Gå til Levanger kommunes hovedside

Hovedplaner og andre planer mm
<< tjenestetorget | rapporter | A-Å>>
|
Format: (w)=word, (e)=excel, (p)=powerpoint, (h)=html, PDF=Acrobat Reader

søk i teksten nedenfor med ctrl + F

Plansystem for Levanger kommune og Verdal kommune PDF

Diverse planer

Vedtak

Merknad

Barnehage, lokal rammeplan PDF 15.11.06 Saksutredning
Barnegahege/skole og politi - plan for samarbeide  PDF    
Boligsosial handlingsplan PDF | som word 16.10.02 Saksutredning
Budsjett 2009 PDF - Gebyrer og betalingssatser 10.12.08 Saksutredning
Eldreomsorgen 2000-2003 - Handlingsplan (h) som word | PDF
 - handlingsdel for 2001 (h) | sak 04/01, justering (h)
21.06.00
17.01.01
Pleie- og omsorg
Funksjonshemmede - Handlingsplan (h) | PDF | word   Kommunalt råd for funksjonshemmede
Helse - Kompetanse og utviklingsplan felles helse PDF 25.02.09  
Helseberedskapsplan
Generell PDF | word - Operativ del PDF | word
Ressurser, nøkkel-personer, varslingslister PDF | word
Fag- og bakgrunnstoff PDF | word
  Samfunnsmedisin
Klima og energiplan (h) som word | PDF
NTE - Lokal energiutredning Levanger kommune  PDF
15.05.02  
Kommuneplan 2008 - 2020, samfunn PDF (3MB) 10.12.08 vedtak Verdal: 15.12.08 (sak 140/08, video)
Kommuneplan 1998 - 2010, areal 27.09.00  
Kommuneplan 1998 - 2010, samfunn (h) utgått    
Kompetanseutvikling for pedagogisk personale i grunnskolene i Levanger og Verdal kommuner PDF   Kunnkspasløftet
Kompetanse og utviklingsplan felles helse PDF 25.02.09  
Kuturplan - Strategisk PDF 04.05.05 Høring
Kultursekken - Den kulturelle skolesekken PDF 15.10.03 Saksutredning | høring
Kvalitetsplan 2006-2009 - skole revidert pr. 12.03.08  PDF - word 12.03.08 Kvalitetsløftet i skolen | høring 2008
Levanger 2020 06.09.06 Levanger 2020.com
Marsimartnan - Prosjektplan for utvikling av Marsimartnan PDF   mai 2005
Medisinsk (re)habiliteringsplan (w) | som PDF    
Næringsplan - Strategisk - Horisont 2010 (h) | PDF | word 28.03.01 Næringsliv
Næring, landbruk og naturforvaltning, kommunedelplan, strategisk del PDF 04.03.09 Felles for ISK og Verdal kommune
Personalpolitisk handlingsplan PDF 07.04.05 Felles for ISK og Verdal kommune
Pleie- og omsorgsplan PDF 25.06.08 saksutredning
Psykisk helsevern (w) | handlingsdel for 2001 (h) 21.06.00 Helse
Ruspolitisk handlingsplan 2006-20008 PDF 15.11.06 Helse
Skole/barnehage og politi - plan for samarbeide  PDF    
Smittevernplan PDF som word 17.11.04 Helse
Skolebruksplan PDF forslag pr. 03.07.06   Høring
Strategisk Kuturplan PDF 04.05.05 Høring
Trafikksikkerhetsplan PDF 12.03.08   
Veg - hovedplan PDF    word
Økonomiplan 2009-2012 PDF | word - presentasjon PDF - powerpoint 01.10.08  
Arealplaner - planarkiv
Arealplan Levanger kommune | kart (h) 27.09.00  
Arealplaner, regulerings-/bebyggelsesplaner vedtatt   Kronologisk liste
Avlastningsveger/turstisystem Levanger sentrum PDF (forslag) 27.06.08 utlegges til offentlig ettersyn
Frolfjellet - flerbruksplan 2003-2015 PDF | word 03.03.04  
Fylkesplan - planprogram 2004-2007   Fylkeskommunen
Fylkesplan - forslag til felles fylkesplan Nord- og Sør-Trøndelag  2004 PDF   Fylkeskommunen
Fåra reguleringsplan - lokalt vedtak
Avgjørelse i innsigelsessak

26.06.01

Miljøverndepartementet
Kirkegårder - Hovedplan PDF | som word (kom 17.10.01) 01.11.01 Kirkelig fellesråd
Kommuneplanens arealdel | kart (h) 27.09.00  
Kommunedelplan Okkenhaug 04.12.97  
Kommunedelplan Sentrum | kart (h) 27.09.00   
Kommunedelplan Skogn | kart | tekst (w) 15.05.02   
Kommunedelplan Sundet - Havna PDF | som word | kart

14.05.03

 
Levanger sentrum, definisjon av bykjerne | kart

15.10.03
03.04.02

 Gang-/sykkelvegnett
Levanger sentrum - regulering 25.06.08 presentasjon PDF
Ytterøy - Forvaltningsplan for Ytterøy PDF | word

06.06.03

Vedtatt i Ytterøyutvalget
Historiske - kronologisk rekkefølge, nyeste øverst
Budsjett 2008 PDF - Gebyrer og betalingssatser 12.12.07 Saksutredning
Økonomiplan 2008-2011 PDF | word 05.09.07  
Budsjett 2007 13.12.06 Høring
Økonomiplan 2007-2010 PDF | word  -  annen info 18.10.06 Høring
Budsjett 2006 14.12.05  
Økonomiplan 2006-2009 19.10.05  
Budsjett 2005 PDF med endringer i møte 15.12.04 Saksutredning
Budsjett 2004 17.12.03 Saksutredning
Felles pedagogisk plattform PDF | word 23.04.03 Saksutredning
Budsjett 2003  | Rådmannens orientering 25.11 (p) 18.12.02  
Budsjett 2002-2005 (w), (e) 12.12.01 Revidering 04.09.02
Budsjett 2001-2004 (h) 13.12.00  
Budsjett 2000 - Hefte 1  
rådmannens presentasjon (rev) (h)
16.12.99  
Økonomiplan 2005-2008 - vedtatt  PDF
Kommunestyrets vedtak
15.09.04  
Økonomiplan 2004- 2007 PDF | som word,  forslag
  Rådmannens presentasjon av Økonomiplan 2004-07
   - oppdatert versjon pr 11. August 2003 (powerpoint)
27.08.03  
Økonomiplan 2003- 2006 (h) | som word,  forslag 18.12.02  

<< tjenestetorget | rapporter | A-Å>>
|
Format: (w)=word, (e)=excel, (p)=powerpoint, (h)=html, PDF=Acrobat Reader
Gå til Levanger kommunes hovedside ^