Gå til Levanger kommunes hovedside Eiendomsskatt
<< nytt fra kommunen
sist oppdatert: 20.06.07
Skattetakstnemnd
Overskattetakstnemd

Oversiktskart

Lov om eigedomsskatt til kommunane - endring 01.01.07
 | skattesatser |
Forskrifter
| NOU 96/20 | Om festetomter |
Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer

Alminnelig eiendomsskatt | Verker og bruk | Historie
Eiendomsskattetakst, Verker og bruk
Kemner | Vebjørn Haugom, skattetakstnemnda

Søknad om nedsettelse/ettergivelse av utlignet eiendomsskatt, §28 Eigedomsskatteloven  | søknadsskjema (word) | PDF

Utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen og obligatorisk fritak for gårds- og skogbrukseiendom-mer – noen rettslige og praktiske konsekvenser PDF - KS 14.09.06

Eksempel på beregningsgrunnlag som sendes alle skatteytere - klikk for større eksempel

Eksempel på beregnings-grunnlag som sendes alle skatteytere.
 

 

 

 

 

Presseklipp:

Eiendomsskattegrenser
Kommunestyresak 052/04
Vedtatt kart for 2003
Revidert kart 16.12.02

---
Brev av 06.12.02 fra advokat Olderen:
Utvidelse av grensene for eiendoms-
skatteområdet - nye områder

side 2, 3, 4, 5, 6
---
Forslag til grenser for 2003: lite kart |
stort kart

Formannskapet opprettet 10.10.01
sak 109/01 et utvalg for å se på 
grensene for alminnelig eiendoms-
skatt (se gjeldende grenser 2002)

Si DIN mening

Formannskapet fattet 29.05.02, sak 65/02
slikt vedtak: Levanger kommune søker 
om dispensasjon fra loven for å innføre
eiendomsskatt i hele kommunen.
Dagens grenser opprettholdes inntil
et eventuelt positivt svar foreligger.
Ved eventuelt avslag på dispensasjons-
søknaden må sak om eiendomsskatten
fremmes for kommunestyret i godt tid
før budsjettbehandlinga.
Svar fra Departementet
21.01.03
TA 15.05.02
- hele kommunen
Referat fra møte 07.11.2001

Eiendomsskatt 2001
Anke
Anke på oppmålt bygningsareal:
 - ny oppmåling foretas fra 01.10.01
 - klager mottar på forhånd brev
 - mob. oppmåling 907 35165
Bergningsmåter benyttet
Eiendomsskatteseddel, eksempel

Registrering av bygninger
(kun utvendig) foretatt slik:

08.05.01 Sentrum
26.04.01 Høgberget
18.04.01 Momarka
11.04.01 Nossumhyllan
21.03.01 Bamberg
12.03.01 Gjemble "vest"
09.03.01 Sørkleiva
09.03.01 Sørvegen "sør"
05.03.01 Vassdalen
26.02.01 Julsborg
22.02.01 Korsbakken
19.02.01 Holsand/Støre
16.02.01 Bruborg
14.02.01 Geite
06.02.01 Elberg
01.02.01 Ulve
29.01.01 Holåsen
25.01.01 Okkenhaugv.(nord)1_2
23.01.01 Holåsen Vest
22.01.01 Røstadlia
15.01.01 Oppstart Mule

Finansdepartementet 27.02.02:
Fristen for utskriving av eiendomsskatt
i eigedomsskattelova § 14
(Telenor)

Dagsavisen:
Telenor må betale eiendomsskatt

Høyesterett:
Eiendomsskatt - by, ikke by (Sarpsborg)


Alminnelig eiendomsskatt:
Eiendomsskatt 2007 - offentlig ettersyn fra 01.06.07
For 2007 er satsen for eiendomskatt 3,5 promille - og eiendomsskatteområdet er hele kommunen. Sonekart PDF

13.12.06

Innføring av eiendomsskatt for hele kommunen, nye vedtekter, kommunestyresak  78/06 - vedtak

21.06.06

Eiendomsskatt – Fullmakt til oppstart av taksering hele kommunen kommunestyresak  44/06 - vedtak

10.01.06 Svar fra KRD vedr. eiendomsskatt i helle kommunen  PDF
14.12.05 Nye eiendomskattegrenser Levanger 2006 | vedtak
12.10.05 Søknad om innføring av eiendomsskatt i hele kommunen PDF
07.09.05 Formannskapet vedtok å sende ny søknad om innføring av eiendomsskatt for hele kommunen sak 071/05
16.06.04 Ingen endring av eiendomsskatteområdet, kom-sak 052/04
01.04.04 Formannskapsak 045/04, vedr. evt. anke


2006:
For 2006 er satsen for eiendomskatt 4,5 promille

2005:
For 2005 er satsen for eiendomsskatt  4,0 promille
Kommunestyrets vedtak sak 085/04

16.03.04:
Levanger kommune tapte rettssak om eiendomsskatt
| NrK | T-A | L-A

Domsslutning: |  hele dommen PDF | kart saksøkernes eiendommer
1. Levanger kommunestyres vedtak av desember 2002 om utvidelse av eiendomsskatteområdet i Levanger kjennes ugyldig i forhold til saksøkerne.
2. Levanger kommune dømmes til å betale erstatning til saksøkerne, Heidi Røstad Aunan m.fl., i alt 18 saksøkere, v/advokat Rolf Christensen med 64.917,12 - sekstifiretusennihundreogsytten 12/100- kroner med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer, innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse
 

Kjell Åke L Andresen
tingrettsdommer


2004:
Liste over utskrevet eiendomsskatt for 2004 er utlagt til ettersyn på Rådhuset, servicekontoret i 3 uker fra og med 8. mars 2004.
Eiendomsskatten forfaller til betaling i 2 terminer for 2004 den 01.04.04. og  01.10.04.

For 2004 var satsen for eiendomsskatt  3,2 promille.
Kommunestyrets vedtak 17.12.03

2003:
For 2003 var satsen for eiendomsskatt 3,5 promille.

Kommunestyrets vedtak 18.12.02 | kart over nye områder
Revidert kart forslag til nye grenser 16.12.02

Rådmannens notat til kommunestyret 18.12.02
PDF |  word
Foreløpig forslag til budsjett 2003
  PDF |  eiendomsskatt lite kart | stort kart

2002:
Formannskapet fattet 29.05.02, sak 65/02 vedtak om å søke dispensasjon slik at det kunne skrives ut eiendomsskatt for hele kommunen: Svar fra Departementet 21.01.03
For 2002 var satsen for eiendomsskatt 4,0 promille.
Kommunestyrets vedtak sak 073/01

2001:
For 2001 var satsen for eiendomsskatt 2,0 promille.

Søknader om nedsettelse/ettergivelse av utlignet eiendomsskatt, §28
er ferdig behandlet, og søkere tilskrevet pr. 28.11.01

Anke (2001 innføringsår)
Det er mottatt 396 klager på alminnelig eiendomsskatt, og 78 søknader om ettergivelse (9 av disse har også klaget). Til sammen 465 klager/ søknader.
13 klager med begrunnelse i festet tomt
31 klager på tomtestørrelse
242 klager på bygningsareal
111 klager på diverse forhold
(en klage på både bygningsareal og diverse forhold)
Anker forventes ferdigbehandlet av Overskattetakstnemda i løpet av desember 2001.
- - - - - - - 
Liste over takster og utlignet skatt for 2001 har ligget ute til ettersyn på Rådhuset, Informasjonen i 4 uker fra og med 28. juni 2001

Eventuelle krav om overtakst måtte gis skriftlig innen 1. august 2001 til Levanger kommune v/kemneren, postboks 130, 7601 Levanger. 

Eiendomsskatteseddel ble sendt til skatteyterne i disse dager (slutten av juni 2001).
Eiendomsskatten forfalt til betaling i 2 terminer for 2001 den 01.08.01 og  01.10.01.

For ordens skyld gjøres oppmerksom på at utlignet skatt må betales innen frist, 01.08.01, selv om takstbeløpet påklages.

Søknad om nedsettelse/ettergivelse av utlignet eiendomsskatt, §28 Eigedomsskatteloven  | søknadsskjema (word)
- - - - - - - 
Oppmåling
For at eiendommen skal kunne "takseres" må alle bygninger registreres/måles (utvendig), registreringen foregår fra dato vist til høyre. Berørte eiendommer mottar brev før besiktigelse.
- - - - - - -  ^
Presseklipp, alminnelig eiendomsskatt:
KommRapp 24.01.01 Unyansert om eiendomsskatten
KommRapp
06.12.00 Leder om eiendomsskatten
KommRapp 08.08.00 Nyere rettspraksis
KommRapp 24.05.00 Sarpsborg kommune i høyesterett
KommRapp
26.04.00 Fylkesmenn presser fram eiendomsskatt
KommRapp
19.10.99 Eiendomsskatt rett i kass

- - - - - - -  ^
Verker og bruk:
Del av §6 i vedtektene opphevet av Fylkesmannen 13.06.01:

Når det gjelder nyinvesteringer i verker og bruk, jfr eiendomsskattelovens §4, skal skattetaksten, de første 10 år anlegget er i drift, settes til 25 % av anskaffelseskostnad
.- utgår (brev av 13.06.2001 fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag side 2, 3, 4)

Oversikt over ilagt eiendomsskatt:
Eiendomsskattetakst, Verker og bruk

Presseklipp verker og bruk:
AD 02.09.00 Gir ikke opp kraftvarmeverk
AD 01.09.00 Eiendomsskatt kan velte gasskraftverket
KommRapp 31.08.00 Individuell skatteavtale ulovlig
NRK 31.08.00 Næringslivet er bekymra
NRK 31.08.00 Ny papirmaskin i fare
- - - - - - -  ^
Historie:

Generell eiendomsskatt vedtatt innført fra 01.01.2001
Eiendomsskatt for verker og bruk innført fra 01.01.2000

10.10.01 saksd utvalg for å se på eiendomsskattegrenser
29.11.00 saksd innføring alminnelig eiendomsskatt kart
21.06.00 saksd Industrikraft Midt-Norge AS | notat | avtale*
02.12.99 saksd innføring av eiendomsskatt; verker og bruk

Gå til Levanger kommunes hovedside ^