Gå til Levanger kommunes hovedside

Tilskudd - miljø
<< miljø
sist oppdatert: 27.01.01

Tilskotsordningar for naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern, forureining og lokal planlegging

Tilskots- og låneordningar innan miljøvernforvaltninga for år 2000, jf. rundskriv T-1/99

Miljøverndepartementet gir kvart år ut eit rundskriv med samla informasjon om tilskots- og låneordningane innan miljøvernforvaltninga. Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern, forureining og regional- og lokal planlegging samt tilskot til drift av frivillige miljøvernorganisasjonar.
I rundskrivet er det gitt ein detaljert omtale av mål for ordningane, målgruppe, kor søknader skal sendast, søknadsfrist, sakshandsaming og krav til innhald i søknader.
Nærare råd, rettleiing og trykte rundskriv kan ein få ved å kontakte sin fylkesmann.

Søknadsfrist for friluftsliv og naturforvaltning er 15. desember til kommunen.
Søknadsfrist for kulturminnevern er 31. desember til riksantikvaren.
Det finnes fleire unntak frå desse fristane, følg med under annonser eller kontakt kultur- og miljøetaten på tlf. 740 52500.

| Søknadsskjema |