Gå til Levanger kommunes hovedside

Rapporter/presentasjoner
<< tjenestetorget | nøkkeltall | planer | A-Å>>
sist oppdatert: 21.09.09 | søk med Ctrl+F
(Rapporter kan være listet flere ganger for enklere gjenfinning)
Rapportene er sortert alfabetisk

Aksjeeier - Kommunens rolle som aksjeeier i A/S Levanger Tomteselskap og AS Levanger Fritidspark, Oddvar Lynum, (03.06.02) Søndre Innherred Revisjonsdistrikt
Allmennhetens adgang til strandområdene PDF - Rapport 2.3 /2003 - Søndre Innherred Revisjonsdistrikt
Arbeidsmiljø for ansatte som utfører arbeide i andres hjem - sluttrapport
Beiterapport - Elg - skog i Levanger, Nord-Trøndelag PDF | som word - Gunnar Kjerstad - Kari Floten
Bestiller - utfører  - BUM
 - rapport Forny 2001
 -
DK-sak 26/02
 - Utredning 14.05.03 fra Brager rådgiving: BUM-modellen i Levanger. VIDEREFØRING OG IMPLEMENTERING. PDF
 -
Sluttrapport for gjennomføringsprosjektet BUM-modellen – Kommunaltekniske tjenester  PDF
Boligdrift 2000 - Revisjon  - Rapport fra Ernst og Young (Krever Acrobat Reader)
Boligutredning 1999
Breidablikktunet - Rapport fra Kontrollutvalget etter tilsynsbesøk 10.09.03 PDF
Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - dokumenter
Dialogsemninar på Storlien 09.-10.04.03, presentasjoner (powerpoint):
Distrikt Nord - Ledelse og økonomistyring - AGENDA (05.12.05)  PDF - FORELØPIG RAPPORT
Distrikt Nord - Ledelse og økonomistyring - AGENDA (03.01.06)  PDF - ENDELIG RAPPORT
Distrikt Nord - Ledelse og økonomistyring - AGENDA (02.02.06)  PDF - SISTE OG ENDELIG RAPPORT (endring av differanse sør/nord fra ca. 2,3 mill til 0,7 mill)
Eldreomsorg - Systemrevisjon ved Skogn Helsetun og Hjemmesykepleien i Skogn distrikt 29.10.1998 (Fylkeslegen - Statens helsetilsyn)
Eldreomsorg, barnehager og grunnskole - sammenligning mellom kommunene i Frostating basert på KOSTRA-rapportering, Oddvar Lynum, (19.10.01) Søndre Innherred Revisjonsdistrikt
Elg - skog i Levanger, Nord-Trøndelag PDF | som word - Gunnar Kjerstad - Kari Floten
Elg - Skog i Levanger, overvåkingstakst 2003  PDF
Felles pedagogisk plattform (skole) PDF | som word
Flaggermus i Levanger kommune PDF - Statusrapport 2003 av Per Inge Værnesbranden - Registrering  excel
Fornyingsprosjektet - Forny 2001
Fuglelivet i Staupshaugen, Levangersundet og utløpet av Levangerelva (Røstadlandet) PDF - Tore Reinsborg 2003
Grønn omsorg -  Levanger 2001-2002 (pdf) -  Grønn omsorg
Grønn omsorg -  Sluttrapport (pdf) | word - Grønn omsorg
Hensiktsmessig oppgavedeling, en mulighetsstudie i skole-, barnehage- og helsesektoren PDF
Innvandrertjenesten: PRØVEPROSJEKT: Grunnleggende kvalifisering og alternativ inntektssikring for nyankomne flyktninger og innvandrere. Sluttrapport til UDI  (word) | som PDF
Innvandrertjenesten
IT-revisjon Levanger kommune rapport nr. 1.1/2003  PDF  |  som word     Søndre Innherred Revisjonsdistrikt
Kriseøvelse NT05 - Evaluering fra DSB desember 2005  PDF
Legetjenesten - Rapport fra tilsyn med legetjenesten i Levanger kommune og ved Levanger legesenter 31.10.2000 (Fylkeslegen - Statens helsetilsyn)
Levanger 2020  06.09.06 - Levanger 2020.com
Likemannsarbeid i kommunene - Samarbeid mellom likemann og ansatt i kommunehelsetjenesten  PDF  |  word
Planlegging for alle - Kartlegging og forslag til planløsning for Levanger sentrum 1999-2001 PDF | word
Regnskap 2008 for Innherred samkommune PDF
Regnskap 2008 PDF
Regnskap 2007 PDF
Regnskap 2006 PDF (09.05.07)
Regnskap 2005 PDF (10.05.06)
Regnskap 2004 PDF
Regnskap 2003 PDF
  - Revisjonsberetning til Levanger kommunes årsregnskap datert 22. april 2004

  - Særutskrift fra kontrollutvalgets møte 28.04.04, sak 018/04.
  -
Kontrollutvalgets uttalelse av 28.04.09
Regnskap 2002 - rådmannens orientering til formannskapet 19.02.03 (powerpoint)

Rehabiliteringsprosjektet i Frostating - Sluttrapport 09.01.06  PDF

Skatteinngang
Skoleutbygging/rehabilitering for framtidas skole - Prosjektrapport fra nedsatt arbeidsgruppe okt. 2002 PDF | som word  - mandat PDF | som word

Stiftelsen Utleieboliger - GJENNOMGANG AV RUTINER, REVISJON OG FULLMAKTER VURDERING AV OM DET FINNES INHABILITET -  Rapport nr. 1.1 /2000, Søndre Innherred Revisjonsdistrikt

Strandområdene, Allmennhetens adgang til PDF - Rapport 2.3 /2003 - Søndre Innherred Revisjonsdistrikt
Sykeheim i sentrum - Resyme av hovedtrekk i politisk behandling 1997-2001 - Søndre Innherred Revisjonsdistrikt
Sykeheim i sentrum - Rapport 5.1 /2001: Prosjekt store investeringer, sykeheim i sentrum. Forberedelse til bygging. - Søndre Innherred Revisjonsdistrikt
Sykeheim i sentrum - Rapport 2.1/2003:  Forberedelse til bygging - Breidablikktunet  PDF  | som word. - Søndre Innherred Revisjonsdistrikt
Søndre Innherred Revisjonsdristrikt - Årsmelding 2000 - vedlegg 1, 2, 3 (word)
Årsrapporter
Årsrapport 2008 PDF
Årsrapport 2007 PDF
Årsrapport 2006 PDF (09.05.07)
Årsrapport 2005 PDF - word
Årsrapport 2004 PDF - Rådmannens orientering om regnskap 2004  powerpoint  |  PDF
Årsrapport 2003 PDF - Levanger kommune | saksutredning | vedtak
Årsrapport 2002 PDF - Levanger kommune (word-format) - rådmannens orientering (powerpoint)
Årsrapport 2001 - Levanger kommune (word-format)
Årsrapport 2000 - Levanger kommune (word-format)
Årsrapport 1999 - Levanger kommune
Årsrapport 1998 - Levanger kommune

Rapporter fra departementene

Andre på nett:

Jon Suul, 1884-1961 Lensmann i Levanger historie
Utgraving av gravhaug på Hynne, Levanger  PDF Asle Bruen Olsen, 1974 historie
Prostataproblemer i Levanger HUNT helse
Kartlegging av truete vegetasjonstyper.
Erfaringer fra Inderøy og Levanger. 53 s
.  PDF
Aarrestad, P.A., Øien, D.-I., Lyngstad, A., Moen, A. & Often, A. natur
Knollmjødurt - Skånestangen Trond Arnesen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet natur
Miljøundervisningsprosjekter i norske skoler
Rapport 3/2000: Evaluering av ENSI 3
Åsen barne- og ungdomsskole, tidligere Reithaug skole
Plan for fargesetting og skilting i sentrumsbebyggelsen
NTNU-studenter gir Levanger ansiktsløfting
  teknisk

<< tjenestetorget | nøkkeltall | planer | A-Å>>
Gå til Levanger kommunes hovedside
^