Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

DIN mening - Reguleringsplan Levanger sentrum med havneområdet
<<regulering Levanger sentrum | DIN mening | offentlig ettersyn>>
saksbehandler: Per Anders Røstad

Si DIN mening om Levanger sentrums framover................

17.11.04 Leif Harry Hammer
Jeg tror at den enorme trafikkbelastningen på Kirkegata og spesielt krysset ved kirka best kan løses ved at Sjøgata forlenges i strandkanten innover sundet forbi gamle lærerskolen og videre fram til Magneten.

I områder ved sundet kunne det lages gang og sykkelbane, en fin promenade med litt beplantning og benker.

Videre kunne en vel se for seg at noe trafikk kunne gå på den ene eller andre siden av jernbanesporet helt fra magnetenområdet og over til Trekanten med avkjøringer til sentrum syd, sentrum og sentrum nord. Det siste forslaget må da være noe å tenke på på sikt.
Leif Harry Hammer                                                                                                                           - ny uttalelse: Regulering Levanger sentrum, min mening - klikk konvolutt ^

26.10.04
Eystein Sundal
Viser til vedtak vedrørende ny Fylkesplan samt arbeidet med en ny og felles reguleringsplan for Levanger sentrum.

I de nye bestemmelsene i Fylkesplanen er det lagt opp til at kommunene selv har fått større bestemmelsesrett for etablering av butikker under 3000 m2 også utenfor "sentrum". Butikker over 3000 m2 utenfor "sentrum" skal fortsatt avklares med sentrale myndigheter. Det dette i klartekst betyr er at det fortsatt ikke vil være mulig å etsblere større butikker enn 3000 m2 i Levanger, da det innefor dagens "sentrumsdefinisjon" ikke arealemessig er plass, ei heller ønskelig, med etablering av denne størrelse.

Problemet med denne bestemmelsen belyses direkte ved Smart Clubs planlagte etablering hvor 3000 m2 definitivt er et for lite areale.

Fremtidens butikker vil i stadig større grad bli bygget på 3000 m2 og oppover innen det som defineres som regionale handelssentra, og det vil være av stor betydning for Levanger at Nord-Trøndelags "regiosenter" for handel blir etablert i Levanger.

Levanger Kommune bør derfor i forlengelse av den nye Fylkesplanen og før ny reguleringsplan for Levanger Sentrum vedtas, endre sittt tidligere vedtak hvor "bykjernen" er det som defineres som sentrum til et vedtak om at Levangers Sentrum er fra Røstad i nord til Magneten i sør. Da vil Levanger kunne møte de utfordringer som fremtidens handelsmønster og - utvikling legger opp til, og i første omgang imøtekomme Smarts Clubs planer og ønsker.

For alle ønsker vel Smart Club velkommen?
 
Levanger, 261004 
Eystein Sundal                                                                                                                                - ny uttalelse: Regulering Levanger sentrum, min mening - klikk konvolutt ^
05.10.04
Markedsplassen Levanger AS - uttalelse som PDF
Den nye reguleringsplanen vil være det juridiske dokument som skal styre bruken av arealene i Levanger sentrum de neste 10 – 12 årene. 

Markedsplassen Levanger AS har nøye fulgt forslaget til reguleringsplanen, og har følgende kommentarer:

Gatebruk
Det har i den senere tid kommet flere forslag til hvordan trafikkavviklingen i Levanger sentrum kan styres. Viktig å understreke at dette er forslag, ideer som kanskje ikke kan realiseres evt ikke vil realiseres før om 10 – 12 år.

Vi kjenner alle til utfordringene når det gjelder trafikkutviklingen i Levanger. Trafikkstrømmen i Kirkegata er enorm og trafikken gjennom ”kirkekrysset” vil, om ikke lenge, framtvinge nye løsninger. Å gjøre Håkon den godes gate om til Miljøgate/Gågate medfører ikke store trafikale problemer, her er det nå vedtatt at arbeidet med miljøgate igangsettes våren 2005. Kirkegata kan ikke beholdes som hovedgjennomfartsåre i tida framover. Vi er nødt til å se på avlastningsveier, fortrinnsvis gjennom jernbaneområdet. Å presse trafikken vekk fra Kirkegata og Håkon den godes gate lar seg ikke gjøre før avlastningsveier er bygget. Kortsiktig løsning er å skilte E6 med ”Levanger N” og  ”Levanger S” slik at tungtransporten kan ledes utenom sentrum. Her må næringslivet informere sine leverandører om hvor de befinner seg, og hvilken innfartsåre de skal benytte.

Levanger kommune må snarest mulig komme i dialog med Jernbaneverket om hva som kan gjøres. Markedsplassen har siden 1998 etterspurt hva som skjer her, og har fått inntrykk av at det er svært vanskelig å komme i dialog med de rette instanser for å utvikle de store arealene Jernbaneverket og NSB Eiendom besitter midt i sentrum. Jernbaneverket har full bestemmelsesrett over sitt område. For å komme til her, må kommunen tvinge fram planer som innbefatter Jernbaneverkets arealer. Når det gjelder økonomi, er vi sikker på at private investorer ser store muligheter her. Dette vil ha stor innvirkning på arbeidet med Trafikk/Parkering i Levanger sentrum. Levanger kommune får høre at det er en generell holdning blant mange at ting tar altfor lang tid. Høyden på olderskogen ved ”svillelageret” viser hvor lenge Jernbaneverket har tenkt allerede. Markedsplassen forventer at kommunen jobber aktivt videre her, planer for området må legges fram.

På jernbaneområdet ligger parkeringsarealene vi etterspør klare. SV sitt forslag om parkeringshus på Løvåssagtomta  er et godt forslag, ikke til sjenanse, men til stor avlastning for de som har sitt virke i sentrum.

Parkering i 2 plan på Nedre Torv vil ha stor negativ innvirkning på Levanger som arrangementsby., samt at det ikke oppfyller kriteriene i Cittaslow når det gjelder miljøvennlige parkeringssystem, skape hyggelige møteplasser for alle, legge til rette for egnede arealer for kulturelle aktiviteter i bysentrum – for å nevne noen.

Gjennomføring av en times gratis parkering i sentrum (slik det i dag praktiseres ved Levanger Kjøpesenter) må være et mål.

Refleksjon: Markedsplassen mener at det kanskje er for tidlig å vedta en reguleringsplan for sentrum med så mange uavklarte spørsmål mtp gågater/miljøgater, parkeringsutfordringer, avlastningsveier, samt jernbaneområdet.

Boliger/Forretning
Levanger sentrum har blitt en by der mange butikklokaler er gjort om til hybler og leiligheter. Store boligkomplekser reiser seg, og spørsmålet er om det snart ikke er nok. Studentene får alle tak over hodet om høsten, og hybler i sentrum blir ikke utleid, markedet er etter hvert mettet. MPL er innforstått med at folk gjerne ønsker seg sentrumsnære boliger, men ikke for enhver pris. Kanskje vi skal tenke litt over dette, heller etablere, gi plass til de butikkene vi mangler for deretter å invitere folket til å bosette seg en småby som kan tilby befolkningen alt de har behov for. Hvis handel og servicetilbudet i byen fungerer, vil det bli enda mer attraktivt å bo i sentrum. Investorer som leter etter de rette investeringer, bør nå bygge for å tilrettelegge for butikker, og da gjerne for større butikker, 250m2 => Se på mulighetene for å tilrettelegge for de bransjer byen mangler, på sikt er det kanskje mer å hente ved å legge opp en byutvikling der bolig/forretningslokaler bygges  i intervaller på 5 (?) år,  boliger - butikker - boliger. Det kan umulig være så attraktivt å bo i byen hvis  en må ut av byen for å handle.

Det må i ingen tilfeller tillates boligbygging på gateplan i sentrumskjernen. Den gamle reguleringsplanen er diffus her. MPL er i gang med å se på  prosjekter for å se på utviklinga av kvartaler i sentrum. Gjennom en evt partnerskapsavtale med Kommunen og Fylket håper vi å levere visjonære løsninger her. Fokuskvartalet har lenge vært under utvikling, mye avhenger av beslutning/gjennomføring av miljøgate/gågate. Andre kvartaler i byen ønskes også utredet.

MPL ønsker planene til Byggmester Grande/Medipro  velkommen, og ser fram til det som skjer.

Havneområdet i Levanger er i dag et av Levangers mest attraktive områder når det gjelder bolig. Her vil det ikke være vanskelig å få investorer på banen, vi ser heller ikke bort fra at et nytt hotell kan finne sin plass i denne delen av sentrum. Flere har etter Hurtigrutens besøk i Levanger sett for seg et spenstig hotellbygg med utforming som overbygget på de mest moderne skip.  MPL ønsker at kommunen ser på Havneområdet som en egen bydel og nøye vurderer de forslag som måtte komme. Her må langsiktigheten sitte i høysetet.

Refleksjon: Gårdeiere i sentrum har problemer med å planlegge og foreta investeringer  fordi de oppfatter at kommunen er uforutsigbar, ikke har noen klar formening om hvilken retning sentrum skal gå. MPL må presisere at dette er et felles ansvar, dialogen mellom gårdeiere og kommune må prioriteres. Kan en reguleringsplan vedtas før vi har en felles oppfatning av hva vi vil?

Bevaring
Det er mange verneverdige bygninger i Levanger, og MPL ønsker ikke å ha noen formening om hva som skal bevares og ikke. Uansett kan en utvikling av kvartaler foretas, spørsmålet er bare om hvordan en kan få til et konstruktivt samarbeid her, slik at alles interesser ivaretas.

Refleksjon: Enkeltstående bygg, som f.eks Fenka, må bevares, men det virker provoserende på folk når kulturetaten sier at de har 800 000, men trenger 700 000 til for å komme i gang. Dette uten at de har brettet opp skjortearmene og ropt ” Dugnad!!” slik andre må gjøre. Kulturarbeidet i Levanger er en formidabel dugnadsinnsats, her må også kulturetaten selv vise god dugnadsånd. Jfr Brusve

Grøntområder
Levanger har mange grønne lunger og akser, disse kan med letthet utvikles videre og gjøre byen bare enda mer attraktiv for befolkningen. MPL har alltid gitt sin anerkjennelse til gangstinettet og håper at en fortgang i å komme i dialog med Jernbaneverket/NSB Eiendom kan fullføre Elvestien helt fram til Lokstallen. Vi har fått høre at Jernbanebrua er en av de eldste i bruk her i landet, og at Jernbaneverket faktisk har antydet at kommunen kan benytte denne som gangbru når/hvis ny jernbanebru blir bygget. Vi kan da få en gangsti som knytter Elvestien på nordsida (Byggmakker) sammen med det eksisterende. Her ser vi for oss en løsning mtp tog/avlastningsvei/gangvei når kontakten med Jernbaneverket/NSB Eiendom er opprettet.

Utviklingen av havneområdet må også handle mye om grøntområder og gangstier, brua ”Holmgangen”må legge malen for nettopp utviklingen av gangstinettet her og  på Røstad.

Stadion må utredes på nytt, her er det press fra Tommen Gram Folie AS om utvidelse som  MPL må ta stilling til. Mange gir uttrykk for at all idrett bør legges til Moanområdet. Sist nå havnet Tennisbanene der. Det var naturlig nok stor motstand i starten, men det fullroses av brukerne i dag!! Velodromen MÅ legges til Moan.

Stadion skal være et godt tumleområde for løkkefotball om sommeren og skøytebane om vinteren. Parkering i nordenden og park/gangvei opp til Grønns gt/Håkongata vil være på sin plass.

Tommen Gram vil da ha ekspansjonsmuligheter uten at det vil sjenere for utviklingen av Stadion. MPL ser med bekynring på hvordan Stadion i dag vedlikeholdes, og har  lest at avtalen IL Sverre har med kommunen  kan diskuteres  når det nødvendige vedlikehold misligholdes.

Utvendige flytebrygger fra Bryggestua til Ferjeleiet bygges jevnt og trutt. Dette vil kunne realiseres uten store problemer, Normilk må kontaktes for å diskutere løsninger ut mot Sundet.

Refleksjon: Levanger sentrum og havneområdet er et rekreasjonsområde som levangsbyggen flittig benytter seg av, sommer og vinter. Det er nesten litt betenkelig at en treffer flere mennesker i sentrum en søndag formiddag enn ellers i uka…

Konklusjon
Levanger sentrum med havneområdet er hele tiden i utvikling. Vi som har fulgt med i sentrumsutviklingen gjennom mange år, har gjort oss mange betraktninger. Utbyggingen av Levanger Kjøpesenter har fått mye berettiget kritikk. I stedet for å forskjønne og åpne området ut mot Sundet, ble det heller et stengsel. Slike feil må vi lære av, prosessene må følges nøyere. Vi har samtidig mye fint å beskue i sentrum og på havna. Byen framstår som en trivelig småby som vender seg mot Sundet. Dette må videreføres. Ferjeleiet er vakkert opprustet, at noen klager over reserveferjas opplagsplass kan en ikke ta hensyn til. Den befinner seg vel absolutt i sitt rette element.

Utviklingen av sentrum/havna skal skje i alle år framover, vi må hele tida ha som mål at Levanger skal være den sjarmerende småbyen, med alt dets innhold fra trehusbebyggelse og  et aktivt handelssentrum til parker og trivelige møteplasser. Triveligst i Trøndelag må for alltid være slagordet,  Levanger sentrum vil bestå. Vi må for all del ikke utvikle byen til kun  å bli et ”boligkvartal” og en ”opplevelsespark”

MPL, med sine fire fagråd, Industri/landbruk – Handel/Service – Håndtverk/Anlegg/Bygg – Kultur/Opplevelse/Cittaslow , håper å få være en aktiv medspiller i utviklingen av Levanger sentrum med havneområdet i årene som kommer.

Prioriterte oppgaver Framdrift/oppstart
Avlastningsveier Snarest mulig
1-times parkering m/kvittering  Etter anbefaling/forslag fra MPL  Handel&Service
Sentrumsutv. Der jernbaneområdet inngår. 2005
Miljøgate i Håkon den godes gt 2005
Mulighetsstudie av ”Fokuskvartalet”
Framtidig prosjekt i regi av evt. partnerskapsavtale kommune/fylke/næringsliv
2005
Stadion. Avklaring med Tommen Gramm Folie
Utvikling av stadionsområdet
2005

Lars Edv Hoff - Daglig leder MPL
Vidar Kjesbu – Industri/Landbruk
Tore Hokstad – Håndverk/Anlegg/Bygg
Trond Hattrem – Handel & Service
Tone V Rostad – Kultur/Opplevelser 
                                                                                        - ny uttalelse: Regulering Levanger sentrum, min mening - klikk konvolutt ^

13.09.04
TrøndeBilene A
I forbindelse med reguleringsplanen for sentrum ønsker TrønderBilene as kommentere følgende:
 

Vi ønsker en bussholdeplass innregulert i Kirkegata mellom Helga den Fagres gate og Gunnlaug Ormtunges gate, retning vest (ved gamle Trøndermat). Det er en god del av våre passasjerer som ønsker å gå av her som har sitt daglige virke ned mot havna (kjøreskole, Innherred produkter etc).

I tillegg ønsker vi av trafikkmessige grunner å fjerne gateparkeringen i Tordenskjoldsgate og heller få innregulert busstopp i forbindelse med bo- og aktivitetssenteret (spesielt retning nord, mot gravplassen). Det er trangt i Tordenskjoldsgate når busser og biler møtes og biler står parkert langs gata.

TrønderBilene forutsetter en egen sak og høring i forbindelse med en evt. ombygging/oppussing av stasjonsområdet (bussoppstilling og passasjerfasiliteter o.l.).

Mvh

Helge Kvame, TrønderBilene as                                                                                                 - ny uttalelse: Regulering Levanger sentrum, min mening - klikk konvolutt ^
06.09.04 Sentrum huseier- og velforening
Sentrum huseier- og velforening - klikk for dokument i full størrelse
                                                                                                               - ny uttalelse: Regulering Levanger sentrum, min mening - klikk konvolutt ^
09.07.04
Bymuseet i Levanger
Vi viser til pågående reguleringsarbeid for Levanger sentrum med havneområde før fremleggelse for politisk behandling i Plan- og utviklingskomiteen og endelig stadfestelse i kommunestyret.

Etter Bymuseets mening er det viktig at planen ivaretar helhetlige perspektiver på byens opprinnelse og utviklingsmuligheter med blant annet vekt på :
  • Tilknytningen og nærheten til fjorden
  • Kvartalstrukturens særpreg  og fortrinn i kombinasjon med monumentale bygninger som jernbanestasjonen, lærerskolebygget, høgskolens hovedbygg på Røstad og Brusve
  • Parken og aksen Sundet - Levangerelva
  • Første og eldste by i NT med særegen arkitektur 

Bymuseet er meget kritisk til flere gjennomførte utbygginger i byen som etter vårt syn bryter radikalt med byggeskikk og estetikk som har kjennetegnet Levanger. Som eksempel nevner vi kjøpesentret i Sjøgata, Fokus bank, Menighetshuset og Berggården i Kirkegata. Disse eksemplene viser hvordan de gode intensjoner blir papirbestemmelser som gir tapt for utbyggeres og politikeres kortsiktige målsettinger.

Bymuseet i Levanger forvalter Dampskipsbrygga, Sjøgata 19 B,  Gnr. 315 bnr. 316. Tomta er en festetomt som eies av Levanger kommune. Tomtas størrelse er på 632 m².  I saksframlegget og de kart som er vedlagt er denne eiendommen  tatt med på kart for bevaringsplan der området er farget lys grått, registrert bygning, ikke prioriterte. På det andre kartarket er området skravert med røde strek og benevnes som spesialområde bevaring.

Bymuseet i Levanger driver i dag  lokalene i første etasje som utleielokaler til ulike arrangementer, men også en del aktiviteter i egen regi. I andre etasje er det lagt til rette for museumsutstilling.

Målebrevet som er utformet viser at det er en liten del av arealet opp mot sjøgata som inngår i festetomtens areal. Resten av arealet i dette området brukes i dag som innkjørsel til Rimi, parkering og areal som Bymuseet benytter ved større arrangement. Bymuseet i Levanger er opptatt av at dette arealet ikke på noen måte blir berørt  ved utarbeidelse av ny reguleringsplan for sentrum, men blir utnyttet som i dag. Bymuseet vil i samarbeid med Levanger historielag  arbeide for å gjenskape en vannpost som gjennom årtier sto her ved brygga og som forsynte folk og hester med vann.

Vi er videre opptatt av at det parkområdet ned mot sundet blir beholdt som grøntområde og ikke blir båndlagt til andre formål eller tiltak i deler av året.

Sjøgata spesielt
Sjøgata har historisk sett alltid vært byens viktigste gate. Martnashistorisk var dette stedet hvor bodene var reist og handelen fant sted. Her gikk man i land med fisken, og her tok man de første skritt inn i byen for den som kom sjøverts.

Bymuseet har som nevnt allerede Dampskipsbrygga, og er nå godt i gang med å etablere et nytt og unikt bilhistorisk museum i Sjøgata 12, gamle Hveding auto, Levanger.

Verkstedbygningen ønskes restaurert  og brukt som opplevelsessenter for byens historie knyttet til samferdsel, der en spesielt fokuserer på overgangen mellom Levanger som en ”hesteby” der martnan var sentral og over til en mer moderne by preget av bilen og bilbruk. Det er etter vår mening en unik mulighet  til å vise bilen som kulturhistorisk fenomen og kulturbærer. Museet vil dermed framstå med fotosamling, gjenstandssamling og kulturhistorie knyttet til en viktig overgangsperiode i byens utvikling. Etableringen av et slikt museum vil være av stor lokal og regional interesse.

Verkstedet er representativt for bilens barndom den gang bilforretning/bilverksted var en integrert del av byens boligmiljø. Det er få slike bilverksteder tilbake i Norge. Bygningen burde være en ypperlig ramme for en presentasjon av bilismens første år i Norge utenfor Kristiania.

Dette objektet kan være en prøvestein for et arbeid der flere interessenter går sammen om en framtidsrettet byutvikling og der det er samarbeid underveis i prosessen.

Med virksomhet i Hveding Auto fra så tidlig som ca. 1915 vil denne saken kunne få betydelig nasjonal interesse i forhold til både alder og autentisitet, noe som vil kunne styrke både realiseringen av og interessen for museet.

Dette prosjektet omtales fordi det understreker hvordan enkelttiltak kan – ikke bare bevare – men utvikle noe nytt som har sin klare forankring innenfor en helhetlig plan for byen.  Sjøgatas særpreg må ivaretas i hele sitt løp med blikket vendt mot Sundet. Slik sett mener de fleste i styret for Bymuseet i Levanger at  Normilks utbyggingsplaner bør underkastes ny vurdering ut fra langsiktige vurderinger av historisk og estetisk art.

Levanger 28.06.04
Bymuseet i Levanger
Kjellrun Støp    Annar Johansen    Sidsel Wohlen    Gunnar Løvås    Gunhild Sundal 
Jarle Aaabakken   Asbjørn Berg   Edbjørn Dalslåen   Helge Skjærpe   Hans W. Bye
                                                                                                                                              - ny uttalelse: Regulering Levanger sentrum, min mening - klikk konvolutt ^

22.06.04 Fylkesmannen i N-T - Miljøvernavdelingen og Landbruksavdelingen
Fylkesmannen i N-T - Miljøvernavdelingen og Landbruksavdelingen - klikk for større dokument Fylkesmannen i N-T - Miljøvernavdelingen og Landbruksavdelingen - klikk for større dokument   - som fleresiders TIFF    - ny uttalelse: Regulering Levanger sentrum, min mening - klikk konvolutt ^
16.06.04 Jernbaneverket
Jernbaneverket - klikk for større dokument Jernbaneverket - klikk for større dokument
  - som fleresiders TIFF    - ny uttalelse: Regulering Levanger sentrum, min mening - klikk konvolutt ^

 

<<regulering Levanger sentrum | DIN mening | offentlig ettersyn>>

Gå til Levangerkommunes hovedside ^