Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

DIN mening - Kommunedelplan Sundet - Havna
<< DIN mening | offentlig ettersyn>>
saksbehandler: Johannes Bremer

99.99.99
 ny uttalelse: Offentlig ettersyn - Kommunedelplan Sundet - Havna - klikk konvolutt ^

Offentlig ettersyn avsluttet:

Kommunedelplan Sundet-Havna,  offentlig ettersyn - Frist: 10.01.2003
Kommunedelplan Sundet - Havna (forslag) - klikk for større plan I møte den 02.10.02, sak 093/02, vedtok komitè for plan og utvikling  å legge forslag til kommunedelplan  Sundet – Havna  ut til offentlig ettersyn. Planforslaget drøfter arealdisponeringen i området Sundet – Havna og trekker opp overordnede strategier for fremtidig utvikling.
Planforslaget
er også lagt ut ved Servicekontoret i rådhuset.
(reviderte bestemmelser (her som word), jfr. vedtak 02.10.02)
Arealkart m/tittelfelt og bestemmelser, stor størrelse

Her kan du komme med uttalelse til kommunedelplan Sundet - Havna
| ny uttalelse: Offentlig ettersyn - Kommunedelplan Sundet - Havna
Uttalelser nedenfor innkommet før fristens utløp, 10.01.03:
30.10.02

Arild Inge Norderhus
Åpenhet til sundet fra sentrum av Levanger. I dag er selve adgangen til sundet fra sentrumsiden begrenset.

Jeg forelår i beste "Slow City"-stil at torg - parken forlenges ut i sjøen. I dag blir vi møtt av et stygt tregjerde, mellom Dampskipsbrygga og "Mamma Rosa". Riv gjerde og før opp en skikkelig terrasse ned i sjøkanten. Brede repoer slik at en kan sitte der, oppholde seg nær sjøkanten selv om det er flo eller fjære.

Det samme forslag for området mellom gamle ferjekai og nye Levanger Kjøpesenter. I dag er det en gresskråning som ender i sjøen og noen båter som ligger fortøyd der. Fyll opp med trapperepo av gråstein og lag en platning så vidt over normal flohøyde. Platningen forlenges utover slik at den bli er naturlig forlengelse av fyllingen ved Levanger Kjøpesenter. Dette vil bli en skikkelig perle for kommunens beboere.

Begge disse forslag passer inn i "Slow City"-konseptet og bør kunne realiseres via middel fra dette tiltaket. Åpningen vil være til det beste for hele kommunens innbyggere.  | ny uttalelse: Offentlig ettersyn - Kommunedelplan Sundet - Havna - klikk konvolutt ^

Tidligere innspill i arbeidet med planen:

Kommunedelplan Levangersundet - Havna - klikk for større figur m/flyfoto Foto:
14.02.02 Morten Fossum - Nabo og flittig bruker av Sundet
Mitt forslag går i korthet ut på følgende: En begrenset utfylling av fjæreområde mellom gamle brufot ved Eidsbotnvegen, til enden av Fergemandsvegen.

Jeg var på informasjonsmøtet 5/2 og luftet mitt forslag i gruppearbeidet. Lars Edvart Hoff snakket varmt om dette området og dets muligheter, noe jeg nå vil kommentere nærmere.

Vi i Fossum Fritid har en stor egeninteresse i dette,slik at det er ingen skjulte motiver fra vår side. Vi driver med salg av kajakk / kano og opplæring, og ser at enkel tilgang til sundet ved flo og fjære fra "Nessesia" er med på å styrke bruken av Levangers nærområder på en god måte.

Viser til pkt. 2.8 Kultur og opplevelser, underpunkt båtliv : Kajakkpadling forekommer!

Det er dette vi vil ha mer av, og således legge til rette for dette på beste måte for alle parter.

Jeg vil trekke fram fordelene med en begrenset utfylling, slik jeg ser dem.

  1. Det å få et stabilt vannspeil vil gi området større brukervennlighet.
  2. Det vil ta seg finere ut fra "bysia". Helheten fra veien og helt ned til vannspeilet.
  3. Trafikk, i dag oppstår det noen farlige situasjoner ved gamle brufot, p.g.a liten plass for utsetting av småbåter. Snuing av bil og tilhenger bør foregå nede ved sundet.
  4. Det gir muligheter for fisking og bading (utlegging av flytebrygger).
  5. Lett tilgjengelig for handikappede.
  6. Kan gi noen parkeringsplasser
  7. Gi plass til hus for kajakk oppbevaring (forspurt tidligere).
  8. Det er nydelig sol her hele året.
  9. Det er lite strøm i sundet på denne siden.

Det er bare fordeler slik jeg ser det.

Vi har forespurt om leie av tomt tidligere, men dette ble avvist p.g.a reguleringsplan (07.12.76). Vi håper og ønsker at den nye kommuneplan Sundet - Havna kan gi rom for dette.

Jeg står gjerne til disposisjon, hvis det er noe som må klargjøres bedre.

Levangersundet er en perle som også bør oppleves fra sjøsiden.

Med vennlig hilsen
Morten Fossum | kommentar/nytt innspill: Si DIN mening - Kommunedelplan Sundet - Havna ^

24.01.02 Gunnar Løvås
Levanger by har som nevnt i det foreløpige dokumentet en unik beliggenhet i forholdt til fjorden. Innløpet til Levanger fra fjorden er en del av Levangers ansikt utad, er et særpreg og må behandles varsomt.

Historisk har båtrafikk og marknad med handel stått sentralt i utviklinga av Levanger. Det er derfor svært viktig at vi tenker på dette i det videre arbeidet med kommunedelplanen.

Levanger har planer om å utvikle konseptet "Slow City" og det er flott. Det tvinger frem en bedre utvikling av vårt særpreg på planstadiet. Dersom vi ønsker at "Slow City"-begrepet skal ligge i botn må vi bruke mulighetene i planutviklingen.

Området Sundet- Havna er et av flere områder i Levanger som har særpreg. Et annet område er Levanger`s små trehusbebyggelse. Denne trehusbebyggelsen finnes spesielt i kvartalet Tordenskjoldsgate, Kirkegata og Gunnlaug Ormtungesgate, som grenser opp mot planområdet.

Spørsmålet blir derfor om også dette kvartalet bør være med i denne planen ?

Dersom vi går for "Slow City"-konseptet bør dette få følger for de tradisjonsrike områdene Levanger har. Når det gjelder området fra Jeteèn til Sundbrua er dette et rikt fugleområde store deler av året. Dette er et særpreg som komunedelplanen må ta vare på.

Veien langs foten av Staupshaugen kan også utvikles til en vandre sti/vei med sittegrupprer og opplysningstavler om utviklinga om Levanger som handelsby.

Når det gjelder de åpne områdene ned mot sundet fra byen er dette også et særpreg som hadde stor betydning for de som eide småbåter i gamle dager.

Disse åpningene ga muligheter for å forankre båtene. I dag er det et press for å bygge igjen disse åpne mulighetene mot sundet. Det må ikke skje.

Planen bør også gi føringer for utviklinga av havneområdet. Estetiske krav til bygging i dette området må være et nøkkelord. | kommentar/nytt innspill: Si DIN mening - Kommunedelplan Sundet - Havna ^  

<< DIN mening

Gå til Levangerkommunes hovedside ^