Gå til Levanger kommunes hovedside

Andre utvalg/råd/nemnder mm. 2007-2011
<<politisk organisering | domsmenn/kyndige/skjønnsmenn
| godtgjøring>>

<<2003-2007 |  
sist oppdatert: 25.09.09

| A | B | D | E | FH | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | V | Y | Å | Bruk Ctrl + F for å søke

17. MAI-KOMITEER

A:

ARBEIDSMILJØUTVALGET  ^
   - kom-sak 071/07, 21.11.07 - Representant fra fagforeninger kommer i tillegg.

B:

BARN OG UNGES REPRESENTANT

BEREDSKAPSRÅD  ^
   - kom-sak 071/07, 21.11.07
Ordfører, varaordfører, rådmann, 3 kommunalsjefer, havnedirektør, brannsjef, repr. NTE, komm.lege I,
repr. Mattilsynet, enhetsleder landbruk, lensmann, repr. Telenor, områdesjef HV, repr. Røde Kors Lev., repr. Sanitetsforeninger Lev, Sivilforsvaret.
Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for rådet.

D:

DOMSMENN  ^

E:

EINAR BORGSØS STIFTELSE  ^
- for-sak 130/07, 19.12.07
1. Aud Okkenhaug (01.01.08-31.12.11)
2. Martin Stavrum (01.01.08-31.12.11)
3.
Gunnhild Ø Nesgård (01.01.08-31.12.11)
4. Tore Sæther (01.01.08-31.12.11)
Varamedlemmer:
1.
Einar Vandvik (01.01.08-31.12.11)
2.
Kjell Vang (01.01.08-31.12.11)
3.
Eli Grevskott (01.01.08-31.12.11)
4. Olav Veie (01.01.08-31.12.11)

EKNE GYMSAL OG GRENDEHUS  ^ 
- dk-sak 3/08, 16.01.08
Tor O. Kjølen
Varamedlemmer:
Svein Oppheim

ELDRES RÅD   ^
   - kom-sak 071/07, 21.11.07

EVAKUERINGS- OG TILFLYTTINGSNEMND - (tidligere SIVILFORSVARSNEMND)   ^
- dk-sak 10/08, 13.02.08
Olav Wanderås
Hans E.Vist
Jarle Øra
Varamedlemmer:
Liv R. Eriksen
Pål Myhr
Bjørn O. Vist

F:

FALSTADSENTERET - STIFTELSEN, Rådet for
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Robert Svarva (medlem) - Hans Heieraas (varamedlem)
Hege Eggen Børve (medlem) - Olav Norberg (varamedlem)

FJELLSTYRE – SKOGN   ^
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Per Olav Gilstad, leder
Kjell Bullen, nestleder
Bjarne Berre
Ingrid Leverås
Anna Marie Nydal
Varamedlemmer:
1. Trond Dahlen
2. Jan Rønning
3. Solgunn Øyen
4.
Asle Granås
5. Wencke Myhr
6. Randi Skjetnemark

FJELLVEGEN VENÅS-VULUSJØEN-HESTÅSDALEN   ^
- for-sak 130/07, 19.12.07
Medlem:
Per Jarle Eriksen
Varamedlem
:
Svein Erik Musum


FORLIKSRÅDET    ^
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Martin Stavrum, leder
Kirsti Aune

Johan Fossan
Varamedlemmer:
Birger Meinhardt fritatt fra 30.01.08
Odd-Einar Langø fra 30.01.08
Inger Lise Bangstad
Per Anker Johansen

H:

HALLTUN SAMFUNNSHUS – MEDLEM I STYRET   ^ 
- dk-sak 3/08, 16.01.08

Per Mølnås

HAVNERÅDET   ^
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Robert Svarva
medlem  -  Hilde Haugan Hynne, varamedlem
Hanne Lilleberg
medlem  -  Gunnar Løvås, varamedlem

HEIMEVERNSNEMND   ^
Nemnda skal ha 3 medlemmer. To av disse velges av kommunestyret.
Den tredje er representant for politiet og pekes ut av politimesteren eller lensmannen.
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Per Jarle Eriksen
Trine Kristiansen

Varamedlemmer:

1. Lars Waade
2. Anne Hagen Fevang -
Kristin Aas fra 27.05.09

I:

IKA-TØNDELAG  (arkiv)  ^
- dk-sak 3/08, 16.01.08
Eva K. Lian

INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT - REP.SKAP
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Arne Solem
Heidi Flaten
Varamedlemmer:
Gudny Ronglan
Randi Skjetnemark

INNHERRED RENOVASJON REPRESENTANTSKAP   ^
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Robert Svarva, medlem  -  Eilif Due, varamedlem
Olaug Husby, medlem - Nina Bakken Bye, varamedlem
Per Aunet, medlem  - 
Einar Vandvik, varamedlem

INNTRØNDELAG INTERKOMMUNALE UTVALG MOT AKUTTFORURENSNING    ^
- for-sak 55/08, 30.04.08
Ordfører
Varamedlem:
Varaordfører

INTERKOMMUNALT FJELLOMRÅDE   ^
- dk-sak 3/08, 16.01.08
Steinar Svendgård
Brit Mølnås
Varamedlemmer:
Ingvill Berg

J:

JORDSKIFTERETTEN   ^

K:

KLAGENEMND   ^
- kom-sak 071/07, 21.11.07

KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE   ^
- kom-sak 071/07, 21.11.07

KOMMUNESKOGENE, STYRET FOR   ^
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Hans Heieraas, leder
John Grønli, nestleder
Oline Kjølsvik
Randi Skjetnemark
Gunnar Myhr
Varamedlemmer:
1. Kirsten Marschhäuser
2. Eilif Due
3.
Hans Aalberg fra 30.01.08, Birger Meinhardt fritatt fra 30.01.08
4. Tove Løvås
5. Wenche Wadseth

KomRev Trøndelag IKS  (fylkesenhet for kommunal revisjon) ^
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Robert Svarva - varamedlem Hans Heieraas
Kristian Sundal
- varamedlem Hanne Lilleberg

KomSek Trøndelag IKS  (sekretariat for kontrollutvalg)   ^
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Robert Svarva - varamedlem Hans Heieraas
Kristian Sundal - varamedlem Hanne Lilleberg

KRIGSMINNESMERKET VED FÆTTENFJORDEN I ÅSEN   ^
- dk-sak 3/08, 16.01.08
Arne Sigmund Vudduaune, leder
Guri Skjesol
Gunnar Kjølen

KS-ORGANER - LEVANGER KOMMUNES REPRESENTANTER TIL
- kom-sak 062/07, 10.10.07
Robert Svarva - varamedlem
Gunnhild Ø. Nesgård, Anne G. Hojem
Hans Heieraas nyvalg foretatt 09.01.08 - varamedlem Jorunn Skogstad, Arne Solem
Jostein Trøite
- varamedlem Birger Meinhardt, Anniken K. Haraldsen

KULTURPRISKOMITÈ

KULTURSKOLEN I LEVANGER   ^
- dk-sak 3/08, 16.01.08
Per Anker Johansen

Varamedlem:
Britt Tønne Haugan

L:

LAGRETTEN   ^

LEGATSTYRENE, REPRESENTANTER   ^
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Torny Trøite
Britt Tønne Haugan
Stein Ove Winnberg

Varamedlemmer:

1. Anders Asprem
2. Heidi Flaten
3.
Arne Solem

LEVANGER BOLIGBYGGELAG – REPRESENTANTSKAPET   ^
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Gunnhild Ø. Nesgård
Geir Tore Persøy fra 30.01.08
Birger Meinhardt
fritatt fra 30.01.08
Varamedlemmer:
1.
Heidi Flaten
2.
Robert Svarva

LEVANGER BOLIGBYGGELAG – STYRET   ^
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Trine Wold Johnsen
Varamedlem:
Anne Grete Krogstad

LEVANGER BOLIGFORVALTNING KF - styret  ^
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Egen side

(LEVANGER KIRKELIG FELLESRÅD) - PROSTISTYRET  ^

LEVANGER MUSEUM – REPRESENTANTSKAPET   ^
- dk-sak 10/08, 13.02.08
Johan Husby
Per Anker Johansen
Marianne Skreden
Jostein Trøite

Varamedlemmer:

Asbjørn Eklo
Astrid Saure

LEVANGER MUSEUM – STYRET   ^
- dk-sak 10/08, 13.02.08
Sigmund Laugsand
Annar J.Johansen

Varamedlemmer:

Per Anker Johansen
Johan Husby

LEVANGER VEL - MEDLEM I STYRET   ^
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Olav Strid, medlem  -  Trine Wold Johnsen, varamedlem

M:

O:

OLE SANDSØRS FOND   ^
- kom-sak 071/07, 21.11.07

Aashild Gilberg
Fanny Gausen
Sigmund Laugsand
Helge Bakken
Olav Wandsvik

OLE SANDSØRS LEGAT   ^
- kom-sak 071/07, 21.11.07

Aashild Gilberg
Fanny Gausen
Sigmund Laugsand
Helge Bakken
Olav Wandsvik

OPPNEVNINGSUTVALG FOR KONFLIKTRÅDSMEGLERE, REPRESENTANT   ^
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Robert Svarva

OVERFORMYNDERIET   ^

OVERSKATTETAKSTNEMND   ^
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Olav Støre, leder
Per Aunet, nestleder
Laila Eidsvik
Wenche W Sundal
Helge Dieset
Kjell Bullen

Varamedlemmer:
1.
Elise Berre
2.
Trond Hustad
3.
Jann Karlsen
4. Randi Aasenhus
5.
Øyvind Haugberg

P:

PROSTISTYRET FOR SØNDRE INNHERRED
- for-sak 130/07, 19.12.07
Hans Heieraas - varamedlem Anne-Grete Hojem

PROTOKOLLNEMND   ^
   - kom-sak 070/07, 24.10.07
Kristin Aas
Einar Bangstad

Varamedlemmer:

1. Britt Tønne Haugan
2. Olav Strid

R:

REINSJØ STATSALMENNING FJELLSTYRE   ^
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Pål Flatås, leder
Ola Aune, nestleder
Vegard Austmo

Varamedlemmer:
1.
Svein Erik Musum

2. Nina Bakken Bye
3.
Aina Bye
4. Per Anker Johansen

RONGLAN SAMFUNNSHUS – MEDLEM I STYRET   ^
- dk-sak 3/08, 16.01.08
Magne Nydal

S:

SAMARBEIDSUTVALG I PLEIE- OG OMSORG  ^
- dk-sak 10/08, 13.02.08

SAMARBEIDSUTVALG SKOLER OG OPPVEKSTSENTRA  ^
   - dk-sak 03/08, 06.10.04

SENTER MOT INCEST NORD-TRØNDELAG    ^
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Medlem: Olav Strid
Varamedlemmer: Steinar Mikalsen, Solgunn Øyen

SIVILFORSVARSNEMND se: EVAKUERINGS- OG TILFLYTTINGSNEMND

SKATTETAKSTNEMNDA    ^
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Vebjørn Haugom, leder
Erling Dalen, nestleder
Anne Grete Hojem
Varamedlemmer:
Hanne Lilleberg
Martin Stavrum
Torbjørn Sirum

SKATTEUTVALG    ^
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Inger Bjørndal Solli, leder
Solfrid Nøst, nestleder
Arne Solem
Ann Mari Aabakken
Odd-Einar Langø fra 12.08.09
Steinar Holten fra 30.01.08 - fritatt fra 12.08.09 og ut perioden
Birger Meinhardt fritatt fra 30.01.08 og ut perioden
Varamedlemmer:
1.        Gunnar Kjølen
2.        Astrid Saure
3.        Leif Ketil Lorentzen
4.       
Terje Lund

SKJØNNSMENN   ^

SKOGNHALLEN (kommunens representant)   ^
- dk-sak 3/08, 16.01.08
Jan Rønning
Varamedlem:
Arne Solem

SKOGN MUSEUMSLAG - TILSYNSNEMNDA FOR HERRESTUA, SKOGN - TILSYNSNEMNDA FOR SKOGN BYGDEMUSEUM
- dk-sak 10/08, 13.02.08
Johs. Vongraven
Varamedlem:
Martha Dalen

STATENS FISKARBANK, TAKSTNEMND (medlem)    ^
- dk-sak 3/08, 16.01.08
Lydia Pettersen

STIFTELSEN SKALLSTUGGU – MEDLEM STYRET    ^
- dk-sak 10/08, 13.02.08
Per Aunet

Varamedlem:
Anne Grethe Krogstad

STIFTELSEN SKALLSTUGGU – UTSENDINGER ÅRSMØTET    ^
- dk-sak 10/08, 13.02.08
Lucie Kjelvik
Hans Aalberg

STIFTELSEN STUDENTBOLIGER LEVANGER    ^
- dk-sak 3/08, 16.01.08
Anne Grete Hojem

Varamedlem:
Olaug Leira

T:

TILSYNSNEMNDA FOR FRILUFTSOMRÅDET FALSTADBERGET   ^
- dk-sak 3/08, 16.01.08
Knut Jostein Brenne
Stein Erik Nordholmen
Knut Dreier
Jo Vegard Dalen
Alfred Falstad

TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET   ^
 
(underutvalg Plan- og utviklingskomiteen)
- puk-sak 114/07, 12.12.07

V:

VALGSTYRET   ^  |  valg 2003 | 2005 | 2007
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Formannskapets faste medlemmer

Ordfører, leder - varaordfører, nestleder
Varamedlemmer:
Formannskapets varamedlemmer

VILTNEMNDA ^    - møtekalender
- kom-sak 071/07, 21.11.07
Henrik Alstad, leder
Torbjørn Sirum, nestleder
Eva Brøndbo
Tove Løvås
Bård Olav Leangen
Einar Sve
Varamedlemmer:
1. Øystein Skei
2. Vegard Austmo
3. Liv R Eriksen
4. Olav Støre
5.
Nils Vestrum
6. Torbjørn Moås

Y:

YTTERØY SAMFUNNSHUS, kommunens representant i styret ^
- dk-sak 3/08, 16.01.08
Fanny Gausen

Varamedlemmer:
Inga Daae Forberg

Å:

AASEN SPAREBANK – FORSTANDERSKAP ^
- for-sak 130/07, 19.12.07
Alf Magnar Reberg
Inger P. Haugen fritatt fra 25.02.09
Astrid Juberg Vordal fra 25.02.09
Varamedlemmer:
Vebjørn Haugom

AASEN SPAREBANK – NÆRINGSFONDET ^
- for-sak 130/07, 19.12.07
Otto Lundberg
Eli Reppen Eidem
Varamedlemmer
:
1. Toril Skjervold
2. Gunnar Kjølen

| A | B | D | E | FH | I | K | L | M | O | P | R | S | T | V | Y | Å |

Gå til Levanger kommunes hovedside ^