Gå til Levanger kommunes hovedside

Arbeid på vann- og avløpsledninger
<< vann og kloakk | lokal forskrift | sanitærreglement | tjenestetorget>>
sist oppdatert: 20.10.09

Tjenestebeskrivelse
Utførelse og installasjon av sanitær-tekniske innretninger inklusiv utvendige vann- og avløpsledninger og tilknytning til kommunale vann- og avløpsledninger, er underlagt bestemmelsene i plan- og bygningsloven og vannverkseiers bestemmelser og er melde/søknadspliktig, se sanitærreglement.
Før arbeider igangsettes må disse være meldt/søkt om på fastlagte skjemaer og kommunens godkjenning må foreligge.

Sentralt:
Drikkevannsforskriften

Forskrift om arbeid ved avløpsanlegg
Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer
Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Lokalt:

Forskrift for vann- og kloakkavgifter
Sanitærreglement vann/avløp

Eksempel: Søknad om tilkobling og utføring av sanitæranlegg med ferdigmelding - klikk for større eksempelSøknad om tilkobling og utføring av sanitæranlegg (tilknytning til kommunale vann- og avløpsledninger) må fremmes og anmeldes gjennom godkjent firma og sendes kommunen. Alle arbeider krever søknad om tilkobling og utføring av sanitæranlegg og levering av ferdigmelding (eksempel på utfylt ferdigmelding) til kommunen. Nyanlegg er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven.
Søknadene behandles etter delegasjon til leder vann og avløp/leder teknisk saksbehandling.
Ved arbeid på vann- og avløpsnettet som medfører nybygging/omlegging/flytting av ledninger, skal ansvarshavende legge ved situasjonsplan for innmålte ledninger til ferdigmeldingen. Situasjonsplanen skal oppfylle "Krav til situasjonsplan for utvendige ledninger" (eksempel på situasjonsplan). Opplysningene i situasjonsplanene blir senere tilgjengelig for alle uten utgift.
For alle bygg som knyttes på ledningsanlegget, skal det monteres vannmåler og
Eksempel: Situasjonsplan - klikk for større eksempelbetales vann- og kloakkavgift etter målt forbruk. Vannmålerskjema sendes inn av rørlegger. 

Gravemelding - veiledning (også på baksiden av skjema)
Før graving kan igangsettes skal saksbehandler i kommunen ha underskrevet skjemaet gravemelding. Kart som viser gravested skal alltid vedlegges gravemelding.
Ved graving i kommunal veg angis dette i gravemeldingen som vedlegges utfylt varslingsplan for arbeid i veg
.  (Forskrift om varsling av arbeid på offentlig veg).
Søknad om tilkobling og utføring av sanitæranlegg vedlegges når gravingen gjelder vann- og/eller avløpsanlegg med kommunal tilknytning. Ferdig utfylt og underskrevet gravemelding med vedlagt kart og eventuelt varslingsplan for arbeid i veg og søknad om tilkobling og utføring av sanitæranlegg leveres kommunen for behandling. Gravemeldingen kan leveres direkte til kommunens servicekontor, sendes i posten, fakses på faksnr. 740 83540 eller sendes som e-post til adressen
postmottak@levanger.kommune.no.
Gravemeldingen godkjennes av kommunen når den er riktig utfylt og underskrevet, og eventuell søknad om tilkobling og utføring av sanitæranlegg og/eller eller varslingsplan for arbeid i veg er godkjent. Ved graving som omfattes av plan- og bygningsloven må tiltaket være godkjent før gravemeldingen godkjennes av kommunen. Normal saksbehandlingstid er 3-4 dager. Når du har levert gravemeldingsskjema, vil du om nødvendig få påvist hvor kommunale ledninger er lagt.
I tillegg til kommunens godkjenning må gravemeldingen attesteres av NTE og Telenor, og ved graving i E6, riks- og fylkesveger skal tillatelse fra vegsjefen innhentes. 

Klage
Klage behandles normalt i Driftskomité. Tas den ikke til følge, går den vanligvis til fylkesmannen for avgjørelse.

Skjema
Gravemelding (skal benyttes ved all graving)
Melding om montering av vannmåler
Søknad om tilkobling og utføring av sanitæranlegg
(benyttes ved tilkobling/omlegging/reparasjon og til ferdigmelding)
Varslingsplan for arbeid i veg (skal benyttes ved graving i kommunal veg)
5161 Søknad om godkjenning av foretak (skjema fra NBR)
5162 Søknad om ansvarsrett (skjema fra NBR)
5152 Søknad om enkle tiltak (skjema fra NBR)
5151 Søknad om igangsettingstillatelse (skjema fra NBR)
5140 Oppgave over prosjekteringsansvar, fagområde og tiltaksklasse (skjema fra NBR)
5141 Oppgave over utførelsesansvar, fagområde og tiltaksklasse (skjema fra NBR)
Kontrollplaner for prosjektering, utførelse, kontrollskjemaer for prosjektering og utførelse
5144 Ferdigattest når tiltaket er utført (skjema fra NBR)

Saksbehandlere
Vedrørende Plan- og bygningsloven vises det til BYGGESAKER
Vedrørende vannverkseier vises det til:
Avd. ing. Hallvard Abildsnes, e-postadresse: hallvard.abildsnes@levanger.kommune.no, tlf. 740 52500 (ledningskartverk, gravemelding og søknad om tilkobling til sanitæranlegg)

<< vann og kloakk | lokal forskrift | sanitærreglement | tjenestetorget>>
Gå til Levanger kommunes hovedside
^