Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Driftskomité 16.11.05, kl. 15:00-17:30, Momarka barnehage
<< møtekalender

<<
| >>

   
Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF
Hovedutskrift PDF

SAKLISTE: | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

PS 33/05

Godkjenning av protokoll fra driftskomiteens møte 31.08.05

31.08.05

vedtak

PS 34/05

Levanger private skole – Søknad om godkjenning etter friskoleloven – anmodning om uttalelse fra Levanger Kommune

saksutredning

vedtak

PS 35/05

Etablering av legetilbud for Eldre på Ytterøy

saksutredning

vedtak

PS 36/05

Høring -forslag til forskrifter til ny barnehagelov

saksutredning

vedtak

PS 37/05

Ny driftsavtale mellom Levanger kommune og private barnehager

saksutredning

vedtak

PS 38/05

Høring- forslag til revidert rammeplan for barnehagen

saksutredning

vedtak

PS 39/05

Godkjenning av Mølnå barnehage

saksutredning

vedtak

PS 40/05

Ruffen barnehage - søknad om kommunalt tilskudd

saksutredning

vedtak

PS 41/05

Levanger kommunes kulturpris, ildsjelpris og kulturstipend – oppnevning av arbeidsgruppe - Framlagt uten forslag til vedtak

 

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11.
Oppmøte:

Representant

Møter

Dato/merknad

MIKALSEN STEINAR

KRF

Leder

x

  

SKJERVE RAGNHILD TORUN

SV

Nestleder

x

  

ELMI RUQIA MOHAMED

DNA

Medlem

x

  

WINNBERG STEIN OVE

DNA

Medlem

x

  

NESGÅRD GUNNHILD M Ø

DNA

Medlem

-

16.09.05

HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR

V

Medlem

x

  

HAUGOM VEBJØRN

H

Medlem

-

11.11.05

SOLEM ARNE

SP

Medlem

x

  

SÆTHER SØLVI HELENE

SV

Medlem

x

  

BERRE BJARNE

SV

Medlem

-

11.11.05

HOLTEN STEINAR

FRP

Medlem

x

  

GRANDE RIGMOR AGLEN

DNA

Varamedlem 1

x

(Nesgård)

HJELMSTAD ANDREAS JENSSEN

H

Varamedlem 1

x

(Haugom)

ISMAIL AHTEDAIL SAHAR

SV

Varamedlem 3

x

(Berre)

Ellers møtte:

Ingvar Rolstad, Assisterende Rådmann - Hartvik Eliasson, Barnehagekonsulent - Reidun Johansen, Konsulent

Merknad

Asbjørn Folkvord, SV møtte som varamedlem for Bjarne Berre under orienteringen inntil varamedlem Sahar Ismail Ahtedal tiltrådte møtet til behandling av ordinære saker.

Orientering

Det ble gitt orientering om arbeid med ny barnehageplan.

Eventuelt:

Sølvi H. Sæther (SV) orienterte om brev som var mottatt fra Pårørende foreningen ved BBT og Egil J. Moen ad. bemanningssituasjonen ved BBT.

- Brevet fra Egil J. Moen ble overlevert til Levanger kommune. ^

 

 

PS 33/05 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA DRIFTSKOMITEENS MØTE 31.08.05

Forslag i møte:

Protokoll fra Driftskomiteens møte den 31.08.05 godkjennes.

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

Protokoll fra Driftskomiteens møte den 31.08.05 godkjennes. ^

 

 

PS 34/05 LEVANGER PRIVATE SKOLE – SØKNAD OM GODKJENNING ETTER FRISKOLELOVEN – ANMODNING OM UTTALELSE FRA LEVANGER KOMMUNE

Forslag i møte:

Annikken Kjær Haraldsen (V) fremmet følgende forslag til vedtak på vegne av SV, V og Frp:

”Etablering av Levanger private skole med inntil 250 elever tilrådes, da de positive konsekvensene vil være betydelige for Levanger kommune.”

Begrunnelse:

Levanger kommune har tidligere gitt positiv tilråding til opprettelse av private skoler. Skolene som tidligere har fått positiv tilbakemelding er Elihu skole, Steinerskolen og nå til sist Montessori skole i Markabygda i 2004.

Mindretallet finner det dermed naturlig å behandle denne søknaden på samme måte. Tidligere Levanger skole ble nedlagt i 2005, og det søkes her om å få opprette en friskole i de gamle lokalene. Levanger skole var Nord-Trøndelags eldste skole med ca 200 elever. Skolen ligger i sentrum ned mot Eidsbotn. Skolen ble i 1999/2000 ombygd og renovert opp for ca 24 mill., og tilrettelagt for L-9? Bygningen er spesielt tilrettelagt for pedagogisk arbeid i tråd med denne reformen.

Etter en nøye vurdering av positive og negative følger for vertskommunen med opprettelse av privat skole, har vi kommet fram til at de positive momentene må tillegges vekt:

Avstemning:

Ved alternativ avstemming ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

VEDTAK:

Etablering av Levanger private skole med inntil 250 elever vil medføre vesentlige negative konsekvenser for Levanger kommune og de kommunale skolene. Levanger kommune tilrår derfor at Levanger private skole ikke blir godkjent som privat grunnskole slik som omsøkt. ^

 

 

PS 35/05 ETABLERING AV LEGETILBUD FOR ELDRE PÅ YTTERØY

Forslag i møte:

Arne Solem (SP) fremmet følgende forslag til innstilling:

”Det etableres en egen legetjeneste for hjemme boende eldre på Ytterøy. Merkostnader belastes Levanger kommune.”

Avstemning:

Ved alternativ avstemming ble Solems forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Innstilling:

Det etableres en egen legetjeneste for hjemme boende eldre på Ytterøy. Merkostnader belastes Levanger kommune. ^

 

 

PS 36/05 HØRING -FORSLAG TIL FORSKRIFTER TIL NY BARNEHAGELOV

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Levanger kommune har følgende merknader til høringsforslaget:

Forskrift 8 om overgangsregler, sml. § 6 i Lov om barnehager

Godkjenningsplikten:

Det bør lages  en veileder som gir nærmere retningslinjer  hvordan kommunen skal  håndtere denne bestemmelsen i praksis. ^

 

 

PS 37/05 NY DRIFTSAVTALE MELLOM LEVANGER KOMMUNE OG PRIVATE BARNEHAGER

Fratrådte som inhabil:

Steinar Mikalsen (KRF) fratrådte som innhabil under behandling av sak 37/05.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Driftsavtale med private barnehager vedtas med virkning fra 01.12.05 slik:

DRIFTSAVTALE

­MELLOM ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­LEVANGER KOMMUNE OG ............ BARNEHAGE

Denne avtalen bygger på lov om barnehager med forskrifter og mønsteravtale inngått mellom KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) og PBL (Private Barnehagers Landsforbund).

1.             FORMÅL

Denne avtalen skal bidra til at Levanger kommune kan gi et barnehagetilbud til alle som ønsker det, og som i størst mulig grad er i tråd med foreldrenes ønske.

Avtalen skal være med på å sikre et kvalitetsmessig godt og trygt tilbud for både barn og foreldre.

Avtalen skal bidra til økonomisk likebehandling for kommunale og private barnehager i kommunen.

Avtalen skal bidra til at barn i  barnehager gis mest mulig like og grunnleggende rammevilkår.

Avtalen skal bidra til at barnehagetilbudet i kommunen blir så enkelt og oversiktlig som mulig. Det totale barnehagetilbudet skal i størst mulig grad fremstå som ett helhetlig tilbud som rommer variasjon og fleksibilitet. Hensikten med dette er å sikre foreldres/foresattes mulighet til selv å velge et tilbud med det innhold og de kvaliteter de foretrekker.

Barnehagen og kommunen skal tilstrebe et åpent, nært og effektivt samarbeid. Partene har en felles forståelse av at ordnede arbeidsforhold er en viktig forutsetning for å gi et godt kvalitativt barnehagetilbud.

2.             SAMARBEID OM OPPTAK OG INFORMASJON OM TILBUDET

2.1               Generelt

Levanger kommune legger til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart.

Barnehagen plikter å gi kommunen informasjon til  felles annonse innen 1.januar.

Dette for å gi en samlet oversikt over barnehagetilbudet i kommunen.

Opptak i de private barnehagene skjer i henhold til barnehagens vedtekter og foretas gjennom samordnet opptak i kommunen, jfr § 7a i Lov om barnehager.

Som et ledd i et effektivt samarbeid, plikter de private barnehagene å fortløpende gi informasjon til kommunen om ledig kapasitet, om barn på venteliste og opptak utenom hovedopptak (rullerende opptak).

Søknad om plass sendes på avtalt skjema til kommunen og registreres samlet.

Eier foretar opptak, kommunen sender ut brev om tilbud om plass/avslag på søknad til foreldre/foresatte.   

Kommunen vil sørge for at systemet for samordnet opptak er organisert slik at private barnehager på forespørsel uten ugrunnet opphold gis dokumentasjon av opptaket, og vurderinger i denne forbindelse.

2.2          Tilbudsoversikt

Kommunen plikter å gi foreldre/foresatte en samlet oversikt over barnehagetilbudet på bakgrunn av den informasjonen som er mottatt fra barnehagene. Kommunen skal senest én måned før søknadsfristen for hovedopptak ha utarbeidet en oversikt over det samlede barnehagetilbudet i kommunen.

Barnehagen plikter å gi kommunen orientering om følgende pr. 1. januar hvert år: Åpningstider, priser, depositum, andelsinnskudd, feriestenging, deling av plasser og beskrivelse av tilbudet.

2.3          Varsel om prisendringer

Prisene for barnehageplasser (herunder kostpenger) kan ikke settes opp før tidligst én måned etter at varsel er kommet fram til foreldre/foresatte og kommunen.

2.4          Opptak av funksjonshemmede barn

Funksjonshemmede barn tas opp i samsvar med § 9 i barnehageloven, der det bl.a. heter:

”Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak, dersom barnet etter en sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehage.”

I den utstrekning barn med funksjonshemning ikke kan bli tatt opp i sin opptakskrets i samsvar med foreldrene/foresattes ønske, vil kommunen etter drøftinger med foreldre/foresatte tilby barna plass i annen barnehage i kommunen.

2.5          Moderasjonsordning

Kommunen følger de sentrale retningslinjer for søskenmoderasjon, jfr. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Barnehageeier får dekket reduksjon i foreldrebetalingen knyttet til søskenmoderasjon. Refusjonen utbetales etterskuddsvis 2 ganger pr. år.

Spesifiserte opplysninger sendes på fastsatt skjema til kommunen innen 1. juni for første halvår og innen 1. desember for andre halvår.

3.             BARNEHAGENS ØVRIGE FORPLIKTELSER

3.1          Vedtekter

Et eksemplar av barnehagens gjeldende vedtekter etter barnehageloven leveres kommunen.

Et eksemplar av eventuelle gjeldende vedtekter knyttet til eierform leveres kommunen.        

3.2        Pensjons- og tariffavtale

Barnehagen plikter å ha en pensjons- og tariffavtale for sine ansatte.

3.3         Økonomisk informasjon

Barnehagen skal, uten ugrunnet opphold, gi kommunen den økonomiske informasjon den har krav på i henhold til lov og forskrift.

3.4          Rapportering

Barnehagen skal rapportere til kommunen om endring i antall barn etter alder og oppholdstider på linje med den rapporteringen som årlig og løpende gis til staten.

3.5          Varslingsplikt ved opphør

Dersom barnehagen vil innstille virksomheten, skal varsel sendes foreldre/foresatte og kommunen snarest.

Ved planlagt avvikling skal dette skje på en måte, og innen frister, som ivaretar barn og foreldre/foresattes interesser.

3.6          Kurs, etter- og videreutdanning

Det er et arbeidsgiveransvar å sørge for personalutvikling og tilrettelegging av slik utvikling gjennom kurs, etter- og videreutdanning.

Kommunen vil gi barnehagens personale tilbud om å delta i kompetanseutviklingstiltak på linje med personale i kommunale barnehager. Dette med bakgrunn i bl.a. lokal rammeplan for barnehagene i kommunen og plan for kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren i kommunen.

3.7          Opphør: Kommunal forkjøpsrett og økonomisk oppgjør.

Dersom eier vil avslutte driften uten å overføre driften til annen privat eier, og barnehagen drives i egen bygning, skal eiendommen/eiendelene tilbys kommunen.

Den av partene som har bekostet og stilt grunn og/eller bygning til rådighet for barnehagedrift, skal i det økonomiske oppgjør få tilbake den verdi som grunn og/eller bygning representerer på opphørstidspunktet.

Fastmontert utstyr inngår som en del av bygningen der det er montert. Lekeapparater utendørs anses for å være fastmontert utstyr.

Ved verdsettelsen av eiendommen skal en legge til grunn ekspropriasjonserstatningsloven av 6. april 1984 nr. 17 § 5 første og annet ledd.

Dersom eiendommen blir lyst ut for salg, har kommunen forkjøpsrett. Denne forkjøpsrett kan tinglyses.

3.8          Attester

Kopi av skatte-/avgiftsattest leveres til kommunen.

4.             KOMMUNENS ØVRIGE FORPLIKTELSER

4.1          Statlig driftstilskudd

Kommunen skal uten ugrunnet opphold formidle statlig driftstilskudd til barnehagen (jfr. statlige retningslinjer).

4.2          Kommunalt driftstilskudd

Kommunen vil sørge for at alle godkjente barnehager i kommunen mottar offentlig tilskudd på en samlet sett likeverdig måte, jf. barnehageloven § 7b og forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd.

Kommunen skal ved vedtak om driftstilskudd dokumentere grunnlaget for fastsettelsen av dette overfor private barnehager.

Levanger kommune benytter enhetskostnadsprinsippet og forutgående års regnskapstall ved beregning av tilskudd.

Tilskuddet utmåles forholdsmessig etter tildelt statstilskudd.

4.3        Annet

Levanger kommune innkaller til årlig møte mellom kommunen og barnehagenes eiere, hvor gjensidige forpliktelser og forventninger drøftes. I tillegg avholdes jevnlige møter med styrere i private og kommunale barnehager.

5.             FORMALITETER VED AVTALEN

5.1          Avtaleperiode

Denne avtalen gjelder så lenge barnehagen er godkjent og drives i samsvar med lov om barnehager.

5.2      Endringer

Dersom vilkårene for barnehagedrift endres vesentlig ved lov eller forskrift, kan hver av partene forlange forhandlinger om tilpassing av avtalen. Blir partene ikke enige i slike tilfeller, kan avtalen sies opp med tre måneders skriftlig varsel.

For øvrig kan avtalen endres når partene er enige om det.

5.3          Tvisteløsning

Uenighet om forståelsen og praktiseringen av bestemmelsene i denne avtalen skal søkes løst lokalt mellom kommunen og barnehageeieren. Dersom uenigheten ikke er løst innen tre måneder, gjelder følgende:

Uenighet om forståelsen og praktiseringen av de bestemmelser i avtalen som er i samsvar med mønsteravtalen, skal bringes inn for KS og den organisasjon barnehagen er medlem av. Hvis barnehagen ikke er medlem av noen organisasjon, trer barnehageeieren inn i stedet. Blir disse ikke enige innen tre måneder etter at tvisten er brakt inn, eller gjelder uenigheten en bestemmelse som ikke er i samsvar med mønsteravtalen, avgjøres uenigheten ved voldgift. I så fall oppnevner hver av partene en representant i voldgiftsretten, og disse to oppnevner sammen rettens leder.

5.4          Mislighold

Ved vesentlig mislighold kan avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning.

Ved simpelt mislighold kan avtalen sies opp med én måneds varsel til motpart og foreldre/foresatte.

Levanger, ____________________________

___________________________                                  ___________________________     

           For Levanger kommune                                                     For barnehagens eier ^

 

 

 

PS 38/05 HØRING- FORSLAG TIL REVIDERT RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Levanger kommunes forslag til høringsuttalelse:

Vi har følgende merknader/kommentarer til forslaget til revidert rammeplan.

1. Temahefter

En så vidt kortfattet plan bør suppleres/utdypes med temahefter.

Dette vil da i større grad kunne bidra til diskusjons og refleksjonsgrunnlag i personalgruppa.

2. Basiskompetanse/sosial kompetanse

Det savnes en større vektlegging av basiskompetanse/sosial kompetanse i forhold fagområdene.

3. Leik og læring

Barnas leikemiljø og læringsmiljø er det samme, underkapitlene (kap.5) kan slås sammen. Leik og læring hører sammen.

4. Samiske barnehager

Samiske barnehager har fått mye plass i planen og det er positivt.

Vi savner imidlertid  et eget avsnitt knyttet til minoritetsgrupper og barn forøvrig med spesielle behov.

5. Barn 0-3 år.

 De minste barna burde vært mer  fokusert i planen.

 Det er en økt andel mindre barn i barnehagene som har betydning for innhold og arbeidsmåter.

6. Samarbeid skole - barnehage

I forbindelse med opprettelse av det nye  Kunnskapsdepartementet forutsetter en at samarbeidet mellom de to institusjonene styrkes sentralt. Det er viktig med sentrale føringer her som kan  stimulere ytterligere til gode lokale løsninger.

7. Samarbeidspartnere

Barnehagens samarbeidspartnere blir kort omtalt i planen.

Beskrivelsene  gir tildels  ufullstendige tjenesteprofiler.  ^

 

 

PS 39/05 GODKJENNING AV MØLNÅ BARNEHAGE

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Mølnå barnehage godkjennes for barn mellom 1-6 år.

Barnehagen godkjennes for inntil 10 plasser over 3 år. Ved inntak av barn under 3 år må antall plasser reduseres. Godkjenning gis forøvrig i tråd med de til enhver gjeldene bestemmelser i Lov om barnehager med forskrifter.  ^

 

 

PS 40/05 RUFFEN BARNEHAGE - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Søknad om kommunalt tilskudd fra Levanger kommune for 2005 avslås.

Tilskudd for 2006 vil bli vurdert ut fra barnehagens budsjett, og eventuelle sentrale føringer for tildeling av kommunalt tilskudd.  ^

 

 

PS 41/05 LEVANGER KOMMUNES KULTURPRIS, ILDSJELPRIS OG KULTURSTIPEND - OPPNEVNINIG AV ARBEIDSGRUPPE

Forslag i møte:

Til arbeidsgruppe oppnevnes:

Gunhild Ø. Nesgård, Ragnhild Skjerve og Steinar Holten.

Utdelt i møte:

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Gunhild Ø. Nesgård, Ragnhild Skjerve og Steinar Holten oppnevnes til arbeidsgruppe. ^

<< møtekalender
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^