Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Driftskomité 16.01.08, kl. 14:00-17:20, Festiviteten
<< møtekalender

<<
| >>

   
Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF
Hovedutskrift PDF

SAKLISTE: | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

PS 1/08

Referatsaker

saksutredning

vedtak

PS 2/08

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

-

vedtak

PS 3/08

Driftskomiteen's valg av medlemmer og varamedlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m.

saksutredning

vedtak

PS 4/08

Den kulturelle skolesekken - revisjon og tilstandsrapport

saksutredning

vedtak

PS 5/08

Høring: Forslag til endring i opplæringslovens §§ 2-3 og 2-4 på bakgrunn av dom i Den europeiske menneskerettsdomstolen mot KRL-faget.

saksutredning

vedtak

PS 6/08

Kvalitetsplan 2006 - 2009. Sammen gjør vi skolen i Levanger bedre. Rullering 2008

saksutredning

vedtak

PS 7/08

Opptrappingsplan for psykisk helse (Psykiatriplan) 2008

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11.
Oppmøte:

Representant

Møtte

Merknad

Johansen, Per Anker

DNA

Leder

DNA/SP/KRF

x

  

Haugan, Britt Tønne

KRF

Nestleder

DNA/SP/KRF

x

  

Jørstad, Ole

SP

Medlem

DNA/SP/KRF

-

forfall

Aas, Kristin

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Granaune, Vegard

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Krogstad, Anne Grete

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

 
Bullen, Kjell

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

 
Bangstad, Einar

H

Medlem

Høyre/Venstre

x

 
Flaten, Heidi

V

Medlem

Høyre/Venstre

x

 
Silkoset, Mia T.

FRP

Medlem

FRP

-

forfall

Skjerve, Ragnhild

SV

Medlem

SV

x

 
Brustad, Asbjørn

SP

Varamedlem 1

DNA/SP/KRF

x

(Jørstad)

Ingen vara

FRP

 

FRP

-

(Silkoset)

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Trude Nøst

kommunalsjef

Øystein Sende kommunalsjef

Rita-Mari Keiserås

formannskapssekretær

Hans Jakob Krabseth grunnskolefagansvarlig
Guri S. Haugan konstituert enhetsleder kultur
Eva-Gunn Eide konstituert kulturhusleder
Frode Hallem kulturkonsulent
Oddbjørn Hagen kulturskolerektor

Orienteringer:

§        Presentasjon av kulturenheten:

                - Enhet Kultur v/enhetsleder Guri S. Haugan

                - Festiviteten v/kulturhusleder Eva-Gunn Eide

                - Kulturskolen i Levanger v/Kulturskolerektor Oddbjørn Hagen

                - Levanger Bibliotek PDF v/biblioteksjef Guri S. Haugan | powerpoint  - [Levanger Bibliotek]

                - Allmenn kultur v/kulturkonsulent Frode Hallem

                - Ungdomshuset PDF v/Guri S. Haugan

                - Museumsarbeidet v/Guri S. Haugan

                - Kultursekken  PDF v/ Guri S. Haugan | powerpoint  - [Kultursekken]

                - Diverse prosjekter v/Guri S. Haugan - Herzeg Novi PDF | powerpoint

                - Kulturinnslag v/elever fra Kulturskolen

                - Levart v/prosjektleder Anne Gro Erikstad

                - Folk 2 v/Frode Hallem

§        Lukking av avvik – tilsyn med avlastnings- og støttekontakttjenester etter sosialtjenesteloven v/kommunalsjef Øystein Sende.

        Utdelt i møtet:

        Notat: Tilsyn med avlastnings- og støttekontakttjenester etter sosialtjenesteloven,   Levanger kommune PDF

§        Avtale om bistand til bruker – EØS regler om saksbehandling v/kommunalsjef Øystein Sende

Ragnhild Skjerve (SV) stilte spørsmål angående trafikksituasjonen ved Frol OS, jfr. avisoppslag angående påkjørsel.

Rådmannen besvarte.

Det settes opp ekstraordinært møte for Driftskomiteen den 12. mars 2008.

Dette for å behandle sak ”Kvalitetsplan 2006 - 2009. Sammen gjør vi skolen i Levanger bedre. Rullering 2008”

Etter ordinært DK-møte:

Driftskomiteen som styringsgruppe for PO planenutkast til høringsdokument PDF  -  referat PDF  | ^

 

 

 

PS 1/08 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.01.2008

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering. | ^

 

 

 

PS 2/08 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.01.2008

Forslag i møte:

Heidi Flaten og Kjell Bullen ble valgt til å underskrive protokollen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Heidi Flaten og Kjell Bullen ble valgt til å underskrive protokollen. | ^

 

 

 

PS 3/08 Driftskomiteen's valg av medlemmer og varamedlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m.

Valgnemndas forslag til vedtak:

Valgnemndas forslag på medlemmer og varamedlemmer til råd, nemnder og utvalg vil bli lagt fram i møtet.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.01.2008

Forslag i møte:

Valgnemndas forslag:

Medlemmer til råd, nemnder og utvalg i Levanger kommune, perioden 2007-2011:

Utvalg:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Halltun Samfunnshus

Per Mølnås

 

Interkommunalt Fjellområde

Steinar Svendgård, Britt Mølnås

Ingvill Berg Fordal

Skognhallen

Jan Rønning

Arne Solem

Krigsminnesmerket Fættenfjorden

Arne S. Vudduaune, Guri Skjesol, Gunnar Kjølen

 

Ronglan Samfunnshus

Magne Nydal

 

Samarbeidsutvalg oppvekst:

Ekne/Tuv OS

Lars Waade

Solgunn Øyen

Elihu

Einar Bangstad

Asbjørn Folkvord

Frol OS

Heidi Flaten

Hans Aalberg

Halsan/Momarka OS

Vegard Granaunet

Nina Bakken Bye

Markabygda Montessoriskole

Gunnhild Ø. Nesgård

Ragnhild Skjerve

Mule/Okkenhaug OS

Vegard Austmo

Inger L. Bangstad

Nesheim skole

Ole Jørstad

Ketil Hveding

Nesset u-skole

Anne Grete Krogstad

Lewi Brevik

Skogn OS

Kjell Bullen

Kristin Aas

Åsen OS

Alf Magnar Reberg

Arild Nordli

Ytterøy OS

Asbjørn Brustad

Regine Steinvik

Samarbeidsutvalg PO-enheter:

Åsen

Inger Solli

Lill Kr. Nordal

Skogn

Anne Grete Hojem

Leiv A. Eid

Ytterøy

Sigvar Sandstad

Lars Forberg

LBAS

Anne H. Fevang

Steinar Holten

Breidablikktunet

Gerd T. Heggdal

Wenche W. Sundal

Øvrige representanter i samarbeidsutvalgene for pleie- og omsorgsenheter velges av Driftskomiteen i møte 13. februar 2008.

Kulturskolen

Per Anker Johansen

Britt Tønne Haugan

Ekne gymsal/grendehus

Tor O. Kjølen

Svein Oppheim

Studentboligene

Anne Grete Hojem

 

Friluftsområdet Falstadberget

Knut Jostein Brenne, Stein Erik Nordholmen, Knut Dreier, Jo Vegard Dalen, Alfred Falstad

 

Ytterøy Samfunnshus

Fanny Gausen

Inga Daae Forberg

IKA Trøndelag

Eva Lian

 

Statens Fiskarbank, Takstnemnd

Lydia Pettersen

 

Valg som foretas i februarmøtet:

Avstemning:

Valgnemndas forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Medlemmer til råd, nemnder og utvalg i Levanger kommune, perioden 2007-2011:

Utvalg:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Halltun Samfunnshus

Per Mølnås

 

Interkommunalt Fjellområde

Steinar Svendgård, Britt Mølnås

Ingvill Berg Fordal

Skognhallen

Jan Rønning

Arne Solem

Krigsminnesmerket Fættenfjorden

Arne S. Vudduaune, Guri Skjesol, Gunnar Kjølen

 

Ronglan Samfunnshus

Magne Nydal

 

Samarbeidsutvalg oppvekst:

Ekne/Tuv OS

Lars Waade

Solgunn Øyen

Elihu

Einar Bangstad

Asbjørn Folkvord

Frol OS

Heidi Flaten

Hans Aalberg

Halsan/Momarka OS

Vegard Granaune

Nina Bakken Bye

Markabygda Montessoriskole

Gunnhild Ø. Nesgård

Ragnhild Skjerve

Mule/Okkenhaug OS

Vegard Austmo

Inger L. Bangstad

Nesheim skole

Ole Jørstad

Ketil Hveding

Nesset u-skole

Anne Grete Krogstad

Lewi Brevik

Skogn OS

Kjell Bullen

Kristin Aas

Åsen OS

Alf Magnar Reberg

Arild Nordli

Ytterøy OS

Asbjørn Brustad

Regine Steinvik

Samarbeidsutvalg PO-enheter (velges for 2 år):

Åsen

Inger Solli

Lill Kristin Nordahl

Skogn

Anne Grete Hojem

Leiv A. Eid

Ytterøy

Sigvar Sandstad

Lars Forberg

LBAS

Anne H. Fevang

Steinar Holten

Breidablikktunet

Gerd T. Heggdal

Wenche W. Sundal

Øvrige representanter i samarbeidsutvalgene for pleie- og omsorgsenheter velges av Driftskomiteen i møte 13. februar 2008.

Kulturskolen

Per Anker Johansen

Britt Tønne Haugan

Ekne gymsal/grendehus

Tor O. Kjølen

Svein Oppheim

Studentboligene

Anne Grete Hojem

 

Friluftsområdet Falstadberget

Knut Jostein Brenne, Stein Erik Nordholmen, Knut Dreier, Jo Vegard Dahlen, Alfred Falstad

 

Ytterøy Samfunnshus

Fanny Gausen

Inga Daae Forberg

IKA Trøndelag

Eva Lian

 

Statens Fiskarbank, Takstnemnd

Lydia Pettersen

 

Valg som foretas i februarmøtet:

 

 

PS 4/08 Den kulturelle skolesekken - revisjon og tilstandsrapport

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.01.2008

Orientering i møte:

§        Den kulturelle skolesekken PDF v/grunnskolefagansvarlig Hans Jakob Krabseth | powerpoint

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Saken tas til orientering | ^

 

 

PS 5/08 Høring: Forslag til endring i opplæringslovens §§ 2-3 og 2-4 på bakgrunn av dom i Den europeiske menneskerettsdomstolen mot KRL-faget

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune støtter forslag til endring av opplæringslovens §§2-3 og 2-4.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.01.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Levanger kommune støtter forslag til endring av opplæringslovens §§2-3 og 2-4. | ^

 

 

 

PS 6/08 Kvalitetsplan 2006 - 2009. Sammen gjør vi skolen i Levanger bedre. Rullering 2008

Rådmannens forslag til vedtak:

Kvalitetsplan 2006 – 2009. Sammen skal vi gjøre skolen i Levanger bedre. Revidert versjon 2008” legges ut på høring med høringsfrist 30.01.08.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.01.2008

Forslag i møte:

Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende endringsforslag:

... Revidert versjon 2008.” legges ut på høring med høringsfrist 20.02.08.

Avstemning:

Johansens forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak med forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kvalitetsplan 2006 – 2009. Sammen skal vi gjøre skolen i Levanger bedre. Revidert versjon 2008” legges ut på høring med høringsfrist 20.02.08. | ^

 

 

 

PS 7/08 Opptrappingsplan for psykisk helse (Psykiatriplan) 2008

Rådmannens forslag til innstilling:

1.   Opptrappingsplan for psykisk helse 2008 – 2011 vedtas med den presisering av planforutsetningene som framgår av saksframlegget. Planen søkes innlemmet i Økonomiplanarbeidet  for perioden 2009 - 2012.

2.   Fordeling av øremerkede tilskudd 2008 vedtas i samsvar med tabell gjengitt under vurdering. Det tas forbehold om fordeling av evt. endringer på grunn av udisponert beløp 2007, samt udisponert/ikke igangsatt aktivitet 1.halvår 2008.

3.   Krav om brukertilbakemelding/brukermedvirkning ivaretas blant annet ved utprøving av ”Bruker-Spør-Bruker”,  kvalitetskartlegging gjennom deltagelse i KS EffektiviseringsNettverkene, samt eget brukerforum for utvikling av systematisk brukertilbakemelding og brukermedvirkning, bestående av brukere og pårørende.

4.   Inngått basisavtale med HF Sykehuset Levanger (FOR Sak 103/06), ivaretar krav om samhandling (inkl. bruk av Individuell plan) og ansvarsfordeling overfor spesialisthelsetjenesten jfr rundskriv IS-1/2005 og IS-2/2005.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.01.2008

Forslag i møte:

Rådmannen endret sitt forslag pkt. 2:

Fordeling av øremerkede tilskudd 2008 vedtas i samsvar med tabell gjengitt under vurdering. Det tas forbehold om endelig tildeling for 2008, og av eventuell fordeling av eventuelle endringer på grunn av udisponert beløp 2007, samt udisponert/ikke igangsatt aktivitet 1.halvår 2008.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstiling, pkt. 1, enstemmig tiltrådt.

Rådmannens endrede forslag til innstiling, pkt. 2, enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstiling, pkt. 3, enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstiling, pkt. 4, enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling i sin helhet ble deretter enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1.   Opptrappingsplan for psykisk helse 2008 – 2011 vedtas med den presisering av planforutsetningene som framgår av saksframlegget. Planen søkes innlemmet i Økonomiplanarbeidet  for perioden 2009 - 2012.

2.   Fordeling av øremerkede tilskudd 2008 vedtas i samsvar med tabell gjengitt under vurdering. Det tas forbehold om endelig tildeling for 2008, og av eventuell fordeling av eventuelle endringer på grunn av udisponert beløp 2007, samt udisponert/ikke igangsatt aktivitet 1.halvår 2008.

3.   Krav om brukertilbakemelding/brukermedvirkning ivaretas blant annet ved utprøving av ”Bruker-Spør-Bruker”,  kvalitetskartlegging gjennom deltagelse i KS EffektiviseringsNettverkene, samt eget brukerforum for utvikling av systematisk brukertilbakemelding og brukermedvirkning, bestående av brukere og pårørende.

4.   Inngått basisavtale med HF Sykehuset Levanger (FOR Sak 103/06), ivaretar krav om samhandling (inkl. bruk av Individuell plan) og ansvarsfordeling overfor spesialisthelsetjenesten jfr rundskriv IS-1/2005 og IS-2/2005. | ^

<< møtekalender
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^