Gå til Levanger kommunes hovedside

Årsrapport 2001 - Levanger kommune - Rådmannens innledning
<< rapporter | tjenestetorget>>
<<
| >>

Rådmannens innledning Hovedtall INGEN ETAT/FELLES
Undervisningsetaten Helse- og sosialetaten
Kultur- LANDBRUK og miljøetaten Teknisk etat

1.1 RÅDMANNENS INNLEDNING

1.1     Rådmannens innledning

Om årsrapporten
Årsrapporten er en sentral del av det kommunale plansystemet. Den er kommuneadministrasjonens melding til Kommunestyret og befolkningen om gjennomføringen av foregående år. Rapporten gir samtidig startsignalet til arbeidet med rullering av økonomiplanen. Årsrapporten må ses i sammenheng med årsregnskapet, og inneholder rådmannens analyser og kommentarer til regnskapet.

Den kommunale organisasjonen ble endret radikalt fra 1.1.2002. Denne årsrapporten er den siste som avgis etter den gamle etatsstrukturen. Årsrapporten for 2002 vil måtte få en helt annen form. Vi har ikke prioritert å bruke så mange ressurser på sammenstilling og layout av rapport for 2001. Den bærer nok delvis preg av å være laget av personer som ikke lenger har de stillingene de hadde i 2001. Det er likevel å håpe at rapporten gir et forsvarlig bilde av aktiviteten i foregående år.

Hovedtall fra regnskapet
Året startet med et akkumulert underskudd på 42,1 mill kr, og med en plan om å dekke inn 7,2 mill av dette i løpet av 2001 og resten i løpet av 2002 og 2003. Likviditeten var selvsagt svært dårlig i starten av året, og vi var også i 2001 avhengig av fylkesmannens velvillighet for å kunne holde driften i gang.

Driftsinntektene økte med 88 mill kr, eller 16,4 %, mens driftsutgiftene økte  med 64,7 mill kr (13,3%). Tallene er ikke helt sammenlignbare pga nye regnskapsforskrifter. Brutto driftsresultat ble således  72,5 mill, hvilket er en økning på hele 47,4%.

Etter fradrag av kapitalutgifter på 58,6 fikk vi for første gang på svært mange år et positivt netto driftsresultat på 14 mill kr. Etter dekning av budsjettert underskuddsdekning og avsetninger ble det et positivt regnskapsresultat på 6,5 mill kr. Dette foreslås disponert som følger:

 • Avsetning ubrukt statstilskudd (1 mill)
 • Etterbevilgning ”sparte” midler (1 mill)
 • Økt avsetning lønn/pensjon 2002 (4,5 mill)

Rent økonomisk kom 2001 ut betydelig bedre enn fryktet, noe som gjør den økonomiske snuoperasjonen kommunen er inne i noe lettere i 2002 enn den ellers ville blitt. Krevende vil den likevel være, i det i 2002 skal dekkes inn 25 mill kr av tidligere underskudd. Samtidig er det grunn til å frykte høye lønnskrav og økte pensjonskostnader. Det er derfor svært viktig å fortsette med å satse på god økonomistyring, systematisk oppfølging og resultatvurderinger.

Viktige hendelser i året

Organisasjonsutvikling – Forny 2001

Siden høsten 1997 har det pågått en organisasjonsutviklingsprosess i kommunen. Som et ledd i godkjenningen av budsjettet for 2000, stilte fylkesmannen som forutsetning at kommunen gikk videre med organisasjonsutviklingen. I den sammenheng ble det bevilget ekstra skjønnsmidler for 2001.

Prosjektet har vært kjørt etter Prosjektlederprosessen (PLP) og med følgende faseinndeling

Fase 1 og 2 ble gjennomført i 2000, mens Fase 3, forprosjektet ble gjennomført i 2001. Ved hjelp av hele 16 delprosjekt ble det i løpet av 1. halvår laget en plan for omstillingene i Levanger. Planen ble vedtatt i kommunestyret i september og er nå under gjennomføring. Følgende tiltak fra planen kan nevnes:

 • Ny organisasjon (politisk og administrativt)
 • Endring i kjøkkenstrukturen
 • Omlegging av arbeidet opp mot sosialhjelpsmottakere
 • Boligmassen skilles ut og legges inn i et nystartet foretak
 • Renholds- og vaktmestertjenesten omlegges og effektiviseres
 • Reduksjon i bemanning i støtteavdeling, landbruk og teknisk saksbehandling
 • Økt avkastningskrav kommuneskogene
 • Ytterligere reduksjon i felleskostnader
 • Lavere driftstilskudd til næringsselskapet
 • Nedleggelse av 3 skoler
 • Økning i SFO-satsene
 • Økt barnehagesatser
 • Nedleggelse av 2-3 barnehager
 • Oppsigelse av driftsavtale St. Eystein
 • Effektiviseringstiltak innen helse- og sosialsektoren
 • Sammenslåing av Staupshaugen verksted og LevaFro AS.
 • Effektiviseringstiltak, mer inntekt Festiviteten
 • Sammenslåing av kultur og bibliotek til en resultatenhet
 • Økte gebyrer
 • Redusert nivå  vegvedlikehold
 • Omgjøre maskinforvaltningen til utførerenhet
 • Nytt styringssystem

I forkant hadde vi omorganisert Helse-sosial og omsorgsetaten med bl.a endring fra 5-2 PLO-distrikt.

Det ble praktisk talt enstemmig oppslutning om alle tiltak i kommunestyret. Dette sammen med en enestående innsats og dugnadsånd fra de ansatte  er hovedgrunnen til at Levanger kommune nå er på veg ut av den økonomiske hengemyra vi har vært i!

Hovedutfordringer videre
Regnskapstallene viser at vi har klart å snu trenden fra tidligere år med overforbruk og stadig økende oppsamlet underskudd.

Den viktigste utfordringen for 2002 og de nærmeste påfølgende år blir å fortsatt holde trykket på effektivisering av drift, brukertilpasning av tjenestene våre, og etter hvert kvalitetsforbedringer uten at vi går i ”gamle feller”. Forhåpentligvis har den fornyings-prosessen vi er inne gjort dette mulig.

Levanger, 02.04.2002

Ola Stene Meier Hallan
fung.rådmann økonomisjef

<< | >>
<< rapporter
| tjenestetorget>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^