Felles Formannskapsmøter - FLV 
<<FLV | siste nytt
Møtekalender | Frosta | Levanger | Verdal

Formannskap: | Frosta | Levanger | Verdal |

Frosta kommunes nettsider
Frosta
Levanger kommunes nettsider
Levanger

Verdal kommunes nettsider
Verdal

Prosjektleder: Levanger
Dokumenter:
Formannskapenes innstilling - Samkommune 16.01.03: (møteprotokoll PDF)
 1. Frosta, Levanger og Verdal kommuner søker om forsøk med felles interkommunalt politisk styringssystem, samkommune-styre.
 2. Navnet på den nye organisasjonen blir Innherred samkommune, og styringsorganet Innherred samkommune-styre.

 3. Samkommunen etableres på samme forvaltningsnivå som kommunene og løser fellesoppgaver tildelt fra de respektive kommunestyrene, og kan være et mottaksapparat for evt. nye oppgaver til kommunesektoren.

 4. Rådmennene i kommunene er ansvarlig for administrasjon av samkommunen, og oppgaven som administrasjonssjef går på omgang mellom de tre kommunens rådmenn etter nærmere fastsatt turnus.

 5. a) I saksframleggets punkt 2.1 første avsnitt endres teksten fra "Oppgaver som ønskes tillagt samkommunen" til "Oppgaver som kan vurderes tillagt samkommunen".
  b) I saksframleggets punkt 2.1 andre avsnitt, Mål for forsøket, endres teksten fra
  "Mål for de oppgaver en ønsker å legge i samkommunen" til "Mål for de oppgaver en vurderer å legge i samkommunen er bl.a.:".

 6. Plansaker som ikke er av regional karakter, behandles av de ordinære planutvalg i kommunene. Myndighet i saker av regional karakter overføres til samkommunestyret.

 7. Samkommunestyret får en sammensetning på 23 medlemmer, 9 fra Levanger, 9 fra Verdal og 5 fra Frosta.

 8. Forsøket må få en grundig evaluering, og gjennomføres slik at den eventuelt kan avsluttes uten store kostnader.

Mandat:
Delprosjektet skal
:

 1. Innen utgangen av september 2001gjennomføre et første  felles formannskapsmøte mellom FLV-kommunene for å drøfte muligheter, mål og rammer for videreutvikling av samarbeidet mellom FLV-kommunene med basis i forstudien
 2. Innen 15. februar 2002 skal nytt formannskapsmøte avholdes i forbindelse med framleggelse av referat fra møte med nøkkelbedrifter/kompetansemiljøer og framleggelse av forstudie IKT-strategi og forprosjekt Barnevern
 3. Kommunene kan selvsagt på de to formannskapsmøtene også behandle andre temaer eller ta andre initiativer.

Spesielle krav til organisering:
Det forutsettes av kommunenes næringsselskaper og lignende trekkes aktivt med i utarbeidelse av notat og gjennomføring

Frist:
Formannskapsmøte nr. 1 – innen 30.09.01 (14.11.01)
Formannskapsmøte nr. 2 – innen 15.02.02 (14.-15.03)

Ressurser:
Kommunene dekker selv sine utgifter

 

<
Gå til Levanger kommunes hovedside
^