Gå til Levanger kommunes hovedside

FGIL - 04.11.2002
<< undervisning | FAU | skoleoversikt | tjenestetorget >>
<<

Referat fra møte med styret i FGIL og representanter fra FAU ved Levangerskolene.
Mandag 04.11.2002 kl. 2000. Byskolen.  

Det møtte representanter fra FAU ved 10 av Levangerskolene.
Styret i FGIL var fulltallig.  

En presentasjonsrunde åpnet møtet, da flertallet av FAU-representantene møtte i dette forumet for første gang.

FGIL-leder Ragnhild orienterte deretter om hvilke saker styret arbeider med.

Det ble spesielt orientert om ankesaken til Sivilombudsmannen i forbindelse med "Klage -------- i forbindelse med Levanger Kommunes vedtak om permanent nedlegging av trinn ved Markabygda skole, Tuv skole, Okkenhaug skole, Hegle skole og Levanger skole". Den innsente anken ble referert i grove trekk.  

Videre ble det kommentert litt rundt ulik oppfatning av i hvor stor grad kommunen har reell innsparing med de endringer som gjøres med trinndelingsmodellen, og om reduksjonen av antall klasser fra forrige skoleår til i år er så stor som kommuneadministrasjonen gir uttrykk for.

Likeså om elevantallet i en del klasser ved enkelte skoler er i samsvar med regelverket.

Det ble påpekt fra FAU-ledere om at dette var et spesielt viktig tema å få satt søkelys på, da kvaliteten på undervisningen i disse klassene synes å være betydelig svekket.

I forlengelsen av dette ble temaet om spesialundervisning berørt. FGIL har tidligere nedsatt en arbeidsgruppe for å se på dette, og det vil på neste møte bli lagt fram en vurdering av spesialundervisningens stilling i Levangerskolene. 

Rapporten fra gruppen nedsatt av formannskapet i sak 64/02 av 29. mai om "Skoleutbygging/rehabilitering for framtidas skole" ble utdelt og raskt gjennomgått, med oppfordring om at hvert FAU går gjennom denne og gjør seg opp en mening om den til neste møte.
(Prosjektrapport Skoleutbygging/rehabilitering for framtidas skole av 01.10.02    (PDF) | som word
Mandat for forstudiet Skoleutbygging/rehabilitering – framtidas skole  (PDF) | som word)

Møtet fortsatte med  en bred diskusjon. Hovedtema for meningsutvekslingen ble FGIL- på godt og vondt.

Hvilken strategi og hvilke arbeidsoppgaver skal forumet ha ? For mange av møtedeltakerne var dette et nytt forum å møte i, og det var behov for å klargjøre og drøfte FGILs funksjon og virksomhet. Som forum for foreldrene i Levangerskolene er det viktig at FGIL setter fokus på saker som er av essensiell betydning for kvaliteten og utviklingen i skolen. 

Det ble oppfordret til at man på neste møte legger opp til en oppfølging av kveldens diskusjon rundt FGILs strategi og arbeidsoppgaver.  

Neste møte berammes til : tirsdag 03.12.2002 kl. 2000. på Byskolen 

Foreløpig sakliste :   

Karl Laugsand
sekretær

----------
relevante lenker:
Driftskomiteens sak 04/02

<<
<< undervisning
| FAU | skoleoversikt | tjenestetorget >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^