Gå til Levanger kommunes hovedside

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger
<<andre utvalg/nemnder | medisinsk rehabilitering>>
sist oppdatert: 26.05.2010

1. Formålet med rådet
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger (tidligere Kommunalt råd for funksjonshemmede i Levanger) skal være en møteplass for brukere, politikere og administrasjon. Rådet skal være et rådgivende organ i saker som angår mennesker med funksjonshemninger, men skal også sette søkelys på aktuelle saker.
Rådet skal legge vekt på å øke innsatsen for, og oppmerksomheten rundt, mennesker med ulike funksjonshemninger innenfor etatens ordinære virksomhet. Målet er en integrering av kommunale tjenester og tiltak, hvor mennesker med funksjonshemninger skal motta disse fra de samme instanser som øvrige innbyggere.

2. Rådets sammensetning
Det kommunale rådet for funksjonshemmede i Levanger består av 3 representanter fra de funksjonshemmedes organisasjoner med personlige varamenn, 3 representanter fra kommunestyret, hvor av 1 fra formannskapet og 3 representanter fra administrasjonen.
Rådet kan opprette arbeidsutvalg, og det kan nedsette arbeidsgrupper.
Kommunestyret oppnevner rådet for valgperioden. Brukerrepresentanter med personlige varamenn, oppnevnes etter en felles innstilling fra funksjonshemmedes interesseorganisasjoner.

3. Organisering av arbeidet
Det kommunale rådet for funksjonshemmede konstituerer seg, og velger selv leder og nestleder. Disse har en funksjonstid på 2 år. Rådet bør ha minst 4 møter i året. Organisatorisk er rådet underlagt sentraladministrasjonen evt. ny plan og utviklingsavdeling. Rådet kan selv bestemme forankring av sekretariatsfunksjonen. Levanger kommune stiller til rådighet kontorplass for rådet med inntil 3 timer pr. uke.

Vedtatt av kommunestyret 30.09.99
Tilrettelagt transport | Ledsagerbevis |
Møter | Dokumenter |
Sekretær: Bente Anita Elden
Medlemmer
- kom-sak 071/07, 21.11.07.

Steinar Mikalsen, leder
Jorunn Skogstad, nestleder
Knut Vodal
Gunn Lyngsmo

Gunnhild Nesgård
Arne Solem

Varamedlemmer:
Heidi Røstad Aunan
Anne Grete Hojem
Arnhild Bornstedt
Torbjørg Reinan
Einar Vandvik
Nina Bakken Bye

Fra administrasjonen, vara i parentes:
Inger Lise Helgesen - (Lillian Wågan)
Johannes Bremer - (Brit Alvhild Haugan)
Frode Hallem - (Arild Pettersen)

Historikk:

2003-2007
Medlemmer
- kom-sak 083/03, 26.11.03.
Konstituering - sak 01/04, 29.01.04

Fra funksjonshemmedes organisasjoner med personlig vara:
Gunn Lyngsmo, nestleder - vara Tor Tetli
Helge Bromstad - vara Arnhild Bornstedt
Kolbein Bakken - vara Idar Eidem

Fra kommunestyret, hvorav en fra formannskapet:
Hilde Haugan Hynne, leder
Edvard Øfsti
Steinar Mikalsen
Varamedlemmer:
Solgunn Øyen
Eli Hegdalsaune
Karl Meiert Buchholdt

Fra administrasjonen:
Ingjerd Foshaug
Johannes Bremer
Frode Hallem

----------
Ferietilbud til barn og unge funksjonshemmede - oversikt  PDF

Gå til Levanger kommunes hovedside^