Gå til Levanger kommunes hovedside

Kunnskapsløftet - Plan for kompetanseutvikling - høring 2008-2009
<<undervisning | kunnskapsløftet | si DIN mening | tjenestetorget >>
<< |  sist oppdatert: 22.05.08

Verdal kommune - klikk for å gå til hjemmesideVerdal kommune


Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2008-2009, revisjon 2008 forslag pr. 24.04.08 PDF (word)

Saksansvarlig: Tone Volden Rostad
Høringsfrist: 20.05.08
(klikk konvolutt for å sende uttalelse/innspill pr. e-post)
Si DIN mening - klikk konvolutt for å sende e-post  (søk med Ctrl + F)

22.05.08

Fagforbundet Levanger - Fagforbundet Verdal - som PDF
Dette blir en høringsuttalelse med kommentarer og spørsmål.

Målgruppe; personale i grunnskolen. Hvem er det? 

1. Innledning
Innledningen sier at planen omfatter prioriterte opplæringstiltak for grunnskolepersonale i Levanger og Verdal for å møte kravene i Kunnskapsløftet. 

Vi spør på nytt; er det bare en personalgruppe i grunnskolen? 

Forankring: Innspill fra pedagogene og arbeidstillitsvalgte i begge kommuner. Hvem er det?

Ansvarlig for oppfølging av prosjekt og plan. Hvilke tillitsvalgte har vært med?

Viser forøvrig til Kunnskapsløftes mål. 

2. Mål.
Det står bl.a.: ” gi de ansatte økt faglig kompetanse, sette dem i stand til å gi alle elever en bedre tilpasset opplæring og gjøre de ansatte best mulig forberedt til å gjennomføre endringer og mål som Kunnskapsløftet medfører.

Hva menes?

Overhodet ikke sammenheng mellom mål og tiltak. Alle ansatte må settes i stand til å gi elever en bedre tilpasset opplæring.

Grunnskolen må oppfylle kravet til målgruppen. Dette skal gjelde alle ansatte i grunnskolen for å få til en helhetstenkning, som igjen skal gi det beste til eleven.

3. Bakgrunn for valg av tiltak for 2008 – 2009.
Vi aksepterer de valg som er gjort så langt, men vi oppfordrer på det sterkeste at tenkningen for ansatte i grunnskolen må bli mer helhetlig. Den tenkningen gjenspeiles overhodet ikke, verken når det gjelder andre yrkesgrupper eller fagforeninger. 

4. Oppsummering i innhold i planen for 2008 – 2009
Som vi leser det, ser vi ikke antydning til at det er andre enn pedagogisk personale det skal satses på. Hvordan skal dette gjennomføres f.eks i kule punkt 7?

5. Forklaring på ulike tiltak
Kursene skal i perioden ha spesielt fokus på tilpasset opplæring og bruk av digitalt verktøy, og vi mener at det her er veldig viktig at også annet personell blir tatt med på opplæring. Det er i første rekke fagarbeiderne / assistentene som tilbringer mest tid ved elevene med de største utfordringene. Da er det viktig med gode samarbeidsrelasjoner i kollegiet og god kunnskap om verktøyene som skal nyttiggjøres under undervisninga.

Håper at vi kan se bredden av personalressursen som blir nedsatt i den faglige gruppen som skal definere kursbestillingene. 

Når vi kommer til punktet kurs, synes vi det er betenkelig at ikke fagarbeiderne / assistentene er nevnt. Det er også her de som skal bistå og tilpasse opplegget, sammen med faglærer, til elevene med de største utfordringene.  Vi mener det er nødvendig at også denne gruppen får delta på kursene. Tenker spesielt på norsk, men også andre fag.

It`s learning er ny innføring av et dataverktøy.  Dette må hele personalgruppen, som jobber opp mot barna, ha opplæring i, slik at elevene får en bistand som er nødvendig i oppstarten.

For å få til et godt læringsmiljø er alle avhengig av å bidra, og ha gode kunnskaper om dette. Så det er flott at det er tatt inn i pnkt.1 under læringsmiljø at utvikling av skolen som organisasjon legger vekt på å styrke personalets kollektive kompetanse og forpliktelser på dette området. Det er viktig å styrke det tverrfaglige samarbeidet.

Fagforbundet Levanger                                   Fagforbundet Verdal                                         nytt innspill: Si DIN mening - klikk konvolutt for å sende e-post  ^

20.05.08 Ressurssenter Oppvekst, Verdal kommune - som PDF
I vår uttalelse har vi hovedvekt på spørsmål knyttet til det arbeidet vi har i kommunen i fht helhetlige oppvekstplaner og det fokuset som den politiske ledelsen har hatt på spørsmål knyttet til læringsutbytte i Verdals skolen. Det er derfor svært viktig at planen for kompetanseutviklingen knyttet til kunnskapsløftet i Verdal tar opp i seg de utfordringene som det har vært et særskilt fokus på. Vi vil derfor peke på følgende områder som vi ønsker et økt fokus på i planen for kompetanseutvikling i fht kunnskapsløftet 2008 – 2009.

1) St.meld.nr.16....og ingen sto igjen, kap 6 Innsatsområder og tiltak
”Den viktigste ressursen i barnehage, skole, SFO og fag- og yrkesopplæring og voksenopplæring er menneskene som arbeider der.”

Kompetansebehovene i barnehage og skole vil utvikle seg overtid og er preget av endrede behov i samfunns- og arbeidsliv. Betydningen av tidlig språkstimulering for alle barn er av stor betydning for senere læring og bidrar til å redusere behovet for spesialundervisning og har stor betydning for utvikling av barns sosiale kompetanse.  

2) 5 grunnleggende ferdigheter
Som en følge av ovenstående er føringene i planen om at de 5 grunnleggende ferdigheter skal styrkes og integreres på alle nivå svært sentral.

Viktig for innlæringen av de 5 grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige barn/elever er at barnehager og skoler innehar kompetanse på dette området for denne innlæringen.

Det som savnes innenfor planen (kompetanseheving og tiltaksdelen) er noe fokus på barn/ unge med innvandrerbakgrunn.

Så lenge Verdal kommune er bosettingskommune for flyktninger er det naturlig å se på hvilken kompetanse som finnes i oppvekstområdene når det gjelder opplæring av minoriteter. En viktig ingrediens er morsmålsundervisning hvor det tilstrebes å samordne den kompetanse som ”vi får tak i” for flere skoler og barnehager.

 ”Skolens og barnehagens opplæring i andrespråket (grunnleggende norskopplæring) må bygge på de språklige og kunnskapsmessige ressurser barnet allerede har tilegnet seg. Morsmålet er nært knyttet til det begrepsapparatet som barnet bruker for å erkjenne seg omverdenen.” Noe som ikke divergerer fra det som gjelder generelt for barn.

Arbeidet med å få flere barn og unge med minoritetsbakgrunn til å lykkes i våre barnehager og skoler er veldig viktig for Verdal kommune jfr. Statusen som NAFO sin første fokuskommune og tildelingen av midler fra UDIR/ kunnskapsløftet til søknaden vår:

”Kult å kunne – fra lappea til vitnemål”.

3) Kompetansebehov

Ved nyrekruttering og videreutdanning vil det være av stor betydning å dekke kompetansebehov innenfor

  • migrasjonspedagogikk
  • grunnleggende norskopplæring for minoriteter
  • språk- og matte opplæring generelt
  • situasjonsbestemt ledelse jfr.læringsmiljø, jfr.pkt 6.
  • språkstimulering jfr. St.meld.nr.16
  • bruk av ulike kartleggingsverktøy

4) Mangfoldige læringsarenaer
Barn og unge lærer ”overalt”. Alle har et felles ansvar for å medvirke til at barnehagen - og skolens læringsmål blir realisert. Gode tiltak innenfor ernæring, helse, omsorg stimulerer både fysisk, språklig, matematisk utvikling og høyner ferdighetsnivået hos barn/elever. Kvalitet og positiv medvirkning i samhandlingen mellom ”de profesjonelle” gjennom dialoggrupper, team- og nettverksbygging vil bidra til å øke læringsutbyttet for barn/elever. Dette i konstruktivt samarbeid med hjemmet jfr. Foreldreskolen.

5) Fra plan ”Tidlig og samordnet innsats overfor barn 6-16.”
Pkt 3.0 Suksesskriterier sitat:
”Skal vi lykkes med dette arbeidet må vi som kommune klare å holde fokus over lang tid, dette er arbeid hvor vi ikke når målene over natta. Et viktig element i dette er en økt samordning av kurs og kompetanseheving for personale i skole og oppvekst. Det må i større grad enn nå tas et overordnet ansvar for at de kursene, kompetanseheving og utredningene som skjer, er i trå med overordnede prioriteringer som er gjort i kommunen.”

6) Kompetanseutvikling
Det er nødvendig og riktig å satse på en kompetanseutvikling som gjør oss i stand til å styrke klassemiljø/klasseledelse i skolen.

I lang tid er det kommet kritikk fra ulike hold i Norge om at praksis og metoder ikke har vært forskningsbasert i skolen. Vi har i dag muligheter til å velge program vi vet nytter.

Webster - Stratton er et forskningsbasert program som allerede er innført som foreldrekurs for foreldre til barn i alderen 2 1/2-8 år. Vi vurderer det som vesentlig å bygge en sterk og samordnet kompetanse hos personalet i skole såvel som i hjelpeapparatet innen Webster- Stratton programmet. 

7) Foreldresamarbeid
For å kunne gi barn/elever og lærlinger et felles kunnskapsløft vil foreldre / foresatte være nødvendige aktører å samarbeide med. det er avgjørende at ansatte pedagoger har kompetanse til å samarbeide med alle foreldre og ikke kun høgt utdannedeforeldre med felles verdier som pedagogen. Viser til St.meld.16”.......og ingen stod igjen.” pkt.6.3.9

”En grunnleggende forutsetning for at et godt samarbeid skal utvikles, er at foreldrene forstår hvilken rolle og funksjon de har i forhold til skolen og barnets skolegang.” sitat Sonja Kibsgaard og Olaf Husby.

Inga Astrid Hildrum                                   Lars Einar Karlsen
                                                          Leder Ressurssenter Oppvekst   
                                         nytt innspill: Si DIN mening - klikk konvolutt for å sende e-post  ^

20.05.08

Utdanningsforbundet Levanger - som PDF
Utdanningsforbundet Levanger har hatt dokumentet til høring og har noen kommentarer.

Til forsiden vil vi påpeke at målgruppen er pedagoger i grunnskolen, dette med bakgrunn i at det er her snakk om øremerkede midler til etter- og videreutdanningen av nettopp pedagoger.

Vi ønsker også å påpeke at dette er en viktig plan som bør gjøres godt kjent blant pedagogene, og at den bør drøftes gjennom på den enkelte skole.

Det er positivt at man ønsker å beholde og igangsette flere faglige nettverk der fokus ligger på tilpasset opplæring. Når det gjelder It’s learning som verktøy er Utdanningsforbundet opptatt av at det settes av tid og midler til opplæring, og nok tid til at pedagogene selv kan lære verktøyet å kjenne før man skal ta det i bruk på andre arenaer. Det er også viktig at et det i et nettverk er rom for at deltagerne selv kan definere sine tema ut i fra hvilke behov de har.

Aksjonslæring som metode er nevnt opptil flere ganger i planen og på ulike områder, vi ønsker å påpeke at aksjonslæring for enkeltpersoner som går på kurs ikke nødvendigvis vil fungere slik at skolen/enheten oppnår noen felles effekt av dette. Skal det spres i organisasjonen, må flere delta på samme opplæring slik det har blitt gjort i forhold til innføring av læringsstrategier.

I planen tar man utgangspunkt i brev fra Utdanningsdirektoratet 210108 der det bl.a. står at ”kompetanseutvikling innenfor temaer knyttet til grunnleggende ferdigheter bør prioriteres i den grad det er avdekket behov.” Utdanningsforbundet Levanger mener det er viktig at de grunnleggende ferdighetene også blir vektlagt videre. Som en kommentar vil vi tilføye at vi er kjent med at pedagoger og enheter har fått tilført midler til etterutdanning som ikke ligger innenfor de grunnleggende ferdigheter og de vedtatte satsningsområdene i kommunen. Det mener vi er uheldig sett i lys av de utfordringene skolen i Levanger har innenfor f. eks fremmedspråk og med tanke på at det i planen skisseres et omfang på 5 stk. pr år.

Vi ønsker også at det settes en søknadsfrist for personer som skal ta etter- og  videreutdanning med et omfang på 30 studiepoeng, og at denne gjøres kjent i god tid på skolene. Dette for å sikre alle lik mulighet til å bli vurdert.

I planas tiltaksområde 5 står det at man i Levanger kommune skal vurdere flerintelligensteoriene til Howard Gardner som et pedagogisk bakteppe i kommende periode. Dette arbeidet skal være prosjektbasert. Etter vår oppfatning må man satse på å få læringsstrategier godt implementert i skolen før man går i gang med flerintelligensteorien. I det politiske vedtaket om Tilpasset opplæring/læringsstrategier og læringsstiler konkluderes med at man ikke skal vente bare 1 år før man eventuelt setter i gang dette arbeidet. 

Under pkt 5 forklaring på ulike tiltak, vises det til at det skal settes sammen en faglig gruppe som definerer kursbestillinger sammen med prosjektleder som finner gode kursholdere. Er denne gruppa det samme som prosjektgruppa eller skal det inn andre personer i en slik gruppe? I så fall hvilke personer skal sitte i denne gruppa?

Vi tar det som en selvfølge at planen skal evalueres av pedagogene i skolen som er målgruppa.

For Utdanningsforbundet Levanger
Ellen Onshuus Eriksen                                                 Marit Grøndal
Lokallagsleder                                                                  Nestleder
                                                nytt innspill: Si DIN mening - klikk konvolutt for å sende e-post  ^

19.05.08

Ytterøy skole - som PDF
Viser til tilsendt plan datert 24.04.2008 og til nasjonale føringer for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008, informasjon om tildeling av midler for 2008 fra Utdanningsdirektoratet, datert 21.01.2008.  

Innledningsvis vil vi gjenta den kommentaren vi hadde til plana for inneværende skoleår: Vi mener det ville føre til større grad av skoleutvikling i Levanger kommune om midlene kunne tildeles på en slik måte at hver enkelt skole kunne gjennomføre lokalt forankrede utviklingsprosjekt. Det samme gjelder om vi ut fra en felles tenkning omkring skole i Levanger kan gjennomføre prosjekt som tar utgangspunkt i utfordringer som gjelder for alle skolene i kommunen. Etter vår mening ville dette være mer i tråd også med de nasjonale føringene for bruken av kompetansemidlene enn den sterke satsingen på kortere fagdidaktiske kurs hvor det som regel er et fåtall av personalet ved den enkelte skole som deltar.

Vi vil i denne sammenhengen peke på Læringsstrategiprosjektet som et godt eksempel på tiltak i den form vi ønsker skal prioriteres. Samtidig har vi dette året opplevd at det har vært en større utfordring for oss å skulle gjennomføre et skolebasert utviklingsprosjekt i matematikk enn det som var tilfelle forrige skoleår, da vi ble tildelt prosjektmidler gjennom kompetansemidlene. Slike store prosjekt er ressurskrevende for den enkelte skole, samtidig som de, gjennom at hele personalet er med, gir et meget godt grunnlag for å være en skole som er i en prosess som en lærende organisasjon.

Vi vil også innledningsvis antyde at vi ikke finner grunn til å foreta en stor og grundig drøfting av planen i høringsrunden ut fra at vi i fjor erfarte at da planen kom til høring, var den stort sett ferdig ført.

Noen kommentarer skal vi likevel ta med:

­        Vi legger merke til at det i pkt. 3.4 sies at man siste år har gode erfaringer med utvikling av pedagogisk plattform i kommunene. Dersom det her er vist til Kvalitetsplana vil det være greit om dette presiseres nå som det finnes et kommunalt vedtak i Levanger om at det er KS sin pedagogiske plattform som skal ligge til grunn for arbeidet med skoleutvikling.

­        Vi merker oss at metoden aksjonslæring er gjennomgående i plana. Vi er usikre på hvorvidt dette har vært en gjennomgående metode for skoleutvikling ved skolene i Læringsstrategiprosjektet, slik det står i planen. Vi er også usikre på hvorvidt skoleledere og lærere er kjent med hva metoden innebærer. Dersom det er meningen at denne metoden skal benyttes i så stor bredde som det synes å framgå av plana, bør det settes i gang opplæring for både skoleledere og pedagogisk personale i denne metoden.

­        Plana har sterk vektlegging av nettverk. Vi har meget positive erfaringer med nettverksarbeid, men vi synes å legge merke til at det er mange skoler som ikke greier å følge opp nettverkene, noe som også er tilfelle, ut fra et kapasitetsspørsmål, for aktuelle lærere ved vår skole.

­        Vi ser av kursene som foreslås at det skal gjennomføres kurs i mattetrappa. Alle kurs, og også dette kurset, må underlegges streng kvalitetskontroll før de iverksettes overfor lærerne i Levangerskolen.

­        Når det gjelder mengden av kurs som tilbys, mener vi tilbudet bør være konsentrer om bare få områder. Vi ønsker at følgende kurs/ tema skal ha sterkt fokus kommende år:

o        Innføring og opplæring i bruken av It’s learning

o        Kompetanseheving i engelsk

o        Fremmedspråk mer en bare spansk, herunder fordypningsfagene som nå er blitt eksamensfag. Dette var også nevnt som ønsket område underveis i arbeidet med planforslaget.

o        Læringsstrategiprosjektet er ferdig med ett av tre år. Vi ønsker full bredde og fullt helårlig løp på dette etter samme mønster som inneværende år. Vi har nå hatt en innføring, det trengs minst ett, kanskje to års intensivt arbeid med dette stoffet før vi er i nærheten av å kunne si at dette er i bruk ved skolene. Ikke minst vil vi peke på betydningen av å involvere foreldrene i en langt sterkere grad enn det vi, i hvert fall ved vår skole, har greid å gjøre dette året.

­        Når det gjelder fokusområdet ”Læringsmiljø”, mener vi dette ikke skal være et fokusområde kommende år slik det nå står i plana. Dersom man ønsker utprøving av dette som et forarbeid til noe som etter hvert skal komme, mener vi dette må tydeliggjøres i plana.

­        Vi er forundret over at det i planas tiltaksområde 5 står at man i Levanger kommune skal vurdere å innføre Howard Gardners flerintelligensteorier, og at dette skal gjennomføres prosjektbasert. Vi har forstått det slik, ut fra politisk vedtak om Tilpasset opplæring/læringsstrategier, at man skulle sette dette på vent mye lenger enn det ene året som nå er gått siden dette vedtaket ble gjort.

Uttalelsen er et resultat av drøftinger i personalgruppen ved Ytterøy skole 19.05.2008.

Oddrun Laugsand
Rektor Ytterøy skole
                                                                                                                       nytt innspill: Si DIN mening - klikk konvolutt for å sende e-post  ^

19.05.08 Ekne skole, lærere - som PDF
Generelt synes lærerne ved  at planen er et godt verktøy for kompetanseutvikling i Levanger og Verdal ut fra de ressurser som er stilt til disposisjon. Vi har likevel noen punkt vi vil framheve som viktige i det videre arbeid med planen:

1.        Aksjonslæring: Vi er positive til at aksjonslæring er et bærende prinsipp i planen.

2.        IKT: Vi savner plan for hvordan kommunen planlegger å gjennomføre bruk av pedagogisk programvare i undervisningen. Her bør det være en sentral føring og styring med prosessen.

3.        IKT: Datakortet. Vi ønsker at kommunen arrangerer kurs med mulighet til å ta det

4.        Engelsk: Savner forkurs i engelsk for lærere med liten kompetanse i faget (På barnetrinnet). Ønsker at det kartlegges om det kan være behov for det.

5.        Læringsmiljø: Støtter tanken om at hele skolemiljø kan få være med i slike kurs. Det bør i det hele tatt holdes fast på et program over tid slik at en ikke skifter fokus så ofte.

6.        Læringsstrategier: Støtter at dette videreføres og at vi gjør oss ferdig med dette området før vi går videre. Kan likevel tenke oss at vi snart begynner å smake på mange intelligens teorien                                                                                      nytt innspill: Si DIN mening - klikk konvolutt for å sende e-post  ^

<<undervisning | kunnskapsløftet | si DIN mening | tjenestetorget >>
<<
Gå til Levanger kommunes hovedside ^