Gå til Levanger kommunes hovedside

Fornyingsprosjektet
<<nytt | DIN mening om Forny 2001>>
sist oppdatert: 08.06.06
| prosjektansvarlig Ola Stene | prosjektsekretær: Eva Lian
forny 2006>>

Underveisevaluering pr. 15.11.04 - Oddbjørn Vassli, Via Vassli PDF | word
Presentasjon 15.11.04 v/Oddbjørn Vassli, Via Vassli powerpoint

Kommunestyret fattet endelig vedtak 19.09.01.

Formannskapet behandlet foreløpig forslag til strategi og omstillingsplan 2002-2005, inkl. økonomiplan 2002-2005 i sitt møte 05.09.2001.

Forslaget lå ute til alminnelig ettersyn til 19.09.2001

Si DIN mening om Forny 2001 - Innstilling

Rådmannens saksframlegg pr. 05.09.01 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Forprosjektfasen ble avsluttet
med en presentasjon av samlerapport den 21. juni 2001
Samlerapporten baserer seg på delrapportene, men med nødvendige tillegg for å nå de økonomiske omstillingsmålene. Det vil variere fra delprosjekt til delprosjekt hvor mye som er kommet med i samlerapporten fra forprosjektfasen, men alle delrapportene ligger som vedlegg og bakgrunnsinformasjon for de beslutninger som skal fattes.

Fra 21. juni 2001 var samlerapporten ute til høring, med frist 31.08

Si DIN mening om Forny 2001 Si DIN mening - Fritt tema

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bakgrunn for fornyingsprosjektet:
Levanger kommune har siden årsskiftet 1997/98 arbeidet med et organisasjons- utviklingsprosjekt. Som følge av dette arbeidet behandlet Kommunestyret i mai 1999 den administrative hovedstukturen hvor etatsinndeling og opprettelse av felles Støtteavdeling med Servicetorg/Informasjon var hovedtema.

Kommunen er i en svært alvorlige økonomiske situasjon med 37,2 mill kr i akkumulert underskudd pr 31.12.99. I tillegg mottok kommunen i 1999 11 mill kr i forskudd på rammetilskuddet for 2000, slik at det reelle akkumulerte underskuddet er på 48 mill kr. Våren 2000 var kommunen like ved å bli den første kommunen i landet som tok i bruk kommunelovens §56 om betalingsinnstilling ("konkursbestemmelsene"). Dette som følge av mangel på vedtatt budsjett fylkesmannen kunne godkjenne, og dermed nektelse av låneopptak.

Kommunestyret vedtok nytt budsjett 12. april. På bakgrunn av dette budsjettvedtaket hadde fylkesmannen møte med formannskapet og rådmannens ledergruppe den 28.04. På dette møtet signaliserte fylkesmannen at budsjettvedtaket fra 12. april ville bli godkjent forutsatt at kommunen fortsatte arbeidet med omstilling med uforminsket styrke.

En av de tingene fylkesmannen signaliserte i møtet 28.04 var at staten kunne bidra til en til en total gjennomgang av kommunens tjenesteproduksjon med ekstern bistand. Hensikten med en slik gjennomgang vil være å legge til rette for et bedre beslutningsgrunnlag for nødvendige framtidige økonomiplan- og budsjettvedtak.

Formannskapets medlemmer sluttet seg i møtet hos fylkesmannen til at en ville gå i gang med en omfattende fornyingsprosess på denne bakgrunnen.

Rådmannens ledergruppe har senere arbeidet med strategier for gjennomføring av prosjektet. Kommunestyret behandlet i møte 21. juni strategier og mål for fornyingsarbeidet. 

 
Styringskort
- - - - - - - - - - - - - - -
Tilsettinger - Resultatenhetsledere
-nov.01

Ny organisering

- - - - - - - - - - - - - - -
Mellomledermøte i Festiviteten:

Balansert målstyring (21.09.01)KPMG
Ledelse i ny organisasjon
(21.09.01)KPMG
(Balansert målstyring i kommunal sektor
- Veileder fra KRD (krever  Acrobat Reader))

- - - - - - - - - - - - - - -
Lederavtale
  | (word)  (22.06.01)
Presentasjon av 21.06.01 (powerpoint)

Samlerapport pr. 21.06.01
  | 
(word )
- - - - - - - - - - - - - - -
Sluttrapporter/delrapporter:
Gruppe 1
(25.05.01) Bolig- og næringsutvikl.
Gruppe 2
(04.05.01) Kommuneplan
Gruppe 3 (04.05.01) Undervisning
Gruppe 4
(25.05.01) Helse-, sosial og omsorg
Gruppe 5 (14.06.01) Kjøkken
Gruppe 6 (14.06.01) Sosialtjenesten
Gruppe 7
(25.05.01) Boligforvaltning
Gruppe 8 (04.05.01) Bygg-/eiendom
Gruppe 9 (04.05.01) Bestill-utfør-mottaker
Gruppe 10 (04.05.01) Kulturstrategier
Gruppe 11
(25.05.01) Resultatenheter
 - delegasjonsreglement
 - lederkonsept | lederavtale

Gruppe 12 (04.05.01) Styringssystemet
Gruppe 13
(25.05.01) IKT-strategi
Gruppe 14 (25.05.01) Lederskole
Gruppe 15 Økonomisk omstillingsplan - 
(rapport kommer i samlerapport fra 
Forprosjektet den 21.06)

Gruppe 16 (04.05.01) Politisk styringsstruk.
- - - - - - - - - - - - - - -
Mal prosjektplan delprosjekt (30.01.01)
Mandater delprosjekt (24.01.01)
Mal forprosjektrapport
(23.01.01)
Prosjektplan forprosjekt
(23.01.01)
Forstudiepresentasjon
(Powerpoint)
Forstudierapport
12.12.00
Storvallen 24.11.00 - analyser

Prosjektplan forstudie

Kravspesifikasjon
til anbydere
Kommunestyret 21.06.00

Budsjettvedtak 12.04.00

Kommunestyret 27.05.99
Prosjekt:
Skolepolitisk handlingsplan

<

Gå til Levanger kommunes hovedside ^