Gå til Levanger kommunes hovedside

Årsrapport 1998 - Levanger kommune - Rådmannens innledning
<< rapporter | tjenestetorget>>

Rådmannens innledning Hovedtall fra regnskapet Andre tall for Levanger
Sentraladministrasjonen Undervisningsetaten Helse- og sosialetaten
Landbruksetaten Kultur- og miljøetaten Teknisk etat

1.1 Rådmannens innledning

Årsrapporten er en del av det kommunale plansystemet. Det sentrale formål med årsrapporten er å danne grunnlag for beslutninger om fordeling av ressurser mellom ulike aktiviteter. Årsrapporten skal bidra til at beslutningstakerne og allmennheten kan drøfte og gjøre seg opp meninger om:

Kommunaldepartementet gir detaljerte bestemmelser for hvordan kommuneregnskapet skal presenteres gjennom "forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper". Det er ingen tilsvarende retningslinjer for årsrapport. Årsrapporten må ses i sammenheng med regnskapsdokumentet, og inneholder rådmannens analyser og kommentarer til regnskapet.

Allerede under budsjetteringen ble det klart at 1998 ville bli et vanskelig år. I økonomiplanen var det forventet en reduksjon både i rammetilskudd og skatteinngang. Som en følge av dette, ble det søkt om, og innvilget et forskudd på rammetilskudd på 11 mill. kroner i 1998. Lønnsoppgjøret ble dyrere enn forutsatt, og med påfølgende økninger i pensjons-premien fra 8,2% til 9,5% av beregnings- grunnlaget. I siste halvår fikk vi en kraftig renteoppgang. Avdrag på gjeld viste seg i tillegg å være kraftig underbudsjettert. Dette er de viktigste årsaker til at kommunens regnskapsresultat etter avsetninger ble på –25,7 mill. kroner mot et budsjett i balanse. Det faktiske resultatet ble med andre ord 25,7 mill. kroner svakere enn budsjett og 21,9 mill. kroner svakere enn årsresultatet i 1997. Akkumulert underskudd pr. 31.12.1998 er dermed på 32,2 mill. kroner.

Underskuddet fremkommer etter inntekts-føring av nevnte forskudd på rammetilskudd på 11 mill. kroner. Dette forverrer Levanger Kommunes økonomiske status ytterligere. I realiteten er dermed kommunens "totale akkumulerte" underskudd på 43,2 mill. kroner. Dette må dekkes inn innen år 2002.

Budsjettet for 1999 er gjort opp i balanse. Det er da budsjettert med en kompensasjon på 14 mill. kroner for bortfall av selskapsskatt. Det vil i løpet av mai bli klart om dette beløpet vil bli bevilget.

På grunn av den økonomiske situasjonen vil økonomiplanen for perioden 2000 – 2002 bli revidert i løpet av april. Det legges opp til at det akkumulerte underskuddet samt forskuddet på rammetilskudd brukt i 1998 skal dekkes inn i løpet av planperioden. Dette betyr en kraftig reduksjon i rammene de neste årene.

I 1998 økte driftsutgiftene med 6,6 % i forhold til 1997. (Det ses da bort fra interne overføringsutgifter og renter.)

Prisstigningen utgjorde 2,4 %, slik at det har vært en realvekst i utgiftene på 4,2 %. Den viktigste årsaken til veksten i driftsutgiftene, er økningen i lønnsutgiftene. Dette skyldes bl.a. en økning i antall ansatte på grunn av 6-års-reformen, nye oppgaver bl.a. for "tunge brukere" innen pleie og omsorgsavdelingen og lønnsoppgjøret generelt, som utgjorde ca. 6 % (inkludert overheng fra 1997 med 2,6 %).

Totale driftsinntekter ekskl. renter økte med 3,9% fra 1997-98.

På avgiftsområdet vann, kloakk og feiervesen ble det avsatt til fond 2,6 mill. kroner mot budsjettert 4,9 mill. kroner. Avsetningen til fond på vann- og feierkapitlet ble høyere enn budsjettert, men på kloakkområdet ble det ikke rom for avsetninger, først og fremst på grunn av lavere inntekter enn budsjettert.

På grunn av lønnsoppgjøret har de forskjellige etater hatt problemer med å holde budsjettet. På tross av stor aktivitet og knappe ressurser har det vært utført god budsjettdisiplin/kontroll i de fleste etater i 1998. Etatene har vært pålagt å holde ledige stillinger vakant i så stor grad som mulig. Dette har ført til ekstra belastning på de ansatte, og alle ansatte takkes for god innsats og godt samarbeid i 1998

Da det forventes stramme budsjettrammer også i årene som kommer, er det svært viktig å satse på god økonomistyring, systematisk oppfølging og resultatvurderinger.

Levanger, 31. Mars 1999

Ola Stene Meier Hallan
fung.rådmann økonomisjef
Rådmannens innledning Hovedtall fra regnskapet Andre tall for Levanger
Sentraladministrasjonen Undervisningsetaten Helse- og sosialetaten
Landbruksetaten Kultur- og miljøetaten Teknisk etat

Til toppen