Gå til Levanger kommunes hovedside

Varsling ved arbeid i kommunal veg
<< vann og kloakk | lokal forskrift | sanitærreglement | tjenestetorget>>
sist oppdatert: 22.10.09

Gjelder: Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer kommuner

Beskrivelse

 

Se også:

Generelle kompetansekrav

 

Gravemeldingstjenesten (gjelder ikke Inderøy)

Utfylling og levering av varslingsplan

 

 

Kommunal behandling

 

 

Skjema

 

 

Bestemmelser

 

 

Saksbehandlere

 

 

Beskrivelse
Kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer har siden 2000 hatt felles skjema for utarbeidelse av varslingsplaner og for behandling av disse.

Hensikten med varsling er å:

  • gjøre trafikantene oppmerksom på at vegarbeid pågår

  • informere trafikantene om pågående arbeid

  • regulere trafikken

  • lede trafikken sikkert forbi arbeidsområdet

Betydning, utforming og anvendelse av trafikkskilt, vegoppmerking og trafikklyssignaler er beskrevet i skiltforskriften og Statens vegvesen sine normaler (håndbøkene 048 Trafikksignalanlegg, 049 Vegoppmerking, 050 Trafikkskilt). I tillegg er utdypende bestemmelser om både utforming og anvendelse i forbindelse med arbeidsvarsling gitt i håndbok  051 Arbeidsvarsling.

Generelle kompetansekrav
Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.
Det er arbeidsgivers ansvar at nødvendig opplæring blir gitt. Vegholder kan kreve dokumentasjon på at arbeidstakere har nødvendig opplæring. Skiltmyndigheten skal stille krav om tilstrekkelig kompetanse til alle virksomheter som vil påta seg ansvar for arbeidsvarsling. Virksomheter som ikke kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse skal ikke få tildelt ansvar for arbeidsvarsling, og må i så fall leie inn kompetanse fra annet hold for å kunne gjennomføre arbeider på eller ved veg.

Krav i tilknytning til arbeid på veg
Varslingsplan skal være utarbeidet i tråd med skiltforskriftene
Ansvarlig på arbeidsstedet skal kunne framvise godkjent varslingsplan, og dokumentasjon for godkjent opplæring.
Varslingsplanen skal følges opp på arbeidsstedet.

Utfylling og levering av varslingsplan
Skjema for varslingsplan har 2 sider. Bare 1 av sidene sendes inn til skiltmyndigheten for godkjenning:

  • side 1 benyttes ved stenging av veg

  • side 2 benyttes ved innsnevring.

Alle punkt merket * skal være utfylt.

Vedlagt søknaden skal være bevis for godkjent opplæring av ansvarshavende.

Ved stenging av veg der det er behov for skiltplan som viser omkjøring, skal skisselegges ved. gjerne på kart Om mulig kan feltet SKISSE, pkt 4, i skjemaet benyttes.

Trengs hjelp til utarbeidelse av varslingsplan, kan rådgivingsfirma kontaktes eller kommunen kan bistå. Ta gjerne kontakt for å avtale møtetidspunkt.

Varslingsplanen fylles ut etter veiledningen og leveres kommunen via post, telefaks eller e-post i henhold til oversikten under. Lever gjerne varslingsplanen sammen med gravemeldingen eller tidligere siden gravemelding ikke vil bli godkjent uten at godkjent varslingsplan foreligger (gjelder ikke Inderøy kommune). For raskest mulig behandling anbefales det å bruke e-post.

Kontaktinformasjon for kommunene:

Kommune

Telefon

Telefaks

E-postadresse

Internettadresse

Levanger

74 05 25 00

74 08 28 40

gravemelding@levanger.kommune.no

gamle.levanger.kommune.no

Verdal

74 04 82 00

74 04 85 01

gravemelding@verdal.kommune.no

www.verdal.kommune.no

Inderøy

74 12 42 82

74 12 42 89

magne.farstad@inderoy

www.inderoy.kommune.no

Steinkjer

74 16 90 00

74 16 93 04

gravemelding@steinkjer.kommune.no

www.steinkjer.kommune.no

Kommunal behandling
I behandlingen hos kommunen sjekkes følgende:

  • Om ansvarshavende har godkjent opplæring

  • Om det er vedlagt kart eller beskrivende skisse med påtegnet bruk av varslings- og sperremateriell.

  • Om det er behov for spesiell skiltplan.

  • Om arbeidet på vegen vil komme i konflikt med annet vegarbeid etter trafikkreguleringer slik at trafikkavvikling av flere arbeider må sees i sammenheng.

Behandlingstiden er normalt 1-2 virkedager hvis varslingsplanen enkel eller uten mangler. Tilbakemeldinger om mangler gis om mulig på e-post.

Utlevering av godkjent varslingsplan gjøres etter ansvarshavendes ønsker: via e-post, pr. post eller ved personlig oppmøte.

Skjema
Varslingsplan veg  wordskjema  |  PDF
Veiledning til utfylling av varslingsplanen  PDF

Bestemmelser
Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)
Håndbok 051 Arbeidsvarsling  PDF

Saksbehandlere

Kommune

Rolle

Saksbehandler

Telefon

E-post

Levanger

for skiltmyndigheten

Roar Eriksen

74 05 28 42

gravemelding@levanger.kommune.no

Verdal

for skiltmyndigheten

Harry Halland

74 04 85 18

gravemelding@verdal.kommune.no

Inderøy

for skiltmyndigheten

Magne Farstad

74 12 42 82

magne.farstad@inderoy

Steinkjer

for skiltmyndigheten

Kristin Undersaker

74 16 91 35

gravemelding@steinkjer.kommune.no

<< vann og kloakk | lokal forskrift | sanitærreglement | tjenestetorget>>
Gå til Levanger kommunes hovedside
^