Gå til Levanger kommunes hovedside

Tilknytningsgebyr vann- og avløp 2008
<<2007

1. TILKNYTNINGSGEBYR
Bruksareal nedenfor er å forstå som samlet bruksareal for aktuelle bygg for hele eiendommen.
Forøvrig vises det til PBL's bestemmelser.

1.1 LAV SATS
Eiendommer i områder hvor utgiftene til vann og kloakk i sin helhet kalkuleres inn i tomteprisene.
Eiendommer som pålegges full refusjon/opparbeidelseskostnad for vann og kloakk.
Eiendommer i områder hvor flere oppsittere går
sammen om å bekoste vann og kloakk som legges etter godkjente planer og under kontroll av kommunen etter PBL. § 67, pkt. 4., eller i andre områder etter vedtak i teknisk komité

a) Driftsbygning i jordbruket. For driftsbygninger i jordbruket regnes ikke gjødselkjeller inn i bruksarealet.

Vann

Kloakk

1.1.1: til og med 500 m2 bruksareal

kr 5,50 pr m2

kr 13,90 pr m2

1.1.2: tillegg fra 500 - 1000 m2 bruksareal

kr 4,00 pr m2

kr 6,90 pr m2

1.1.3: tillegg for bruksareal over 1000 m2

kr 2,00 pr m2

kr 4,60 pr m2

1.1.4: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2
(regnes fra utvidelsens første m2)

kr 4,00 pr m2

kr 7,00 pr m2

b) Andre bygg

1.1.5: til og med 100 m2 bruksareal

kr 1.700,-

kr 4.500,-

1.1.6: fra 100 - 220 m2 bruksareal

kr 3.000,-

kr 8.800,-

1.1.7: tillegg for bruksareal over 220 m2

kr 12,70 pr m2

kr 31,30 pr m2

1.1.8: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2
(regnes fra utvidelsens første m2)

kr 12,70 pr m2

kr 31,30 pr m2

1.1.9: uisolerte lagerbygg

kr 12,70 pr m2

kr 15,70 pr m2

1.2 HØY SATS
Eiendommer i eksisterende bolig-/industriområder eller som spredt bebyggelse hvor det er eller blir lagt vann og kloakk, og hvor eiendommen ikke kommer inn under pkt. 1.1 Jfr. PBL § 66.2 og § 65, 2. ledd.

a) Driftsbygning i jordbruket. For driftsbygninger i jordbruket regnes ikke gjødselkjeller inn i bruksarealet.

Vann

Kloakk

1.2.1: til og med 500 m2 bruksareal

kr 11,10 pr m2

kr 26,- pr m2

1.2.2: tillegg fra 500 - 1000 m2 bruksareal

kr 7,10 pr m2

kr 12,50 pr m2

1.2.3: tillegg for bruksareal over 1000 m2

kr 4,00 pr m2

kr 6,00 pr m2

1.2.4: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2
(regnes fra utvidelsens første m2)

kr 7,10 pr m2

kr 12,50 pr m2

b) Andre bygg

1.2.5: til og med 100 m2 bruksareal

kr 4.600,-

kr 11.500,-

1.2.6: fra 100 - 220 m2 bruksareal

kr 9.200,-

kr 23.000,-

1.2.7: tillegg for bruksareal over 220 m2

kr 33,00 pr m2

kr 73,00 pr m2

1.2.8: utvidelse av bruksareal større enn 50 m2
(regnes fra utvidelsens første m2)

kr 33,00 pr m2

kr 73,00 pr m2

1.2.9: uisolerte lagerbygg

kr 33,00 pr m2

kr 28,00 pr m2

c) Fradrag på tilknytningsavgift for utgifter til privat stikkledning m.v.

1.2.10: Det gis et fradrag på 50 kr. pr m jordgrøft og 100 kr. pr. m fjellgrøft. Fradraget skal beregnes for den del som er over 100 m for jordgrøft og 60 m for fjellgrøft pr. eiendom på ledningen.

1.2.11: Ved bygging av pumpestasjon gis et fradrag på kr. 18.000.

1.2.12: Fradragene skal fordeles likt på eiendommene som knyttes til samme påkoblingspunkt på hovedledning forutsatt at de deltar med like stor andel i utgiftene.
Fradraget/ene skal ikke være større enn at det betales tilsvarende lav sats for eiendommen.

1.3: Vannpost for fritidsboliger, jordbruksvanning, drivhus i tilknytning til gartneri mm.

kr 1.600,-

 

M.v.a kommer i tillegg til avgiftssatsene,
for høy sats er differansen mellom høy og lav sats avgiftsfri.

<<2007
Gå til Levanger kommunes hovedside
^