Kommunevalget 2003 - 15. september 2003
<< nytt fra kommunen
<<valg 2001 | valg 2005
| Valg 2007 | Valg 2009 | Valg 2011

Valg 2003 - gå til KRD's valgsisder
Valgresultat Det nye kommunestyret  |  Valgresultat pr. person (excel)  


Levanger kommune oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin, 
og dermed påvirke hvordan lokalsamfunnet skal utvikles !

Beregn mandatfordeling (excel)


Stemmeberettige Levanger 2003: 13.222 personer
966 forhåndsstemmer er registrert ved kommunevalget 2003.
Totalt avgitte stemmer ved Kommune- og fylkestingsvalg i 1999 var 7.683 stemmer.
Totale forhåndsstemmer var 1.066.
 

valglister | stemmesteder | manntall | info som PDF for utskrift
| stemmerett - manntall |
presentasjon av ny valglov |

Ambulerende stemmegivning
Etter Valglovens § 8-3, sjette ledd har personer som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Anmodning om slik stemmegivning rettes til Valgstyrets sekretariat, tlf. 740 52716 – søknadsfrist tirsdag 9. september 2003.

Forhåndstemmegivning foregår i Servicekontoret, Rådhuset fra 11. august 2003 til 12. september.
I Servicekontoret, Rådhuset kan du nå forhåndsstemme til årets Kommune- og fylkestingsvalg.
Åpningstid er: mandag – fredag fra kl. 08.00 – 15.30.
Lørdag 6. september vil vi ha åpent fra kl. 09.00 – 14.00.

Det er ikke mulig å forhåndsstemme på Posten lenger

Alle som står i manntallet pr. 31.05.03 vil få tilsendt valgkort, dette kortet best tatt med når du skal avgi din stemme.

Slik går du i stemmelokale - klikk for større bldeNy valglov - endringer: (brosjyre)
Retting av stemmesedler – nye regler:

Vil du endre på stemmeseddelen, kan du: 

1. Gi kandidater en ekstra personstemme (kumulere)
Det gjør du ved å sette et tydelig merke i ruten ved siden av navnet til kandidaten. Dette øker vedkommendes sjanse for å bli valgt. Du kan gi en personstemme til så mange kandidater du vil. 

2. Gi en personstemme til kandidater fra andre lister (slengere)
Det gjør du ved å skrive opp kandidatnavnet en gang i feltet merket "Kandidater fra andre lister". En forholdsmessig andel av stemmen din overføres i så fall til den listen du hentet navnet fra. Du kan gi personstemmer på inntil 8 kandidater fra andre lister. 

3. Du kan IKKE stryke kandidater
Du må endre stemmeseddelen som forklart over. Andre måter å rette på vil ikke telle med i valgoppgjøret. 

Stemmeseddel uten konvolutt

  • Det skal ikke brukes konvolutter til  stemmeseddelen på valgtingsstemmer
  • Stemmeseddelen må brettes slik at ikke stemmemottaker ser hvilket parti som det er stemt på
  • Alle stemmesedler skal stemples av stemmemottaker før de legges i urnen
Godkjente valglister PDF:
Det Norske Arbeiderparti   word   hjemmeside
Fremskrittspartiet   word   hjemmeside
Høyre   word   hjemmeside
Kristelig Folkeparti   word hjemmeside
Rød Valgallianse   word hjemmeside
Senterpartiet   word hjemmeside
1Sosialistisk Venstreparti   word1 hjemmeside
Venstre   word hjemmeside
Merknader:
1
Hanne Togstad Berg endret navn til Hanne Togstad (23.06.03)

Alle listemedlemmer alfabetisk sortert excel
(Hjelp for bruk av Autofilter)

(Godkjente valglister Fylkestinget 2003)
- - - - -

Stemmekretsinndeling

  Krets Stemmelokale Manntall*

1.

Nesheim krets

Nesset Samfunnshus Rådhuset

2.

Lysaker krets

Reehaug Samfunnshus Bunnpris, Skogn

3.

Tuv krets

Ronglan Samfunnshus Bunnpris, Skogn

4.

Finne krets

Finne skole Bunnpris, Skogn

5.

Markabygda krets

Halltun Samfunnshus Markabygda skole

6.

Ekne krets

Ekne Grendehus Coop, Ekne

7.

Åsen krets

Åsen Samfunnshus Coop Prix, Åsen

9.

Mule krets

Nordtun Grendehus Rådhuset

10.

Hegle krets

Hegle skole Rådhuset

11.

Okkenhaug krets

Breidablikk forsamlingshus Rådhuset

12.

Halsan krets

Bjørkheim Grendehus Rådhuset

13.

Levanger krets

Levanger Rådhus Rådhuset

14.

Ytterøy krets

Ytterøy Samfunnshus Coop, Ytterøy

Stemmelokalenes åpningstid:
kl. 10.00 – 20.00, mandag 15. september 2003.

På Ytterøy stenges valglokalene kl. 19.30

* samlet manntall også utlagt i Rådhuset

Listeforslag innen fristen, Levanger 2003:

Institusjonsvalg
Jfr. Valglovens § 8-3 annet ledd bokstav a, skal det avholdes forhåndsstemmegivning på  helse- og sosialinstitusjoner. Dette omfatter sykehus, pleiehjem, etterbehandlingshjem m.v. Det kan også mottas forhåndsstemmer hjemme hos personer som oppholder seg i trygde- og omsorgsboliger med umiddelbar tilknytning til institusjoner som nevnt foran, jfr. valgforskriftens § 25.

I Levanger Kommune vil det bli forhåndsstemmegivning ved følgende institusjoner:

Institusjon

Dato

Klokkeslett

Distrikt Sør, Åsen helsetun

25.08.03

Kl. 10.00 – 12.00

Distrikt Sør, Skogn helsetun

26.08.03

Kl. 10.00 – 12.00

Bjørnang rekonvalsenthjem

27.08.03

Kl. 10.00 – 12.00

Distrikt Nord, Breidablikktunet

28.08.03

Kl. 10.00 – 12.00

Distrikt Nord, Levanger Bo- og aktivitetssenter

28.08.03

Kl. 13.00 – 15.00

Distrikt Nord, Ytterøy helsetun

29.08.03

Kl. 11.00 – 12.00

Sykehuset Levanger

01.09.03
02.09.03

Kl. 09.00 – 13.00
Kl. 09.00 – 13.00

- - - - -
INFO:

Fra og med neste valgperiode reduseres kommunestyret fra 53 til 35 og 
formannskapet
fra 13 til 9 medlemmer, 
 jfr. kommunestyrets sak 49/01

Valgstyret:

Kommunestyresak  23/03 | vedtak
Formannskapets faste medlemmer
Ordfører
(leder)
Varaordfører
(nestleder)

S
ekretær: Formannskapssekretæren

Stemmestyrene:

På nett:
Oversikt over lovbestemte frister 2003

KRD's valgsider
- - - - 

Valghåndboken
PDF | word  (endringer)
NOU 2001: 3 - velgere, valgordning, valgte
 - formannskapssak 41/01
Valgloven
fra 01.09.02 | endringer

Valgforskriften
Valgforskriften - med merknader

Godkjente Valglister - Fylkestingsvalget
Prøvevalg videregående skoler
Kommunevalget 1999:
Valglister - stemmesteder, veiledning
Valgresultat
Partifordeling i kommmunestyret

- - - - -
Valg av formannskap

Valg av ordfører

Valg av varaordfører
(Ingvaldsen)
Valg av ny varaordfører
(Heieraas)
Valg av valgnemnd

Valg av nemnder og utvalg 1999-2003

Stemmerett
Følgende har stemmerett ved lokalvalg:
Norske statsborgere som

  • vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som

  • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og som

  • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Ikke-norske statsborgere som oppfyller de øvrige kravene, dersom de

  • har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller

  • er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 31. mai i valgåret.

Med hensyn til botid for utenlandske statsborgere, er det et krav at denne er registrert sammenhengende de tre siste årene.

Manntallet
Det er folkeregisteret den 31. mai i valgåret som legges til grunn for manntallet. 

Alle stemmeberettigede personer skal manntallsføres i den kommunen der de var registrert som bosatt på dette tidspunktet. Det er altså uten betydning om velgeren flytter og dermed vil være registrert som bosatt i en annen kommune på valgdagen, jf. valgloven § 2-4 første ledd. Det er den datoen folkeregisteret mottar melding om flyttingen som avgjørende, ikke den faktiske flyttedatoen.

Om en person flytter fra Lillevik til Storevik kommune den 20. mai og melder fra om flyttingen først 1. juni, skal vedkommende manntallsføres i Lillevik kommune. At det er den dato folkeregisteret mottar melding som er avgjørende, innebærer også at det er uten betydning for velgerne om folkeregisteret ikke er helt oppdatert i forhold til flyttemeldinger som er mottatt innen 31. mai. I slike tilfeller sender folkeregisteret etterfølgende melding til valgstyret, som må sørge for å oppdatere manntallet.

Retting:
Det presiseres av krav om "retting" etter forskriften § 1 bokstav a ikke gjelder i forhold til flyttinger etter 31. mai. At noen flytter etter skjæringsdato og således står manntallsført i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert som bosatt på valgdagen, er ikke en feil. Det er ikke adgang til å oppdatere manntallet på grunnlag av flyttemeldinger mottatt etter 31. mai. Valgstyret skal legge til grunn folkeregisteropplysninger med hensyn til hvor stemmeberettigede personer var bosatt den 31. mai i valgåret. Det er ikke adgang til å føre manntallet i strid med folkeregisteropplysninger for dette tidspunktet.

Dersom manntallet ikke er i overensstemmelse med folkeregisteropplysningene, må valgstyret rette dette så snart det blir oppmerksom på feilen, hva enten det skjer på bakgrunn av krav om retting eller at valgstyret selv er blitt oppmerksom på feilen.

< | ^

Gå til Levanger kommunes hovedside