Delegasjonsreglement
<<forskrift/regelverk
<<til 2007

| Adminsitrasjonsutvalg | Driftskomité | Formannskap | Næringsselskap |
| Ordfører |
Plan- og utviklingskomité | Rådmann |
 | Næringsmiddeltilsynet i Sør-Innherred | Levanger og Verdal interkommunale havnevesen | Generelt |

Vedtatt av Levanger kommunestyre 30.01.02, sak 009/02
Revisjon Levanger kommunestyre 16.10.02, sak 051/02 | endring 1, 2, 3, 4, 5

Revisjon Levanger kommunestyre 17.09.03, sak 062/03 | endring 1, 2, 3, 4, 5, 6
Revisjon Levanger kommunestyre 28.01.04, sak 002/04 | endring 1 (suppleringsvalg)
Revisjon Levanger kommunestyre 13.06.07, sak 038/07 |

GENERELT
Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt i medhold av kommunelovens bestemmelser og i medhold av særlover for kommunal myndighetsutøvelse. Bestemmelsene i særlov nevnes eksplisitt for vedkommende organ.  

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE
Kommunestyret er etter kommunelovens § 6 det øverste kommunale organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.  

DELEGASJON -  FELLES BESTEMMELSER
I medhold av kommunelovens § 10, nr.2 delegerer kommunestyret til formannskapet og komitéene å fatte vedtak i de saker som gjelder vedkommende komité’s arbeidsområde unntatt der avgjørelsesmyndigheten er lagt til kommunestyret selv eller er lagt til andre organer.  

Det delegeres til formannskapet og komitéene i medhold av kommunelovens § 10, nr.5 å opprette utvalg til forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv. Utvalget kan tildeles myndighet til å avgjøre enkeltsaker.

Formannskapet og komitéene kan oppnevne underutvalg når de finner det hensiktsmessig. Komitéene kan delegere sin myndighet til underutvalg.

Formannskapet og komitéene kan delegere videre til rådmannen.

DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET

Delegasjon etter Kommuneloven

Formannskapet skal etter § 8.3 behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak.

Formannskapet skal etter behandling i Plan- og utviklingskomitéen innstille ovenfor kommunestyret for alle overordna planer hvor disse berører økonomiplanen.

Formannskapet kan vedta å sende en sak til kommunestyret selv om formannskapet har delegert myndighet i saken.

I medhold av § 8.3 delegerer kommunestyret til formannskapet å treffe avgjørelser i alle saker unntatt der avgjørelsesmyndigheten er lagt til kommunestyret selv eller myndigheten er lagt til andre organer.

Formannskapet skal avgjøre alle saker som krever samordnet behandling  for flere komitéer og som ikke avgjøres av kommunestyret selv.

I medhold av § 13 delegeres formannskapet utvidet myndighet i hastesaker.

Myndighet til å foreta suppleringsvalg til utvalg, råd og nemnder delegeres fra kommunestyret til formannskapet

Delegasjon etter særlov

ALKOHOLLOVEN AV 2. JUNI 1989 NR. 27   (revidert 16.10.02)
Kommunestyrets myndighet til å gi bevilling, til å fastsette tid for salg – og skjenking og til å foreta inndragning av bevilling etter alkohollovens § 1-8 blir delegert til formannskapet, jfr. lovens § 1-12, 1. og 2. l.

Formannskapet delegeres myndighet til å være kommunens kontrollutvalg for kontroll av salg og skjenking av alkoholholdig drikk.

Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

INDUSTRIKONSESJONSLOVEN AV 14. DESEMBER 1917 NR. 16
Kommunestyrets myndighet etter  § 2, 4.ledd, nr. 13, 6.ledd vedrørende anvendelse av konsesjonsavgiftsfond, blir delegert til formannskapet.  

SAMFERDSELLOVEN AV 4. JUNI 1976 NR. 63
Formannskapet uttaler seg på kommunens vegne i alle saker som gjelder kollektivtrafikk (jfr. del  III B § 3 nr. 2).

Formannskapet delegeres myndighet til å avgi uttalelser på kommunens vegne i alle løyvesaker.  

SERVERINGSLOVEN AV 13. JUNI 1997, NR. 55
Formannskapet delegeres myndighet til å føre tilsyn og fatte vedtak i samsvar med lovens bestemmelser.

Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

VALGLOVEN AV 01.03.85, NR. 3 MED ENDRINGER
Formannskapet er valgstyre.

Formannskapet som administrasjonsutvalg

I henhold til kommunelovens § 25 er administrasjonsutvalget kommunens partssammensatte utvalg og har den myndighet som følger av dette.

I medhold av Kommunelovens § 10.2 og § 25 delegerer kommunestyret til administrasjonsutvalget å fatte vedtak i følgende saker:

Ta stilling til overordna personalpolitiske retningslinjer

Foreta ansettelse ved mindretallsanke i ansettelsesutvalget.

Ta stilling til tvister om tolking og praktisering av avtaler, reglement og andre forskrifter som gjelder tilsettings- og arbeidsvilkårene til arbeidstakerne.

Myndighet forøvrig kan videredelegeres til rådmannen.

Administrasjonsutvalget er kommunens likestillingsutvalg.

DELEGASJON TIL PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÉ

Generelt

Komitéen skal behandle alle overordna tekniske planer.

Delegasjon etter særlov

KULTURMINNELOVEN AV 09.06.1978 NR. 50
Komitéen tillegges all myndighet etter kulturminneloven så langt tillater.

Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

ODELSLOVEN AV 28.06.1974 NR. 58
Komitéen tillegges all myndighet etter odelsloven så langt loven tillater.

Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN AV 14. JUNI 1985 NR. 77
Kommunestyrets myndighet etter loven blir delegert til komitéen så langt det er lovlig etter § 8 i loven tillater.

Delegasjon tilbakekalt, jfr. kom-sak 062/03.

Komitéen er kommunens faste utvalg for plansaker etter  § 9-1.  

VANNRESSURSLOVEN AV 24.11.2000 NR. 82
Komitéen tillegges all myndighet etter vannressursloven så langt loven tillater.

VEGLOVEN AV 21.6.1963 NR. 23
Komitéen skal være kommunens vegstyremakt etter lovens § 9, 3. ledd.

Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

VEGTRAFIKKLOVEN AV 18.6.1965 NR. 4
Komitéen tillegges all myndighet etter vegtrafikkloven så langt loven tillater.

Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

DELEGASJON TIL DRIFTSKOMITÉ

Delegasjon etter særlov

BARNEHAGELOVEN AV 05.05.1995 NR. 19
Komitéen tillegges all myndighet etter barnehageloven så langt loven tillater.

Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

BARNELOVA AV 08.04.1981, NR. 7
Komiteen delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgaver etter loven.               

BARNEVERNLOVEN AV 17.07.1992 NR. 100 (revidert 16.10.02)
se vedlegg (resultatenhetsleder barnevern)

Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

Brann- og eksplosjonsvernloven AV 14.06.2002, NR. 20
(erstatter BRANNVERNLOVEN AV 05.06.1987 NR. 26)
Komitéen tillegges all myndighet etter loven så langt loven tillater.

FRILUFTSLOVEN AV 28.06.1957 NR. 16
Komiteen tillegges all myndighet etter friluftsloven så langt loven tillater.
 Flyttet fra plan- og utviklingskomiteen, jfr. kom-sak 062/03. (
Det presiseres at delegasjon etter friluftsloven av  28.06.1957 nr. 16 er til komiteen og ikke til nemnda.)

KOMMUNEHELSETJENESTELOVEN AV 19.11.1982 NR. 66
Komitéen tillegges all myndighet etter kommunehelsetjenesteloven så langt loven tillater.

Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

NÆRINGSMIDDELLOVEN AV 19.05.1933 NR. 3
Komitéen delegeres myndighet til å være klageinstans for klager på vedtak i h.h.t. lov om tilsyn med næringsmidler m.v. fattet av Innherred Kjøtt- og Næringsmiddelkontroll etter delegasjon.  

OPPLÆRINGSLOVA AV 17.07.98 NR. 61
Komitéen tillegges all myndighet etter opplæringslova så langt loven tillater.

Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

SOSIALTJENESTELOVEN AV 13.12.91 NR. 81
Komitéen tillegges all myndighet etter sosialtjenesteloven så langt loven tillater.

Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

TOBAKKSKADELOVEN AV 09.03.1973 NR. 14
Komitéen delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgave med å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak etter lovens § 6, 5. og 6. ledd.  

VOKSENOPPLÆRINGSLOVEN AV 28.05.1976 NR. 35
Komitéen tillegges all myndighet etter voksenopplæringsloven så langt loven tillater.

Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

DELEGASJON TIL VILTNEMNDA

VILTLOVEN AV 29.05.1981 NR. 38
Kommunens myndighet etter lovens § 4, pkt. 4, delegeres til nemnda.  

DELEGASJON TIL LEVANGER NÆRINGSSELSKAP
Skal være kommunens utøvende organ i næringssaker.

DELEGASJON TIL INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN IKT

HAVNE- OG FARVANNSLOVEN AV 08.06.1984 NR. 51
Kommunestyrets myndighet etter havneloven delegeres til det felles havnestyret.

DELEGASJON TIL MATTILSYNET DK SØR - INNHERRED

NÆRINGSMIDDELLOVEN AV 19.05.1933 NR. 3
Kommunestyrets myndighet etter loven delegeres til Næringsmiddeltilsynet.  

Med unntak av i saker som er av prinsipiell betydning eller saker som har store økonomiske konsekvenser, får Næringsmiddeltilsynet  med hjemmel i lov om tilsyn med næringsmidler m.v. § 4, 5. ledd, myndighet til å gjøre vedtak på vegne av kommunestyre etter regler gitt i medhold av loven.

Næringsmiddeltilsynet skal holde kommunen orientert ved kopi av aktuelle vedtak vedrørende godkjenning, pålegg, forbud og beslag.

Næringsmiddeltilsynet legger en gang årlig fram en orientering for driftskomitéen om de vedtak tilsynet har fattet på vegne av kommunen.

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

Generelt
All myndighet i h.h.t. forskrifter delegeres til rådmannen så langt dette ikke er i strid med lov eller forskrift, eller ikke er av prinsipiell betydning.

Dersom det kan være den minste tvil om at et vedtak er av prinsipiell betydning har rådmannen plikt til å gå tilbake til det politiske organ som er tillagt avgjørelsesmyndigheten.

Delegasjon ettet Kommuneloven

I medhold av kommuneloven § 23.4 delegeres det til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dersom det kan være den minste tvil om et vedtak er av prinsipiell betydning har rådmannen plikt til å gå tilbake til det politiske organ som er tillagt avgjørelsesmyndigheten.
Dette gjelder saker som behandles både etter kommunelov og særlover.

Rådmannen treffer selv avgjørelse om videredelegasjon av delegert myndighet til administrasjonen.

Delegasjon etter særlover

ALKOHOLLOVEN AV 2. JUNI 1989 NR. 27 (revidert 16.10.02)
Godkjenning av ny styrer og stedfortreder i bevillingsperioden når det gjelder salg av øl delegeres til rådmannen, jfr. alkohollovens § 1-12, 2. l.

Godkjenning av ny skjenkebestyrer og stedfortreder i bevillingsperioden når det gjelder samme skjenkested delegeres til rådmannen, jfr. alkohollovens § 1-12,2. l. 

Tildeling av ambulerende bevilling etter § 4-5 og bevilling for en enkelt anledning etter § 1-6 delegeres til rådmannen, jfr. alkohollovens § 1-12, 2. l.

Utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning delegeres til rådmannen, jfr. alkohollovens § 1-12, 2. l.

Utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning delegeres til rådmannen, jfr. alkohollovens § 1-12, 2. l.

Fastsettelse av bevillingsgebyr delegeres til rådmannen, jfr. alkohollovens § 1-12, 2. l.

Se ellers delegering til Formannskap

BARNEHAGELOVEN AV 05.05.1995 NR. 19
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Se ellers delegering til Driftskomitéen.

BARNEVERNLOVEN AV 17.07.1992 NR. 100  (revidert 16.10.02)
se vedlegg (resultatenhetsleder barnevern)

Se ellers delegering til Driftskomitéen.

EIERSEKSJONERINGSLOVEN AV 23.05.1997 NR. 31
Kommunens myndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning delegeres til rådmannen.  

FILM- OG VIDEOGRAMLOVA  AV 15.05.1987 NR. 21
Rådmannen delegeres all myndighet etter loven.
 

KOMMUNEHELSETJENESTELOVEN AV 19.06.1982 NR. 66
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Se ellers delegering til Driftskomitéen.

KONSESJONSLOVEN AV 31.05.1974 NR. 19
Rådmannen kan ta avgjørelse og gi uttalelser på vegne av kommunen i saker som er delegert til kommunen etter rundskriv, og som ikke er av prinsipiell betydning, (jfr. Delegasjon til kommunen og
Endring av delegasjon til kommunen)

Se ellers delegering til Plan- og utviklingskomitéen.

LOKALE KULTURBYGG
Myndighet til å godkjenne planer og tegninger for lokale kulturbygg med samlet gulvflate under 150 kvm. som det søkes om statsmidler til i tråd med departementets retningslinjer.  

LOV ERVERVSMESSIG HUSDYRHOLD AV 13.06.1975 NR. 46
Rådmannen gis fullmakt til å avgi uttalelse på kommunens vegne etter loven.

FORPAKTINGSLOVA AV 25.06.1965 NR. 1
Rådmannen gis myndighet til å godkjenne forpaktningsavtaler etter § 5, og eventuelt fastsette forpaktningsavgift etter § 6  dersom partene ikke kommer til en frivillig ordning.  

FRILUFTSLOVEN AV 28.06.1957 NR. 16
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i type saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Se også delegasjon til Plan- og utviklingskomitéen.

KULTURMINNELOVEN AV 09.06.1978 NR. 50
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i type saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Se også delegasjon til Plan- og utviklingskomitéen.

PENGESPILLOVEN AV 28.08.1992 NR. 28
Rådmannen delegeres myndighet etter loven med unntak av å prioritere søknader om tilskudd fra overskudd fra statlige pengespill.

Se ellers delegasjon til Formannskapet.

OPPLÆRINGSLOVA AV 17.07. 1998 NR. 61
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Se ellers delegering til Driftskomitéen.

SERVERINGSLOVEN AV 13. JUNI 1977, NR. 55
Det delegeres til rådmann å treffe vedtak i type saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Se også delegasjon til Formannskapet.

SMITTELOVEN AV 05.08.1994 NR. 55
Rådmannen
delegeres myndighet til å føre tilsyn og sørge for at reglene i loven blir overholdt og at vedtak i medhold av loven blir gjennomført (§ 7-1).  

Rådmannen delegeres myndighet til å oppnevne kommunelege og stedfortreder for denne til å utføre særskilte oppgaver etter loven (§ 7-2)

SOSIALTJENESTELOVEN AV 13.12.1991 NR. 81
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.  

VEGLOVEN AV 21.06.1963 NR. 23
Med hjemmel i veglovens § 9, 3. ledd delegeres komiteens myndighet som vegstyremakt for kommunale veger til rådmannen i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning.
 

VOKSENOPPLÆRINGSLOVEN AV 28.05.1976 NR. 35
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av  saker som ikke er av prinsipiell betydning.  

ANDRE LOVER
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak for andre lover enn de som ovenfor er nevnt i type saker som ikke er av prinsipiell betydning.
 

ANNEN DELEGASJON
Rådmannen gis fullmakt til å overføre beløp mellom artsgruppe 0 til 5, samt til å øke utgifter tilsvarende økte inntekter i artsgruppene 6 til 9 i driftsbudsjettet innen en ansvarsgruppe og mellom de enkelte ansvarsgrupper.
 

Rådmannen gis fullmakt til å anta anbud (valg av entreprenør) innenfor vedtatte budsjettrammer.

For vedtatte investeringer og hvor finansiering er ordnet, delegeres det til rådmannen å iverksette de planlagte investeringer.

Rådmannen skal avgjøre klager på søknader om tilskudd og lån etter retningslinjene for kommunale husnemndsaker.

Myndighet til å forhandle med de ansatte og/eller deres representanter om lønns- og arbeidsvilkår.

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre om tidligere bortfestet tomt i Levanger sentrum kan selges. Likeledes får rådmannen fullmakt til å erverve/selge/bortfeste/innfeste areal i forbindelse med justeringer av målebrev som følge av godkjent reguleringsplan/bebyggelsesplan.

Rådmannen får videre fullmakt til å erverve/selge/bortfeste/innfeste areal som følge av vedtatt anleggs- og utbyggingsvirksomhet.  

Myndighet til å godkjenne sentrale forhandlingsprotokoller

DELEGASJON TIL ORDFØREREN

Delegasjon ettet Kommuneloven

Ordføreren er i medhold av § 9.3 kommunens rettslige representant.

Ordføreren oppnevner kommunens representanter til generalforsamlinger, årsmøter o.l. dersom ikke annet er bestemt.

Delegasjon etter særlov

STRAFFELOVEN AV 22.05.1902
Myndighet til å treffe offentlig påtale etter § 79.5 delegeres til ordføreren

GENERELLE REGLER OM BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV FULLMAKT
All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, og innenfor budsjettrammene og forutsetningene.

Det organ som er delegert avgjørelsesmyndighet er underinstans etter Forvaltningslovens § 33. Det samme gjelder også for videredelegasjon fra rådmannen.

TILBAKEKALLING AV FULLMAKT I ENKELTSAKER
Et overordnet organ kan kreve å få lagt fram for seg til avgjørelse en sak som et underordnet organ har til behandling etter delegert fullmakt.

RETT TIL Å LA VÆRE Å GJØRE BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET I SPESIELLE FORBINDELSER
Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til det overordnede organet å ta avgjørelser i spesielle saker.

OMGJØRINGSRETT
Et overordnet organ kan av eget tiltak gjøre om et underordnet organs vedtak i samsvar med §35 i forvaltningsloven.

MINDRETALLSANKE
I saker der utvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret/formannskapet, kan 3 medlemmer, ordføreren eller rådmannen før møtet er slutt kreve saken lagt fram for kommunestyret/formannskapet.

KLAGE PÅ VEDTAK
Følger de retningslinjer som er vedtatt i k-sak 001/02 Intern   klageordning.  

 

VEDLEGG TIL DELEGASJONSREGLEMENT I MEDHOLD AV LOV OM BARNEVERNSTJENESTER AV 17.07.1992 NR. 100

Fagleder barnevern er leder for kommunens barnevernadministrasjon, kommunens barnevernleder, og har det faglige ansvaret for tjenester etter lov om barneverntjenester av 17.07.1992 nr. 100, jfr. lovens § 2-1, 3. l.

Som stedfortreder ved barnevernleders fravær utnevnes:  
1.
Førstekonsulent
2.
Barnevernkonsulent

<<forskrift/regelverk
<<til 2007
Gå til Levanger kommunes hovedside
^