Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Driftskomité 13.02.08, kl. 14:00-16:00, rom 3008
<< møtekalender

<<
| >>

   
Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF
Hovedutskrift PDF

SAKLISTE: | som PDF   |   hovedutskrift som PDF

PS 8/08

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

-

vedtak

PS 9/08

Referatsaker

saksutredning

vedtak

PS 10/08

Driftskomiteen's valg av medlemmer og varamedlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m.

saksutredning

vedtak

PS 11/08

Oversendelsesforslag fra driftskomiteen. Tilbakemelding fra rådmannen

saksutredning

vedtak

PS 12/08

Plan for brannverntiltak 2008

saksutredning

vedtak

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11.
Oppmøte:

 

Representant

Møter

Merknad

Johansen, Per Anker

DNA

Leder

DNA/SP/KRF

-

forfall

Haugan, Britt Tønne

KRF

Nestleder

DNA/SP/KRF

-

forfall

Jørstad, Ole

SP

Medlem

DNA/SP/KRF

x

   

Aas, Kristin

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

-

forfall

Granaune, Vegard

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

   

Krogstad, Anne Grete

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

 
Bullen, Kjell

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

 
Bangstad, Einar

H

Medlem

Høyre/Venstre

x

 
Flaten, Heidi

V

Medlem

Høyre/Venstre

x

 
Silkoset, Mia T.

FRP

Medlem

FRP

-

forfall

Skjerve, Ragnhild

SV

Medlem

SV

x

 
Brustad, Asbjørn

SP

Varamedlem 1

DNA/SP/KRF

x

(Johansen)
Fevang, Anne Hagen

DNA

Varamedlem 2

DNA/SP/KRF

x

(Aas)
Brevik, Lewi

KRF

Varamedlem 3

DNA/SP/KRF

x

(Haugan)
Ingen vara

FRP

 

FRP

-

(Silkoset)

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Øystein Sende kommunalsjef

Rita-Mari Keiserås

formannskapssekretær

Idar P. Lundemo brannsjef
Magne Farstad resultatenhetsleder Kommunalteknikk

Håkon Lorås

resultatenhetsleder Bygg og eiendom

Helge Nyberg resultatenhestleder Drift og anlegg

Orienteringer:

·         Brann v/brannsjef Idar P. Lundemo - PDF

·         Enhet Kommunalteknikk v/resultatenhetsleder Magne Farstad - powerpoint - PDF

·         Enhet Drift og anlegg v/resultatenhetsleder Helge NybergPDF

·         Enhet Bygg og eiendom v/resultatenhetsleder Håkon Lorås - powerpoint - PDF

Merknad:

Kjell Bullen (DNA) ble enstemmig valgt som settemøteleder.

Ole Jørstad (SP) stilte spørsmål angående saksmengde til driftskomiteen mot saksmengde til plan- og utviklingskomiteen -  ^

 

 


 

 

PS 8/08 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.02.2008

Forslag i møte:

Ole Jørstad og Anne Grete Krogstad ble valgt til å underskrive protokollen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Ole Jørstad og Anne Grete Krogstad ble valgt til å underskrive protokollen. -  ^

 

 

 

PS 9/08 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.02.2008

Forslag i møte:

Behandling av referatsakene utsettes til neste møte i driftskomiteen.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Behandling av referatsakene utsettes til neste møte i driftskomiteen. -  ^

 

 

 

PS 10/08 Driftskomiteen's valg av medlemmer og varamedlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.02.2008

Forslag i møte:

Valgnemndas forslag til vedtak:

Medlemmer til råd, nemnder og utvalg i Levanger kommune, perioden 2007-2011:

Utvalg:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Evakuerings- og tilflyttingsnemnd

Olav Wanderås
Hans E.Vist
Jarle Øra

Liv R.Eriksen
Pål Myhr
Bjørn O.Vist

Levanger Museum - representantskapet

 

Johan Husby
Per Anker Johansen
Marianne Skreden
Jostein Trøite

Asbjørn Eklo
Astrid Saure

 

Levanger Museum - styret

Sigmund  Laugsand
Annar J.Johansen

Per Anker Johansen
Johan Husby

Skogn Museumslag

Johs.Vongraven

Martha Dalen

Stiftelsen Skallstuggu -  medlem  i  styret

Per Aunet

Anne Grethe Krogstad

Stiftelsen  Skallstuggu - Utsendinger til årsmøtet

Lucie Kjelvik – Hans Aalberg

 

Stiftelsen  studentboliger Levanger   (suppleringsvalg )

Anne  Grethe  Hojem (valgt i forrige møte)

Olaug Leira

Som representanter til Levanger kommunes samarbeidsutvalg – pleie- og omsorg – perioden 01.01.08 – 31.12.09 oppnevnes:

Distrikt Nesset/Frol - Breidablikktunet

Vara:

Representerer:

Anne Husbyn

Ellen Strømsøe

Venneforeningen/Pårørendeforeningen

Åshild Selmer

Inger Johanne Lona

Nesset Sanitetsforening

Randi Aasenhus

Bjørg Berg

Frol Sanitetsforening

Vigdis Skage

Erling Thorhus

Røde Kors

Kari Flakk

Aina Beate Haugene

Ansattrepresentant

Laila K. Nilsen

Liv K. Moen

Ansattrepresentant

Cesilie Iversen

Stig Gundersen

Eldres råd

 

 

Brukerrepresentant Ikke avklart!

Gerd T. Heggdal

Wenche W. Sundal

Politisk representant (valgt i DK 16.1.08)

Distrikt Sør - Åsen

Vara:

Representerer:

Marit Lile Stavnås

 

Åsen sanitetsforening

Gudlaug Langås

 

Brukerrepresentant

Lillian Husbyn

Kari Husby

Ansattrepresentant

Liv Tunset

 

Pårørendeforeningen

Inger Vordal

 

Åsen pensjonistlag

Erling Hagnes

 

Rotary

Ole Vordal

Odin Nonstad

Eldres råd

Inger Solli

Lill Kr. Nordal

Politisk representant (valgt i DK 16.1.08)

Distrikt Sør - Skogn

Vara:

Representerer:

Therese Hemb

 

Brukerrepresentant

Ella Lehren

 

Skogn pensjonistlag

Solveig Sunde

Alfhild Storaune

Skogn sanitetsforening

Oddmund Myhr

 

Pårørendeforeningen

Monika Nordahl

Anne Margrethe Holberg

Ansatterepresentant

Torbjørn Brenne

Magnar Bolstad

Ekne sanitet

Klara Fossbakken

Gunnar L. Myhr

Eldres råd

Anne Grete Hojem

Leiv A. Eid

Politisk representant (valgt i DK 16.1.08)

Distrikt Sentrum/Ytterøy -LBAS

Vara:

Representerer:

Vigdis Skage

Erling Thorhus

Røde Kors

Olga Aaring

Ole Morten Wesche

Beboere

Åse Røstad

Anne Birgit Berg

Ansatte

Anna O.R. Lutdal

Torill Langeland

Frol sanitet

Marith Bye

Solfrid Salberg

Venneforeningen LBAS

Ingeborg Stubbe

Svanhild Thingstad

Frol pensjonistlag

Greta Fagernes

Ole Morten Wesche

LHL

Asgjerd Valstad

Hans-Fredrik Donjem

Eldres råd

 

 

Levanger sanitetsforening - Ikke avklart!

Anne H. Fevang

Steinar Holten

Politisk representant (valgt i DK 16.1.08)

Distrikt Sentrum/Ytterøy -Ytterøy

Vara:

Representerer:

Jenny Saltvik

Anna Winje

Ytterøy pensjonistlag

Kari Nøst

Liv Winje

Røde kors

Harald Skjørstad

Ivar Brattaker

Nasjonalforeningen

Per Arne Forberg

Liv Laugsand

Pårørendeforeningen

Ingrid Berg

Anna Nærø

Brukerrepresentant

Anne Karin Sørli

Rita Skjerve

Ansattrepresentant

Mari Anne Norvik

Marit Nøvik

Ansattrepresentant

Judith Haugdahl

Åshild Gilberg

Eldres råd

Sigvar Sandstad

Lars Forberg

Politisk representant (valgt i DK 16.1.08)

§        Ordfører gis fullmakt til å oppnevne de su-medlemmer som ikke er avklart, når forslag er klar.

§        Ordfører gis fullmakt til å forestå suppleringer av nye su-medlemmer ved frafall i oppnevningsperioden.

Avstemning:

Valgnemndas forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Medlemmer til råd, nemnder og utvalg i Levanger kommune, perioden 2007-2011:

Utvalg:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Evakuerings- og tilflyttingsnemnd

Olav Wanderås
Hans E.Vist
Jarle Øra

Liv R.Eriksen
Pål Myhr
Bjørn O.Vist

Levanger Museum - representantskapet

 

Johan Husby
Per Anker Johansen
Marianne Skreden
Jostein Trøite

Asbjørn Eklo
Astrid Saure

 

Levanger Museum - styret

Sigmund  Laugsand
Annar J.Johansen

Per Anker Johansen
Johan Husby

Skogn Museumslag

Johs.Vongraven

Martha Dalen

Stiftelsen Skallstuggu -  medlem  i  styret

Per Aunet

Anne Grethe Krogstad

Stiftelsen  Skallstuggu - Utsendinger til årsmøtet

Lucie Kjelvik – Hans Aalberg

 

Stiftelsen  studentboliger Levanger   (suppleringsvalg )

Anne  Grethe  Hojem (valgt i forrige møte)

Olaug Leira

Som representanter til Levanger kommunes samarbeidsutvalg – pleie- og omsorg – perioden 01.01.08 – 31.12.09 oppnevnes:

Distrikt Nesset/Frol - Breidablikktunet

Vara:

Representerer:

Anne Husbyn

Ellen Strømsøe

Venneforeningen/Pårørendeforeningen

Åshild Selmer

Inger Johanne Lona

Nesset Sanitetsforening

Randi Aasenhus

Bjørg Berg

Frol Sanitetsforening

Vigdis Skage

Erling Thorhus

Røde Kors

Kari Flakk

Aina Beate Haugene

Ansattrepresentant

Laila K. Nilsen

Liv K. Moen

Ansattrepresentant

Cesilie Iversen

Stig Gundersen

Eldres råd

 

 

Brukerrepresentant Ikke avklart!

Gerd T. Heggdal

Wenche W. Sundal

Politisk representant (valgt i DK 16.1.08)

Distrikt Sør - Åsen

Vara:

Representerer:

Marit Lile Stavnås

 

Åsen sanitetsforening

Gudlaug Langås

 

Brukerrepresentant

Lillian Husbyn

Kari Husby

Ansattrepresentant

Liv Tunset

 

Pårørendeforeningen

Inger Vordal

 

Åsen pensjonistlag

Erling Hagnes

 

Rotary

Ole Vordal

Odin Nonstad

Eldres råd

Inger Solli

Lill Kr. Nordal

Politisk representant (valgt i DK 16.1.08)

Distrikt Sør - Skogn

Vara:

Representerer:

Therese Hemb

 

Brukerrepresentant

Ella Lehren

 

Skogn pensjonistlag

Solveig Sunde

Alfhild Storaune

Skogn sanitetsforening

Oddmund Myhr

 

Pårørendeforeningen

Monika Nordahl

Anne Margrethe Holberg

Ansatterepresentant

Torbjørn Brenne

Magnar Bolstad

Ekne sanitet

Klara Fossbakken

Gunnar L. Myhr

Eldres råd

Anne Grete Hojem

Leiv A. Eid

Politisk representant (valgt i DK 16.1.08)

Distrikt Sentrum/Ytterøy -LBAS

Vara:

Representerer:

Vigdis Skage

Erling Thorhus

Røde Kors

Olga Aaring

Ole Morten Wesche

Beboere

Åse Røstad

Anne Birgit Berg

Ansatte

Anna O.R. Lutdal

Torill Langeland

Frol sanitet

Marith Bye

Solfrid Salberg

Venneforeningen LBAS

Ingeborg Stubbe

Svanhild Thingstad

Frol pensjonistlag

Greta Fagernes

Ole Morten Wesche

LHL

Asgjerd Valstad

Hans-Fredrik Donjem

Eldres råd

 

 

Levanger sanitetsforening - Ikke avklart!

Anne H. Fevang

Steinar Holten

Politisk representant (valgt i DK 16.1.08)

Distrikt Sentrum/Ytterøy -Ytterøy

Vara:

Representerer:

Jenny Saltvik

Anna Winje

Ytterøy pensjonistlag

Kari Nøst

Liv Winje

Røde kors

Harald Skjørstad

Ivar Brattaker

Nasjonalforeningen

Per Arne Forberg

Liv Laugsand

Pårørendeforeningen

Ingrid Berg

Anna Nærø

Brukerrepresentant

Anne Karin Sørli

Rita Skjerve

Ansattrepresentant

Mari Anne Norvik

Marit Nøvik

Ansattrepresentant

Judith Haugdahl

Åshild Gilberg

Eldres råd

Sigvar Sandstad

Lars Forberg

Politisk representant (valgt i DK 16.1.08)

§        Ordfører gis fullmakt til å oppnevne de su-medlemmer som ikke er avklart, når forslag er klar.

§        Ordfører gis fullmakt til å forestå suppleringer av nye su-medlemmer ved frafall i oppnevningsperioden. -  ^

 

 

 

PS 11/08 Oversendelsesforslag fra driftskomiteen. Tilbakemelding fra rådmannen

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.02.2008

Forslag i møte:

Ragnhild Skjerve (SV) fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 2:

Driftskomiteen ber om å få seg forelagt statusrapport for oversendelsesforslag en gang hver andre måned.

Avstemning:

Rådmannens forslag, pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Skjerves forslag, pkt. 2, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.        Driftskomiteen tar rådmannens tilbakemelding i denne saken til orientering.

2.        Driftskomiteen ber om å få seg forelagt statusrapport for oversendelsesforslag en gang hver andre måned. -  ^

 

 

 

PS 12/08 Plan for brannverntiltak 2008

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.02.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Den foreslåte plan for brannverntiltak og særskilt tilsyn vedtas. -  ^

<< møtekalender
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^