Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Driftskomité 03.12.08 - Sak 41/08
<<sakliste
<<>> | vedtak

KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST - MANDAT OG ORGANISERING

Saksansvarlig: Trude Marian Nøst   Arkivsref: 2008/6468
    Saken avgjøres av: DK
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Driftskomité 18.06.08 TNS 29/08
Driftskomité 03.12.08 TNS 41/08

Rådmannens forslag til vedtak:

1.        Det utarbeides en kommunedelplan for oppvekst i Levanger kommune.

2.        Arbeidet gjennomføres som et prosjekt som kjøres etter PLP-metoden (prosjektlederprosessen).

3.        Forslag til organisering godkjennes. Det forutsettes at det ved oppnevning av deltakere til styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgrupper sikres deltakelse av representanter for de ansatte og brukerne av tjenestene i kommunen.

4.        Forslag til mandat godkjennes.

5.        Gjeldende planer innenfor oppvekstområdet prolongeres inntil ”Kommunedelplan for oppvekst” er vedtatt.

Vedlegg:

1

Revidert mandat for kommunedelplan for oppvekst datert 23.11.08 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Denne saken er tidligere fremmet som PS 29/08 ”Kommunedelplan for oppvekst – mandat og organisering” i driftskomitemøtet 18. juni 2008 hvor det ble fattet følgende vedtak: Driftskomiteen utsetter saken i påvente av en behandling i Formannskapet av Levanger kommunes bruk av prosjektmetode/organisering.

Kommunestyret behandlet PS 81/08 ”Organisering av prosjektarbeid” i kommunestyret 19.11.08 og fattet følgende vedtak:

1. Enhetsinterne prosjekter av driftsmessig karakter kjøres i linjeorganisasjonen og ikke i egen prosjektorganisasjon.

2. ProsjektLederProsessen - PLP med roller og ansvar som følger av denne, legges til grunn ved prosjektorganisering av alle større utviklingsprosjekt.

3. Det utvikles gode rapporteringsrutiner mellom prosjektorganisasjonen og oppdragsgiver/linjeorganisasjonen.

4. Prosjektleder bør som hovedregel være ansatt i Levanger kommune eller jobbe i Innherred Samkommune.

Saken om etablering av et prosjekt for å utvikle ”Kommunedelplan for oppvekst” fremmes derfor på nytt.

Vurdering:

Det er siden juni skjedd en del i arbeidet med ”Kommuneplan 2008 – 2020, samfunnsdel” og det er nedsatt en egen prosjektgruppe for rullering av ”Skolebruksplan for Levanger kommune”. Dette fører til noen mindre endringer i mandatet for ”Kommunedelplan for oppvekst”. Videre medfører utsettelsen at prosjektets oppstart og avslutning forskyves med 6 måneder. Disse endringene er innarbeidet i vedlagte utkast til prosjektplan.

I samkommunestyrets møte 24.09.08 i PS 36/08” Kommuneplan 2008-2020. Første gangs behandling” ble ”Kommuneplan 2008-2020, samfunnsdel” lagt ut til høring. Kommuneplanen inneholder visjon, overordnede mål og veivalg for Levanger og Verdal kommuner generelt og for oppvektområdet spesielt. Det dokumentet legges til grunn i arbeidet med ”Kommunedelplan for oppvekst”. Felles visjon for Levanger og Verdal kommuner gjelder selvsagt for oppvekstsektoren.  Den enkelte resultatenhet har utviklet egne visjoner for sitt arbeid forankret i den enkelte enhets kultur. Rådmannen finner det uhensiktsmessig at man skal etablere tre nivåer med visjoner i kommunen som hver seg skal forankres hos våre ansatte og hos innbyggerne. Rådmannen mener derfor at det ikke skal utarbeides en egen visjon i kommunedelplan for oppvekst. Kommunens visjon legges til grunn og settes inn i en kontekst der det beskrives hvordan visjonen fortolkes innenfor oppvekstområdet. Punkt 6 i tidligere fremmet mandat foreslås derfor strøket.

Kommunalt plansystem, behandlet i samme sak som kommuneplana legges til grunn i arbeidet med ”Kommunedelplan for oppvekst”. Dette betyr at kommunedelplanen etablerer delmål og tiltak, men ikke egne strategier, for oppvekstområdet. Første setning i punkt 9 i tidligere fremmet mandat endres til ”Prosjektgruppen skal foreslå konkrete delmål og tiltak for å møte framtidige behov”.

Skolebruksplan for Levanger kommune er etablert som eget prosjekt. Punkt 12 i tidligere fremmet mandat foreslås derfor strøket.

Prosjektet foreslås opprettet i januar 2009 med påregnet avslutning i november/desember 2009. Rådmannen mener det er sannsynlig å få til endelig behandling av ”Kommunedelplan for oppvekst” slik at den blir gjeldende fra skoleåret 2010/11. Rådmannen foreslår at gjeldende planer prolongeres fram til ”Kommunedelplan for oppvekst” er vedtatt.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 18.06.2008

Forslag i møte:

Wenche W. Sundal, DNA fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:

Som repr. fra Driftskomiteen velges: Leder og nestleder.

Heidi Flaten, V fremmet følgende forslag til nytt pkt. 6:

Prosjektleder er skolefaglig ansvarlig i Levanger kommune.

Hans A. Aalberg, FRP fremmet følgende forslag:

Pkt. 4: Forslag til mandat godkjennes.

Endres til mandat, etter endring i DK, godkjennes

PA har ansvar for:

Følgende punkter fjernes fra PA`s ansvarsliste:

Styringsgruppe (SG) – ansvar:

Får følgende tilleggsansvar:

Tillegg:

Leder av SG velges av, og fra DK.

Oppdragsgiver (medlem/vara) bør ha denne rollen i prosjektet.

Per Anker Johansen, DNA fremmet følgende forslag:

Driftskomiteen utsetter saken i påvente av en behandling i Formannskapet av Levanger kommunes bruk av prosjektmetode/organisering.

Avstemning:

Per Anker Johansen, DNA`s utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Driftskomiteen utsetter saken i påvente av en behandling i Formannskapet av Levanger kommunes bruk av prosjektmetode/organisering.

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Det utarbeides en kommunedelplan for oppvekst i Levanger kommune.
 2. Arbeidet gjennomføres som et prosjekt som kjøres etter PLP-metoden (prosjektlederprosessen).
 3. Forslag til organisering godkjennes. Det forutsettes at det ved oppnevning av deltakere til styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgrupper sikres deltakelse av representanter for de ansatte og brukerne av tjenestene i kommunen.
 4. Forslag til mandat godkjennes.

Vedlegg:

1

Ansvar og roller i prosjekt organisert etter PLP-metoden PDF

2

Plansystem - bilde PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Brosjyre fra Innovasjon Norge om PLP - Prosjektlederprosessen PDF
 2. Sak i driftskomiteen: PS 15/08: Kvalitetsplan 2006-2009. Rullering 2008. 2. gangs behandling.

Saksopplysninger:

Driftskomiteen fattet i sak 15/08 følgende vedtak:

Sak PS 15/08 inklusive alle innkomne høringsuttalelser legges til grunn for arbeidet med ny Opplæringsplan 2009-2013. DK blir styringsgruppe for dette arbeidet. Mandatet for arbeidet med ny Opplæringsplan for Levanger legges fram for DK til behandling i møte 18.06.08. I gruppa som utarbeider forslag til mandat deltar leder og nestleder i DK. Gruppa suppleres med ett medlem fra opposisjonen. Selve arbeidet med opplæringsplanen starter umiddelbart etter at DK har vedtatt mandatet.

Det er holdt ett møte med gruppa som ble vedtatt skulle bistå administrasjonen i utarbeidelsen av mandat for kommunedelplan for oppvekst. Forslag til mandat er videre behandlet i styrermøtet, enhetsledermøte for oppvekst og sendt forum for tillitsvalgte den 20. mai. På grunn av streiken har det ikke vært mulig å avholde forum for tillitsvalgte. Det ble gjort et forsøk på møte den 10. juni, men det ble for mange forfall. Mandatet er drøftet med Utdanningsforbundet. Saksforelegget med mandatet ble sendt til tillitsvalgte 10. juni med frist 17. juni for tilbakemelding. Eventuelle uttalelser fra tillitsvalgte legges fram i driftskomitemøtet.

Mandatet er sendt til FGIL (Foreldreutvalget for grunnskolen i Levanger) med mulighet for å gi innspill. FGIL ber om at det vurderes å ta inn en brukerrepresentant for både barnetrinn og ungdomstrinn. Dette kan løses ved at en sitter i styringsgruppa og en sitter i prosjektgruppa. Videre bør man involvere brukerne bredt i delprosjektgrupper. Det skal lages en egen plan for brukermedvirkning i planprosessen.

Kommunene er i henhold til kommunelovens § 5 og plan- og bygningslovens § 20-1 pålagt å ha en kommuneplan. Det kan etter plan- og bygningslovens § 20-1 utarbeides arealplan og handlingsprogram for del av kommunen og handlingsprogram for bestemte virksomhetsområder.

I arbeidet med ny, felles kommuneplan for Levanger og Verdal kommuner har man kartlagt at kommunene hver seg har over 45 plandokumenter. Dette gir lite helhet og sammenheng og fører til at planene ikke blir godt forankret i økonomiplan og budsjett. Levanger kommune har derfor kommet fram til at det er behov for mer helhetlige planer for hver sektor. Det skal derfor utarbeides kommunedelplaner for hver sektor ved rullering av planverket jfr. vedlegg 2. Kommunedelplanene skal ta utgangspunkt i de overordnede føringer som er nedfelt i kommuneplanen og skal bidra til å oppfylles felles visjon og overordnede mål.

Det finnes i dag mange planer for oppvekstsektoren i Levanger kommune som hver for seg er gode faglige planer.  ”Kvalitetsplan for skolene i Levanger kommune” utløper i 2009. ”Skolebruksplana” utløper i 2009. ”Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune” utløper i 2010. Disse planene har bidratt til faglig utvikling av sektoren og man har kommet langt i å gjennomføre de tiltak som er vedtatt. Dette er derfor riktig tidspunkt å starte arbeidet med ”Kommunedelplan for oppvekst”.

Det skal lages en ”Kommunedelplan for oppvekst” som beskriver kommunens samlede innsats overfor barn og unge. Den nye planen skal peke ut retningen for arbeidet innenfor oppvekstfeltet de neste åtte årene og prioritere tiltak for de neste fire årene. Dersom ”Kommunedelplan for oppvekst” ikke vedtas før gjeldende planer utløper, bør eksisterende planer prolongeres.

Lov og regelverk, nasjonale føringer, eksisterende kommunale planer, nyere forskning og tilgjengelig statistikk legges til grunn for arbeidet med kommunedelplana. Nasjonale føringer om tidlig innsats peker også i retning av at kommunene må se sine tjenester for barn i gruppen 0 – 20 år i sammenheng. I Levanger kommune har vi 40 barnehager, hvorav 32 er private. Det er derfor viktig å få til et godt samarbeid med alle barnehagene om utvikling av ny kommunedelplan for oppvekst.

Organisering:

Arbeidet med kommunedelplan for oppvekst vil skje som prosjektarbeid. Prosjektet organiseres etter PLP-metoden (prosjektlederprosessen). PLP ble utviklet av Innovasjon Norge i 1994 og er brukt av Levanger kommune siden forny 2001 (jfr. kommunestyresak 1/01). Kommunen har gode erfaringer med denne modellen. Ansvar og roller i PLP-metoden er beskrevet i vedlegg 1.

Det etableres en styringsgruppe med representanter for politikere, administrasjon, ansatte og brukere. For å sikre koblingen til både utvalg som er delegert ansvar for økonomi og fagsaker bør det velges representanter fra både formannskap og driftskomite.

Kommunalsjef oppvekst skal være prosjektansvarlig. Det ansettes en prosjektleder, med skolefaglig bakgrunn, i 40% stilling som får det operative ansvaret for prosjektet. Det nedsettes videre en prosjektgruppe, ledet av prosjektleder, som får ansvar for å utarbeide en prosjektplan og gjennomføre selve prosjektet.

Prosjektgruppa får ansvar for å lage en plan for hvordan man skal sikre god dialog med brukerne i prosjektarbeidet. Prosjektgruppa får videre et ansvar for å ha en tett dialog med aktuelle referansemiljø.

Modell for organisering av prosjektet:

Frister:

Prosjektgruppa forutsettes å starte sitt arbeid i begynnelsen av september 2008. Planen skal være ferdigstilt fra prosjektgruppas side innen utgangen av juni 2009. Prosjektansvarlig sender planen inn i linjeorganisasjonen hvor rådmannen deretter sender planen ut på høring. Høring forventes gjennomført i september 2009 med politisk behandling i oktober/november 2009.

Mandat:

 1. Prosjektgruppa skal lage en prosjektplan for arbeidet med ”Kommunedelplan oppvekst”.

Kartlegging og analyse:

 1. Prosjektgruppa skal beskrive hvilke tjenester kommunen, etter lov og forskrift, har ansvar for å tilby målgruppen barn og unge og hvilke enheter som har ansvar for tjenestene. Det skal gis en kartlegging og en status over det helhetlige tjenestetilbudet oppvekstsektoren i Levanger kommune gir til barn og unge i regi av det offentlige, eller i samarbeid med private og de frivillige i kommunen. Både kapasitet, fysisk beliggenhet og utforming, kompetansesammensetning og dagens bruk av ressurser og finansieringsordninger må kartlegges og gis en vurdering og en status.
   
 2. Prosjektgruppa skal gjennom tjenestebeskrivelsen i ”Kommunedelplan for oppvekst” avgrense tjenesteområdet mot tjenester som beskrives i ”Kommunedelplan for kultur/Strategisk kulturplan” og ”Kommunedelplan for felles helse/Pleie- og omsorgsplanen”. Kulturskolens plass i Levanger kommune og samhandling med barnehager og grunnskole skal beskrives. ”Kommunedelplan for oppvekst” skal beskrive tjenester utført for målgruppen av de andre tjenesteområdene uten å legge føringer for utvikling av disse tjenesteområdene.
   
 3. Prosjektgruppa skal foreta en kartlegging og en framskriving av den demografiske befolkningsutviklingen i kommunen, samt brukersammensetningen i dag og endring i brukersammensetningen de åtte neste årene. I den grad det er usikkerhet om holdbarheten av tallene, bør det komme fram.
   
 1. Prosjektgruppa skal i tillegg til kartleggingen beskrive viktige utviklingstrekk ved å utføre en SWOT-analyse (styrker, svakheter, muligheter og trusler) for oppvekstområdet.

Mål, strategi- og tiltaksdel:

 1. Prosjektgruppa skal utvikle en visjon for oppvekstsektoren.
   
 2. Prosjektgruppa skal på bakgrunn av oversikt over status, befolkningsfremskriving og brukersammensetning, ha fokus på en fremskriving i antatt behov for tjenester (kvantitet og kvalitet), infrastruktur og antatt ressursbehov. Lokalisering av skoletilbudene må forankres i skolebruksplana.
   
 1. Prosjektgruppa skal foreta en fremskriving av antatt rekrutteringsutfordringer i perioden ut fra antatt nødvendig kompetansesammensetning.
   
 1. Prosjektgruppa skal foreslå konkrete mål, strategier og tiltak for å møte framtidige behov. Det bør være et åtteårs perspektiv på arbeidet, tiltakene skal minimum ha et fireårs perspektiv. Det skal angis hvilke ressurser som må settes inn for å nå målene i planen.  Dersom det er behov for å detaljere tiltakene i underliggende planer skal dette angis. Følgende områder skal være gjenstand for vurdering:
  1. Barnehager. Kommunedelplanen skal gi retning for det pedagogiske utviklingsarbeidet. Lokal rammeplan for barnehagene skal inkluderes i kommunedelplanen.
  2. Grunnskole. Kommunedelplanen skal gi retning for det pedagogiske utviklingsarbeidet. Kommunedelplanen skal synliggjøre hvilke områder som skal ha fokus de neste fire årene. ”Kvalitetsplan for skolene i Levanger” og ”Skolebruksplan for Levanger kommune” skal inkluderes i kommunedelplanen.
  3. Overgang barnehage/grunnskole, barnetrinn/ungdomstrinn, grunnskole/vgs kvalitetssikres.
  4. Hjelpetjenester for barn

                                                               i.      Helsetjenestene for barn

                                                              ii.      PP-tjenesten

                                                            iii.      Barnevern

                                                            iv.      Samarbeid med BUP

                                                             v.      Samarbeid med habiliteringstjenesten

Tiltak overfor flyktningbarn og barn av innvandrere skal omtales innenfor alle tjenesteområdene. Tiltak overfor barn som har sammensatte behov og som krever spesiell tilrettelegging og samordnende tiltak skal omtales innenfor alle tjenesteområdene. Andre områder, som for eksempel grunnskole for voksne og tildeling av spesialundervisningsressurser til friskolene skal kartlegges og gis en vurdering.

 1. Planen forventes å være konkret, ressurseffektiv, realistisk og handlingsrettet.

Prosjektgjennomføring:

 1. Planen skal være ferdigstilt fra prosjektgruppas side innen utgangen av juni 2009. Prosjektansvarlig sender planen inn i linjeorganisasjonen hvor rådmannen deretter sender planen ut på høring. Høring forventes gjennomført i september 2009 med politisk behandling i oktober/november 2009.
   
 1. Prosjektgruppa skal (jfr. pkt. 9) rullere ”Skolebruksplan for Levanger kommune” og innarbeide den i kommunedelplanen. Dette arbeidet skal forseres i forhold til framdrift for resten av arbeidet, slik at revidert, økonomiberegnet tiltaksplan med forslag til oppfølging foreligger innen 1. februar 2009.
   
 1. Gjeldende planer innen oppvekstfeltet prolongeres fram til kommunedelplanen er vedtatt og dermed erstatter gjeldende planer.
   
 1. Prosjektgruppa skal holde seg orientert om det arbeidet som utføres i prosjektet ”Felles kommuneplan for Levanger og Verdal kommuner, samfunnsdelen”, ”Kvalitetskommuneprosjektet” og prosjektet ”Kvalitetslosen”
   
 1. Prosjektgruppa kan nedsette undergrupper/delprosjektgrupper for å foreta analyser og komme med forslag til satsingsområder, mål og tiltak innenfor delområder i planen.
   
 1. Prosjektgruppa skal sørge for brukermedvirkning i utforming av plana og sørge for å få innspill fra brukerne (barn, elever og foreldre) og innbyggerne gjennom åpne møter og høringer. Prosjektgruppa skal legge fram en plan for hvordan brukermedvirkningen skal foregå. Planen skal legges fram for godkjenning innen 15. oktober 2008.

Vurdering:

Det er krevende å gjennomføre et prosjekt som har så lang tidshorisont og som skal favne et så vidt spekter av brukergrupper. Dette er likevel helt nødvendig for å få et grunnlag for å se helhet og sammenheng i tjenestene vi skal tilby innbyggerne i Levanger kommune. Kommunedelplan for oppvekst skal peke ut retning for tjenesteproduksjonen i årene framover og prioritere de viktigste oppgavene vi skal løse for å sikre innbyggerne et kvalitativt godt tilbud.

Prosjektgruppa er stor, men det er nødvendig for å sikre god involvering i arbeidet. Deltakerne i prosjektgruppa må påregne å ta ansvar for delutredninger underveis i prosjektarbeidet. Prosjektgruppa skal videre kunne benytte kommunens ressurser og kompetanse for å få avklart faktiske forhold og få bistand til å utrede spørsmål prosjektgruppa selv ikke ser det som hensiktsmessig å utføre selv.

Frist for avslutning av prosjektet er satt ut fra erfaringer rådmannen har med prosjektet med utarbeidelse av ny pleie og omsorgsplan. Rådmannen forutsetter at eksisterende planer som skal innlemmes i kommunedelplan for oppvekst, prolongeres inntil kommunedelplan for oppvekst er vedtatt.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^