Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Driftskomité 12.12.07, kl. 10:00-12:25, Breidablikktunet
<< møtekalender

<<
| >>

   
Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF
Hovedutskrift PDF

SAKLISTE: | som PDF   |   hovedutskrift som PDF

PS 33/07

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

-

vedtak

PS 34/07

Kulturpris, ildsjelpris og kulturstipend 2007

saksutredning

vedtak

PS 35/07

Andre råd, nemnder og utvalg m.m. - oppnevning av arbeidsgruppe

saksutredning

vedtak

PS 36/07

Forslag til endring i opplæringsloven - Høring

saksutredning

vedtak

PS 37/07

Høring om endringer i barnehageloven.

saksutredning

vedtak

PS 38/07

Status for arbeidet med ny pleie- og omsorgsplan - sentrale problemstillinger i arbeidet

saksutredning

vedtak

PS 39/07

Legedekning i institusjoner - norm

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11.
Oppmøte:

Representant

Møtte

Merknad

Johansen, Per Anker

DNA

Leder

DNA/SP/KRF

x

  

Haugan, Britt Tønne

KRF

Nestleder

DNA/SP/KRF

x

  

Jørstad, Ole

SP

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Aas, Kristin

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Granaune, Vegard

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Krogstad, Anne Grete

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

 
Bullen, Kjell

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

 
Bangstad, Einar

H

Medlem

Høyre/Venstre

x

 
Flaten, Heidi

V

Medlem

Høyre/Venstre

x

 
Silkoset, Mia T.

FRP

Medlem

FRP

-

forfall
Skjerve, Ragnhild

SV

Medlem

SV

x

 
Aalberg, Hans

FRP

Varamedlem 2

FRP

x

(Silkoset)

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Trude Nøst

kommunalsjef

Øystein Sende kommunalsjef

Rita-Mari Keiserås

formannskapssekretær

Hartvik Eliasson barnehagefagansvarlig
Elin Aune prosjektleder PO-plan

Orienteringer:

Kommunens svar på tilsyn - støttekontakter og avlastningstjenesten, v/kommunalsjef Øystein Sende.

Orienteringen utsettes til dk-møtet 17. januar 2008.
Kopi av brev fra Levanger kommune til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 08.10.07, ble utdelt i møtet.
Kopi av brev fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til Levanger kommune, datert 22.10.07, ble utdelt i møtet.

Etter møtet ble det gitt en orientering med omvisning på Breidablikktunet v/enhetsleder Bodil Skotnes. ^

 


 

 

PS 33/07 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 12.12.2007

Hans Aalberg og Anne Grete Krogstad ble valgt til å underskrive protokollen. ^

 

 

 

PS 34/07 Kulturpris, ildsjelpris og kulturstipend 2007

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 12.12.2007

Utdelt i møtet:

Kulturpriskomiteens begrunnelse PDF

Forslag i møte:

Kulturpriskomiteen’s fremmet følgende forslag:

Kulturpris 2007 tildeles Bjørn Johansen

Ildsjelpris 2007 tildeles Torbjørn Brenne

Kulturstipend 2007 tildeles Ingeborg Reinaas

Avstemning:

Kulturpriskomiteens forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kulturpris 2007 tildeles Bjørn Johansen

Ildsjelpris 2007 tildeles Torbjørn Brenne

Kulturstipend 2007 tildeles Ingeborg Reinaas ^

 

 

 

PS 35/07 Andre råd, nemnder og utvalg m.m. - oppnevning av arbeidsgruppe

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 12.12.2007

Forslag i møte:

Kjell Bullen (DNA) fremmet følgende forslag:

Leder og nestleder i driftskomiteen velges som representanter til valgnemnda.

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag:

Ragnhild Skjerve velges som representant til valgnemnda.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Det opprettes ei arbeidsgruppe, bestående av 3 representanter fra driftskomiteen, som skal utgjøre valgnemnd med ansvar for å forberede valgene i driftskomiteen.

Følgende representanter foreslås til valgnemnd:

Leder i driftskomiteen, nestleder i driftskomiteen og Ragnhild Skjerve.  ^

 

 

 

PS 36/07 Forslag til endring i opplæringsloven - Høring

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 12.12.2007

Utdelt i møte:

Uttalelse fra PPT-lederne i Nord-Trøndelag, datert 07.12.07 PDF

Forslag i møte:

Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:

Uttalelse fra PPT-lederne i Nord-Trøndelag, datert 07.12.07 legges ved Levanger kommunes høringsuttalelse.

Avstemning:

Johansens forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune gir følgende høringsuttalelse:

1.       Lovbestemmelsene om tilpasset opplæring og spesialundervisning: 

·         Levanger kommune støtter regjeringens forslag om at retten til tilpasset opplæring flyttes fra § 1 til § 5 i opplæringsloven

·         Levanger kommune vil fraråde at det lempes på kravet til sakkyndig vurdering i forbindelse med enkeltvedtak om spesialundervisning for elever i grunnskolen. En frykter at dette vil føre til at kvaliteten på tilbudet til de svakeste elevene kan bli dårligere og at det kan utvatne de rettigheter denne gruppen elever har i dag.

2.       Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i videregående opplæring.

·         Levanger kommune er tilfreds med forslaget om at språklige minoriteter i videregående skole nå får tydeliggjort de samme rettighetene til særskilt norskopplæring, fagopplæring og morsmålsopplæring som denne gruppen har i grunnskolen.

3.       Mandatet til Foreldreutvalget i grunnskolen (FUG)

·         Levanger kommune støtter regjeringens forslag til endring på dette punktet.

4.       Tegnspråkopplæring i grunnskolen

·         Levanger kommune støtter regjeringens forslag til endring på dette punktet, men er uenig i den økonomiske vurdering som forutsetter at dette ikke påfører kommunene økte utgifter. En utvidet rett for en gruppe elever vil også måtte påføre kommunene økte kostnader, særlig når det gjelder så ressurskrevende tiltak som det her er snakk om.

5.       Lovfeste skoleeiers plikt til å ha frukt- og grønnsaksordning i grunnskolen

·         Levanger kommune støtter regjeringens forslag til endring under forutsetning av at det overføres tilstrekkelig med midler til å dekke kommunenes utgifter med ordningen.

Uttalelse fra PPT-lederne i Nord-Trøndelag, datert 07.12.07 legges ved Levanger kommunes høringsuttalelse. ^

 

 

 

PS 37/07 Høring om endringer i barnehageloven

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 12.12.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune avgir følgende høringsuttalelse:

§5 a. Innhenting av fødselsnummer

Levanger kommune støtter forslag til ny lovtekst.

§7. Barnehageeiers ansvar

Levanger kommune støtter forslag til ny lovtekst.

§8. Kommunens ansvar

Levanger kommune støtter forslag til ny lovtekst.

§12 a. Rett til barnehageplass

Levanger kommune støtter forslag om rett til barnehageplass.

Levanger kommune mener at barn skal kunne tilbys plass fra august det kalenderåret de fyller ett år. Det bør avklares nærmere gjennom lokale retningslinjer om når retten er oppfylt i forhold til søker når det gjelder avstand til barnehage.

Levanger kommune mener at dagens praksis med ett hovedopptak i løpet av året fungerer godt. Det burde ikke være nødvendig med et ekstra hovedopptak så lenge en kan ha kontinuerlige suppleringsopptak. Administrativt vil det også være mer ressurskrevende med to hovedopptak i året.

§14. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager

Levanger kommune foreslår at alternativ 1 velges.

Andre momenter ved innføring av rammefinansiering

Det er viktig at innføring av rammefinansiering gir økonomisk forutsigbarhet. Beregningsgrunnlaget må samsvare med antall plasser i kommunen eventuelt kommunens andel av barn i gruppen 0-5 år. Finansieringen må sikre muligheten for å opprettholde en kvalitet på tjenesten i tråd med de krav som stilles i lov og nasjonale føringer. Dette betyr at rammetilskuddet må indeksreguleres i takt med lønnsutviklingen i barnehagene. Kommunen forutsetter at finansieringen legge stil det utgiftsutjevnende rammetilskuddet.

Det anmodes om en videreføring av statlig investeringstilskudd til nybygg eller en tilsvarende ordning, etter at rammefinansiering er innført, for å sikre nødvendig fornying. Et alternativ til investeringstilskudd er at man legger til en faktor for nødvendig fornying i rammefinansieringen. ^

 

 

 

PS 38/07 Status for arbeidet med ny pleie- og omsorgsplan - sentrale problemstillinger i arbeidet

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 12.12.2007

Orientering i møte:

Prosjektleder Elin Aune orienterte - som PDF

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Presentasjonen gitt i møte over prosjektgruppens pågående utredningsarbeid i forhold til vedtatt mandat for utarbeidelse av ny pleie- og omsorgsplan for Levanger kommune tas til orientering.  ^

 

 

 

PS 39/07 Legedekning i institusjoner - norm

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 12.12.2007

Forslag i møte:

Heidi Flaten (V) fremmet følgende endringsforslag – pkt. 2:

Anbefalt norm/normtall er et minimum for behovet i dag. Levanger kommune fastsetter norm for sykehjemslegedekningen, også i heldøgns omsorgsboliger, i samsvar med legeforeningens og/eller fylkesmannens norm/normtall.

Opptrappingen skal gjennomføres trinnvis i økonomiplanperioden 2008-2011.

Dette knyttes kontinuerlig til vurderinger som skjer lokalt i samarbeid mellom ledelsen ved PO-tjenestene, Helse- rehabilitering, kommunelege 1, sykehjemslegene (tilsynslegene), og ikke minst som følge av samfunnsutviklingen, utviklingen i samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten ved helseforetakene, kompetanseutviklingen og bruk og tilgjengelighet av enda mer avansert medisinsk teknisk utstyr ved kommunens institusjoner.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 3 stemmer som ble avgitt for Flatens forslag.

VEDTAK:

1).

Legetimetallet pr uke for brukere og pasienter ved institusjonene i Levanger kommune må økes opp mot anbefalt normtall.

·         1 ukelegetime per 4 langtidsplasser

·         1 ukelegetime per 1 korttidsplass for opphold av 3-4 ukers varighet

·         2 ukelegetimer per 1 plass for mer aktiv utrednings-, behandlings- eller rehabiliteringsopphold

·         2 ukelegetimer per1 plass spesielt beregnet på terminalomsorg

2).

Den anbefalte normen (normtallet) er et mål å nå i tråd med utviklingen i behovet fram mot 2020+, og at dette må knyttes til de vurderinger som skjer lokalt i samarbeid mellom ledelsen ved PO-tjenestene, Helse- rehabilitering, kommunelege 1, sykehjemslegene (tilsynslegene), og ikke minst som følge av samfunnsutviklingen, utviklingen i samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten ved helseforetakene, kompetanseutviklingen og bruk og tilgjengelighet av enda mer avansert medisinsk teknisk utstyr ved kommunens institusjoner.  

3).

Levanger kommune må ha en løpende vurdering av behovet for å etablere en tilsynslegetjeneste på samme måte som sykehjemslegetjenesten for alle brukerne av omsorgsbolig type 3. Dette må vurderes i sammenheng med tiltak forøvrig, og som en del av senere års oppfølging av tiltak i pleie- og omsorgsplanen, etter at den er vedtatt.  ^

<< møtekalender
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^