjon og brukere av hjemmetjenester. Undersøkelsa er ikke ferdig ennå på alle felt for pleie og omsorg, foreløpige resultat er lagt ut, og mer generell kommentar kommer seinere.
^

Resultat av undersøkelsen:
Spørreskjema (word):
Dokumenter (word):
Øvrige kommuner
Presseklipp mm

<< nytt fra kommunen | tjenestetorget>>
Gå til Levanger kommunes hovedside
^