Gå til Levanger kommunes hovedside

Levanger - Bystatus - Kommunestyresak 125/96
<<fakta | byvåpen>>

BYSTATUS FOR LEVANGER 
FORMANNSKAPET

Sak nr.:

263/1996
Møtedato: 28.11.1996

Arkivkode:

005

Journalnr.:

1996/10467
Saksbehandler: JARLE ØRA

Avgjøres av:

KOM

KOMMUNESTYRET    

Sak nr.:

125/1996

Møtedato:

05.12.1996

Arkivkode:

005            

Journalnr.:

1996/10467

Saksbehandler:

JARLE ØRA                        

Avgjøres av:

KOM

Vedlegg:  
Ingen
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen. 

Saksopplysninger:  
Levanger hadde bystatus helt siden 1836 og fram til kommunesammenslåingen i 1962. Fortsatt er det vanlig at Levanger sentrum omtales som byen eller byområdet, og mange har stilt spørsmålet om ikke dette bør bli bestemt igjen.

Da Levanger fikk bystatus, ble dette bestemt av Stortinget. I dag er det opp til det enkelte kommunestyre om et tettsted skal benevnes som by.

Nordkapp kommunestyre vedtok for en tid siden at Hånningsvåg skulle benevnes som by og følgelig bli landets nordligste. I den anledning ble det laget en betenkning som er benyttet som kilde i denne saken. Videre er benyttet “Festskrift i anledning 100-årsjubileet 18. mai 1836.”        

Ordet by brukes i dag om mer eller mindre avgrensede tettsteder som har en viss størrelse og karakter. Levanger sentrumsområde er eksempel på et slikt tettsted. Fra departementshold har det blitt antydet at det bør omfatte minimum ca. 5500 innbyggere. I Levanger er sentrumsområdet beregnet til ca. 7500 innbyggere, men dette beror selvfølgelig på hvor en trekker grensene. Kommunalrettslig refererte ordet seg til hele kommunen.

Det rettslige skillet mellom by- og landkommuner ble etablert gjennom formannskapslovene av 1837. Ladestedene som var noe mindre enn kjøpstedene kunne velge om de ville ha bystyre eller felles herredsstyre med den landkommunen som vedkommende ladested var knyttet til. Det siste stedet som fikk status som ladested var Stavern i 1946.

Levanger fikk status som kjøpstad ved “Lov om kjøpstadsrettigheter for markedsplassen Levanger” sanksjonert av kongen den 18. mai 1936. Før den tid hørte den til Trondheims privilegieområde som kjøpstad.

Alle lover om tildeling av status som ladested eller kjøpstad ble opphevet i 1990, men dette innebærer ikke opphevelse av bystatusen for de kommunene som hadde det. Kommuneloven av 25.september 1992 nr. 107 innebærer derimot opphevelse av det formelle skillet mellom by- og landkommuner. Den eneste lovregelen som fortsatt skiller mellom by- og landkommuner er mål- og vektloven av 31. oktober 1946 nr.2, § 45, siste avsnitt som lyder:

“I bykommuner må salg av småved kun foregå etter justert mål, og i landkommuner kan samme bestemmelse gjøres gjeldende ved vedtak av herredsstyret.”

Regjeringen har slått fast, at siden h.h.v. by- eller landkommunestatusen var et virkemiddel og ikke en karakteristikk på bebyggelsen, vil det ikke lenger være nødvendig med et statlig tildelingsorgan. Det legges derfor til grunn at det er innbyggerne som bor på et sted som må avgjøre om de ønsker å betrakte stedet som by- eller landkommune.

Vurdering:
De formelle skillelinjene er som nevnt opphevet, men det kan likevel være en del grunner som taler for å ta ordet i bruk igjen på skilt, papir osv. Det er helt klart historiske grunner som taler for det. Det er mange både i og utenfor kommunen som  mener det var galt at bystatusen ble opphevet, og mange bruker ordet fortsatt.  

Det er også et moment at sentrumsområdet er utbygd på byvis, og det er i mange sammenhenger et utbredt ønske om å bevare det opprinnelige bypreget.

Bl.a på grunn av den tradisjon Levanger har som markedsplass og by, vil bystatus være et viktig moment i markedsføringssammenheng. Særlig for turistnæringen kan dette være av betydning.

Rådmannens forslag til innstilling:
Med virkning fra 1. januar 1997 er Levanger å betrakte som bykommune. I den anledning vil kommunen søke om å få tilbake sitt gamle bynummer 1701.

Forslag i møte:
Rådmannen endret sin innstilling til å lyde:

Med virkning fra 1. januar 1997 er Levanger bykommune. I den anledning vil kommunen søke om å få tilbake sitt gamle bynummer 1701.
 

Avstemning:
Innstillinga enstemmig tiltrådt.
 

FORMANNSKAPET’S INNSTILLING:

Med virkning fra 1. januar 1997 er Levanger bykommune. I den anledning vil kommunen søke om å få tilbake sitt gamle bynummer 1701.  

KOMMUNESTYRETS MØTE 05.12.96

FORMANNSKAPET’S INNSTILLING:
Med virkning fra 1. januar 1997 er Levanger bykommune. I den anledning vil kommunen søke om å få tilbake sitt gamle bynummer 1701.

Forslag i møte:
Repr. Mikalsen fremmet følgende tilleggsforslag:

Med virkning fra 1. jan. 1997 er Levanger kommunestyre, Levanger bystyre.
 

Repr. Haugan fremmet på vegne av V følgende forslag:
Levanger kommune beholder betegnelsen landkommune.
 

Avstemning:
Ved prøvevotering fikk formannskapets forslag 35 stemmer og Haugan sitt forslag 15 stemmer.

Ved endelig votering fikk formannskapets forslag 41 stemmer og Haugan sitt forslag 9 stemmer.

Mikalsen sitt forslag ble avvist med 39 mot 11 stemmer.

KOMMUNESTYRET’S VEDTAK:
Med virkning fra 1. januar 1997 er Levanger bykommune. I den anledning vil kommunen søke om å få tilbake sitt gamle bynummer 1701.

Utskrift til :
STATISTISK SENTRALBYRÅ,  POSTBOKS 8131 DEP, 0033 OSLO

Kopi til :
KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENTET,  AKERSGT. 59, 0032 OSLO

<
Gå til Levanger kommunes hovedside
^