Gå til Levanger kommunes hovedside

Kommunalt råd for funksjonshemmede - 29.01.04
<<møter
<< | >>

Tildstede:
Helge Bromstad, Gunn Lyngsmo, Kolbein Bakken, Edvard Øfsti, Hilde Haugan Hynne, Steinar Mikalsen, Frode Hallem, Ingjerd Foshaug, Bente Anita Elden
Forfall: Johannes Bremer
 

Sak 01/04: Konstituering av rådet – valg av ny leder/nestleder

Forslag på leder:
Politisk representant Hilde Haugan Hynne – enstemmig valgt


Forslag på nestleder:
Brukerrepresentant Gunn Lyngsmo – enstemmig valgt.

Rådet vil i 2004 ha en ny arbeidsform med arbeidsutvalg underlagt rådet. Målet vil fortsatt være at rådet har 4 møter pr. år.

Forslag på representanter:
Leder, nestleder, nestleder og representant fra helse og rehabilitering
Ingjerd Foshaug – Enstemmig valgt.

I tillegg vil det bli innkalt saksbehandlere fra administrasjonen etter behov.

Sak 02/04: Orientering om tilgjengelighetsprosjektet v/arbeidsgruppen
P.g.a. at 
Johannes Bremer meldte forfall til møte ble saken litt amputert da prosjektgruppen ikke var helt oppdatert. Helge og Steinar orienterte derfor nye medlemmer om dette prosjektet og hva det gikk ut på.
Legger ved referat fra siste møte i prosjektgruppen til orientering.

Prosjektet fikk kr. 30.000,- fra helse- og sosialdepartementet i 2003 som skal brukes jfr. prosjektsøknad. Av disse midlene er det brukt 20.000,- og resten står igjen på 2003. Rådet regner med at departementet krever dokumentasjon på hva pengene er brukt til.
Arbeidsutvalget får ta stilling til hva som skal gjøres med resterende av beløpet.

Forslag: Sekretær søker rådmannen om overføring av resterende 10.000,- til 2004. Enstemmig vedtatt.
Prosjektgruppen former en sluttrapport som legges fram for rådet.
Avtroppende leder Helge Bromstad tar kontakt med
Johannes Bremer for å avtale nytt møte.

Sak 03/04: Hva gjør vi med hjemmesiden vår ?
3kanten IT har tidligere hatt ansvar for rådets hjemmeside, denne avtalen opphører da rådet ikke har økonomi til å betale  oppdatering. Sekretær tar kontakt med Internett ansvarlig Åsmund Brygfjeld i rådmannens stab for avklaringer.               

Sak 04/04:  Skogn Bygdeallmenning – Reguleringsplan for Heggbekken
Forslag til vedtak:

Kommunalt råd for funksjonshemmede kan ut fra tegningene se at dette er et området som er godt egnet for bevegelseshemmede, da det er ankomstvei til tomtene. Rådet tilrår at hyttetomtene tilrettelegges bevegelseshemmede, og at bevegelseshemmede søkere prioriteres om det skulle være noen som søker.

Enstemmig vedtatt

Sak 05/04: Skogn Bygdeallmenning – Reguleringsplan Tomtvatnet Øst
Forslag til vedtak:

Kommunalt råd for funksjonshemmede kan ut fra tegningene se at dette er et området som er godt egnet for bevegelseshemmede, da det er ankomstvei til tomtene. Rådet tilrår at hyttetomtene tilrettelegges bevegelseshemmede, og at bevegelseshemmede søkere prioriteres om det skulle være noen som søker.

Enstemmig vedtatt

Eventuelt:
Møtedager for rådet: Forslag tirsdag kl 1400.

Arbeidsutvalget vurderer møtedatoer ut fra kalenderen
Fartsdumper kirkegata: Sekretær u.s. med
Roar Eriksen ved enhet veg, park og parkering hva som skjer i denne saken.

Bente Anita Elden
Sekretær

<<møter
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside
^