Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Driftskomité - alle saker 2002-2009 
<< møtekalender
           Søk i sakstittel med Ctrl + F

     Kommunestyre
Formannskap

Plan- og utviklingskomité
   Gamle komitéer

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | - Søk i sakstittel med Ctrl + F

001/02

REFERATSAKER

saksutredning

002/02

BOLIGFORVALTNINGEN KF  -  VALG AV STYREMEDLEMMER

saksutredning

003/02

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG PERIODEN 2001-2003

saksutredning

004/02

JUSTERING AV VIRKSOMHETER FOR EN DEL SKOLER/RESULTATENHETER. STADFESTING AV VEDTAK.

saksutredning

005/02

NEDLEGGING AV LEGEKONTOR PÅ YTTERØY

saksutredning

006/02

REFERATSAKER

saksutredning

007/02

GODKJENNING AV MØTEBOK

23.01.02
13.02.02

008/02

KOMMUNAL REPRESENTANT I SAMARBEIDSUTVALGET VED NESHEIM SKOLE

saksutredning

009/02

JUSTERING AV VIRKSOMHETER FOR EN DEL SKOLER/RESULTATENHETER . STADFESTING AV VEDTAK.

saksutredning

010/02

SØKNAD OM GODKJENNING AV ONNEBARNEHAGE I ÅSEN

saksutredning

011/02

NY FORSKRIFT OM FORBUD MOT BRUK AV BELTEMOTORSYKKEL PÅ OFFENTLIG VEG. FASTSETTELSE AV LOKALE FORSKRIFTER, HØRING

saksutredning

012/02

INTERKOMMUNALT RUSSAMARBEID - MANDAT FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEIDSFORUM

saksutredning

013/02

HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK HELSEVERN - FORDELING AV ØREMERKET TILSKUDDSMIDLER 2002

saksutredning

014/02

FORPROSJEKT BREIDABLIKKTUNET 

vedtak

015/02

GODKJENNING AV MØTEBOK

20.03.02

016/02

ORGANISERING AV BYGDEBOKARBEIDET

saksutredning

017/02

EGENANDELER PÅ TRANSPORT - STAUPSHAUGEN VERKSTED

saksutredning

018/02

ORIENTERING OM ARBEID MED MANDAT FOR FORSTUDIET TIL BARNEHAGEPLAN.

saksutredning

019/02

REVIDERING AV VEDTEKTER FOR BARNEHAGER SOM EIES OG DRIVES AV LEVANGER KOMMUNE.

saksutredning

020/02

BRUKERMEDVIRKNING I RESULTATENHETENE MED HOVEDFOKUS PÅ GRUNNSKOLEN

saksutredning

021/02

BUM-MODELLEN - KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER. GJENNOMFØRINGSPROSJEKT

saksutredning

022/02

GODKJENNING AV MØTEBOK

24.04.02

023/02

FYLKESIDRETTSLEIKENE 2002

saksutredning

024/02

KULTURUKA 2002

saksutredning

025/02

BORGSMOEN FAMILIEBARNEHAGE -SØKNAD OM GODKJENNING.

saksutredning

026/02

MANDAT FOR FORSTUDIET TIL BARNEHAGEPLAN.

saksutredning

027/02

HØRING AV NOU 2002:1 FORTID FORMER FRAMTID - UTFORDRINGER I EN NY KULTURMINNEPOLITIKK

saksutredning

028/02

REFERATSAKER

saksutredning

029/02

GODKJENNING AV MØTEBOK

05.06.02

030/02

UTLEIEBYGG AS - BIBLIOTEK I POSTGÅRDEN - FORPROSJEKT

saksutredning

031/02

KRETSGRENSE MELLOM LEVANGER SKOLE OG NESHEIM SKOLE.

saksutredning

032/02

REFERATSAKER

saksutredning

033/02

GODKJENNING AV MØTEBOK

21.08.02

034/02

KRITERIEBASERT SYSTEM FOR BUDSJETTRAMMER MELLOM DISTRIKT NORD OG SØR

saksutredning

035/02

KRITERIER FOR FORDELING AV RESSURSER MELLOM GRUNNSKOLENE I LEVANGER KOMMUNE

saksutredning

036/02

REFUSJON/FRADRAG AV BOUTGIFTER I EGEN BOLIG VED TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON

saksutredning

037/02

5 PLANER I 1 - SAMORDNING AV FAG/SEKTORPLANER.

saksutredning

038/02

KVALITETSUTVALGET - HØRINGSUTTALELSE TIL DELINNSTILLINGEN ''FØRSTEKLASSES FRA FØRSTE KLASSE''

saksutredning

039/02

ORGANISERING AV BYGDEBOKARBEIDET

saksutredning

040/02

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

saksutredning

041/02

REFERATSAKER

saksutredning

042/02

GODKJENNING AV MØTEBOK

02.10.02

043/02

KULTURPRIS OG STIPEND 2002

saksutredning

044/02

JUSTERING AV HANDLINGSPROGRAM I TEMATISK KOMMUNEDELPLAN, ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV - 2002/-03

saksutredning

045/02

STATSMIDLER TIL LOKALE KULTURBYGG 2002/-03 - KOMMUNAL PRIORITERING

saksutredning

046/02

SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV - PRIORITERING AV SØKNADER FOR 2002/-03

saksutredning

047/02

PLAN FOR BRANNVERNTILTAK 2003.

saksutredning

048/02

SKOLEUTBYGGING/REHABILITERING - FRAMTIDAS SKOLE. PROSJEKTRAPPORT FRA FORSTUDIET.

saksutredning

049/02

ROLLE OG OPPGAVEFORDELING MELLOM OG REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER

saksutredning

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ^ - Søk i sakstittel med Ctrl + F

001/03

GODKJENNING AV MØTEBOK

 20.11.02

002/03

GODKJENNING AV SERVICEERKLÆRINGER

saksutredning

003/03

MANDAT FOR FORSTUDIET TIL BARNEHAGEPLAN

saksutredning

004/03

GODKJENNING AV MØTEBOK

22.01.03

005/03

HØRING - FORSLAG OM ENDRING AV LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRING (OPPLÆRINGSLOVEN)

saksutredning

006/03

REFERATSAKER

saksutredning

007/03

GODKJENNING AV MØTEBOK

12.02.03

008/03

HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK HELSEVERN- FORDELING AV ØREMERKEDE MIDLER 2003

saksutredning

009/03

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - NASJONAL SATSING MED KOMMUNAL FORANKRING

saksutredning

010/03

HØRINGSUTTALELSE VEDR. FINANSIERING AV RESSURSKREVENDE BRUKERE

saksutredning

011/03

GODKJENNING AV MØTEBOK

19.03.03

012/03

REFERATSAKER

saksutredning

013/03

GJENNOMFØRING AV TRINNDELINGSVEDAK FRA HØSTEN 2003

saksutredning

014/03

FELLES  PEDAGOGISK  PLATTFORM

saksutredning

015/03

ENDRING AV VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR INNVILGING AV SKOLESKYSS FOR ELEVER

saksutredning

016/03

STYRINGSKORT 2002 - DRIFTSRAPPORT FRA ENHETENE

saksutredning

017/03

GODKJENNING AV MØTEBOK

23.04.03

018/03

REFERATSAKER

saksutredning

019/03

DRIFTSAVTALE/DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER

saksutredning

020/03

SKJERVE KORTTIDSBARNEHAGE- SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTVIDET ÅPNINGSTID.

saksutredning

021/03

BRUSE KORTTIDSBARNEHAGE - NY GODKJENNING I FORBINDELSE MED TILBYGG

saksutredning

022/03

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER - ENDRINGER

saksutredning

023/03

BASISAVTALE FOR SAMARBEID MELLOM HELSE NORD-TRØNDELAG HF OG KOMMUNENE - REVIDERT UTGAVE

saksutredning

024/03

MILJØGATE I SENTRUM - FORSØKSORDNING

saksutredning

025/03

KULTURUKA 2003

saksutredning

026/03

BUM-MODELLEN FOR KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER - VIDEREFØRING OG IMPLEMENTERING

saksutredning

027/03

GODKJENNING AV HOMPETITTEN BARNEHAGE

saksutredning

028/03

REFERATSAKER

saksutredning

029/03

GODKJENNING AV MØTEBOK

 04.06.03

030/03

NY 110 - SENTRAL

saksutredning

031/03

NYE BREIDABLIKKTUNET - BETALINGSORDING, HUSLEIE OG GARANTIORDNING

saksutredning

032/03

GODKJENNING AV SERVICEERKLÆRINGER

saksutredning

033/03

GODKJENNING AV MØTEBOK

03.09.03

034/03

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - KULTURREFORM, PLAN OG ØKONOMI

saksutredning

035/03

KVALITETSUTVALGETS INNSTILLING NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE, FORSTERKET GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE. HØRING

saksutredning

036/03

BRUK AV PYROTEKNISK VARE I LEVANGER SENTRUM.

saksutredning

037/03

PLAN FOR BRANNVERNTILTAK 2004.

saksutredning

038/03

MARKABYGDA SKOLE - MONTESSORISKOLE

saksutredning

039/03

NYE BREIDABLIKKTUNET - BETALINGSORDING, HUSLEIE OG GARANTIORDNING

saksutredning

040/03

KULTURPRIS/-STIPEND OG INNSATS/ILDSJELSPRIS 2003 - OPPNEVNING AV ARBEIDSGRUPPE

saksutredning

041/03

andre råd, nemNder, utvalg m.m. - oppnevning av arbeidsgruppe

opprettet i møte

042/03

GODKJENNING AV MØTEBOK

19.11.03

043/03

JUSTERING AV HANDLINGSPROGRAM I TEMATISK KOMMUNEDELPLAN, ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV - 2003-04

saksutredning

044/03

SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET. PRIORITERING AV SØKNADER FOR 2003/04

saksutredning

045/03

KULTURPRIS, KULTURSTIPEND, INNSATS/-ILDSJELPRIS 2003

saksutredning

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ^ - Søk i sakstittel med Ctrl + F

001/04

REFERATSAKER

saksutredning

002/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

10.12.03

003/04

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL DRIFT AV FRIVILLIGHETSSENTRALEN

 saksutredning

004/04

PRINSIPPER FOR DISPONERING AV TILSKUDD FRA DK

saksutredning

005/04

MARKABYGDA SKOLE - MONTESSORISKOLE

saksutredning

006/04

GODKJENNING AV STATUTTER FOR TILDELING AV KULTURPRIS-/KULTURSTIPEND/ILDSJELPRIS/

saksutredning

007/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

 21.01.04

008/04

LIKEVERDIG BEHANDLING MELLOM BARNEHAGER I FORHOLD TIL OFFENTLIGE TILSKUDD

saksutredning

009/04

FORSKRIFT OM FORELDREBETALING - HØRING

saksutredning

010/04

GODKJENNING AV PURKTRØA BARNEHAGE

saksutredning

011/04

GODKJENNING AV AUSTVOLL GÅRDSBARNEHAGE

saksutredning

012/04

NEMNDER, RÅD OG UTVALG - OPPNEVNING AV MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

saksutredning

013/04

ORIENTERING OM MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2003

saksutredning

014/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

11.02.04

015/04

NEMNDER, RÅD OG UTVALG - DRIFTSKOMITEENS OPPNEVNING AV MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

saksutredning

016/04

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL DRIFT AV FRIVILLIGHETSSENTRALEN

saksutredning

017/04

BYMUSEET I LEVANGER- DEKNING AV UNDERSKUDD BRUSVEJUBILEET 2003

saksutredning

018/04

KULTUR OG HELSE - HØRING  ANGÅENDE  KOMITEBEHANDLING AV STORTINGSMELDING NR 48 (2002-2003) - KULTURPOLITIKK FRAM MOT 2014

saksutredning

019/04

REGISTRERING AV NYE SÆRSKILTE BRANNOBJEKT § 13

saksutredning

020/04

PLAN FOR PSYKISK HELSEVERN - FORDELING AV ØREMERKET TILSKUDD 2004

saksutredning

021/04

BUM-MODELLEN FOR KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER - STATUS OG UTFØRERS RAMMEBETINGELSER

saksutredning

022/04

REFERATSAKER

saksutredning

023/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

17.03.04

024/04

BUM-MODELLEN FOR KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER - STATUS OG UTFØRERS RAMMEBETINGELSER

 saksutredning

025/04

BYMUSEET I LEVANGER- DEKNING AV UNDERSKUDD BRUSVEJUBILEET 2003

 saksutredning

026/04

VURDERING AV DRIFTSKOMITEENS ROLLE OG MYNDIGHET I FRAMTIDA

 saksutredning

027/04

A-SKOLEN I LEVANGER - PEDAGOGISKE MULIGHETER OG DILEMMA

 saksutredning

028/04

OVERSENDELSESFORSLAG VEDRØRENDE VEDTATT KRITERIEMODELL  FOR  SKOLENE

 saksutredning

029/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

21.04.04

030/04

A-SKOLEN I LEVANGER

saksutredning

031/04

GODKJENNING AV SERVICEERKLÆRINGER

saksutredning

032/04

SKATEPARK VED LEVANGER FRITIDSPARK, MOAN

saksutredning

033/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

 19.05.04

034/04

DRIFTSAVTALE /DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER

saksutredning

035/04

BASSENG - FORLENGELSE AV LEIEAVTALE MED BADELAND LEVANGER AS FOR SKOLESVØMMING OG VURDERING AV NYTT 25-METERS BASSENG

saksutredning

036/04

SØKNAD OM TILSKUDD FRA SOLHAUG THE ROCK

saksutredning

037/04

SØKNAD OM TILSKUDD TIL CD-INNSPILLING MED SANGER OG KLAVERSTYKKER AV PAUL OKKENHAUG

saksutredning

038/04

NAVNEENDRING FRA "MUSIKK- OG KULTURSKOLEN I LEVANGER"  TIL "KULTURSKOLEN I LEVANGER".

saksutredning

039/04

STIFTELSEN SKALLSTUGGU - NYTT STYREMEDLEM

saksutredning

040/04

REFERATSAKER

saksutredning

041/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

09.06.04

042/04

DRIFTSKOMITEENS EKSTRAMIDLER FOR HØST 2004 - FORDELING

saksutredning

043/04

SØKNAD OM TILSKUDD FRA SOLHAUG THE ROCK

saksutredning

044/04

SØKNAD OM TILSKUDD TIL CD-INNSPILLING MED SANGER OG KLAVERSTYKKER AV PAUL OKKENHAUG

saksutredning

045/04

STIFTELSEN SKALLSTUGGU - NYTT STYREMEDLEM

saksutredning

046/04

BORGSMOEN FAMILIEBARNEHAGE - KLAGE PÅ KOMMUNALT TILSKUDD

saksutredning

047/04

REFERATSAKER

saksutredning

048/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

01.09.04

049/04

DRIFTSKOMITEENS EKSTRAMIDLER FOR HØST 2004 - FORDELING

saksutredning

050/04

DISTRIKT NORD - DAGTILBUD

saksutredning

051/04

VURDERING AV KRITERIER FOR FORDELING AV TIMERESSURSER I GRUNNSKOLEN I LEVANGER

saksutredning

052/04

ANMODNING OM Å BOSETTE FLYKTNINGER I 2005-2008

saksutredning

053/04

MARKABYGDA MONTESSORISKOLE - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL STYRET

saksutredning

054/04

REFERATSAKER

saksutredning

055/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

06.10.04

056/04

VURDERING AV KRITERIER FOR FORDELING AV TIMERESSURSER I GRUNNSKOLEN I LEVANGER

saksutredning

057/04

DISTRIKT NORD - DAGTILBUD

saksutredning

058/04

DRIFTSAVTALE MED PRIVATE BARNEHAGER

saksutredning

059/04

REVIDERING AV VEDTEKTER  FOR BARNEHAGER SOM EIES OG DRIVES AV LEVANGER KOMMUNE.

saksutredning

060/04

SØKNAD OM GODKJENNING AV NYE LOKALER  TIL KOSEKROKEN BARNEHAGE PÅ SKOGN.

saksutredning

061/04

REFERATSAKER

saksutredning

062/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

17.11.04

063/04

SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - PRIORITERING AV SØKNADER FOR 2004/-05

 saksutredning

064/04

REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM, KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2004/-05

saksutredning

065/04

HØRING: FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN

saksutredning

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ^ - Søk i sakstittel med Ctrl + F

001/05

REFERATSAKER

saksutredning

002/05

GODKJENNING AV MØTEBOK

08.12.04

003/05

KULTURPRIS, ILDSJELPRIS, KULTURSTIPEND 2004

saksutredning

004/05

STRATEGISK KULTURPLAN

saksutredning

005/05

KVALITETSUTVIKLING I SKOLEN I LEVANGER

saksutredning

006/05

HØRINGSNOTAT - NY BARNEHAGELOV

saksutredning

007/05

REFERATSAKER

saksutredning

008/05

GODKJENNING AV MØTEBOK

19.01.05

009/05

FORSKRIFT OM FORDELING AV ELEVER MELLOM SKOLENE FROL, NESHEIM OG HALSAN

saksutredning

010/05

ENDRING AV FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING I FORHOLD TIL OFFENTLIGE TILSKUDD - OFFENTLIG HØRING

saksutredning

011/05

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG PERIODEN 2004-2007

saksutredning

012/05

PLAN FOR BRANNVERNTILTAK 2005

saksutredning

013/05

REFERATSAKER

saksutredning

014/05

GODKJENNING AV MØTEBOK

16.02.05 

015/05

REVIDERING AV REGLEMENT FOR SAMARBEIDSUTVALGENE INNEN PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

saksutredning

016/05

FORSKRIFT OM FORDELING AV ELEVER MELLOM SKOLENE FROL, NESHEIM OG HALSAN - KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL

saksutredning

017/05

REFERATSAKER

saksutredning

018/05

GODKJENNING AV MØTEBOK

 16.03.05

019/05

DELEGASJONSREGLEMENT

saksutredning

020/05

REVIDERING AV REGLEMENT FOR SAMARBEIDSUTVALGENE INNEN PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

saksutredning

021/05

OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV A-SKOLEN I LEVANGER KOMMUNE

saksutredning

022/05

FORNYELSE AV AVTALE MELLOM LEVANGER KOMMUNE OG MOT

saksutredning

023/05

GODKJENNING AV HØGBERGET BARNEHAGE

saksutredning

024/05

NOU 2005:3: HØRING: " FRA STYKKEVIS TIL HELT - EN SAMMENHENGENDE HELSETJENESTE "

saksutredning

025/05

GODKJENNING AV MØTEBOK

25.05.05

026/05

REFERATSAKER

saksutredning

027/05

SENTER FOR FRIVILLIGHET 2005

saksutredning

028/05

KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I GRUNNSKOLEN

saksutredning

PS 29/05

REFERATSAKER

saksutredning

PS 30/05

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA DRIFTSKOMITEENS MØTE 28.06.05

28.06.05

PS 31/05

OPPSTART BREIDABLIKKTUNET - FULL DRIFT

saksutredning

PS 32/05

INNLEIE AV KONSULENTBISTAND FOR VURDERING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

saksutredning

PS 33/05

Godkjenning av protokoll fra driftskomiteens møte 31.08.05

31.08.05

PS 34/05

Levanger private skole – Søknad om godkjenning etter friskoleloven – anmodning om uttalelse fra Levanger Kommune

saksutredning

PS 35/05

Etablering av legetilbud for Eldre på Ytterøy

saksutredning

PS 36/05

Høring -forslag til forskrifter til ny barnehagelov

saksutredning

PS 37/05

Ny driftsavtale mellom Levanger kommune og private barnehager

saksutredning

PS 38/05

Høring- forslag til revidert rammeplan for barnehagen

saksutredning

PS 39/05

Godkjenning av Mølnå barnehage

saksutredning

PS 40/05

Ruffen barnehage - søknad om kommunalt tilskudd

saksutredning

PS 41/05

Levanger kommunes kulturpris, ildsjelpris og kulturstipend – oppnevning av arbeidsgruppe - Framlagt uten forslag til vedtak

 vedtak

PS 42/05

Godkjenning av protokoll fra driftskomiteens møte den 16.11.05

16.11.05

PS 43/05

Kulturpris, ildsjelpris, kulturstipend 2005

saksutredning

PS 44/05

Kvalitetsplan 2006-2009: Sammen skal vi gjøre skolen i Levanger bedre

saksutredning

PS 45/05

Skolebruksplan for levanger kommune 2006-2009

saksutredning

PS 46/05

Rullering av handlingsprogram - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

saksutredning

PS 47/05

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - prioritering av søknader for 2005/-06

saksutredning

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ^ - Søk i sakstittel med Ctrl + F

PS 1/06

Godkjenning av protokoll fra driftskomiteens møte den 07.12.05

07.12.05

PS 2/06

Momarka barnehage - utbygging eventuell drift/utbygging i kommunal regi

saksutredning

PS 3/06

Oppnevning av medlemmer til samarbeidsutvalgene i pleie- og omsorg for perioden 2006 - 2007

 saksutredning

PS 4/06

Plan for brannverntiltak 2006

saksutredning

PS 5/06

Sammensetting av samarbeidsutvalg for Frol oppvekstsenter -

saksutredning

PS 6/06

Referatsaker

saksutredning

PS 7/06

Godkjenning av protokoll fra driftskomiteens møte 18.01.06

18.01.06

PS 8/06

Revidering av vedtekter for kommunale barnehager

saksutredning

PS 9/06

Søknad om godkjenning av Kårstua barnehage.

saksutredning

PS 10/06

Søknad om godkjenning av Abra Cadabra barnehage.

saksutredning

PS 11/06

Prosjektrapport - Digitalt utstyr og kompetanse - utviklingslinjer frem mot 2008

saksutredning

PS 12/06

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA DRIFTSKOMITEENS MØTE 15.03.06

15.03.06

PS 13/06

OMSTRUKTURERING AV FEIERTJENESTEN I LEVANGER KOMMUNE

saksutredning

PS 14/06

KUNNSKAPSLØFTE 2006-2008, REVIDERT PLAN

saksutredning

PS 15/06

Godkjenning av protokoll fra Driftskomiteens møte 19.04.06

19.04.06

PS 16/06

Ruffen barnehage - søknad om kommunalt tilskudd 2006

saksutredning

PS 17/06

Godkjenning av Staup Natur og aktivitetsbarnehage.

saksutredning

PS 18/06

Referatsaker

saksutredning

PS 19/06

Godkjenning av protokoll fra Driftskomiteens møte 24.05.06

24.05.06

PS 20/06

Godkjenning av Nøtteliten familiebarnehage

saksutredning

PS 21/06

Styringskort for enhetene i Levanger Kommune

saksutredning

PS 22/06

Serviceerklæringer - biblioteket

saksutredning

PS 23/06

Referatsaker

saksutredning

PS 24/06

Godkjenning av protokoll fra driftskomiteens møte den 23.08.06

23.08.06

PS 25/06

Prosjektrapport - Digitalt utstyr og kompetanse - utviklingslinjer frem mot 2008

saksutredning

PS 26/06

Byer i Midt-Norge - Kultursamarbeid

saksutredning

PS 27/06

Skolebruksplan for Levanger kommune 2006-2009

saksutredning

PS 28/06

Referatsaker

saksutredning

PS 29/06

Godkjenning av protokoll fra driftskomiteens møte 27.09.06

27.09.06

PS 30/06

Felles ruspolitisk handlingsplan for Levanger og Verdal 2006 - 2008

saksutredning

PS 31/06

Ruffen barnehage -søknad om kommunalt tilskudd for 2006 og 2007.

saksutredning

PS 32/06

Kulturpris, kulturstipend, innsats/-ildsjelpris 2006 - oppnevning av arbeidsgruppe

saksutredning

PS 33/06

Økonomiske rammer mellom oppvekstområder - ny kriteriemodell Levanger

saksutredning

PS 34/06

Rullering av handlingsprogram - Anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2006/-07

saksutredning

PS 35/06

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - prioritering av søknader for 2006/-07

saksutredning

PS 36/06

Godkjenning av lokal rammeplan for barnehagene 2006-2010.

saksutredning

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ^ - Søk i sakstittel med Ctrl + F

PS 1/07

Godkjenning av protokoll fra Driftskomiteens møte 15.11.06

15.11.06

PS 2/07

Kulturpris, kulturstipend, innsats/-ildsjelpris 2006

saksutredning

PS 3/07

Endring av driftsavtale mellom Levanger kommune og private barnehager

saksutredning

PS 4/07

Plan for Psykisk Helse- Fordeling av ørmerket tilskudd 2007

saksutredning

PS 5/07

Utarbeidelse av ny pleie- og omsorgsplan i Levanger kommune

saksutredning

PS 6/07

Godkjenning av protokoll fra Driftskomiteens møte 17.01.07

17.01.07

PS 7/07

Plan for brannverntiltak 2007.

saksutredning

PS 8/07

Dagtilsyn for funksjonshemmede elever i SFO i Levanger kommune.
Fritak fra SFO-betaling fra 5. klasse

saksutredning

PS 9/07

Samhandlingsavtale mellom Rusbehandling Midt-Norge HF og kommunene i Midt-Norge

saksutredning

PS 10/07

Godkjenning av Harelabben familiebarnehage.

saksutredning

PS 11/07

Den kulturelle skolesekken - revisjon og tilstandsrapport

saksutredning

PS 12/07

Tilpassa opplæring - læringsstrategier og læringsstiler

saksutredning

PS 13/07

Mandat pleie- og omsorgsplan

saksutredning

PS 14/07

Referatsaker

saksutredning

PS 15/07

Godkjenning av protokoll fra Driftskomiteens møte 21.02.07

21.02.07

PS 16/07

Søknad om godkjenning av Heirsaunet familiebarnehage

saksutredning

PS 17/07

Godkjenning av Munkeby gårds og naturbarnehage

saksutredning

PS 18/07

Barnehageplass for flyktningebarn

saksutredning

PS 19/07

Høringsuttalelse - "Bibliotekreform 2014"

saksutredning

PS 20/07

Referatsaker

saksutredning

PS 21/07

Godkjenning av protokoll fra møte i Driftskomiteen 28.03.07

28.03.07

PS 22/07

Godkjenning av Landstad familiebarnehage

saksutredning

PS 23/07

Omsorgslønn - en orienteringssak

saksutredning

PS 24/07

Kunnskapsløftet.  Revidert plan for kompetanseutvikling i  Verdal og Levanger kommuner 2007 - 2008

saksutredning

PS 25/07

Godkjenning av protokoll fra driftskomiteens møte 6. juni 2007

06.06.07

PS 26/07

Kvalitetsplan 2006 - 2009. Statusrapport høsten 2007

saksutredning

PS 27/07

Referatsaker

saksutredning

PS 28/07

Godkjenning av protokoll

29.08.07

PS 29/07

Samarbeidsavtale med MOT.

saksutredning

PS 30/07

Godkjenning av Røstadlia familiebarnehage.

saksutredning

PS 31/07

Priser og Stipend 2007

saksutredning

PS 32/07

Rullering av handlingsprogram – anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2007/-08.

saksutredning

PS 33/07

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

-

PS 34/07

Kulturpris, ildsjelpris og kulturstipend 2007

saksutredning

PS 35/07

Andre råd, nemnder og utvalg m.m. - oppnevning av arbeidsgruppe

saksutredning

PS 36/07

Forslag til endring i opplæringsloven - Høring.

saksutredning

PS 37/07

Høring om endringer i barnehageloven.

saksutredning

PS 38/07

Status for arbeidet med ny pleie- og omsorgsplan - sentrale problemstillinger i arbeidet

saksutredning

PS 39/07

Legedekning i institusjoner - norm

saksutredning

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ^ - Søk i sakstittel med Ctrl + F

PS 1/08

Referatsaker

saksutredning

PS 2/08

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

-

PS 3/08

Driftskomiteen's valg av medlemmer og varamedlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m.

saksutredning

PS 4/08

Den kulturelle skolesekken - revisjon og tilstandsrapport

saksutredning

PS 5/08

Høring: Forslag til endring i opplæringslovens §§ 2-3 og 2-4 på bakgrunn av dom i Den europeiske menneskerettsdomstolen mot KRL-faget.

saksutredning

PS 6/08

Kvalitetsplan 2006 - 2009. Sammen gjør vi skolen i Levanger bedre. Rullering 2008

saksutredning

PS 7/08

Opptrappingsplan for psykisk helse (Psykiatriplan) 2008

saksutredning

PS 8/08

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

-

PS 9/08

Referatsaker

saksutredning

PS 10/08

Driftskomiteen's valg av medlemmer og varamedlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m.

saksutredning

PS 11/08

Oversendelsesforslag fra driftskomiteen. Tilbakemelding fra rådmannen

saksutredning

PS 12/08

Plan for brannverntiltak 2008.            

saksutredning

PS 13/08

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

 -

PS 14/08

Referatsaker

saksutredning

PS 15/08

Kvalitetsplan 2006 -2009  -  Rullering 2008. 2. gangs behandling.

saksutredning

PS 16/08

Referatsaker

saksutredning

PS 17/08

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

-

PS 18/08

Fargesetting paviljong torget

saksutredning

PS 19/08

Utvidet timetall på 1. - 4. årstrinn skoleåret 2008/2009

saksutredning

PS 20/08

Oppstartstøtte til skoler som ønsker å bruke "Gården som pedagogisk ressurs" i sitt pedagogiske arbeid

saksutredning

PS 21/08

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

 -

PS 22/08

Ny pleie- og omsorgsplan for Levanger kommune 2008 – 2025+

 saksutredning

PS 23/08

Skoleskyss - Definisjon av trafikkfarlige eller ekstra byrdefulle skolestrekninger

 saksutredning

PS 24/08

Kulturskoleplan i Levanger 2008-2011

 saksutredning

PS 25/08

Museumsarbeidet i Levanger kommune. Innhold, samhandling og organisering. Sluttrapport forstudie.

 saksutredning

PS 26/08

Estetikkutvalg Levanger kommune    (sak opprettet i møtet)

 vedtak

FO 01/08

Spørsmål fra Heidi Flaten (V) - ang nye lærebøker for elever ved 8 - 9 klasse ved Levanger skolene

tekst

PS 27/08

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

-

PS 28/08

Kunnskapsløftet. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2008/09

saksutredning

PS 29/08

Kommunedelplan for oppvekst - mandat og organisering

saksutredning

PS 30/08

Referatsaker

saksutredning

PS 31/08

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

-

PS 32/08

Brukerevaluering av fastlegeordning

saksutredning

PS 33/08

Revidering av skolebruksplan, vedtak om oppstart og mandat

saksutredning

PS 34/08

Bruk av studentstillinger som rekrutteringstiltak ved pleie- og omsorgstjenestene

saksutredning

PS 35/08

Legetjenesten ved Leira mottak - Helsetilsynets vurdering

saksutredning

PS 36/08

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

-

PS 37/08

Evaluering av lokal rammeplan og kompetansetiltak 2006-2008

saksutredning

PS 38/08

Kommuneplan 2008- 2020 Levanger og Verdal kommuner

saksutredning

PS 39/08

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

-

PS 40/08

Priser og stipend 2008

saksutredning

PS 41/08

Kommunedelplan for oppvekst - mandat og organisering. 2. gangs behandling

saksutredning

PS 42/08

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven

saksutredning

PS 43/08

Innføring i læringsstrategier i barnehagene

saksutredning

PS 44/08

Handlingsplaner mobbing

saksutredning

PS 45/08

Idrettsanlegg - rullering handlingsprogram/prioritering av søknader 2008/-09

saksutredning

PS 46/08

Revidering av selskapsavtale med utvidelse av medlemskap (Mosvik) for Innherred Interkommunale Legevakt IKS (IIL IKS) – den interkommunale legevakten mellom Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal

saksutredning

PS 47/08

Oppfølging av Handlingsplan innen Psykisk Helse 2009 - 2012 etter opphør av Opptrappingsplan Psykisk Helse i 2008

saksutredning

PS 48/08

Oppfølging av sluttrapport "Bruker spør bruker" - evaluering

saksutredning

  

Spørsmål til leder i Driftskomiteen vedr. skolebøker PDF fra Heidi Flaten, V

 

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ^ - Søk i sakstittel med Ctrl + F

PS 1/09

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

-

PS 2/09

Klima- og energiplan for Levanger kommune

saksutredning

PS 3/09

Innføring i læringsstrategier i barnehagene.

saksutredning

PS 4/09

Skolefritidsordningen i Levanger kommune

saksutredning

PS 5/09

Evaluering Festiviteten - sluttrapport fra prosjektgruppen

saksutredning

PS 6/09

Referatsaker

saksutredning

PS 7/09

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

-

PS 8/09

Klima- og energiplan - Levanger Kommune

saksutredning

PS 9/09

Kvalitetsmelding for grunnskolen i Levanger 2008

saksutredning

PS 10/09

Interkommunalt samarbeid om prosjekt for bedre økonomisk rådgivning-/gjeldsrådgivning mellom kommunene Inderøy, Verran, Verdal, Levanger og Steinkjer

saksutredning

PS 11/09

Søknader til Fylkesmannen om prosjektmidler for 2009 - rustiltak

saksutredning

PS 12/09

Referatsaker

saksutredning

PS 13/09

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

-

PS 14/09

Driftsstyrer i Levanger Kommune

saksutredning

PS 15/09

Mål og organisering av museumsvirksomheten i Levanger - Forprosjekt

saksutredning

FO 01/09

Spørsmål fra Kristin Aas (DNA) -  vedr skolene i Levangers tilgang på lærere i 2 fremmedspråk

beh.

PS 16/09

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

-

PS 17/09

Kompetanseutviklingsplan for Levanger og Verdal 2009-2012

saksutredning

<< møtekalender
Gå til Levan kommunes hovedside ^