Reglement for Næringsstyret
<<medlemmer | forskrift/regelverk>>

Vedtatt av Levanger kommunestyre 29. mars 2000.

1. Valg og sammensetning
Næringsstyret består av 6 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmene med varamedlemmer velges av kommunestyret blant formannskapets medlemmer.
Kommunestyret velger leder og nestleder blant de valgte medlemmene.
Valgene gjelder for den kommunale valgperiode.
Dersom et medlem trer endelig ut, velges nytt medlem selv om det er valgt varamedlem. Er Næringsstyret valgt etter reglene om forholdsvalg, skal det suppleres fra den gruppe som står bak den uttredende. Trer lederen ut av Næringsstyret, skal det velges ny leder.
Har medlemmer forfall, innkalles varamedlemmer så vidt mulig i den nummerorden de er valgt fra den gruppe hvor det er forfall.

2. Arbeidsområde
Næringsstyret er kommunens faste utvalg i næringssaker.
Næringsstyret har som tiltaksnemnd ansvar for utarbeidelse av Strategisk næringsplan for Levanger.
Næringsstyret er styre for Levanger Næringsselskap AS, og har gjennom det ansvar for erverv og forvaltning av næringsarealer, og tilrettelegging for ny næringsvirksomhet.
Næringsstyret er styre for kommunens næringsfond.
Næringsstyre skal ivareta kommunens interesser i det regionale næringssamarbeidet.
Næringsstyret fører kontroll med at vedtak innenfor Næringsstyrets arbeidsområde blir gjennomført og at det blir utarbeidet årsberetning.

3. Næringsstyrets møter
A. Møteprinsipp
Næringsstyret treffer sine vedtak i møte, jfr. KL § 30.1 og KL § 30.2.
Det skal føres møtebok. Utskrift av møteboka sendes til medlemmene av Næringsstyret, ordføreren, rådmannen og eventuelle andre.

B. Møte
Møte i Næringsstyret skal holdes på det tidspunkt som er vedtatt av kommunestyret/organet selv, eller når Næringsstyrets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
Møtene skal gjøres kjent på hensiktsmessig måte.
Møtet ledes av Næringsstyrets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg, jfr. KL § 38.
Møtene holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter KL § 31.
Næringsstyret kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller Næringsstyret vedtar det.

C. Sakliste – innkalling
Lederen setter opp saksliste for det enkelte møte.
Næringsstyret innkalles formelt skriftlig med minst 3 virkedagers varsel. Saksdokumentene sendes til medlemmer og varamedlemmer og andre etter Næringsstyrets nærmere bestemmelse.

D. Vedtaksførhet. Avstemninger
Næringsstyret kan bare treffe vedtak hvis minst halvparten av medlemmene har vært til stede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak, KL § 33.
Medlem som er tilstede når en sak tas opp til avstemning, plikter å avgi stemme, jfr. KL § 40.2.
Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis, hvis ikke annet følger av lov og dette reglement.
Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende.

E. Endring av sakliste. Forespørsel
Næringsstyret kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den utsendte saklisten. Det kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på saklisten, hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette.
Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på saklisten.

F. Møterett
Ordfører og rådmann har møte- og talerett i Næringsstyrets møter, jfr. KL § 9.4 og § 23.3.

G. Inhabilitet
Om inhabilitet gjelder reglene i Forvaltningslovens kap. II og med de særregler som framgår av KL § 40.3 a, b og c og § 40.4.
Den som er inhabil i en sak tar ikke del i behandlingen av vedkommende sak.

H. Taushetsplikt
Medlemmene og varamedlemmene har taushetsplikt for det de får vite om noens personlige forhold og offentlige forhold når opplysningene er underlagt taushetsplikt/unntatt offentlighet. Straffeloven har egen straffebestemmelse som kan komme til anvendelse ved brudd på taushetsplikten.

4. Sekretariat og møterett for andre
Rådmannen eller den han bemyndiger har sekretariatsfunksjonen for Næringsstyret. Etatsjef for kultur, miljø, nærings- og landbruksetaten har møte- og talerett i Næringsstyret på vegne av rådmannen.
Etatssjefen kan i samråd med lederen innkalle andre som en finner det ønskelig å rådføre seg med i spesielle saker.

5. Mindretallsanke
I saker hvor Næringsstyret har avgjørelsesmyndighet, kan et mindretall på 1 medlem forlange saken fremlagt for formannskapet.
Ordfører, rådmann eller den som møter i rådmannens sted, kan også anke saken. Krav om anke må fremmes før møtets slutt, og protokolleres.

6. Andre forhold
Så lenge det ikke strider mot lov, forskrift eller vedtak av kommunestyret, eller overordnet statlig organ, kan Næringsstyret delegere til rådmannen, eller den han bemyndiger, å treffe vedtak innenfor nærmere fastlagte rammer og retningslinjer.
For øvrig vises det til Kommunelovens bestemmelser spesielt kapitel 7 om de folkevalgtes rettigheter og plikter samt aktuelle forskrifter gitt i medhold av loven.
Som utfyllende regler gjelder også bestemmelsene i Reglement for Levanger kommunestyre så langt de passer.

Til toppen