Reglement for Plan- og utviklingskomiteen
<<medlemmer | organiseringforskrift/regelverk>>

Vedtatt av kommunestyret 27.11.2002, sak 54/02  |  som word  |  som PDF

1. VALG OG SAMMENSETNING
2.
ARBEIDSOMRÅDE – OPPGAVER OG MYNDIGHET

3.
PUK’S MØTER

A. Møteprinsipp

B. Møte

C. Sakliste – innkalling

D. Vedtaksførhet.  Avstemninger

E. Endring av sakliste. Forespørsel

F. Forespørsel, spørsmål og interpellasjon

G. Åpen spørretime for andre enn DK’s medlemmer

H. Møterett

I. Inhabilitet

J. Taushetsplikt

4.
SEKRETARIAT OG MØTERETT FOR ANDRE

5.
ANDRE FORHOLD

 

1. VALG OG SAMMENSETNING

Plan- og utviklingskomitéen, heretter benevnt PUK er et fast utvalg i henhold til Kommunelovens (KL) § 10.  Utvalget består av 11 medlemmer. 

  • Kommunestyret velger leder og nestleder.

  • Valgene gjelder for den kommunale valgperiode.

  • Dersom et medlem dør eller løses fra vervet, velges nytt medlem selv om det er valgt varamedlem.  Er komiteen valgt etter reglene om forholdsvalg, skal det suppleres fra den gruppe som står bak den uttredende.  Dør lederen eller løses fra vervet, skal det velges ny leder selv om det tidligere er valgt nestleder.

2. ARBEIDSOMRÅDE – OPPGAVER OG MYNDIGHET

PUK utreder og avgir innstilling i saker som er delegert til PUK og som skal behandles i kommunestyret, samt fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten til PUK, jfr. kommunens delegasjonsreglement.

PUK hovedoppgaver er å sørge for at kommunen til enhver tid har et plansystem og nødvendige plan- og strategidokumenter som er tilpasset kommunens/innbyggernes behov.

PUK’s oppgaver vil da bl.a. være:

  • Behandling av overordna planer

  • Påse sammenheng mellom planer på forskjellig nivå

  • Påse sammenheng mellom planer på samme nivå

  • Påse at våre planer er oppdatert og gjenspeiler samfunnets behov

  • Påse at vi har et planapparat som er i stand til å møte nye utfordringer og de standig endringer i samfunnet.

  • Komitéen skal være det faste utvalg for plansaker, jfr. plan- og bygningslovens § 9-1

3. PUK’S MØTER

A. Møteprinsipp
PUK treffer sine vedtak i møte, jfr. kommunelovens  § 30 nr. 1 og nr. 2.

Det skal føres møtebok. Utskriften skal være tilgjengelig og lagt ut på kommunens hjemmeside innen 1 dag etter møtet.

B. Møte
Møte i komiteen skal holdes på det tidspunkt som er vedtatt av organet selv, kommunestyret og ellers når utvalgets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det.  Jfr. kommunelovens § 32.nr. 1.  

Møtene skal gjøres kjent på hensiktsmessig måte.  Jfr. kommunelovens § 32 nr. 3.

Møte ledes av PUK’s leder eller nestleder, jfr. kommunelovens § 32 nr. 4.  Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg, jfr. kommunelovens  § 38.

Møtene holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 31.

PUK kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette.  Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller utvalget vedtar det.  

C. Sakliste – innkalling
Lederen setter opp sakliste for det enkelte møte  

PUK innkalles normalt med minst 3 virkedagers varsel. Innkalling med sakliste og saksdokumenter sendes ut med e-post og eventuelt med henvisning til kommunens hjemmeside. For de medlemmer som ikke har/kan benytte e-post sendes møteinnkalling med sakliste ut pr. post eller bud. Innkalling sendes hvert enkelt medlem, de varamedlemmer som skal møte for dem som har forfall, eller antas å måtte fratre som inhabile under en saksbehandling, kommunerevisjonen og andre som utvalget og lov og regelverk bestemmer.

D. Vedtaksførhet.  Avstemninger
PUK kan bare treffe vedtak hvis minst halvparten av medlemmene har vært til stede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak.  Kommuneloven § 33.  

Medlem som er til stede når en sak tas opp til avstemning, plikter å avgi stemme, jfr. kommunelovens § 40 nr. 2.

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis, hvis ikke annet følger av lov og dette reglement.

Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende.

E. Endring av sakliste. Forespørsel
PUK kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak    den utsendte saklisten.  Det kan også treffes vedtak i sak som ikke er oppført på saklisten, hvis ikke møteleder eller 1/3  av de møtende medlemmene motsetter seg  dette.  

Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på saklisten. Skal en forespørsel realitetsbehandles skal framgangsmåten ved oppføring av ny sak på listen følges.

F. Forespørsel, spørsmål og interpellasjon
For forespørsel, spørsmål og interpellasjon gjelder samme regler som for kommunestyrets reglement pkt. 19.

G. Åpen spørretime for andre enn PUK’s medlemmer
For åpen spørretime for andre enn PUK’s medlemmer gjelder samme regler som for kommunestyrets reglement pkt. 20.

H. Møterett
Ordfører og rådmann har møte- og talerett i utvalgets møter, jfr.
kommunelovens § § 9 nr. 4 og  23 nr. 3.

I. Inhabilitet
Om inhabilitet gjelder reglene i Forvaltningslovens kap. II og med de særregler som framgår av kommunelovens § § 40 nr. 3 a, b og c og  40 nr. 4.  Den som er inhabil i en sak tar ikke del i behandlingen av vedkommende sak.

J. Taushetsplikt
Medlemmene og varamedlemmene har taushetsplikt for det de får vite om noens personlige forhold og offentlige forhold når opplysningene er underlagt taushetsplikt/unntatt offentlighet.  Straffeloven har egne straffebestemmelser som kan komme til anvendelse ved brudd på taushetsplikten.
 

4. SEKRETARIAT OG MØTERETT FOR ANDRE

Rådmannen, eller den han bemyndiger, har sekretariatsfunksjonen. Rådmannen kan i samråd med lederen innkalle andre som en finner det ønskelig å rådføre seg med i spesielle saker.

5. ANDRE FORHOLD

For øvrig vises det til Kommunelovens bestemmelser spesielt kapitell 7 om de folkevalgtes rettigheter og plikter samt aktuelle forskrifter gitt i medhold av loven.

Som utfyllende regler gjelder også bestemmelsene i reglement for kommunestyre   langt de passer.

<<medlemmer | organiseringforskrift/regelverk>>
Gå til Levangerkommunes hovedside
^