Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

DIN mening - Fast tema/Fritt tema
<< tjenestetorget | fritt tema | offentlig ettersyn>>
| neste side>>

Her kan du si din mening om aktuelle faste tema, eller hva som helst . . . . Fritt tema (forbehold om redigering)

(OBS! ønskes anonymitet i innspill må dette oppgis spesielt, gjelder ikke off. ettersyn)

Faste tema: (klikk her for Fritt tema)

Frist:

Merknad:

Klima- og energiplan for Levanger kommune 

01.03.09

høring
Cittaslow (Slow City)

ingen

meningsytringer
Kommunesamarbeidet Levanger-Verdal - Innherred Samkommune osv

ingen

meningsytringer
Skole

ingen

meningsytringer
Kulturpris, kulturstipend, innsats/-ildsjelpris 2008 - forslag kandidater 20.11.08 forslag
Felles kommuneplan Levanger/Verdal

10.11.08

høring
Forslag til evt. bruk av Rinnleiret

ingen

meningsytringer
Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner - høring 2008-2009

20.05.08

høring
Levanger havneområdet - gi innspill i arbeidet med reguleringsplan

20.02.08

meningsytringer
Pleie- og omsorgsplan 2008-2020+ - høring

05.03.08

høring
Reguleringsplan Vassmarka, Åsen - oppstart regulering

15.02.08

meninger
Kvalitetsløftet i skolen - Kvalitetsplan 2006-2009, rullering 2008 - høring

20.02.08

høring
Kulturpris - kulturstipend - ildsjelpris 2007

23.11.07

forslag
Eldar Rønning - VM-gull i stafett 02.03.07 - Gratulerer

ingen

hilsninger
Navneforslag gater/veger/plasser - Nedre Torg + ny veg til biobanken HUNT

01.03.07

høring
Kvalitetsløftet i skolen i Levanger - Læringsstrategier og læringsstiler

17.01.07

off. høring
Budsjett 2007

13.12.06

off. høring
Kulturpris, kulturstipend, innsats/-ildsjelpris 2006 - forslag kandidater

23.11.06

forslag
Økonomiplan 2007-2010

04.10.06

offentlig høring
Økonomiske fordeling mellom oppvekstområdene

15.09.06

høring
Skolebruksplan 2006-2009

08.09.06

høring
Revisjon av kommunedelplan Skogn 2006

24.04.06

innspill
Kunnskapsløftet i skolene i Levanger og Verdal, revidert planutkast mars 2006

06.04.06

innspill
Budsjett 2006 - Levanger kommune - ettersyn

13.12.05

off. ettersyn
Si DIN mening i sakene i Plan- og utviklingskomiteen 08.12.05

ingen

meningsytringer
Forslag til Kulturpris - kulturstipend - innsats-/ildsjelspris 2005

24.11.05

forslag
Kvalitetsløftet i skolen i Levanger - si DIN mening

28.10.05

off. høring
Si DIN mening om Departementenes nettsider  (fra 01.06.05 til 15.06.05)

15.06.05

meningsytringer
Kunnskapsløftet - en plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale i Verdal og Levanger 24.05.05 "høring"
Skrivemåte for stedsnavnet Nesset/Neset

20.03.05

høring
Reguleringsplan Levanger sentrum, Kirkegt. 73A og B (tidligere Trøndermat)

25.02.05

offentlig ettersyn
Strategisk kulturplan

06.02.05

offentlig ettersyn
Forskrift om nytt skolested for elever ved Levanger skole - høring

17.01.05

høring utvalgte
Kulturpris, innsats-/ildsjelspris, kulturstipend 2004

25.11.04

kandidater
Levanger sentrum med havneområdet - gi innspill i arbeidet med reguleringsplan

ingen

meningsytringer
Innpill i arbeidet med Strategisk kulturplan 2005-2010

05.11.04

meningsytringer
Distrikt nords dagtilbud  -  Høringsdokument PDF | word

22.09.04

dk-sak 050/04

Navn på gangbru ved Holmhaugen (Havna) - vedtak 29.09.04: Holmgangen

22.09.04

vedtak

Røykefri kommune

ingen

meningsytringer
Budsjett 2004

17.12.03

vedtak

Forslag til endring av dagens organisasjonsmodell - barnehage/skole/oppvekstsenter

05.12.03

vedtak

Kulturpris, kulturstipend, innsats/-ildsjelpris 2003 - forslag kandidater

14.11.03

vedtak

Temaplan Frolfjellet

20.10.03

off. høring

"Kultursekken" i Levanger kommune

30.04.03

vedtak

Høring beiteregler Reinsjø statsallmenning

25.04.03

off. høring
Alminnelig eiendomsskatt i hele kommunen

ingen

meningsytringer
Reguleringsplan Levanger sentrum, Kirkegata 50

10.01.03

off. ettersyn
Reguleringsplan Finsvik, Ekne

10.01.03

off. ettersyn
Kommunedelplan Sundet - Havna

10.01.03

vedtak

Reguleringsplan Røstad, endring

06.01.03

off. ettersyn
Boligsosial handlingsplan

07.08.02

vedtak

Kommunedelplan Skogn

-

vedtak

Jakttider for elg og hjort i Levanger

01.05.02

vedtak

Budsjettforslag 2002

19.11.01

vedtak

Forny 2001, Innstilling

19.09.01

 vedtak

Forny 2001, tjenesteproduksjonen i Levanger kommune

31.08.01

Høring avsluttet
Skolepolitisk handlingsplan - Skolestruktur 19.03. og 03.04. Høring avsluttet
Strategisk Næringsplan

10.03.01

plandokument

Kommuneblomst for Levanger      05.03.01

vedtak

Fritt tema ^

Her kan du si din mening om hva som helst i forhold til Levanger . . . . . .(forbehold om evt. redigering)
Innspill
(OBS! ønskes anonymitet i innspill må dette oppgis spesielt):
(nytt innspill: Si DIN mening - Fritt tema )

 

Side 1 av 2:  (side 2>>)

10.04.03
Vei på Nesset
Veien som går fra Nordsiveien til Byborgveien er skiltet med innkjøring forbudt. Med den standarden veien har i dag foreslår jeg at den gjøre om til gang og sykkelvei med tillatelse til kjøring til eiendommene. Slik det er skiltet nå kan en egentlig ikke sykle denne strekningen i ovennevnte retning pga. innkjøring forbudt skiltet.
Med vennlig hilsen
Lisbeth Ressem  | ny uttalelse: Si DIN mening - Fritt tema ^
31.07.02 Asbjørn Johnsen, Ulve - Tema: Navn på ny Ytterøyferje
Syntes at jeg før sommerferien leste noe om forslag til navn på en ny ferje!!!?
Mitt forslag er at den oppkalles etter kommunens høyeste fjell, som jeg tror er Hårskallen.
Dette er ikke uvanlig i f.ex. Italia, og nå skal vi jo etter hvert skaffe oss et image ala en Italiensk småby så hvorfor ikke kjøre løpet fullt ut? 
kommentar/nytt innspill: Si DIN mening - Fritt tema ^
22.04.02 1. klasse ved Levanger skole skoleåret 2002/03
Spørsmål til rektor/enhetsleder fra foreldre
(22.04.02)
Svar fra enhetsleder Hans-Jakob Krabset
(02.05.02) side 2 - vedlegg

| Undervisningskomiteen 30.05.01 | Driftkomiteen 23.01.02 ^

30.01.02

Kommunedelplan Skogn og skoledebatten - Sverre Ronglan
Etter å ha fulgt med på innspillene rundt skoledebatten, kommunedelplanen på Skogn og antatte ringvirkninger av utbyggingen på Fiborgtangen har jeg noen synspunkter og kommentarer til foreslåtte løsninger.

Det snakkes om visjoner i forhold til utbyggingsplanene og det snakkes kroner og øre i skoledebatten. Mine visjoner handler om kommunens muligheter til å kunne beholde en spredt skolestruktur og en spredt bosetting med sine eksisterende tettsteder uten at dette skal bli vesentlig dyrere for kommunen. Kommunen må ha vilje til å se sine utkanter som den ressursen de er og ikke som ”fordyrende bakevjer”.

Utgangspunktet for dette er at kommunen har foretatt investeringer og valg på tidligere tidspunkt, men at disse ikke er fulgt opp på en slik måte at de har betalt seg eller gitt uttelling på andre vis. Med investeringer mener jeg kommunens utbygging av vatn, kloakk, boligfelter, skoler og veger, og med valg mener jeg politikernes plassering av disse investeringene geografisk på gitte tidspunkter i historien.

De valgene som er gjort var forhåpentligvis tenkt som og burde være signaler til disse grendesamfunnene om at det var vilje til å utvikle, men jeg er ikke så sikker på at de oppfattes slik i dagens situasjon.

Med de planene som foreligger for utbygging på Norske Skog sitt anlegg på Fiborgtangen mener jeg kommunen må gripe denne muligheten til å ta hele kommunen i bruk med sine tettsteder og utnytte dette potensiale som ligger i en spredt skolestruktur og bosetting.

Fylkesmannen etterlyste også alternativer til kommunens forslag, og jeg mener mine synspunkter og forslag vil kunne imøtekomme noe av fylkesmannens kritikk på dette punktet.

Ronglan er et slikt lite senter i Levanger kommune der kommunen har investert i skole og byggefelt. Blandt mange i Levanger kommune og også på rådhuset blir vi nok sett på som en ”bakevje” der det ikke bør satses mere, og at det som allerede er satset er bortkastet.

Vi fikk etter mye mas ny skole i 1979 og noe senere et boligfelt, men boligfeltet kom 10 år for sent og har ikke slått til som forventet. Årsakene til liten byggeaktivitet er nok flere, men beliggenhet, vegforbindelse og dårlig markedsføring er nok noen.

Mot alle odds mener jeg kommunen bør satse videre på Ronglan. Hvis en ser på uttalelser fra flere hold i media så er aksen Steinkjer – Trondheim svært interresant med tanke på utvikling av arbeidsplasser og tilflytting. Folk er mere mobile i dagens samfunn og reisetiden er forkortet med bedre vegforbindelse og bedre utbygde kollektivtilbud. Framtidas tilflyttere til Levanger kommune kan likså godt arbeide i Trondheim, Stjørdal og Steinkjer. Dette er også et satsingsområde på Trønderbanen og det har vist seg å være positivt med økt bruk.

Ronglan har en beliggenhet midt mellom Steinkjer – Trondheim og under en times reisetid til disse byene. Det er 30 min. til flyplass, toget stopper hver time, E6 går like ved og det er ikke mere enn 15 min. til de større arbeidsplassene i kommunen. Dette er sentral beliggenhet!!

Med noen nye tiltak kan det bli en attraktiv boplass for mange.  

Tiltak jeg mener bør iverksettes er:

  • Tilrettelegging for boligbygging i ”sentrum”, med gangavstand til jernbane, buss, skole og idrettsanlegg.

  • Se på vegforbindelse til Gotåsfeltet, evnt. prisreduksjon på tomter om nødvendig.

  • Markedsføre tomtene og beliggenhet i positive ordelag til aktuelle tilflyttere i kommunen.

  • Satse på Tuv oppvekstsenter etter forslag både fra ”gruppe 3” og rådmann.

Effekter av tiltak:                             

  • Utnyttelse av tidligere investeringer i kloakk og skolebygg.

  • Unngå unødig stor skole på Lysaker.

  • Utvikle ei grend i Levanger med tilflytting slik at funksjoner i bygda opprettholdes og stimuleres til videreutvikling.

  • Tilflytting i sentrum av bygda vil også sette fokus på eksisterende byggefelt og være med på å markedsføre dette.

  • Gi kommunen alternativer til foreslåtte utbyggingspaner i Holsandlia.

  • Opprettholde et oppvekstsenter i tråd med nasjonale målsettinger.

Det er flere grender i Levanger kommune som har fått investeringer som skole og byggefelt, men som alikevel sliter. Kommunen har gjennom alle år hatt muligheten til å følge med på fødselstall og utvikling i disse grendene, og de har kunnet iverksette tiltak for å imøtegå disse.

Fokus settes imidlertid på fortetting og sentralisering slik at det blir nødvendig med nye utbygginger ved de største skolene.

Hva er kommunens fremtidsvisjon i Skogn sentrum  med ca.700 nye boenheter i Holsandområdet og etter at Finne, Markabygda og deler av Tuv har flyttet til Lysaker? Det sier seg selv at Lysaker blir for liten, at det må utbygginger til og at utearealet blir hardt belastet. Dette må kommunen ha planer for allerede nå, og disse planene må foreldre til skoleungene og fremtidige tilflyttere og brukere få høre.

Hvis kommunen ikke har planer for dette, er det da enda et tilfeldig vedtak der utgiftene kommer sigende etter hvert og hvor vi får høre at enda flere skoler må legges ned. Får vi senere også høre at det er vi i utkantene som belaster samfunnet slik at elever får en dårlig skole, at gamle får dårligere tilbud og at sentrum må betale eiendomsskatt.

Kommunens siste prosjekt er ”Slow City”. Er det ikke egentlig grendesamfunnene som står for mye av denne ideologien, og hva hjelper det om Levanger sentrum bestrever seg på dette hvis de legger ned de lokale samlingspunktene i grendeskolene der kulturaktiviteter florerer med ulike lag og organisasjoner. Har de da rett til å bli en ”Slow City”?

Nei Levanger kommune! Bruk gjerne denne ideologien, men bruk den for hele kommunen og markedsfør kommunen med den rike grendestrukturen vi har og med de mulighetene dette skaper. 

Sverre Ronglan  kommentar/nytt innspill: Si DIN mening - Fritt tema ^

23.01.02 Klare svar? av rådmann Ola Stene | Tema: Skolesak | Skolekart
Foreldrerådet for grunnskolene i Levanger (FGIL) ved Ragnhild Skjerve ber i Levangeravisa 22. januar om klare svar på 15 spørsmål. I det følgende skal jeg forsøke å gi så klare og kortfattede svar som mulig:  

-        Er vedtaket i Kommunestyret av 19. september i fjor angående skolestruktur fremdeles gjeldende:

Selvsagt. De skoleklasser dette medfører er da også lagt til grunn for budsjettet for 2002, og den saken som behandles i driftskomiteen 23. januar

-        Hvorfor sende ut UVK-sak 41/01 på høring til berørte parter når saken anses ferdigbehandlet fra administrasjonen:

Vi ønsker å være på den sikre siden i forhold til forvaltningslovens krav om høring ved slike forskriftsvedtak. Dette rokker ikke ved det faktum at følgene av vedtaket må bli som kommunestyret tidligere har vedtatt.

-        Hvor stor kan og bør en resultatenhet bestående av skoler og barnehager være for å fungere godt?

Her finnes ingen fasit. Også små enheter kan fungere godt, men skal en makte å få til et forsvarlig pedagogisk tilbud må en ha såpass store klasser at en får handlingsrom. Når det gjelder størrelse bør en vel ikke ha særlig over 500 elever/barnehageunger på en enhet, selv om det er mange eksempler i landet på at dette ikke betyr så mye. Er en spredt på flere bygg kan en selvsagt ha flere.

-        Hvilke pedagogiske konsekvenser trinndelingsmodellen?

L97 opererer med en 3-deling. Trinndeling er i samsvar med denne. 5-7 skole er ingen ønsket enhet, men en nødvendighet som følge av utnyttelse av bygningsmassen. Som nyskapning bør den være også være pedagogisk interessant i skolebyen Levanger.

-        Hva gjør kommunen med alle forventa søknader om retten til å gå på nærmeste skole?

Med de vedtakene som nå er fattet bør det bli mindre slike søknader, men alle blir selvsagt individuelt behandla.

-        Hva blir den konkrete innsparingen ved trinndeling kontra 1-7-skole, når hver skole/barnehage må ha egen rektor/styrer.

For det første ikke alle ha skoleavdelinger ha egen rektor. Dette gjelder bare ved elevtall over 30 og fysisk avstand. Beregningene i Forny-saken var basert på denne forutsetningen. Dvs at vi frigjør ca 3,5 mill kr årlig.  Om loven ikke hadde krevd egen rektor kunne vi spart inn ytterligere 200.000- 300.000 Beløpet blir såpass beskjedent fordi rektorene ved småskolene har mye undervisning, mens det ved de større enhetene ville utløst andre administrasjonsressurser som inspektører og teamleder. 

-        Hvilke konsekvenser vil trinndelingen har for TOA ved Hegle skole?

For brukerne bør det ikke bli så store endringer.

-        Hvem har pedagogisk ansvar i kommunen når skolesjefstillingen er lagt i stab.

Rektor/resultatenhetsleder har det pedagogiske ansvaret for sin skole. Rådmannen ved fagsjefen i stab har selvsagt det overordna ansvaret. Slik var det også i den gamle organisasjonen etter at vi fikk ny kommunelov i 1993.

-        Hvordan skal styringen av skolene bli, driftsstyre?

Driftskomiteen vil være det øverste politiske styre, men det pågår et arbeid for å se på i hvilken grad de lokale enhetene kan utvikle sine organer til å bli ”brukerstyrer” el.lign som kan være en støtte til resultatenhetsleder.

-        Kan resultatenhetsleder etter loven samtidig være rektor ved en skole

Ja, dette er normalmodellen over hele landet.

-        Hvem skal ha personal, økonomisk og pedagogisk ansvar i resultatenheten:

Resultatenhetsleder

-        Det er allerede for lite plass ved en rekke skoler, er det planlagt utbygging ved disse skolene?

Nesheim flytter inn i nybygg i disse dager. Hegle vil være renovert for 1-4 ved skolestart til høsten. I tillegg vet vi at bl.a Skogn og Åsen har behov som vil bli løst ved hjelp av den statlige skolepakken. Vi starter et planarbeid for dette nå, og satser på sak til politisk behandling i vår.

-        Hva med de elevene som søker om overflytting og har krav på det?

Alle vedtak blir selvsagt oppfylt!

-        Hvordan ivaretar Levanger kommune L-97 og dens krav?

Det er umulig å svare kort på dette, men jeg mener vi har de beste forutsetninger for å bli en mønsterkommune. Vi har dyktige lærere og skolelederne. Vi har krevende og interesserte foreldre og vi har et unikt pedagogisk miljø ved høgskolen. I tillegg har vi en politiske ledelse som nå er opptatt av å bli ferdig med strukturdebattene i skolen og vil satse på å bruke de frigjorte ressursene på innhold i skolen så snart vi har betalt ned underskuddet! kommentar/nytt innspill: Si DIN mening - Fritt tema ^

10.01.02
Ytterøy FAU v/leder Asbjørn Brustad  | Tema: Skole
Rådmannen Påpeker " de faktiske forhold" i sitt svarbrev til FGIL, der han beskylder FGIL og noen FAU for desinformasjon.

1: Vil da påpeke at rådmannen idet minste selv gjengir riktig vedtak fra kommunestyret. Ordlyden i svarbrevet er kun formannskapets innstilling.

 
2: Foreldre og derved FGIL har sin fulle rett til å forsvare sine barns interesser så langt systemet tillater, uten trusler eller munnkurv.
Spesielt ikke når en del av de økonomiske vilkårene etterhvert pulveriseres av endrede forutsetninger. ( bl.a. rektorstill.)
 
3: Man kan da ikke endre et kommunestyrevedtak i et lavere organ?? Hvorfor endre muligheten til å drive etter økonomiske rammer, samtidig som det er til det beste for barna? Vil tro at iallefall noen dr.enheter kan greie det.
 
4: Nærhetsprinsippet Kan uansett bli brukt av foreldre når det ikke finnes kretsgrenser. Dette tror jeg vil bli brukt av de som kan unngå en ekstra skoleflytting. F.eks. Enkelte barn fra Tuv kan søke direkte til Lysaker, istedet for å gå om Ekne. Dette vil også legge press på klassestruktur. Nevnte noen budsjettsprekk?
 
5: De økonomiske spareefekter begynner etterhvert å bli veldig diffuse. Er det riktig av en kommune å berøre så mange innbyggere med så tynnt grunnlag? Nedlegging av skoler kan heller ikke være et alternativ, da det etterhvert fylles så mange klasser til randen at risikoen for sprekk er overhengende flere steder. Lånegjelden er stor nok uten utbygging p.g.a klassesprekk!!
 
6: SKOLEN HAR GITT SITT BIDRAG !! Må pengene inn, hent dem fra de voksne, som kan forstå hvorfor det kuttes i tilbudet!!!

IKKE ØDELEGG NATTESØVNEN TIL BARNA SOM LURER PÅ HVILKEN SKOLE DE SKAL TIL NESTE ÅR!!!!

Med barnas rettigheter som drivkraft,

Vennlig hilsen
Asbjørn Brustad
Leder FAU YTTERØY  kommentar/nytt innspill: Si DIN mening - Fritt tema ^  
21.12.01
(se svar)

ÅPENT BREV TIL FORELDRE OG ELEVER I GRUNNSKOLEN I LEVANGER FRA FORELDREUTVALGET I GRUNNSKOLEN I LEVANGER
Styret i FGIL vil med dette brevet informere om det arbeidet som er gjort/lagt ned siste halvår, om dagens status.

Året har vært preget av uro om skolen og hvor det hovedsakelig er satt fokus på skolestruktur til fortrengsel for pedagogikk og psykososiale behov.

Foreldrene i skolen har vist et stort engasjement og FGIL vil takke for innsatsen. På grunn av kapasitetsbegrensninger har det vært lagt liten vekt på de mange andre sakene en burde grepet fatt i, slik som mindre pa foreldrebetaling i skolen, større fleksibilitet i skolen gjennom flere delingstimer, sikker skolevei for alle elever og opprustning av skolebygg for å nevne noen.

DAGENS STATUS:
For å forklare dagens status er det nødvendig å gå tilbake for å få sammenheng. Vi velger å starte med våren 2001 hvor kommunestyret 19.04.01. vedtok ny kretsgrense i sentrum, nærmere bestemt gjennom "sundet". Vedtaket ble fattet ut fra et økonomisk innsparingsmotiv.

FAU ved Levanger skole engasjerte seg sterkt i saken, og fikk ved skolestart høsten -01 medhold fra Statens Utdanningskontor i at nærhetsprinsippet går foran økonomiske hensyn. Saken belyste at Kommunestyret hadde fattet vedtak uten godt nok kjennskap til opplæringsloven og dens forskrifter. Kommunestyrets vedtak var i praksis ugyldig da loven er klar vedrørende nærhetsprinsippet.

19.09.01 vedtok Kommunestyret FORNY 2001 som er kommunens økonomiske handlingsplan for perioden 2002 - 2005. Dette vedtaket medfører store konsekvenser for grunnskolen, bl.a. med opprettelse av resultatenheter for enkeltskoler eller for flere skoler sammen med bl.a. eget budsjettansvar. Gjennomgående for FORNY- 2001 er at omorganiseringen er økonomisk motivert.

14.11.01 foreslo rådmannen nedlegging av klassetrinn ved enkelte skoler (heretter kalt trinndelingsmodellen). Etter FGIL's mening fremmet rådmannen dette forslaget fordi nærhetsprinsippets styrkede stilling ville gi foreldrene mulighet til å kreve sine barn plassert ved nærmeste skole. Dermed ville resultatenhetenes stramme budsjett stå i fare for sprekk på grunn av opprettholdelse av klassetrinn. FGIL oppfatter dette som rådmannens knebling av barns rett til å gå på nærmeste skole, og hvor økonomiske hensyn overkjører barns behov.

Rådmannens forslag ble av undervisningskomiteen vedtatt sendt ut til høring. FGIL mener saken er for dårlig belyst både økonomisk, pedagogisk og sosialt, slik at høringsdokumentene vurderes for mangelfull til at høringsinstansene kan gi en tilfredstillende høringsuttalelse. Det fører i sin tur til at politikerne må ta beslutninger på sviktende grunnlag.

LUFS ( Landsforeningen for Udelte og Fådelte skoler) har bistått FGIL i å påklage undervisningskomiteens vedtak overfor Statens Utdanningskontor.

Statens utdanningskontor uttalte imidlertid 11.12.01 støtte til Undervisningskomiteen om at vedtaket kunne sendes til høring i sin nåværende form.

FGIL fastholder likevel sin påstand om at høringsdokumentene er mangelfulle. Saken er nå tatt fatt i ved stortingsrepresentant Ursula Evje som er spesielt opptatt av skolesaker. FGIL går videre med saken til sivilombudsmannen om nødvendig.

Trinndelingsmodellen er altså ikke vedtatt slik det kan ha blitt forstått gjennom media i det siste. Forslaget om trinndelingsmodellen skal behandles i kommunestyret i januar 2002.

Styret i FGIL håper dette julebrevet klargjør hva som er blitt arbeidet med det siste halvåret. FGIL vil også i det nye året arbeide videre til elevenes beste.

Alle foreldre og elever ønskes med dette en god jul og et godt nytt år.

Med hilsen styret i FGIL v/ Ragnhild Skjerve og Solveig Trøan, FAU v/ Levanger skole Heidi Flaten, FAU v/ Markabygda skole Arild Dahl  kommentar/nytt innspill: Si DIN mening - Fritt tema ^

21.12.01
(svar)

ÅPENT BREV TIL FORELDRE OG ELEVER - STATUSBESKRIVELSE FRA FGIL
Styret i Foreldreutvalget i Grunnskolen i Levanger (FGIL) har sammen med FAU-ene ved Levanger og Markabygda skoler sendt ut et åpent brev til foreldre og elever. Brevet er ikke datert, og det er uklart om andre enn elevene og foreldrene ved disse 2 skolene har mottatt brevet. Kommunen som eier og ansvarlig driver av skolene har kun mottatt brevet via foreldre. Vi føler likevel behov for å kommentere brevet  

Hensikten med det åpne brevet skal være å informere om arbeidet FGIL har gjort det siste året. Innholdet i brevet er imidlertid er forsøk på å gi en statusrapport for omstillingsarbeidet i Levanger-skolen. Dessverre må vi konstateres at FGIL og de 2 aktuelle FAU-ene bidrar med ren desinformasjon om de faktiske forholdene. Det er svært leit at organer som bør bidra til å gjøre skolesituasjonen så god og forutsigbar som mulig for elevene i stedet bidrar til forvirring. Etter at vi den 11. desember hadde et gjensidig informasjonsmøte mellom kommunen, organisasjonene og FGIL hadde vi ikke forventet dette.

De faktiske forholdene er imidlertid slik at Kommunestyret den 19.09.01 vedtok følgende når det gjelder omstrukturering i skolen:

”Det påhviler et særskilt ansvar for leder for resultatenhetene Skogn bu, Levanger os, Frol u og Ekne/Tuv os å organisere undervisningen slik at også elevene på Tuv, Markabygda og Okkenhaug, samt ungdomsskoleelevene på Ytterøy får et så fullverdig skoletilbud på heimplassen som mulig. Det skal minimum være undervisning for 1-4 klasse ved grendeskolene. Frol u og Ytterøy u blir egen resultatenhet. I området Levanger/Hegle går 1-4 på Hegle og 5-7 på Levanger. Dersom resultatenhetene selv har forslag som de anser bedre innenfor sine økonomiske rammer og lovverket, kan de gjennomføre disse”.

Årsaken til at vedtaket ble slik var at de folkevalgte i Levanger ønsket å opprettholde et desentralisert skoletilbud, men selvsagt innenfor de økonomiske rammer som finnes. Alternativene til dette vedtaket var nedlegging av flere skoler eller ytterligere reduksjon i delingstimer mm.

FGIL/FAU-ene skriver

”Trinndelingsmodellen er altså ikke vedtatt slik det kan ha blitt fortått gjennom media i det siste. Forslagene om trinndelingsmodellen skal behandles i kommunestyret i januar 2002” 

Dette stemmer ikke. Det prinsipielle spørsmålet om trinndeling ble grundig behandlet i kommunestyret i september og anses ferdigbehandlet. For å unngå mulige framtidige diskusjoner som den en hadde i sommer ang. fordeling av elever mellom Nesheim og Levanger skole fikk kommunen i brev av 1.11.01 råd fra Statens Utdanningsdirektør om å formulere trinndelingsvedtaket enda mer presist, dvs at det uttrykkelig slås fast ”nedlegging” av de trinn den enkelte skole ikke behøver å ha etter vedtaket 19.09.

Undervisningskomiteen har lagt en slik formulering ut på høring. På nyåret vil saken bli endelig behandlet. Det er ikke tatt standpunkt til om kommunestyret skal ha saken flere ganger. Spørsmålet om trinndeling eller ikke vil uansett ikke bli tema for saken. Spørsmålet vil dreie seg om hvordan trinndelingsvedtaket skal være formulert.

Vi vil med dette innstendig oppfordre FGIL og FAU-ene om å ta inn over seg det vedtaket kommunestyret har fattet, og hjelpe til med å forberede en skolestart 2002 på de enheter som er bestemt. Det er bare på den måten en kan oppnå ro i skolen og være ferdig med diskusjonene om skolestrukturen i Levanger.

Med hilsen
Odd-E. Thraning               
Ola Stene
Ordfører                             
Rådmann

Kopi:     kolesjef Hans-Jakob Krabseth, her
              
Skoleinspektør Geir Mediaås, her
              
Rektor Per Anker Johansen, Levanger skole

              
Rektor Britt Mølnås, Markabygda skole  | 
kommentar/nytt innspill: Si DIN mening - Fritt tema ^

14.12.01 Erik på "Nesset"  | Tema: Vann-/kloakkavgift
Som det fremgår i media har man krav på å betale vannavgift utfra faktisk
forbruk avlest på vannmåleren.
Dette er basert på en forskrift som kom 01.01.01.
Jeg går derfor utfra at det kommer en avregning på dette nå når kommunen får
i retur blankett for avlesing av vannmåler.
I det minste må dette komme på den første A-konto regninga som normalt
ligger til forfall 1. april (!) hvert år. Jeg stoler på at dette går i orden. kommentar/nytt innspill: Si DIN mening - Fritt tema ^
07.12.01
Trond Hamstad  | Tema: Dårlig økonomi, vannavgift
Har ingen sans for at skattebetalerne skal betale regninga for politikernes dårlige økonomiske disposisjoner. Jeg blir temmelig indignert når ordføreren går ut i media om at Levangers innbyggere er med i en felles dugnad. Jeg har alltid oppfattet dugnad som en frivillig sak og ikke noe en blir pålagt av andre med tvang. Nå er jeg også spent på hva som skjer med vannavgiften. Etter at jeg så TV2 hjelper deg så bryter kommunen norsk lov ved å kreve mer avgift en det virkelige forbruk mange har som har inntstalert vannmåler. Dette er nok en sak som kommunen må ta til etterretning.
Det er jo viktig at folk har respekt for de vedtak som blir gjort og at norsk lov også gjelder for Levanger kommune. kommentar/nytt innspill: Si DIN mening - Fritt tema ^
11.07.01 Per Arild Brandtzæg  | Tema: Eiendomsskatt
Jeg er helt enig med Tor Muren som sier at; skal det betales eiendomsskatt i Levanger, så må alle husstander være med å dele byrden. Det er ikke riktig at vi som bor i såkalte sentrale strøk, skal betale denne "festen".
Skoler og sykehjem i utkantstrøkene er truet av nedleggelse, og da er det vi som bor nærmest sentrum som skal betale mest i skatt for å opprettholde disse tilbudene. Dette må da virke meningsløst selv for Levanger's politikere.
Det bør være en utfordring for politikerne å utøve press på stortinget for å rettferdiggjøre den måten eiendomsskatten er utformet på. Personlig så finner jeg meg ikke i å betale skatt for en eiendom og et hus som jeg har kjøpt og fortsatt betaler mer enn nok på, samtidig har vi "nære sentrum" barn vi skal ta vare på vi også. kommentar/nytt innspill: Si DIN mening - Fritt tema ^
31.05.01 Pål Aunet | Tema: Kommuneblomst
Helt enig i valget av Linnea

kommentar/nytt innspill: Si DIN mening - Fritt tema ^
01.04.01 Olaug Hjelmevoll | Tema: Kommuneblomst
Jeg var ikke klar over at fristen for forslag til kommuneblomst, var utgått på dato men valget er nu gjort  og fullstendig i pakt med mitt ønske også
Nu kommer jeg til å bli enda gladere for denne planten når jeg ser den.
Hilsen fra utflytt skogning som også i mitt nåverende miljø ofte støter på Linnea i skogen.
kommentar/nytt innspill: Si DIN mening - Fritt tema ^
22.03.01 Tor Muren  | Tema: Levanger kommune på "TOPP" nok en gang
Det var ikke overraskende at innbyggerne i Levanger Kommune nok en gang
ligger på "topp" når det gjelder Kommunale innbetalinger. Denne gangen "topper" vi listene med den høyeste eiendomsskatten i fylket, bravo.(Gjelder bare dem som må betale denne ekstra skatten). Og for å ikke miste denne "topp" plasseringen, så blir disse satsene, så klart, høynet til max. innen 2 år.
Fra før så er vi så heldige at vi "topper" listene over: Dyreste barnehageplasser og Kommunale avgifter, for å nevne noen.
HURRA for vår Kommune som tenker på nyetablerte, eldre og barnefamilier, disse
har jo så god råd fra før, så hva gjør vel at disse må ut med et par ekstra tusener til dette.
Lønnspålegget er jo for lenge siden spist opp av ekstra høye avgifter/skatter, dvs. for de som ikke får 30 000- 50 000.- ekstra da så klart. De har sikkert fortjent det.
kommentar/nytt innspill:
Si DIN mening - Fritt tema
^
Relevante lenker:
Barnehagesatser
Eiendomsskatt
Vann- og kloakkavgift Levanger

Avløpsgebyr
Statistisk sentralbyrå (Levanger kommune har kommunenr. 1719)

Steinkjer «versting» på byggesaksgebyr - TA 15.05.2000
Grue dyrest - Hammerfest billigst
- Kommunal Rapport 30.05.2000
24.02.01 Tor Muren  | Tema: Eiendomsskatt
Jeg synes at når man først skal innføre eiendomsskatt i Levanger Kommune, så
skal ALLE som bor i Levanger Kommune betale dette.
Hvorfor skal ikke alle "svi" for at de som vi har valgt til å styre denne Kommunen de siste årene, ikke har økonomisk styring?
 kommentar/nytt innspill: Si DIN mening - Fritt tema ^
Kommentar:
"Lov om eigedomsskatt til kommunane" sier at dette ikke er mulig:
"§ 3. Kommunestyret kan berre skriva ut eigedomsskatt i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis, eller der slik utbygging er i gang."
Hva som menes med "heilt eller delvis er utbygd på byvis" kan vanskelig beskrives eksakt, det finnes flere rettsavgjørelser om dette, se artikkel i Kommunal Rapport 08.08.2000 og
24.05.2000 Høyesterettssak Sarpsborg kommune
Se: Norges offentlige utredninger(NOU) 1996: 20: Ny lov om eiendomsskatt
Se lokalt: Eiendomsskatt

side 2>>

<< tjenestetorget | fritt tema | klipp fra media>>

Gå til Levangerkommunes hovedside ^