Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Driftskomité 16.01.08 - Sak 5/08
<<sakliste
<<>> | vedtak

HØRING: FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVENS §§ 2-3 OG 2-4 PÅ BAKGRUNN AV DOM I DEN EUROPEISKE MENNESKERETTSDOMSTOLEN MOT KRL-FAGET

Saksansvarlig: Trude Marian Nøst   Arkivsref: 2005/9831 - /A10
    Saken avgjøres av: DK
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:

Driftskomité

16.01.08

TNS

5/08

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune støtter forslag til endring av opplæringslovens §§2-3 og 2-4.

Vedlegg:

1

Høring: Forslag til endringer i opplæringsloven

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementet inneholder forslag om endringer på følgende områder:

·  Fritak fra aktiviteter i opplæringen (§2-3)

·  Undervisningen i faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (§2-4)

Begrunnelsen for endringsforslagene er en dom i den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) mot KRL-faget der EMD slår fast at KRL-faget i Norge krenker Den euroepiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Det er satt høringsfrist til 4. februar 2008.

Fritak fra aktiviteter m.m. i opplæringen

EMD har drøftet om ordningen med fritak kan kompensere for at KRL-faget er i strid med menneskerettighetene. De mener at ordningen krever god informasjon til foreldre, noe som er krevende å oppfylle. EMD konkluderer med at ordningen ikke kan kompensere for at faget er i strid med menneskerettighetene.

Endringer i loven i 2005 gjør at foreldre ikke lenger trenger å søke om fritak, bare gi melding og meldingen skal ikke grunngis. Kravet om informasjon om reglene for fritak er tatt inn i loven. Men dommen peker på at det er en forutsetning for å kunne melde fritak at foreldrene har god nok kunnskap om innholdet i opplæringen. Derfor er det nødvendig med god informasjon om innhold og arbeidsmåter i opplæringen.

Departementet legger fram forslag om å presisere kravet om informasjon om innholdet i opplæringen ved å føye til ”og om innhaldet i opplæringa” i det fjerde leddet opplæringsloven § 2-3a.

Opplæringsloven § 2-3a skal lyde (endringer er i kursiv):

”§ 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa

Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punktum.

Det kan ikkje krevjast fritak frå opplæring om kunnskapsinnhaldet i dei ulike emna i læreplanen. Dersom skolen på eit slikt grunnlag ikkje godtek ei melding om fritak, må skolen behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.

Skolen skal ved melding om fritak sjå til at fritaket blir gjennomført, og leggje til rette for tilpassa opplæring innanfor læreplanen.

Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for fritak og om innhaldet i opplæringa.

Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding som nemnt i første ledd.”

Undervisningen i faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap

EMD foretar en grundig gjennomgang av KRL-faget i opplæringsloven § 2-4. Dommen peker på at begrep som ”grundig” bare blir brukt om emner i kristendomskunnskap, ikke om andre religioner og livssyn. EMD finner etter en samlet vurdering at det er kvalitative forskjeller mellom elementene om kristendommen og de andre elementene i faget. Dette er i strid med EMK. De kommenterer også ”religiøse aktiviteter” og peker på at de aktivitetene som er omfattet av dette begrepet, særlig vil kunne påvirke de yngre elevene på en måte som er i strid med EMK Artikkel 2 i Protokoll 1. EMD konkluderer med at når en ser helheten i formålet med opplæringen i opplæringsloven § 2-4 og de andre rammene om faget i sammenheng, er det kvalitative forskjeller mellom opplæringen i kristendomskunnskap og de andre elementene i faget, noe som er i strid med EMK.

KRL-faget har, som det eneste faget i skolen, regulert formål og innhold i opplæringsloven § 2-4. Det er i de senere år foretatt endringer i lovparagrafen og den lyder slik i dag:

Undervisninga i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap skal

·   gi grundig kjennskap til Bibelen og kristendommen som kulturarv

·   gi grundig kjennskap til evangelisk-luthersk kristendomsforståing og ulike kristne kyrkjesamfunn

·   gi kjennskap til andre verdsreligionar og livssyn

·   gi kjennskap til etiske og filosofiske emne

·    fremje forståing og respekt for kristne og humanistiske verdiar

·    fremje forståing, respekt og evne til dialog mellom menneske med ulik oppfatning av trudoms- og livssynsspørsmål.

Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap er et ordinært skolefag som normalt skal samle alle elever. Undervisningen i faget skal ikke være forkynnende.

Den som skal undervise i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, skal presentere kristendommen, de ulike verdensreligioner og livssyn ut fra deres egenart. De samme pedagogiske prinsippene skal legges til grunn for undervisninga i de ulike emnene.

Departementet ønsker med endringsforslaget å gi trygghet for at menneskerettighetene ikke blir brutt og sikre at undervisninga er objektiv, kritisk og pluralistisk, slik dommen i EMD forutsetter. Departementet foreslår å endre navnet på faget til religion, livssyn og etikk. Dette vil ha en viktig funksjon for å vise likeverd mellom ulike religioner og livssyn. Navnet på faget har tidligere vært kritisert fordi kristendom er spesielt nevnt. Det nye navnet ligner navnet på faget i videregående opplæring og dekker hele innholdet i faget samt gir alle deler lik vekt. Forslag om nytt navn krever endring av § 2-3 i tillegg til endringene i § 2-4. Endringene fører til behov for endringer i læreplanen for faget, slik at det er i samsvar med menneskerettighetene og at opplæringen er objektiv, kritisk og pluralistisk. Det vil gå fram av læreplanen at den, grunngitt med det kristendommen har hatt å si historisk og som kulturarv, skal ha mer stoff om kristendommen enn om andre religioner og livssyn, uten at det er kvalitative forskjeller.

Departementet foreslår at opplæringsloven § 2-4 skal lyde (endringer er i kursiv):

Ӥ 2-4. Undervisninga i faget religion, livssyn og etikk

Religion, livssyn og etikk er eit ordinært skolefag som normalt skal samle alle elevar. Undervisninga i faget skal ikkje vere forkynnande.

Undervisninga i religion, livssyn og etikk skal bidra til forståing, respekt og evne til dialog mellom menneske med ulik oppfatning av trudoms- og livssynsspørsmål.

Den som skal undervise i religion, livssyn og etikk, skal presentere ulike verdsreligionar og livssyn på ein objektiv, kritisk og pluralistisk måte ut frå deira eigenart. Dei same pedagogiske prinsippa skal leggjast til grunn for undervisninga i dei ulike emna.”

Det nye lovforslaget skal sikre at undervisningen i faget er i samsvar med menneskerettighetene. Leddene som regulerte innholdet i faget, er tatt ut og reguleres nå i læreplanen. Endringen understreker at faget er et ordinært fag, der innholdet er fastsett i læreplanen som for de andre faga. Leddene som omtaler formålet og arbeidet med faget, er endret slik at det sikrer at undervisningen i faget er i samsvar med menneskerettighetene og følger opp dommen i EMD.

Departementet foreslår at opplæringsloven § 2-3 første setning skal lyde (endringer er i kursiv):

”§ 2-3. Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa

Grunnskoleopplæringa skal omfatte religion, livssyn og etikk, norsk, matematikk, framandspråk, kroppsøving, kunnskap om heimen, samfunnet og naturen, og estetisk, praktisk og sosial opplæring.”

Endringen i opplæringsloven § 2-3 gjelder endring av navnet på faget.

Departementet mener endringsforslagene i liten grad har økonomiske konsekvenser.

Vurdering:

Rådmannen tilrår at man støtter forslag til endring av opplæringsloven for å imøtekomme dommen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^