Gå til Levanger kommunes hovedside

Boligsaker
<<plan, oppmåling og bygg
sist oppdatert: 01.02.10

BA-Torget
Byggforsk

Norsk Byggtjeneste
Statens bygningstekniske etat
Husbanken

Boligformidling | Husleieloven | skjema |
Kommunale boliger skal formidles til de som har behov for det på sosialt grunnlag. Henvendelse skal skje til Levanger boligforvaltning. Tildeling skjer i samråd med helse-rehabilitering.

Husbanksaker:

Startlån  - Retningslinjer for startlån PDF | word

Startlån skal gå til personer som har problemer med å etablere seg i egen bolig eller trenger bistand for å kunne bli boende i boligen.
 • Startlån kan gis til finansiering av kjøp av bolig.
 • Startlån kan gis til utbedring av egen bolig.
 • Startlån kan nyttes til refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig.
 • Startlån kan gis som toppfinansiering ved bygging av ny bolig.

Lånet ytes etter vurdering av behovet i det enkelte tilfelle og har i hovedsak som forutsetning at boligsøkeren ikke kan skaffe den egenkapital som kreves. Lånesøkerne vil bli kredittvurdert før evt. Startlån innvilges. Følgende grupper vil bli prioritert:

 • Unge i etableringsfasen
 • Barnefamilier
 • Enslige forsørgere
 • Funksjonshemmede
 • Flyktninger og andre med boligetableringsproblem.

Det er en forutsetning av husstanden er i stand til å betale renter og avdrag i tillegg til vanlige levekostnader.

Retningslinjer for startlån PDF | word

Boligtilskudd

Boligtilskudd til etablering, utbedring og tilpasning av bolig.
 • Boligtilskudd til oppføring, kjøp og utbedring kan gis sammen med lån.
 • Boligtilskudd til tilpasning kan gis til husstander der noen har behov for spesialtilpasning for å kunne fungere i boligen.

Tilskuddene gis etter økonomisk behovsprøving.
 

Boligtilskudd til refinansiering

Dersom husstanden på grunn av betalingsproblemer har vanskeligheter med å beholde boligen kan kommunen i helt spesielle tilfeller innvilge Startlån og Boligtilskudd til refinansiering
 

Boligtilskudd til utredning og prosjektering

Dersom det er behov for spesialtilpasning av boligen grunnet nedsatt funksjonsevne, kan Husbanken gjennom kommunen gi tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp. Tilskuddet kan for tiden dekke utgifter til slik bistand med inntil kr 12.000.
 

Bostøtte - OBS! Ny bostøtteordning trer i kraft fra 1. juli 2009 PDF

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg å bli boende i en god bolig.

Bostøtten er behovsprøvd ut i fra forholdet mellom boutgifter og husstandens samlede inntekter. Det stilles krav til både husstanden og boligen.

Husstanden kan være støtteberettiget dersom minst en eller flere av husstandens medlemmer er:

 • Barn under 18 år
 • Personer over 65 år
 • Personer med alders-, utføre eller etterlattepensjon fra folketrygden
 • Personer som mottar krigspensjon
 • Personer med grunnstønad, hjelpestønad eller yrkesskadeerstatning etter folketrygdloven
 • Personer som mottar attføringspenger, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførestønad
 • Personer med kvalifiseringsstønad
 • Personer med introduksjonsstønad

Det stilles ikke krav til boligen for alders-, uføre og etterlattepensjonister med inntekt under minstepensjon tillagt 30% samt husstander med mottaker av introduksjons- eller kvalifiseringsstønad.

Det stilles krav til finansiering av boligen for alders-, uføre og etterlattepensjonister med inntekt over minstepensjon tillagt 30%. For denne gruppen er det også et krav at boligens areal er på minst 40 kvm.

Det stilles ingen krav til finansiering for boliger i borettslag og kommunale boliger.

Bostøtten utbetales månedlig med grunnlag i sist tilgjengelig ligning samt søkers sitasjon pr. den 1. i hver måned.(Situasjonsdatoen)

Dersom husstanden har hatt vesentlig inntektsnedgang siden ligningsåret, kan denne søke om å få lagt til grunn terminens inntekt ved beregning av bostøtte.

Bostøtte kan søkes elektronisk, men nødvendige dokumentasjoner må innlevers bostøttekontoret på Servicekontoret.
 

Månedlige vedtak statlig bostøtte (høst 2007)

Det er nå mulig å søke om statlig bostøtte hver måned. Utbetalingen kommer måneden etter. Med det nye systemet blir det 12 terminer i året i stedet for tre. Søknadsfristen er den 14. i hver måned, og utbetalingen skjer etter den 10. i etterfølgende måned.
 

For ytterligere opplysninger kontakt på E-post eller tlf. 74 05 25 00

Ytterligere opplysninger finnes også på www.husbanken.no

Klkk for å gå til toppen av siden
Restaureringsfondet

Nye nettsider>>

 

<
Gå til Levanger kommunes hovedside ^