Gå til Levanger kommunes hovedside

Barns og unges representant - INSTRUKS
sist oppdatert: 18.02.08
<< barn og unge | barn- og unges representant | tjenestetorget >>

(vedtatt i kommunestyret den 02.02.00 )

Rikspolitiske retningslinjer (heretter RPR) skal, sammen med egne kommunale bestemmelser, ligge til grunn for barnerepresentantens arbeide.

Barnerepresentanten skal drive aktivt informasjonsarbeid om sin funksjon overfor barn/ unge, foreldre og andre som kan ha spesiell interesse og ansvar for barn og unges situasjon og oppvekstmiljø.

Vervet som barnerepresentant deles inn i 2 hovedområder:

A. BARNAS REPRESENTANT I DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

( Plan og bygningsloven § 9-1)

  1. Barn og unges representant i det faste utvalg for plansaker skal påse at barn og unges interesser blir ivaretatt i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.
  2. Barnerepresentanten har et særlig ansvar for å se til at barn og unges interesser blir ivaretatt i den kommunale planlegging.
  3. Barnerepresentanten har tale- og forslagsrett i det faste utvalg for plansaker.(FUP)
  4. Teknisk sjef har ansvar for å se til at barnerepresentanten på et tidligst mulig tidspunkt blir orientert om alle planer som kan ha betydning for barn og unges vilkår. ( arealplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner )
  5. Barnerepresentanten har ansvar for å se til at barn og unge gis anledning til å delta i planprosessen og til å bli hørt i plansaker som vedrører barn og unge.

B. BARNEREPRESENTANTEN HAR ET SÆRLIG ANSVAR FOR Å SE TIL AT BARN OG UNGES INTERESSER BLIR IVARETATT I HHT. RIKSPOLITISKE

RETNINGSLINJER (RPR.)

  1. Kommunestyret har det politiske ansvaret for å følge opp RPR.
  2. Barnerepresentanten møter fast i det faste utvalg for plansaker, og kan møte i ungdomsråd og øvrige komiteer med tale- og forslagsrett i saker som kan ha konsekvenser for barns - og unges oppvekstvilkår.

Barnerepresentanten skal hvert år, legge fram en årsmelding med en evaluering av barne- og ungdomsarbeidet.

KOMMUNESTYRET SKAL VED BEGYNNELSEN AV HVER VALGPERIODE VELGE UT DEN PERSON SOM SKAL VÆRE BARNEREPRESENTANT.

***********************

ARBEIDSAVTALE MELLOM ANSVARLIG ETAT OG SENTRALADMINISTRASJONEN I FORBINDELSE MED BARNEREPRESENTANTENS ARBEID.

1. ARBEIDSTID

For funksjon som barnerepresentant beregnes det 20 % av ordinær arbeidstid. Lønnsutgifter overføres den aktuelle etaten ved nytt budsjettår.

Avtalt overtid føres på ordinær timeliste, og betales av sentraladministrasjonen. Overtid kan evt. avspaseres i tilknytning til ferie etter avtale med etatsjefen.

2. REISEGODTGJØRELSE

Det føres egen kjøreliste for barnerepresentantarbeidet. Reiseregninger belastes sentraladministrasjonen og godtgjøres etter de til enhver tid gjeldende satser.

3. KURS OG KONFERANSER

Barnerepresentanten deltar på kurs og konferanser som er viktige eller nødvendige for å ivareta arbeidet på en tilfredsstillende måte. Deltakelse på kurs og konferanser avtales med ansvarlig etat, og finansieres etter avtale mellom sentraladministrasjonen og ansvarlig etat.

4. SEKRETARIAT

Den etat som barnerepresentanten er knyttet til, ivaretar sekretariatfunksjon for vedkommende.

Til toppen