Reglement for Formannskapet
<<medlemmerforskrift/regelverk | reglement til 25.11.02>>

Vedtatt av kommunestyret 27.11.2002, sak 54/02  |  som word  |  som PDF

1. VALG OG SAMMENSETNING
2.
FORMANNSKAPETS HOVEDARBEIDSOMRÅDE

3.
TIDEN FOR MØTENE. INNKALLING TIL MØTE. SAKSDOKUMENTENE

4.
FORFALL. VARAMEDLEMMER

5.
DELTAKELSE I MØTET. KOMMUNALE TJENESTEMENN

6.
. MØTELEDER. MØTETS ÅPNING

7.
. REKKEFØLGEN FOR SAKENES BEHANDLING. SAK SOM IKKE ER NEVNT I INNKALLINGEN

8.
. INHABILITET. MØTELEDERENS REDEGJØRELSE FOR SAKEN. TALERNES REKKEFØLGE

9.
ORDSKIFTET OG STEMMEGIVNINGENE

10.
SENDENEMNDER (deputasjoner)

11.
BOKFØRING. MØTETS SLUTT

12.
ÅPNE ELLER LUKKEDE DØRER. TAUSHETSPLIK
T

13.
BEGRUNNELSESPLIKT

14.
FORESPØRSEL, SPØRSMÅL OG INTERPELLASJONER

15.
ÅPEN SPØRRETIME FOR ANDRE ENN FORMANNSKAPETS MEDLEMMER
 

1.  VALG OG SAMMENSETNING

SOM FORMANNSKAP:
Formannskapet består av 13 medlemmer med varamedlemmer.
Formannskapet velges av og blant kommunestyrets medlemmer.
Vedrørende uttreden, suspensjon vises det til kommunelovens § 15, vedrørende opprykk og nyvalg til kommunelovens § 16.  

SOM ADMINISTRASJONSUTVALG:
I tillegg til formannskapets medlemmer velger de ansatte blant de ansatte for 2 år av gangen, 1/3 av medlemmene i administrasjonsutvalget dog opp til et antall slik at totalt antall medlemmer blir et oddetall. For de ansattes medlemmer gjelder de vanlige valgbarhetsregler, bortsett fra bostedskravet, jfr. kommunelovens § 25 nr. 3.  

Utvalgets leder og nestleder velges blant formannskapets medlemmer.

2.  FORMANNSKAPETS HOVEDARBEIDSOMRÅDE  

SOM FORMANNSKAP:
Formannskapet utreder og avgir innstilling i saker som er delegert til formannskapet og som skal behandles i kommunestyret, samt fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten til formannskapet.  

Formannskapet er kommunens økonomiutvalg og forbereder og innstiller til kommunestyret i alle slik saker som ikke er delegert. Dette gjelder også alle overordna planer hvor disse berører økonomiplanen.

Formannskapet skal behandle og koordinere alle saker som berører begge komitéene.

Formannskapet fatter vedtak på vegne av kommunestyret i hastesaker, jfr. kommunelovens § 13, nr. 1.

Ordfører setter opp saksliste for formannskapets møter.

SOM ADMINISTRASJONSUTVALG:
Formannskapet som administrasjonsutvalg har som oppgave:

  • Ta stilling til overordna personalpolitiske retningslinjer

  • Ta stilling til tvister om tolking og praktisering av avtaler, reglement og andre forskrifter som gjelder tilsettings- og arbeidsvilkårene til arbeidstakerne.  

For formannskapet som administrasjonsutvalg gjelder for øvrig de samme regler som for formannskapet.

3. TIDEN FOR MØTENE. INNKALLING TIL MØTE. SAKSDOKUMENTENE.

Formannskapet fatter sine vedtak i møter som holdes når ordføreren finner det påkrevd, når det selv bestemmer det, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

Ordføreren kaller sammen til møtet. Dette gjøres ved å sende innkalling (tid og sted angis) til hvert enkelt medlem, de varamedlemmer som skal møte for dem som har forfall, eller antas å måtte fratre som inhabile under en saksbehandling, og til rådmannen. I innkallingen føres opp en oversikt over de saker som skal behandles i møtet. Samtidig sendes kommunerevisjonen gjenpart av innkallingen og saksdokumentene. Formannskapet innkalles normalt med minst 3 virkedagers varsel.

Innkalling med sakliste og saksdokumenter sendes ut med e-post og eventuelt med henvisning til kommunens hjemmeside. For de medlemmer som ikke har/kan benytte e-post sendes møteinnkalling med sakliste ut pr. post eller bud.

4. FORFALL. VARAMEDLEMMER.

Bestemmelsene i pkt. 5 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse.

5. DELTAKELSE I MØTET. KOMMUNALE TJENESTEMENN.

Bestemmelsene i pkt. 6 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse.

6. MØTELEDER. MØTETS ÅPNING.

Bestemmelsene i kommunestyrereglementet pkt. 7, 1. avsnitt og pkt. 8 får tilsvarende anvendelse.

7. REKKEFØLGEN FOR SAKENES BEHANDLING. SAK SOM IKKE ER NEVNT I INNKALLINGEN

Bestemmelsene i pkt. 9 i  reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse.

8. INHABILITET. MØTELEDERENS REDEGJØRELSE FOR SAKEN. TALERNES REKKEFØLGE.

Bestemmelsene i pkt. 10 og pkt. 11 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse.

9. ORDSKIFTET OG STEMMEGIVNINGENE

Om forhandlingene gjelder de bestemmelser som er gitt i kommunestyrereglementets pkt. 10, pkt. 11 første ledd, pkt. 14 annet ledd og pkt. 15 første ledd..

Om avstemninger gjelder det som er bestemt i pkt. 16, 17 og 18 i reglementet for kommunestyret. Formannskapssekretæren kan telle opp stemmene.

10. SENDENEMNDER (deputasjoner).

Bestemmelsene i pkt. 21 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse. Formannskapet kan også ta imot utsendingene i møtesalen. Formannskapet kan stille spørsmål om faktiske sider ved saken.

11. BOKFØRING. MØTETS SLUTT.

Om bokføring gjelder de samme bestemmelser som er gitt i kommunestyrereglementets pkt. 23, 1, 2 og 3. avsnitt.

Møteboka underskrives av møteleder og møtesekretær og godkjennes i det nærmest påfølgende møte.

12. ÅPNE ELLER LUKKEDE DØRER. TAUSHETSPLIKT

Møtet holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 31. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører. Blir det vedtatt å behandle en sak for lukkede dører, plikter formannskapets medlemmer og de kommunale tjenestemenn som er til stede, så langt annet ikke blir vedtatt, å bevare taushet om forhandlingene.

13. BEGRUNNELSESPLIKT

Bestemmelsene i pkt. 24 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse.

14. FORESPØRSEL, SPØRSMÅL OG INTERPELLASJONER

Interpellasjoner og spørsmål kan stilles innenfor de arbeids- og ansvarsoppgaver som er tillagt formannskapet. Ordfører avgjør om interpellasjonen og spørsmålet skal forelegges for formannskapet eller reises i kommunestyret eller i en av komitéene.

Følgende behandlingsregler gjelder:

Forespørsel
Formannskapets medlemmer kan rette forespørsler til ordfører i møte, også om saker som ikke står på sakslista. Ordfører bestemmer om utfyllende svar kan gis i møtet, eller om det skal gis foreløpig svar og at uttømmende svar gis på førstkommende formannskapsmøte. Debatt er ikke tillatt, men spørsmålsstiller har anledning til å stille ett tilleggsspørsmål.  

Spørsmål
Spørsmål kan leveres skriftlig til ordføreren senest 5 dager før møtet. Ordføreren treffer de nødvendige forføyninger slik at svar kan avgis i første møtet.  

Interpellasjoner
Senest 2 uker før møter i formannskapet kan medlemmer og varamedlemmer som skal delta i vedkommende møte, levere skriftlig interpellasjoner til ordføreren som avgjør hvem som skal svare.  

Forslag i sammenheng med forespørsler, spørsmål eller interpellasjoner kan ikke avgjøres i møtet hvis ordfører eller 1/3 av de møtende motsetter seg det.

15. ÅPEN SPØRRETIME FOR ANDRE ENN FORMANNSKAPETS MEDLEMMER

  1. Umiddelbart før formannskapets møter settes, gjennomføres det inntil 20 minutter offentlig spørretid i møtesalen.

  2. Spørretiden utløper når det ordinære formannskapet settes på det kunngjorte møtetidspunkt.

  3. Alle personer bosatt i Levanger kommune kan stille spørsmål. Formannskapets medlemmer kan selv ikke delta som spørrere.

  4. Rettes spørsmålet til formannskapet avgjør ordføreren, eventuelt i samråd med gruppelederne, hvem som skal svare.

  5. Spørsmål skal være innlevert skriftlig til ordføreren innen kl. 12.00 onsdag i uken før møtedagen.

  6. Spørsmåla skal gjelde kommunale forhold som faller inn under formannskapets arbeidsområde.

  7. Etter at spørsmålet er blitt besvart, gis det adgang til 2 korte replikker mellom spørrer og den som svar på spørsmålet (2-3 min.).

  8. Oppstår det tvil om tolkningen av disse retningslinjer, avgjør møtelederen spørsmålet.

<<medlemmerforskrift/regelverk | reglement til 25.11.02>>
Gå til Levangerkommunes hovedside
^