Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

DIN mening - Budsjett 2007 - høring
<<DIN mening
| planer | offentlig ettersyn>>

Saksbehandler: Meier Hallan

Formannskapssak 117/06, 13.11.06
Forslag fra formannskapet 13.11.2006 PDF  - Frist for uttalelse: 13.12.06 (Kommunestyremøte)
- Gebyrer og betalingssatser 2007 PDF
- Økonomireglement 2007 PDF

 

Uttalelse: (klikk konvolutt for ny uttalelse: Si DIN mening - klikk konvolutt for å sende e-post )

05.12.06

Einar Bangstad, Leder Levanger Høyre
Budsjett 2007:
Verbalforslag fra Levanger Høyre, også fremmet i forbindelse med behandling av økonomiplanen 2007 – 2010 (Vedtatt oversendt med stort flertall, 28/6, i k-styre 18.10): 

Olav Norberg (H) fremmet følgende oversendelsesforslag:

1.     Kommunestyret ber administrasjonen innføre BUM-modellen på flere områder.

2.     Kommunen bør konkurranseutsette områder for tjenesteproduksjon hvis det er grunn til å anta at kommunen med dette kan oppnå en bedre eller billigere tjenesteproduksjon.

Levanger, 5.12.2006
Einar Bangstad
Leder Levanger Høyre                                                                                                                            
Si DIN mening - klikk konvolutt for å sende e-post ^

04.12.06

Nesset u-skole - SU   (ny versj. 06.12.06)                                                                                   |  som PDF
Samarbeidsutvalget ved Nesset ungdomsskole ser med bekymring på stadige nedskjæringer i Levangerskolene, og at budsjettet for neste skoleår reduseres ytterligere ift inneværende år. På Nesset innebærer dette en 60% reduksjon på lærersida – i en skole der ressursene allerede er skåret inn til beinet. Vi opplever dette som mangelfull satsing på skole i en kommune som har en
kvalitetsplan som sier: ”Sammen skal vi gjøre skolen i Levanger bedre”. De reduserte tildelingene oppfyller IKKE regjeringens intensjon om satsing på skole.

Hvilke konsekvenser får så dette? Vi ser flere:

 • I Kvalitetsplanen for Levanger kommune er tilpasset opplæring et fokusområde.     Intensjonen om tilpasset opplæring kan vanskelig realiseres med de midlene vi nå har til rådighet. Vi ser dermed ikke at vi kan dekke elevenes behov slik vi skulle.

 • Det er vanskelig å få innført Kunnskapsløftet:

  • Målet om kompetanseheving hos lærerne lar seg vanskelig realisere. Når lærere er på kurs må skolen selv dekke vikarbehov. Knappe ressurser fører til at kun få får reise på de kursene de ønsker, og lærerne opplever derfor ikke noe reelt kompetanseløft.

  • Innhold i fagplanene er endret, og nye tema er kommet til. Temaet teknologi og design forutsetter at lærerne får etterutdanning. Når det ikke skjer, vil målene vaskelig oppnås. Vi mangler dessuten nytt materiell i dette temaet, og det medfører et svekket undervisningstilbud.

  • Det er ikke kjøpt inn nye lærebøker. Lokale læreplaner har flyttet på temaer, noe som forutsetter nye bøker. Skolene har fått midler til innkjøp, men disse dekker på langt nær de reelle kostnadene. Når skolen har så små midler fra før, sier det seg selv at vi ikke har råd til å kjøpe bøker i alle fag.

 • Levanger kommune er en foregangskommune mht IA-arbeid. Det snakkes jevnlig om  hvordan vi skal få ned sykefraværet, og hvilke mål som er satt ift dette. I en skolehverdag der ressursene er få, ser vi med bekymring på arbeidssituasjonen til den enkelte lærer, og de økte belastningene denne vil få. Hvis denne utviklinga fortsetter, ser vi for oss utslitte og utbrente lærere.
  Målet om å få folk til å stå lenger i jobb vil kun bli en  utopi.

Vi ber politikerne ta ansvar, og sørge for at kvaliteten på skolene i Levanger blir opprettholdt – og styrket.

For Samarbeidsutvalget v/ Nesset ungdomsskole

Lise Hafskjold                                     Ulf Thyrhaug
Leder                                                     Nestleder
                                                                                    Si DIN mening - klikk konvolutt for å sende e-post ^

27.11.06 Skogn barneskole  - Foreldreutvalget
Skogn bu skole har et stort behov for betydelig opprustning, og vi er fornøyd med at det er satt av midler til dette i årene framover. Dette gjelder både bygningsmasse og uteområde.
Vi er imidlertid litt bekymret for at den summen som er avsatt, ikke strekker til.
Det ville vært ille om det ble bare halvt i stedet for helt....

Generelt vil vi si at det er bra at budsjettet for skolene øker, men vi synes at det er alt for lite, og mener kommunen bør øke innsatsen på denne sektoren i årene som kommer.

FAU ved Skogn barneskole
Rolf-Magnar Skramstad
FAU leder
                                                                                                                                                  Si DIN mening - klikk konvolutt for å sende e-post ^
27.11.06 Utdanningsforbundet Levanger                                                                                               |  som PDF
Styret i Utdanningsforbundet Levanger har behandlet forslaget til budsjett for 2007. Vi har sett på områdene som tilhører oppvekst og har følgende kommentarer:

Vi synes det er positivt at det er satt av 1 million til uteområdene, og ser på det som en god begynnelse i tråd med skolebruksplanen.

Det er positivt at Momarka barnehage foreslås bygd ut i 2007.

Vi håper at det i tråd med økonomiplanens punkt 4.6 Likestilling, er tatt høyde for å øke de uønskede delstillingene til minst 40% i budsjettet. I barnehagene er det en del stillinger som er mindre, så for å nå målsettingen må det inn mer midler enn inneværende år.

I tillegg er det fra staten gitt midler til kompetanseheving i barnehagene i forbindelse med innføring av ny rammeplan. Vi ser ikke noe beløp til dette i budsjettet, men regner med at det enten er der eller kommer dit.

Rammeplanen krever grundig dokumentasjon og evaluering av barnehagens virksomhet. Det blir derfor nødvendig at også pedagogisk leder har en stasjonær arbeidsplass.

Etter at det ble innført makspris i barnehagene, er det i Levanger liten forskjell i pris på en barnehageplass og en plass i SFO. Dette til tross for at barnehagen har et tilbud som omfatter flere timer pr dag og at det er færre barn pr voksen. For mange er dette en stor utgift, og vi er bekymret for at en del barn kan bli uten dette tilbudet hvis SFO- prisene settes ytterligere opp for å kompensere generell prisstigning og lønnsutvikling, siden SFO drives etter selvkostprinsippet.

Det bør ikke være slik at prisen avgjør hvem som har behov for dette tilbudet.

Når det gjelder Sjefsgården, ser vi at rådmannen foreslår å løse rombehov ved leie/eventuelt kjøp og at det vil bli lagt fram egen sak om dette. Det vil være uheldig om undervisningen blir splittet opp på flere ulike steder i kommunen. Det vil rive ned grunnlaget for en inkluderende skole der fellesskapet spiller en stor rolle i hverdagen. Vi forventer at ansatte og Utdanningsforbundet vil bli involvert i prosessen når saken kommer opp.

For skole er beløpene lagt inn etter gammel kriteriemodell. Etter at budsjettforslaget ble laget, er det vedtatt ny kriteriemodell for tildeling av midler til skolene. Vi forutsetter at de nye tildelingstallene er tilgjengelige før politikerne gjør sine vedtak, slik at vedtak fattes på reelt grunnlag.

Det er flere satsingsområder innen skole i Levanger – Kvalitetsplan, plan for Digital kompetanse og  Skolebruksplan. Dette er svært positivt, men det kreves friske midler hvis planene skal kunne gjennomføres. Vi savner tall for dette i budsjettet.

Det er bestemt at det skal opprettes et pedagogisk senter fra 01.01.07. I planen er det forutsatt at det opprettes nye stillinger hvis det skal fungere slik det er tenkt. Vi klarer ikke å se hvor midler til dette er i budsjettforslaget.

Det er positivt at det er satt av midler til utbygging i tråd med Skolebruksplanen, men mange skoler har svært dårlig tilrettelagte arbeidsplasser for lærerne. Det er bekymringsfullt at det ikke er satt av midler til dette.

Mange merkantile oppgaver som før lå på kommunenivå, som blant annet skriving av personalmeldinger, er overført til enhetene. Det bør føre til økt merkantil ressurs ved enhetene, slik at enhetsleder/rektor får tid til først og fremst å være pedagogisk leder.

Pr i dag er det stor aktivitet på skolene når det gjelder pedagogisk utviklingsarbeid. Enhetslederne uttrykker stor bekymring når det gjelder muligheten for å drive videre de utviklingsprosjektene som er i gang nå, hvis det ikke kommer friske midler neste år.

Barne- og familietjenesten
I følge budsjettforslaget må PPT nedbemanne med 1 stilling. Enheten har allerede over tid hatt vakante stillinger, noe som har ført til lang venteliste for barn som trenger utredning og oppfølging. Dette er merkbart for skoler og barnehager. I følge enheten selv, vil PPT ut fra budsjettforslaget stå uten nødvendig utrednings- og behandlingskompetanse for elever med spesifikke språkvansker, en

del sammensatte lærevansker, mm. For de elvene som har krav på spesialundervisning etter Opplæringslovens kap 5 er dette svært alvorlig. Uten en sakkyndig vurdering kan ikke rektor gjøre enkeltvedtak, noe som kan føre til at en del elever ikke får den hjelpen de har krav på.

For de ansatte på PPT er situasjonen uholdbar. De har vært underbemannet i lang tid, og utsikten til  at det bare kan bli verre, er på kanten av det ansvarlige, sett ut fra arbeidsmiljøhensyn.

Utdanningsforbundet er positive til rådmannens tanker (under fremleggelsen av budsjettforslaget) om å se på en modell der barnevernets økonomi skilles fra de andre områdene i enheten for å unngå nedbemanninger der som følge av overskridelser innen barnevernet.

Kunnskapsløftet:
I budsjettforslaget kan ikke Utdanningsforbundet se at der er satt opp noen egen post for kommunens egenfinansiering  til innføring av Kunnskapsløftet.

Vi henviser til ”Kompetanse for utvikling – Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008” Utgitt av Utdannings- og  forskningsdepartementet:

Det er en forutsetning for utbetaling av statlig tilskudd til kompetanseutvikling at skoleeierne ivaretar sitt ansvar for kom­petanseutvikling gjennom planer vedtatt av kommunestyre eller fylkesting.

For friskoler skal planene godkjennes av styrene for skolene. Friskoler som ønsker det kan utarbeide en felles plan.

Planene må omfatte en kompetanseutviklingsstrategi for perioden 2005–2008 og en plan for det enkelte budsjettår som redegjør for konkrete kompetanseutviklingstiltak og skoleeiernes egenfinansiering.

Tiltakene skal bygge på en kartlegging og vurdering av kompetanseutviklingsbehovene i den enkelte skole og lærebedrift.

Budsjettet må også ta høyde for skolens ekstra utgifter for vikarer i forbindelse med kompetanseheving.

Det fremkommer i budsjettet at det er satt av 1.000.000,- til innkjøp av nye lærebøker i forbindelse med Kunnskapsløftet. Vi mener at dette ikke er tilstrekklig for å sikre at alle elevene får likeverdig opplæring i henhold til Kunnskapsløftet

Det vil fortsatt være et behov for utstyr og opplæring innen datateknologi. Å kunne bruke digitale verktøy  er en av de fem grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet

Ut fra dette mener vi det må fremkomme i Levanger kommunes budsjett hvordan man vil sørge for at Kunnskapsløftet blir gjennomført i kommunen.

Utdanningsforbundet Levanger mener at det for oppvekst generelt er satt av for lite midler til å imøtekomme kravene i nye planer, både nasjonalt og lokalt. 

For Utdanningsforbundet Levanger
Hilde Føll                                                                  Ellen Onshuus Eriksen
Hovedtillitsvalgt grunnskole                                 Lokallagsleder
                                                         Si DIN mening - klikk konvolutt for å sende e-post ^

21.11.06

Foreldreutvalget for grunnskolen i Levanger (FGIL)                                                         |  som PDF
Foreldreutvalget for grunnskolen i Levanger (FGIL) vil i sin hørringsuttalelse til kommunebudsjettet holde seg på et overordnet plan og vi vil ikke gå inn på forhold som dreier seg om den enkelte skole. Det er en oppgave som vi forventer at Foreldre arbeidsutvalgene (FAU) ved den enkelte skole tar seg av. Vi forutsetter videre at det kan skje uten at det blir til en kamp mellom skolene. FAU sin oppgave er å påpeke de behov den enkelte skole har.  Det er en politisk oppgave å prioritere mellom de ulike behovene, dette er noe som vi gjennom valg har overlatt til kommunepolitikerne.

FGIL setter pris på den satsningen på skolebygg og skolenes uteområder som framkommer i forslaget til investeringsbudsjett for 2007. En forutsetning er at  denne satsningen blir videreført i årene som kommer, slik det foreslåes i økonomiplanen fram mot 2010.

FGIL har lagt mye krefter og energi i arbeidet med kvalitetsplanen for grunnskolen i Levanger , skolebruksplanen og i arbeidet med å innføre læringsstiler. For oss er det svært viktig at de felles prioriteringene som er gjort i disse planene blir fulgt opp i handling, ikke bare i ord. Det må derfor settes av ressurser til å oppfylle de planene som vi lager. Det gjelder både menneskelige og økonomiske ressurser.

Vi vil derfor kommentere noe av det vi ser i budsjettforslaget;

 1. Det kommenteres fra flere skoler at de mangler midler til læremidler, utstyr og kompetanseoppbygging for å følge opp de krav og forventninger som ligger i ”kunnskapsløftet”, i kvalitetsplanen for grunnskolen i Levanger og i planen for å innføre læringsstiler som metode i grunnskolen i Levanger.

Dette er en situasjon som vi ikke kan være bekjent av. Her må det etter vårt syn settes av midler til å oppfylle både sentrale og lokale planer.

 1. FGIL vil påpeke at et godt samarbeid mellom hjem og skole er en av de viktig forutsetning for  å oppfylle kunnskapsløftet og vår egen kvalitetsplan. Et tiltak for å sikre det kan være å sørge for at Fgil kan fylle sin rolle som samarbeidspart ved å sørge for en frikjøps ressurs  til organisasjonen slik at det er mulig å delta i alle de komiteer og utvalg som det ønskes at vi skal delta i. Vi viser til vårt skriv av 2.november 2006 der vi foreslår dette.
 1. Selv om det avsettes midler til skolebygg jfr skolebruksplanen så er vi bekymret over de manglende midlene til vedlikehold av skolebygg. Vedlikehold av kommunale bygg er noe som har vært forsømt i mange år i Levanger. Dette ble også påpekt i skolebruksplanen. Det å spare på vedlikehold er over tid svært dårlig økonomi, og vi skulle ønske at dette var et område som også ble prioritert.

FGIL vil med dette be om at den samlede bevilgningen til skolene/oppvekst i kommunen økes, slik at de krav og forventninger som ligger i kunnskapsløftet, kvalitetsplanen for grunnskolen i Levanger og i skolebruksplanen kan bli oppfylt.  Vi ber om at kommunestyre finner rom til å øke de totale rammene til oppvekstsektoren slik at vi kan ta et langt skritt i den ønskete retningen.

 1. FGIL vil som foreldre representanter også få lov til å uttrykke bekymring over den økonomiske situasjonen som det fremlagte budsjettet beskriver at Bafa befinner seg i. En nedbemanning i Bafa vil bety en alvorlig svekkelse av det tilbudet som alle barn og unge i Levanger får. Og vi vil som foreldre påpeke at det arbeidet som Bafa gjør er et svært viktig arbeid. Dette er et nødvendig og viktig arbeid blant annet sett fra et forebyggende perspektiv. Et barnevern som fungerer er av stor betydning for det læringsmiljøet som vi tilbyr alle barn i Levanger skolen.

Vi ber derfor også om at politikerne i Levanger finner midler slik at den annonserte nedbemanningen i Bafa kan unngåes. Vi ønsker oss en barne- og familietjeneste som er i stand til å spille en viktig rolle i det forebyggende arbeidet blant barn og unge i Levanger.

For foreldreutvalget for grunnskolen i Levanger (FGIL)
Lars Einar Karlsen
leder
                                                                                                     klikk konvolutt for ny uttalelse: Si DIN mening - klikk konvolutt for å sende e-post  ^

20.11.06

Nesset ungdomsskole - FAU                                                                                               |   som PDF

Høringsuttalelse fra FAU ved Nesset ungdomsskole vedr. forslag til budsjett for 2007
FAU ved Nesset ungdomsskole har store forventninger til skolen, nå som flere sentrale og lokale planer skal gjennomføres. Kunnskapsløftet, kvalitetsplan for grunnskolen, skolebruksplan, læringsstiler og innføring av læringsstrategier. Alle skolene skal ta i bruk læringsstrategier som metode for å gi tilpasset opplæring.  Økonomiplanen for 2007-2010 viser at det skal satses på skolebygg og skolenes ute områder.  Dette er positivt, og det skal være sammenheng mellom rammene i læreplanen og de økonomiske rammene. 

Nesset ungdomsskole har, som andre skoler, et trangt budsjett. Det blir derfor en utfordring å gjennomføre nye og ressurskrevende planer.

Vi ser med bekymring på at skolen vår mister en 60 % lærerstilling, dette vil sannsynligvis få konsekvenser for elevene.

Nesset ungdomsskole trenger en omfattende og generell oppussing. Det må blant annet skiftes tak, vinduer, ytterdører og sanitære rom må renoveres. Dette vil medføre store kostnader.

Vi har visjoner om en skole som tilfredsstiller dagens pedagogikk. Det er ikke lett å gjennomføre reformene i små klasserom, som har lite fleksible løsninger. Allrom og kantine står derfor på ønskelista.

Viser for øvrig til Elevrådet ved Nesset u-skole sitt innspill til skolebruksplanen, hvor de beskriver skolens inne og ute områder.

Ifølge økonomiplanen for 2007-2010 skulle utbedringene ved Nesset u-skole starte i 2009, og det var foreslått å investere 11 millioner.

Omprioriteringer er vedtatt, og utbygging/renovering er utsatt til 2010.  Fem millioner er fjernet fra budsjettet. Dette er bekymringsfullt, men vi vet at skolebruksplanen skal justeres årlig.

I høst har kommunen/FGIL arrangert informasjons møte/kurs for FAU. Dette gir inspirasjon til videreutvikling av hjem- skole samarbeidet. Foreldremedvirkning er en forutsetning for å lykkes i forhold til kunnskapsløftet og kvalitetsplanen.

FGIL har nedlagt et viktig arbeid gjennom deltagelse i ulike komiteer og utvalg. Deltagelse er i dag basert på velvillige arbeidsgivere, eller bruk av fritid. Vi ønsker at Levanger kommune kjøper fri ressurser til FGIL, slik at de fortsatt kan delta like aktivt. Skolering av FAU er nødvendig, og FGIL vil være en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

FAU ved Nesset u-skole ber om at det budsjetteres mer penger til skole/oppvekst i 2007.

FAU ved Nesset ungdomsskole
Lise Hafskjold

FAU leder
                                                                                           klikk konvolutt for ny uttalelse: Si DIN mening - klikk konvolutt for å sende e-post  ^

<<DIN mening | planer | offentlig ettersyn>>
Gå til Levangerkommunes hovedside ^