Samkommune - FLV 
Frosta - Levanger - Verdal
<<FLV | Felles formannskapsmøter>>

Frosta kommunes nettsider
Frosta
Levanger kommunes nettsider
Levanger
Verdal kommunes nettsider
Verdal

Søknad om forsøk med demokratisk styring av utvalgte oppgaver og innføring av styringsmodell etter prinsipper som samkommune. (som PDF | word).
Kommunestyrevedtak: Frosta 29.10.02 | Levanger 16.10.02 | Verdal 28.10.02
Presentasjon av mål, visjoner og prosess pr. februar 2003 (powerpoint)

Hva er samkommune ? | som PDF | som word |

Klikk kommunevåpen for å gå til den enkelte kommunes hovedsider

En samkommune er:

 • Geografisk nedslagsfelt større enn en kommune

 • Eget politisk styringsorgan som er indirekte valgt fra K-styret

 • Ansvar for å løse flere oppgaver og er tillagt beslutningsmyndighet

 • Selvstendig økonomi og er indirekte finansiert

 • Egen juridisk enhet

 • Egen administrasjon

Hva vil vi:

 • Dyrke hverandres fortrinn

 • Unne hverandre å lykkes

 • Samarbeide for fullverdige tjenester og tilbud

 • Samarbeide om å være attraktive for bosetting og etablering

Om kommunene i samkommunen:
Kommunene Frosta, Levanger og Verdal ligger midt inne i Frostatingsregionen/Innherred i Nord-Trøndelag fylke. Regionen har en naturlig geografisk arrondering og grenser til Stjørdal kommune i sør og Inderøy og Steinkjer kommuner i nord. I øst grenser regionen til Åre kommune i Jämtland. Fra grensa mellom Levanger og Stjørdal er det ca 5 mil til Trondheim. Regionen kjennetegnes av korte reiseavstander og en klar og entydig senterstruktur med Levanger og Verdal som de største tettstedene. Avstandene fra kommunesenteret i Verdal til kommunesenteret i Frosta er 5 mil. De fleste innbyggere i regionen har under 50 min reisetid til kommunesentrene i nabokommunene. Skogn og Åsen er andre større tettsteder i kommunene.

Dagens innbyggertall er ca 33.500, fordelt slik: 17.500 i Levanger, 13.600 i Verdal og 2.400 i Frosta. Samlet forventes regionen å få en befolkningsøkning på 6.6 %, dvs. i overkant av 2200 personer fram til 2020.

Næringslivet i de tre kommunene er forskjellig med tyngdepunkt innenfor industri i Verdal, industri, høyskolemiljø (foto), og sykehus (foto) i Levanger og jordbruk med bl.a. en omfattende veksthusnæring i Frosta.

Regionen utgjør et felles arbeidsmarked, med til dels betydelig dagpendling mellom kommunene.

Målsettinger Hovedmålet for forsøket er forankret i St. meld. nr. 19 (2001-2002) og er å utvikle en samarbeidsmodell og en oppgaveløsning som innebærer å øke kvaliteten på tjenestetilbudet for brukerne, bedre ressursutnyttelsen, desentralisere oppgaveløsningen, redusere byråkratiet og stimulere lokaldemokratiet. Forsøket er planlagt å foregå i tiden 1.1.04 - 31.12.07 Vi skiller mellom samfunnsmessige målsettinger av 3 hovedtyper.

 1. Bedre og mer effektive tjenester og oppgaveløsning dvs. vi er opptatt av at samarbeidet gir gevinster i form av mindre samlet administrasjon og bedre kostnadseffektivitet og/eller faglige og kompetansemessige gevinster som gjør at innbyggerne får tjenester med bedre kvalitet. Vi er også opptatt av at kommunene i fellesskap kan overta nye oppgaver og dra nytte av nærhet og kjennskap til lokale forhold ved koordineringen og tilpasningen av tjenestene til innbyggernes og næringslivets behov.
 2. Utvikling av sterkere lokalsamfunn og regional utvikling dvs. vi ønsker at samarbeidet skal bidra til mobilisering av regionens samlede utviklingsressurser med sikte på å styrke grunnlaget for næringsvekst og positiv befolkningsutvikling.
 3. Utvikling av nye politikerroller og styrking av lokaldemokratiet dvs. vi ser behov for at politikerne engasjerer seg på den regionale arenaen for å styre og ta hånd om viktige fellestiltak og de regionale utviklingsspørsmålene. Gjennom samordningen av oppgaver på nærregionnivå ser vi store muligheter for å utvikle nye politiske roller og arbeidsformer.

Hovedforsøksområdet
Forsøk med samkommune
Vi mener at samkommunen kan være et godt svar på flere av de utfordringer som innbyggerne, regjeringen og våre kommuner er opptatt av. Samkommunen gir bedre forutsetninger for å oppnå kvalitet og effektivitet i tradisjonell administrasjon og tjenesteyting Samkommunen kan gi politikerne makt og beslutningsmyndighet over regionale oppgaver som kan skape grunnlag for bedre styring, raskere handling og bedre framdrift i regionale saker. Samkommunen gir både politikerne og administrasjonen en felles arena som kan legge grunnlag for utvikling av nye interessante roller og nye arbeidsformer. Samkommunen representerer et interessant mottaksapparat for statlige og fylkeskommunale oppgaver og øker sannsynligheten for å desentralisere oppgaver til regionen. Samkommunen kan bidra til å vitalisere og skape trykk i en regional utviklingsstrategi på nærregionnivå som er basert på kommunenes egenart og fortrinn.

Andre forsøksområder
Forsøk innen Rusomsorgen
Heve kvalitet og effektivitet på tjenestetilbudet. Vurdere overtakelse av fylkeskommunale/statlige områder innen rus.

Forsøk innen Barnevern
Styrke kompetanse-miljøene og kvaliteten innenfor eksisterende ressursrammer Integrere deler av de oppgaver fylkeskommunen har i barne/familievern.

Forsøk innen Arealforvaltning, landbruk, miljø, plan- og byggesaksbehandling og oppmåling
Bedre samhandling og styrke kvaliteten innenfor fagområdene. Gi bedre regionale løsninger Bedre rustet til å overta oppgaver som tidligere har vært definert som såpass spesialiserte at de har vært tillagt regionalt nivå.

Forsøk innen Samfunnsutvikling/ regional planlegging og utvikling
Identifisere mulige felles satsninger innenfor næringsområdet, herunder også landbruk. Videre vurdere alternative former for organisering av næringssatsningen i området.

Forsøk innen IKT
Etablere felles gjennomgående IKT- løsninger for bedre kommunikasjon og datautveksling mellom kommunene.

Tilpasninger
I løpet av den 4 år lange forsøksperioden er det tatt høyde for at planlagte forsøksområder kan dempes ned og nye forsøksområder etableres.

Forslag til styringsorgan

Styringsorganet - samkommunestyret - skal bestå av 23 representanter fra de 3 kommunene, 5 fra Frosta, 9 fra Levanger og 9 fra Verdal. Det er foreslått at samkommunestyret ledes av en av ordførerene etter en nærmere fastsatt turnus.

Den administrative ledelse, rådmannsfunksjonen, for samkommunen er foreslått løst av de 3 rådmenn i fellesskap, men at administrasjonssjefen tilhører den kommune som har ordførervervet i samkommunen.

Mer informasjon: 
Prosjektleder John R. Sæther, tlf. 740 48572 / 740 52857 Mob. 909 96779. E-post: jrs@levanger.kommune.no 
Postadresse: INNHERRED SAMKOMMUNE, Postboks 130, 7601 LEVANGER

<<FLV | Felles formannskapsmøter>>
Gå til Levanger kommunes hovedside
^