Gå til Levanger kommunes hovedside

Reguleringsplan Levanger sentrum med havneområdet
<<planer | si DIN mening>> |
sist endret: 29.06.2004

Kommuneplanlegging
Kommuneplanen

Kommune(del)planens innhold

Reguleringsplan
Saksbehandlere: Per Anders Røstad og Karl Eidsvik

Klikk for større kart over planområdetFor sentrum og havneområdet  gjelder det i dag flere reguleringsplaner og en rekke planendringer. Gjennom det varslete reguleringsarbeidet tas sikte på å revidere og få vedtatt en plan som dekker hele det nevnte området.

Den nye reguleringsplanen vil være det juridiske dokumentet som skal styre bruken av arealene i Levanger sentrum de neste 10 til 12 årene. Formålet med reguleringsplanen er et ønske om å ”styre” utviklingen i ”ønsket” retning. Reguleringsplanen vil gi muligheter, og sette begrensninger, for å forsøke å oppnå en ”ønsket” utvikling av Levanger sentrum fremover i tid.

Mål for byutviklingen

Hvordan ønsker vi at sentrumsområdet skal utvikle seg fremover i tid? (Si DIN mening)

Dette spørsmålet er vesentlig når vi etter hvert skal forme en reguleringsplan.

Kommunestyret har vedtatt at det skal arbeides videre med å utvikle Cittaslow som et varemerke for Levanger kommune. Dette fastsetter noen mål som vi også må forholde oss til når det gjelder utviklingen av sentrumsområdet.

Kriteriene i medlemscharteret til Cittaslow  er inndelt i 6 hovedprinsipper/ tema:

 • miljøvennlighet
 • infrastruktur
 • ny teknologi
 • lokale produkter, særpreg
 • gjestfrihet
 • bevisstgjøring, lokalt eierskap

Under hver av temaene over er det kriterier som omhandler fysiske forhold.

De viktigste kan oppsummeres slik:

 • redusere all type forurensning (støv-, støy- og lysforurensning)
 • begrense biltrafikken i sentrum
 • etablere et effektivt og miljøvennlig parkeringssystem
 • prioritere fotgjengere og syklister i sentrumskjernen
 • forbedre kollektivtransporttilbudet
 • skape hyggelige møteplasser for alle
 • oppgradere byens parker, grønne akser og turveger
 • videreutvikle byens fysiske særpreg og byggeskikk
 • fremme miljøvennlig arkitektur
 • unngå uønsket skilting og reklame
 • legge til rette for torgsalg av lokalproduserte varer
 • legge til rette for egnede arenaer for kulturelle aktiviteter i bysentrum
 • bedre tilgjengeligheten på alle offentlige steder for bevegelses- og orienteringshemmede
 • gjøre byen lesbar, lett tilgjengelig og attraktiv for besøkende

Det vil for oss være en hovedutfordring å forsøke å få til en reguleringsplan, med et innhold, som gjør at sentrum nærmer seg de mål som vi er forpliktet til gjennom Cittaslow. Reguleringsplanen vil være et juridisk bindende dokument som vil være med på å gjøre Cittaslow’s ideelle mål om til praktisk forpliktelse.

Sentrale problemstillinger

Vi har laget noen tematiske kart som kan være med å belyse noen sentrale problemstillinger. Kartene må i denne fasen sees på som emner til videre diskusjoner og ikke ferdige produkter.

Gatebrukskart til diskusjon - klikk for større kart i PDFTemakart med kommentarer:

Gatebruk:

 • Kartet viser gatebruk med større parkeringsplasser og gågate

 • Gågate i Håkon den godes gate

 • Kirkegata beholdes som hovedgjennomfartsåre for trafikken?

 • Nye aktuelle parkeringsarealer

 • Muligheter for parkering i 2 plan i nedre park og i nordenden av Levanger stadion

 

Grøntkart til diskusjon - klikk for større kart i PDFGrønt:

 • Kartet viser forslag til sammenhengende grønne akser gjennom byen

 

 

 

 

Bevaringskart til diskusjon - klikk for større kart i PDFBevaring:            

 • Kartet ble laget i forbindelse med forrige rullering av reguleringsplanen i 1994, og ble utarbeidet av fylkeskonservatoren. Kartet viser enkeltbygg og områders verneverdi ut ifra en rekke vernekriterier. I dag vil det også være aktuelt å vurdere andre områder og enkeltobjekter fra nyere tid.  

 

 

 

 

 

 

Spesialområde bevaringskart til diskusjon - klikk for større kart i PDFSpesialområde

 Bevaring:

 • Kartet viser de områdende som i gjeldende plan er avsatt til spesialområde bevaring. Det er knyttet spesielle bestemmelser til disse områdene når det gjelder hva som kan tillates av tiltak. Den sentrale vurderingen her vil være om disse områdene skal forandres, skal nye områder tas med, og hvilke begrensninger skal settes i bestemmelsene.

 

 

Boliger i sentrum, kart til diskusjon - klikk for større kart i PDFBoliger i sentrum:

 • Kartet viser 3 typer boligregulering:
  - Bare bolig i alle etasjene
  - Bolig i kombinasjon med forretning, fritt i alle etasjene
  - Bolig i kombinasjon med forretning. Bolig tillatt over 1. etasje.

 • Hovedprinsippet er at det skal være forretning i 1.etasje langs kirkegata og i en fremtidig gågate.

Det vil også være en rekke andre problemstillinger som vil være vesentlige i prosessen. For eksempel utviklingen av havneområdet, hvordan skal dette område utvikle seg fremover i tid? Et viktig spørsmål som reguleringsarbeidet tar sikte på å avklare. Vi tar gjerne mot innspill fra dere underveis i prosessen.

Si DIN mening om Levanger sentrum framover

<
Gå til Levanger kommunes hovedside
^