Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Driftskomité 17.01.07 - Sak 5/07
<<sakliste
<<>> | vedtak

UTARBEIDELSE AV NY PLEIE- OG OMSORGSPLAN I LEVANGER KOMMUNE

Saksansvarlig: Øystein Sende   Arkivsref:  2007/337
    Saken avgjøres av: DK
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:

Driftskomité

17.01.07

OSN

005/07

Rådmannens forslag til vedtak:

1.        Det utarbeides ny pleie- og omsorgsplan for Levanger kommune.

2.        Driftskomiteen forutsetter at det ved oppnevningen av deltakere til arbeidsgruppen for utarbeidelse av planen sikres deltakelse av representanter for de ansatte og brukerne av tjenestene i kommunen.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det ble den 22.09.06 fra regjeringen lagt fram ny stortingsmelding om framtidas omsorgsutfordringer "Mestring, muligheter og mening - framtidas omsorgsutfordringer". Stortingsmeldingen beskriver de langsiktige utfordringene for framtidas omsorgstjeneste og angir både strategier og konkrete tiltak for de nærmeste årene.

Uttalt hovedstrategi for å møte morgendagens omsorgsutfordringer er å utnytte den demografisk sett relativt stabile perioden vi har foran oss noen år til en gradvis utbygging av tjenestetilbudet, og til å planlegge og forberede den raske veksten i omsorgsbehov som forventes fra omkring 2020. Enkelte kommuner vil møte de demografiske utfordringer tidligere enn dette.

Allerede nå vil det for noen kommuner være behov for å begynne en gradvis utbygging og foreta investeringer i forebyggende tiltak, kompetanse, ny teknologi, tekniske hjelpemidler, boliger og institusjonsplasser.

Omsorgsplan med konkrete tiltak fra regjeringen går fram til 2015, basert på fem langsiktige strategier for framtidas omsorgstjenester.

Omsorgstjenestene på landsbasis har i dag over 200 000 brukere, hvorav 40 000 bor i sykehjem og mer enn 160 000 mottar hjemmetjenester i omsorgsbolig eller eget hjem. Tallet på brukere på landsbasis under 67 år er fordoblet de siste 10 år og utgjør nå 50 000. I 2005 ble det utført om lag 110 000 årsverk, halvparten i sykehjem og halvparten som hjemmetjenester og i omsorgsboliger.

Regjeringen har uttalt en målsetting om 10 000 nye årsverk i omsorgstjenesten ut fra nivået i 2004 innen utgangen av 2009. For 2005 og 2006 samlet mener Helse- og omsorgsdepartementet og KS at et forsiktig anslag kan være 3 500 nye årsverk, noe som betyr at kommunene er godt i gang med å realisere målsettingen om 10 000 årsverk.

Omsorgstjenestene i de fleste kommuner står i dag overfor utfordringer knyttet til en høy andel personell uten helse- og sosialutdanning, en lav andel personell med høgskoleutdanning, høyt sykefravær, avgang til attføring eller uførepensjon, en omfattende bruk av deltidsstillinger, samt at sektoren er preget av få ansatte ledere.

Utfordringene krever løsninger knyttet til både en økning av kapasiteten og en heving av kompetansen. En rekke undersøkelser tyder på at det er på det sosiale og kulturelle området dagens kommunale omsorgstjeneste først og fremst kommer til kort.

Dagens og morgendagens utfordringer krever økt vektlegging av tilpassede tjenester med en tverrfaglig og bred tilnærming, hvor samspillet med den enkelte bruker er i sentrum

Utviklingen av omsorgstilbudet kan nedfelles i noen viktige trekk som har bidratt til å gi disse tjenestene retning:

– Desentralisering

Fra fylke og stat til kommune: Ansvaret for en rekke oppgaver er overført til kommunene fra statlig og fylkeskommunalt forvaltningsnivå.

– Integrering

Fra særomsorg til fellesløsninger: Det har skjedd en nedbygging av særomsorg og institusjoner til fordel for integrerte hjemmebaserte tjenestetilbud og nye boformer i nærmiljøet.

– Avinstitusjonalisering

Fra institusjon til hjemmetjenester: Grensene mellom syke- og aldershjem og omsorgsboliger med hjemmetjenester viskes mer og mer ut, og ulike fagtradisjoner i den kommunale helse- og sosialtjeneste smelter sammen. Om disse utviklingstrekkene skal fortsette og om de lar seg kombinere med mulige nye utviklingstrekk knyttet til internasjonalisering og kommersialisering, blir viktige spørsmål ved utformingen av framtidas omsorgstjenester.

Demografiske framskrivinger viser at framtidas brukere av de kommunale omsorgstjenestene vil bli flere. Samtidig ser vi at den største økningen av tjenestemottakere de siste tiår er personer under 67 år. Morgendagens brukere vil ha andre behov og problemer enn dagens tjenestemottakere, men også andre ressurser til å mestre dem. Framtidas brukere vil både bestå av nye generasjoner eldre og flere yngre tjenestemottakere, som alle vil kreve et mer mangfoldig tjenestetilbud. Framtidas eldre vil både ha høyere utdanning, være mer ressurssterke og ha bedre helse enn dagens eldre. I større grad enn dagens eldre vil de også være vant til og forvente å kunne bestemme over egen tilværelse.

Vurdering:

Levanger kommune har behov for en grundig gjennomgang av de kommende års behov for kommunale omsorgstjenester. Dette for å sikre at vi er på forkant med utviklingen og for å sikre at vi vet hvilken utvikling vi må være i forkant av.

Dette gjelder organisering og kapasitet for å gjennomføre forebyggende tiltak, sikre tilstrekkelig kompetanse, ta i bruk ny teknologi, anskaffe og benytte tekniske hjelpemidler så langt det er mulig, ha tilstrekkelig med boliger og riktig antall institusjonsplasser tilpasset behovet.  Det store antallet personer som berøres av demenssykdommene stiller personell og tjenesteapparatet overfor store utfordringer, med å planlegge og tilrettelegge et faglig forsvarlig og individuelt tilrettelagt tjenestetilbud.

Sykehusene skriver ut sine pasienter raskere enn tidligere, og det er kommunene som blir ansvarlige for å gi et tilbud som har en kvalitet og et omfang som dekker behovet. Det er også flere så lever lengre og som har behov flere og mer omfattende tjenester.

Konkurransen om ungdommen og arbeidskrafta i årene framover stiller også krav til kommunene sin evne til å tilby faglig interessante jobber og en personlig faglig utvikling.

Uten en langsiktig planlegging av riktige tiltak på pleie- og omsorgsområdet, så er kommunen ikke godt nok forberedt på hva som kommer av utfordringer på lengre sikt.

En langsiktig planlegging forutsetter en plan, og en senere rullering av en slik plan.

Det er behov for å utarbeide en ny pleie- og omsorgsplan for Levanger kommune som har et tidsperspektiv fram mot 2020.

Planen bør utarbeides i løpet av 1. halvår 2007, og forutsetter en åpen og deltakende prosess både med deltakere fra de ansatte og fra brukerne.

Rådmannen ber om Driftskomiteens støtte til å starte arbeidet med å utarbeide en ny pleie- og omsorgsplan for Levanger kommune med bakgrunn i regjeringens Stortingsmelding nr. 25/2005-2006 og kommunens egne behov for en mer langsiktig planlegging av innholdet i pleie- og omsorgstjenestene.    

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^