Stortings- og sametingsvalget 2005 - 12. september 2005
<< nytt fra kommunen | Valg 2001 | Valg 2003 | Valg 2007 | Valg 2009 | Valg 2011
sist oppdatert: 01.03.2011

Gå til valgsider på nett

Valgresultat

Forhåndsstemmegivning
Institusjonsvalg

Manntall
Sametingsvalg
Stemmesteder
Stemmestyrer
Stortingsvalg
Valglister - stemmesedler

Stemmeberettige 2001: 12.816
Stemmeberettige 2005: 13.298

Stortingsvalg og sametingsvalg 2005 avholdes mandag 12. september 2005

Stortings- og sametingsvalget 2005 KRD

Stemmekretser - kom-sak 004/05

Sekretær for valgstyret: Rita Keiserås
Valgstyret:
06.04.05 - sakliste | utskrift PDF
15.06.05 - sakliste | utskrift PDF
13.09.05 - sakliste | utskrift PDF

Funksjonærer  PDF

Institusjonsvalg
Jfr. Valglovens § 8-3 skal det avholdes forhåndsstemmegivning på  helse- og sosialinstitusjoner og der valgstyret ellers beslutter at det skal mottas forhåndsstemmer. Dette omfatter sykehus, pleiehjem, etterbehandlingshjem m.v. Det kan også mottas forhåndsstemmer hjemme hos personer som oppholder seg i trygde- og omsorgsboliger med umiddelbar tilknytning til institusjoner som nevnt foran, jfr. valgforskriftens § 25.

Det skal avholdes forhåndsstemmegivning minst en dag ved alle institusjonene. Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme på disse institusjonene, både beboere, personale og andre velgere.

Valgstyret har vedtatt at det i  Levanger Kommune skal mottas forhåndsstemmer ved følgende institusjoner, jfr. valglovens §8-3:

Institusjon

Dato

Klokkeslett

Distrikt Sør, Åsen helsetun

24.08.05

10.00-12.00

Distrikt Sør, Skogn helsetun

25.08.05

10.00-12.00

Bjørnang opptreningssenter

25.08.05

13.00-15.00

Distrikt Nord, Breidablikktunet

26.08.05

10.00-12.00

Distrikt Nord,  Levanger Bo- og aktivitetssenter

26.08.05

13.00-15.00

Distrikt Nord, Ytterøy helsetun

29.08.05

11.00-12.00

Skogn folkehøgskole

30.08.05

09.00-13.00

Levanger Videregående skole

31.08.05

09.00-13.00

HiNT

01.09.05

09.00-13.00

Sykehuset Levanger

02.09.05

09.00-13.00

Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme på disse institusjonene, både beboere, personale og andre velgere.
 

Forhåndsstemmegivning
Forhåndstemmegivning foregår i Servicekontoret, Rådhuset fra 10. august 2005 til 9. september 2005, alle hverdager fra kl. 08.00 – 15.30. I tillegg er det åpent for stemmegivning lørdag 3. september kl. 09.00-14.00.

I tillegg vil det bli forhåndsstemming på institusjoner etter nærmere plan. Personer som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg (Valglovens §8.3, 6. ledd). Anmodning om slik stemmegivning rettes til Valgstyrets sekretariat, tlf. 74052716 – søknadsfrist tirsdag 5. september 2005.

Manntall
Alle som står i manntallet pr. 31.05.05 vil få tilsendt valgkort. Dette kortet bør alle ta vare på og ta med når du skal avgi din stemme. 

Etter valglovens § 2-6 og og forskrift om valg til sametinget § 8 pkt. 2, skal manntallet legges ut til offentlig gjennomsyn.

Jfr. Valglovens § 2-7 7 og Forskrift om valg til sametinget § 8 pkt. 2 - Krav om retting – Oppdatering
Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.
Valgstyrets adresse: Valgstyret i Levanger, Pb. 130, 7601 Levanger
 

Mantallet legges ut her fra mandag 4. juli 2005,  samlet manntall også utlagt i Rådhuset:   ^

1.

Nesheim krets:

Levanger Rådhus

2.

Lysaker krets:

Bunnpris, Skogn

3.

Tuv krets:

Bunnpris, Skogn

4.

Markabygda krets:

Markabygda Montessoriskole

5.

Ekne krets:

Coop Inn-Trøndelag, Ekne

6.

Åsen krets:

Coop Prix, Åsen

7.

Mule krets:

Levanger Rådhus

8

Hegle krets:

Levanger Rådhus

9.

Okkenhaug krets:

Levanger Rådhus

10.

Halsan krets:

Levanger Rådhus

11.

Levanger krets:

Levanger Rådhus

12.

Ytterøy krets:

Coop Inn-Trøndelag, Ytterøy

Stemmelokalenes åpningstid settes til kl. 10.00 – 20.00, mandag 12. september 2005.   ^
På Ytterøy stenges valglokalene kl. 19.30.
Stemmesteder:

Krets

Stemmelokale

Åpningstid

Nesheim krets:

Nesset Samfunnshus

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 20.00

Lysaker krets:

Reehaug Samfunnshus

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 20.00

Tuv krets:

Ronglan Samfunnshus

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 20.00

Markabygda krets:

Halltun Samfunnshus

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 20.00

Ekne krets:

Ekne Grendehus

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 20.00

Åsen krets:

Åsen Samfunnshus

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 20.00

Mule krets:

Nordtun Grendehus

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 20.00

Hegle krets:         

Hegle skole

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 20.00

Okkenhaug krets:

Breidablikk forsamlingshus

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 20.00

Halsan krets:

Bjørkheim Grendehus

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 20.00

Levanger krets:

Levanger Rådhus

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 20.00

Ytterøy krets:      

Ytterøy Samfunnshus

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 19.30

Her kan du stemme – Sametingsvalget:

Stemmested

Åpningstid

Alle kretser

Levanger Rådhus

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 20.00


Stortingsvalg  ^
Stemmerett

"Stemmeberettigede ere de norske Borgere, Mænd og Kvinder, som senest i det Aar Valgthinget holdes have fyldt 18 Aar..."står det i § 50 i Grunnloven.

Grunnloven inneholder en del grunnleggende bestemmelser om stortingsvalg i §§ 50 - 64. Nærmere regler for stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg er samlet i valgloven av 1. mars 1985 med endringer.

Hvert fjerde år (i september) skal det velges representanter (165) til Stortinget. Neste stortingsvalg skal holdes i 2005. Det kan ikke utskrives nyvalg i perioden.

I Norge er det allmenn stemmerett. Ved stortingsvalg kan alle stemme dersom de som nevnt ovenfor, har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og er norske statsborgere. Alle som har stemmerett, og som har vært bosatt i riket i minst 10 år, kan velges som stortingsrepresentanter (unntatt bl.a. ansatte i departementene og i utenrikstjenesten).

Det er en forutsetning for å kunne stemme at man står oppført i manntallet (liste over stemmeberettigede). Det er hemmelige valg, og det stemmes på politiske partier. Hvem som skal stå på listen til de forskjellige partiene, er det deltakerne på partiets nominasjonsmøte som avgjør. For å kunne være med på nominasjonsmøtet, må man være medlem av det politiske partiet som skal peke ut kandidater. Ikke alle medlemmene i partiet møter på nominasjonsmøtet. De ulike lokallagene velger representanter som deltar. Det er altså under nominasjonsmøtet man kan påvirke hvilke personer som skal være partiets kandidater til stortingsvalget. Selv om man ved valget kan "rette på stemmesedlene" ved å endre rekkefølgen på kandidatenes navn og stryke kandidater, er det i praksis små muligheter for å påvirke personsammensetningen. Den rekkefølgen partiene har satt opp, blir helt avgjørende. (Ved kommunevalg er situasjonen annerledes).

I Norge har vi forholdstallsvalg. Det vil si at partiene får valgt inn representanter i forhold til hvor stor oppslutning de har blant velgerne.

Landet er delt i 19 valgdistrikter som følger fylkesgrensene. Folketallet (eg. antall stemmeberettigede) i hvert fylke er utgangspunktet for tildelingen av antall stortingsplasser (mandater). I tillegg er det blitt tatt hensyn til at fylker med tynt befolkningsgrunnlag og spredt bosetting og stor avstand til sentraladministrasjonen i Oslo, bør ha en forholdsvis sterkere representasjon enn de mer sentralt beliggende fylker med tett bosetning. Ved de siste valgene har en stemme i Finnmark veid henimot dobbelt så mye som en stemme i Akershus eller Oslo. Dette betyr at et parti må ha langt flere stemmer for å sikre seg en stortingsplass i f.eks. Oslo enn i Finnmark.

Når valgordningen slik kan gi en "skjev" fordeling av stortingsplassene mellom partiene, skyldes det også at valgoppgjøret skjer i hvert enkelt fylke. Når f.eks. 4 - 5 mandater i et valgdistrikt skal fordeles på 7 - 8 partier, kan det ikke bli en mandatfordeling som svarer nøyaktig til stemmetallet. Flere partier kan bli urepresentert. Også selve utregningsmåten forsterker den skjeve fordelingen ved at de store partiene gjerne blir "overrepresentert" og de små blir "underrepresentert" i forhold til stemmetallet. For å rette på dette ble det i 1989 vedtatt en ordning med 8 såkalte utjevningsmandater.

Disse fordeles på de partiene som har fått for få representanter i forhold til stemmeandelen på landsbasis etter at de første 157 plassene er fordelt. Dermed blir sammensetningen av Stortinget mer i samsvar med partienes stemmetall. Det er imidlertid bare partier som har mer enn 4 prosent av stemmene, som kan være med å kjempe om de 8 utjevningsmandatene.

  ^

Sametingsvalg:
Stemmerett ved sametingsvalget har samer som er norske statsborgere, over 18 år eller som fyller 18 år i valgåret.

Samer som ikke er norske statsborgere, har stemmerett ved sametingsvalget dersom de oppfyller vilkårene for å ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg og dessuten oppfyller vilkårene som gjelder for norske samer.

For å få stemme må man være registrert i samemanntallet.
Registreringsskjema for innmelding i samemanntallet PDF
Skjemaet fylles ut og sendes til Sametinget. Porto er betalt.

Sametinget - valgsider
Informasjon om samemanntallet - brosjyre PDF
 

  ^

Stemmestyrer Stortings- og Sametingsvalget 2005, valgstyret 15.06.05 PDF:
Krets Merknad

Ekne krets:

 

Ivar Stjern, leder

Birger Meinhardt, leder, fritatt, jfr. brev av 17.08.05

Olav J. Grenne, nestleder

 

Knut Jostein Brenne

 

Marit Svarva Henriksen

 

Solgunn Øyen

 

Reidar Dullum

 ny

 

 

Halsan krets:

 

Hans Heieraas, leder

 

Gunnar M Løvås, nestleder

 

Hans Morten Løvrød

 

Bjarne Berre

 

Grethe Moksnes

 

Per Jarle Eriksen

 

Sølvi Nicolaisen

 

Gretha Lund  

Hegle krets:

 

Anniken K Haraldsen, leder

 

Gunnhild Nesgård, nestleder

 

Ivar Haarstad

 

Christina Madsen

 

Inge Johansen

 

Maja Elise Rostad

 

Erling Sandnesmo

 

Helge Bakken

 

Morten Von Heimburg

 

Maria Aune

 

 

 

Levanger krets:

 

Steinar Mikalsen, leder

 

Vigdis Skårdal, nestleder

 

ny velges ikke

 Inge A. Strømsnes, fritatt

Arman Rad Sadat

 

Edvard Øfsti

 

Wenche Sundal

 

Anne Grete Hojem

 

Øyvind Haugberg

 

Olav Skille

 

Kjell Bullen

 

 

 

Lysaker krets:

 

Jostein Trøite, leder

 

Gerd Haugberg, nestleder

 

Andreas J. Hjelmstad

 

Bodil Aarmo Brenne

 

Ellen Løvli

 

Robert Svarva

 

Arne Solem

 

Eli Skogrand Storsve

 

Kristin Fostad

 

Knut Johan Dreier

 

 

 

Markabygda krets:

 

Ragnhild Skjerve, leder

 

Asle Granås, nestleder

 

Steinar Svendgård

 

Britt Mølnås

 

Torbjørn Moås

 

Ingvill B. Fordal

   

 

 

Mule krets:

 

Eli Grevskott, leder

 

Berit Groven, nestleder

 

Martin Stavrum

 

Jan Torgeir Langåssve

Flemming Rethmar - fritatt

Jostein Kålen

 

Asbjørn Folkvord

 

 

 

Nesheim krets:

 

Sigvard Gilstad, leder

 

Jann Karlsen, nestleder

 

Tove Løvås

 

Ruqia Mohamed Elmi

 

Steinar Holten

 

Gerd Talsnes Heggdal

 

Helge Dieset

 

Inger Marie Haugan

 

Annar Julius Johansen

 

Jan Rønning

Per Solberg fritatt, jfr. brev av 01.09.05

 

 

Okkenhaug krets:

 

Hilde Haugan Hynne, leder

 

Sigbjørn Matberg, nestleder

 

Randi Aasenhus

 

Sigrid Hojem

 

Geir Tore Persøy

 

Heidi Fenne Munkeby

 

 

 

Tuv krets:

 

Gudny Ronglan, leder

 

Leif K. Lorentsen, nestleder

Ranveig Arentz, nestleder , fritatt, jfr. brev av 17.08.05

Arve Brenne

 

Marta Helene Dahlen

 

Sølvi Helene Sæther

 

Nils Arve Vestrum

 

 

 

Ytterøy krets:

 

Sigvar Sandstad, leder

 

Rigmor Grande, nestleder

+ Fanny Gausen

Stein Ove Winnberg

 

Solfrid Nøst

 

Kjell Olav Vandsvik

 

Inga Daae Forberg

 

 

 

Åsen krets:

 

Guri Skjesol, leder

 

Petter Walseth, nestleder

 

Alf Magnar Reberg

 

Inger Helene P. Haugen

 

Brit Elin Ringstad

 

Sigmund A. Stenvik

 

Vebjørn Haugom

 

Knut Birger Grandgård

 

< | ^

Gå til Levanger kommunes hovedside