Gå til Levanger kommunes hovedside

Biologisk mangfold i Levanger
<< land- og skogbruk
| tjenestetorget  >>
 
Saksbehandler: Gunnar Kjærstad - sist endret: 28.10.2008

TA-15.09.04 : Truede arter kartlagt
 

Levanger kommune v/plan og utviklingskomiteen vedtok i sak nr 15/02 at det skulle gjennomføres en kartlegging av det biologiske mangfoldet i kommunen. Kartleggingen er gjennomført i 2002 og 2003.

Kartleggingen er registrert med metodikk utarbeidet av Direktoratet for Naturforvaltning og publisert i DN-håndbok nr 11 og 13. Den gjennomførte kartleggingen kan deles i viltkartlegging og naturtypekartlegging, ofte vil et viktig viltområde også være en viktig naturtype.

Levanger har en rik og variert natur som strekker seg fra fjord til høyfjell. Denne variasjonen finner vi igjen i den kartleggingen som er gjennomført. I lavlandet finner vi kulturlandskapet som er svært viktig for mange arter og i de østlige deler finner vi store myrområder og fjell. Kommunen har flere områder som er svært viktig for fugl, dette gjelder spesielt fjæreområdene, Hoplavassdraget og Øvre Forra.

I den gjennomførte kartleggingen er mange av de viktigste og største områdene kartlagt. Naturen er imidlertid under forandring og det kan være områder som ikke er fanget opp under kartleggingen. Det settes derfor stor pris på tips om viktige områder eller supplerende opplysninger til de områder som allerede er kartlagt. Naturbasen vil bli ajourført jevnlig.

Bukkebeinurt som du ser avbildet på dette kortet er en truet art og den står derfor i Norsk Rødliste - klikk for å se Miljøvernministerens henvendelse i PDF-format
Bukkebeinurt

Siste nytt/endring
24.11.04 Nasjonalt viktige dammer i Levanger og Verdal kartlagt PDF

Naturbase - Direktoratet for naturforvaltning

Ytterøy - klikk for større kart Åsen - klikk for større kart
Ytterøy - Klikk for å vise beliggenhet på kart Ytterøy

 

Åsen - klikk for å vise plassering på kart Åsen
Ekne - Skogn - klikk for større kart Levanger - Okkenhaug - klikk for større kart
  Ekne-Skogn Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart Levanger - Okkenhaug
Åsfjellet-Frolfjellet - Klikk for å vise beliggenhet på kart  
Åsfjellet-Frolfjellet - Klikk for å vise beliggenhet på kart Åsfjellet - Frolfjellet  
Faktaark PDF  -  Sortert på nummer - søk med Ctrl+F - Verdi: s=svært viktig, v=viktig

Kart

Stedsnavn
Vilt-
område
Natur-
type

Verdi
Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

01 Myr Langåsdammen

X

X

S

Åsfjellet-Frolfjellet - Klikk for å vise beliggenhet på kart

02 Forra

X

X

S

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

03 Rinnleiret

X

X

S

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

04 Eidsbotn

X

X

S

Åsen - klikk for å vise plassering på kart Åsfjellet-Frolfjellet - Klikk for å vise beliggenhet på kart

05 Hoplavassdraget

X

X

S

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

06 Tynes

X

X

S

07 Hotranelva

X

X

V

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

08 Alnes

X

X

S

09 Falstadbukta

X

X

S

10 Litholmen

X

 

S

Ytterøy - Klikk for å vise beliggenhet på kart

11 Kjølsvikholmen

X

 

S

Åsen - klikk for å vise plassering på kart

12 Sandvikholman

X

 

S

Åsfjellet-Frolfjellet - Klikk for å vise beliggenhet på kart

13 Rokkesdalen

 

X

V

Åsfjellet-Frolfjellet - Klikk for å vise beliggenhet på kart

14 Litlgrønningen

 

X

V

Åsfjellet-Frolfjellet - Klikk for å vise beliggenhet på kart

15 Hojemtjønna

X

X

V

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

16 Reistaddammen

X

X

S

Åsfjellet-Frolfjellet - Klikk for å vise beliggenhet på kart

17 Sjevelåsmyran

 

X

V

Åsen - klikk for å vise plassering på kart

18 Hellem

 

X

S

Åsfjellet-Frolfjellet - Klikk for å vise beliggenhet på kart

19 Rinnbustadmyrin

X

X

S

Åsfjellet-Frolfjellet - Klikk for å vise beliggenhet på kart

20 Myrer vest for Hårskallen

 

X

V

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

21 Myr sørøst for Brekka

 

X

S

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

22 Øst for Grøttengan, Frol

 

X

S

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

23 Stormyra, Frol

 

X

S

24 Nordmyra vest for Grønningen

 

X

V

25 Vest for Svarttjern, Ekne

 

X

V

26 Sør for Klingeltjern, Ekne

 

X

V

27 Sør for Svarttjern, Ekne

 

X

V

28 Slåttmyra, Ekne

 

X

V

29 Stormyra, Ekne

 

X

V

30 Nord for Banntjern, Nordfjellet

 

X

S

Åsfjellet-Frolfjellet - Klikk for å vise beliggenhet på kart

31 Stormyra, Åsen

X

X

V

Åsfjellet-Frolfjellet - Klikk for å vise beliggenhet på kart

32 Raubakkmyra

X

X

S

Åsfjellet-Frolfjellet - Klikk for å vise beliggenhet på kart

33 Myr mellom Stormyra og Raubakkmyra, Åsen

 

X

V

Åsen - klikk for å vise plassering på kart

34 Nordsida av Hoplafjorden

 

X

V

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

35 Staupshaugen

X

X

S

36 Byavatnet

X

X

V

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

37 Røstadlandet

X

X

S

Åsen - klikk for å vise plassering på kart

38 Fætten - Vuddudalen

 

X

V

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

39 Vest for kvitberget, Buran

 

X

V

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

40 Skallberget

 

X

V

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

41 Børøya

 

X

V

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

42 Sør for Vestre Høgkammen

 

X

V

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

43  Sørvest for Hansåsen, Borrsåsen

 

X

V

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

44 Nordøst for Østborr, Borrsåsen

 

X

V

Åsfjellet-Frolfjellet - Klikk for å vise beliggenhet på kart

45 Burelva

 

X

V

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

46 Levangerelva

X

X

V

Ytterøy - Klikk for å vise beliggenhet på kart

47 Eines

 

X

S

Ytterøy - Klikk for å vise beliggenhet på kart

48 Solbergan

 

X

V

Ytterøy - Klikk for å vise beliggenhet på kart

49 Øvre Myr

 

X

V

Ytterøy - Klikk for å vise beliggenhet på kart

50 Lindammen ved stadion

 

X

S

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

51 Dam øst for Grønvoll

 

X

V

Åsen - klikk for å vise plassering på kart

52 Tjern nord for Nes

X

X

V

Åsen - klikk for å vise plassering på kart

53 Nesjøvatnet nordenden ved Svedjan

 

X

V

Ytterøy - Klikk for å vise beliggenhet på kart

54 Sandstad

 

X

S

Ytterøy - Klikk for å vise beliggenhet på kart

55 Sandsøra

 

X

S

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

56 Kjønstadmarka

 

X

S

Åsfjellet-Frolfjellet - Klikk for å vise beliggenhet på kart

57 Ved Grønningselva

 

X

V

58 Markhusan

 

X

S

Åsfjellet-Frolfjellet - Klikk for å vise beliggenhet på kart

59 Sjåstaddalen

 

X

V

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

60 Hansfossen

 

X

V

Ytterøy - Klikk for å vise beliggenhet på kart

61 Reithaugen

 

X

S

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

62 Hegle Vest

 

X

V

Ytterøy - Klikk for å vise beliggenhet på kart

63 Røvika

 

X

V

Ytterøy - Klikk for å vise beliggenhet på kart

64 Vansvika

 

X

V

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

65 Djupvika

 

X

V

Ytterøy - Klikk for å vise beliggenhet på kart

66 Vansvika ved sjøen

 

X

S

Ytterøy - Klikk for å vise beliggenhet på kart

67 Sjømyrtangen

 

X

S

Ytterøy - Klikk for å vise beliggenhet på kart

68 Sundberga

 

X

V

69 Strandholmen

 

X

V

Åsen - klikk for å vise plassering på kart

70 Bukter i Leangsfjorden

 

X

V

Åsen - klikk for å vise plassering på kart

71 Tysknebben

 

X

V

Åsen - klikk for å vise plassering på kart

72 Grunnan ved Skarpøya

 

X

V

Åsen - klikk for å vise plassering på kart

73 Småskjæra og Storholmen

X

 

S

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

74 Alstadhaug

X

X

V

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

75 Kortnebbgås

X

 

V

76 Viltoverganger

X

 

V

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart Åsfjellet-Frolfjellet - Klikk for å vise beliggenhet på kart

77 Trane

X

 

S

Åsfjellet-Frolfjellet - Klikk for å vise beliggenhet på kart

78 Alnesvola ved tjern

 

X

V

79 Fiborgtangen

X

 

S

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

80 Beiteområder, elg

X

 

V

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

81 Skånes

 

X

S

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

82 Ner Rokne

 

X

V

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

83 Kjønstad

 

X

S

Åsfjellet-Frolfjellet - Klikk for å vise beliggenhet på kart

84 Ved Markabygda kirke

 

X

V

Åsen - klikk for å vise plassering på kart

85 Stokkan

 

X

S

Åsen - klikk for å vise plassering på kart

86 Hellem

 

X

S

Åsen - klikk for å vise plassering på kart

87 Reinås

 

X

S

Åsen - klikk for å vise plassering på kart

88 Lo

 

X

S

Ytterøy - Klikk for å vise beliggenhet på kart

89 Jørstad

 

X

V

Ytterøy - Klikk for å vise beliggenhet på kart

90 Naust

 

X

V

Ytterøy - Klikk for å vise beliggenhet på kart

91 Holten

 

X

V

Ytterøy - Klikk for å vise beliggenhet på kart

92 Sandstad

 

X

V

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

93 Høyslo gruve

 

X

V

Åsen - klikk for å vise plassering på kart Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart Åsfjellet-Frolfjellet - Klikk for å vise beliggenhet på kart

94 Flaggermus

X

 

V

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

95 Langåsdammen

X

 

V

 Ytterøy - Klikk for å vise beliggenhet på kart

96 Ytterøy

X

 

V

Ytterøy - Klikk for å vise beliggenhet på kart

97 Gruva Ytterøy

 

X

V

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart

98 Tingstadgruva

 

X

V

Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart Åsfjellet-Frolfjellet - Klikk for å vise beliggenhet på kart

99 Dørholet

 

X

V

Åsen - klikk for å vise plassering på kart

Elvemusling

X

 

 

 

Fjellvak

X

 

 

 

Havørn

X

 

 

 

Hønsehauk

X

 

 

 

Orrfugl

X

 

 

Åsen - klikk for å vise plassering på kart Levanger - Okkenhaug - Klikk for å vise beliggenhet på kart Åsfjellet-Frolfjellet - Klikk for å vise beliggenhet på kart

Salamander

 

X

V

 

Store rovdyr

X

 

 

 

Storfuglleiker

X

 

 

<

Gå til Levanger kommunes hovedside ^