Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Driftskomité 03.12.08, kl. 14:00-18:00, kommunestyresalen
<< møtekalender
<<
| >>

   
Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF
Hovedutskrift PDF

SAKLISTE: | som PDF         |  hovedutskrift som PDF

PS 39/08

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

-

vedtak

PS 40/08

Priser og stipend 2008

saksutredning

vedtak

PS 41/08

Kommunedelplan for oppvekst - mandat og organisering. 2. gangs behandling

saksutredning

vedtak

PS 42/08

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven

saksutredning

vedtak

PS 43/08

Innføring i læringsstrategier i barnehagene

saksutredning

vedtak

PS 44/08

Handlingsplaner mobbing

saksutredning

vedtak

PS 45/08

Idrettsanlegg - rullering handlingsprogram/prioritering av søknader 2008/-09

saksutredning

vedtak

PS 46/08

Revidering av selskapsavtale med utvidelse av medlemskap (Mosvik) for Innherred Interkommunale Legevakt IKS (IIL IKS) – den interkommunale legevakten mellom Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal

saksutredning

vedtak

PS 47/08

Oppfølging av Handlingsplan innen Psykisk Helse 2009 - 2012 etter opphør av Opptrappingsplan Psykisk Helse i 2008

saksutredning

vedtak

PS 48/08

Oppfølging av sluttrapport "Bruker spør bruker" - evaluering

saksutredning

vedtak

  

Spørsmål til leder i Driftskomiteen vedr. skolebøker PDF fra Heidi Flaten, V

 

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 11.
Oppmøte:

Representant

Møtte

Merknad

Johansen, Per Anker

DNA

Leder

DNA/SP/KRF

x

   

Haugan, Britt Tønne

KRF

Nestleder

DNA/SP/KRF

x

   

Jørstad, Ole

SP

Medlem

DNA/SP/KRF

x

   

Aas, Kristin

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

   

Granaune, Vegard

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

-

forfall

Krogstad, Anne Grete

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

-

forfall

Bullen, Kjell

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

   

Bangstad, Einar

H

Medlem

Høyre/Venstre

x

   

Flaten, Heidi

V

Medlem

Høyre/Venstre

x

   

Øyen, Solgunn

FRP

Medlem

FRP

-

forfall

Skjerve, Ragnhild

SV

Medlem

SV

x

   

Brustad, Asbjørn

SP

Varamedlem 1

DNA/SP/KRF

x

(Krogstad)

Fevang, Anne Hagen

DNA

Varamedlem 2

DNA/SP/KRF

x

(Granaune)

Holten, Steinar

FRP

Varamedlem 2

FRP

x

(Øyen)

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Trude Nøst

kommunalsjef

Rita Keiserås

formannskapssekretær

Ola Stene

rådmann

Øystein Sende

kommunalsjef

Marit Aksnes

enhetsleder Barn og familie

Torill Moe

barnevernsleder

Hartvik Eliasson

barnehagefagansvarlig

Lillian Flatgård rådgiver rådmannens stab
Vera Larsen styrer Momarka barnehage
Geir Mediås fagansvarlig grunnskole
Frode Hallem kulturkonsulent

Merknader:

Steinar Holten (FRP) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 45/08. Hans Aalberg (FRP) tiltrådte da møtet.

Ole Jørstad (SP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 17.30, etter behandling av den ordinære saklista.

Asbjørn Brustad (SP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 17.45.

Orienteringer:

§        Rapport om barnevern, jfr. K-sak 86/08 – vedtakets pkt. 4 v/enhetsleder Barn og Familie Marit Aksnes - PDF (powerpoint) og barnevernsleder Torill Moe  - PDF (powerpoint)

§        ”Arbeidsformen i driftskomiteen” til drøfting.

§        ”Kvalitetssikring og - utvikling for skolene i Levanger kommune. (Kvalitetslosen og Levangermodellen)” v/kommunalsjef Trude Nøst  -  PDF (powerpoint)

§        Orienteringssaker helse v/kommunalsjef Øystein Sende:

Spørsmål:

Spørsmål til leder i Driftskomiteen vedr. skolebøker fra Heidi Flaten, V

Leder besvarte spørsmålet.  -  ^

 


 

 

PS 39/08 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 03.12.2008

Forslag i møte:

Einar Bangstad og Kristin Aas velges til å underskrive protokollen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Einar Bangstad og Kristin Aas velges til å underskrive protokollen.  -  ^

 

 

PS 40/08 Priser og stipend 2008

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 03.12.2008

Forslag i møte:

Britt Tønne Haugan (KRF) fremmet forslag på vegne av kulturpriskomiteen følgende forslag til vedtak:

§        Kulturpris 2008 tildeles: Andreas Lunnan

§        Ildsjelpris 2008 tildeles: Nordli Regnbue v/Varazdat Grigoryan

§        Kulturstipend 2008 tildeles: Ulf Forseth Indgaard

Kulturpriskomiteens begrunnelse:

”Mange gode kandidater er foreslått til kulturprisen og ildsjelsprisen 2008 (over 30stk til sammen) Det er flott at mange av Levangers befolkning engasjerer seg i denne prisutdelingen. Det har kommet 3 søknader til kulturstipendet for 2008. 

Kulturpriskomiteen bestående av Heidi Flaten, Kjell Bullen og Britt Tønne Haugan (leder) har kommet fram til følgende kandidater og alle kandidatene fyller kravene for retningslinjene for tildeling av prisene:

Årets Kulturpris 2008 tildeles: Andreas Lunnan, Skogn

Begrunnelse: Andreas Lunnan er et kjent navn i Levanger, nasjonalt og internasjonalt. Den tidligere journalisten i Trønderavisa, mange årig journalist i NRK på LØ, programleder i flere program på NRK for å nevne noen.

Andreas Lunnan opperer på mange arenaer og er en etterspurt konferansier alt fra idrettsarrangement til kulturarrangement. I tillegg er Andreas Lunnan  en meget habil pianist og musiker. Andreas Lunnan har en egen evne til å ta ting på kornet og skape en nær og god stemning. Allsidighet, positivitet, verdighet og gode holdninger er andre stikkord. Han er komplementær og en god rollemodell. Et JA-menneske.

Etter selv å ha vært hjerteoperert har han stått fram og frontet LHL – saken på en forbildelig måte.

Vi i komiteen er enstemmig innstilt på at Andreas Lunnan er årets Kulturpris kandidat.

Viser til forslagstillerne som representer et bredt lag av Levangers befolkning og deres argumentasjon for kandidaten.

Årets Ildsjelpris 2008 tildeles: Nordlige Regnbue ved Varazdat Grigoryan

Begrunnelse: Varazdat Grigoryan kom til Levanger i 2000 fra Armenia som  flyktning. Som tidligere pressemann var han et naturlig valg av redaktør til Nordlige Regnbue. Et 2 siders bilag som har kommet ut hver lørdag i 8 år i Levangeravisa. Nordlige Regnbue har gjennom sitt arbeid bidratt til økt forståelse, kunnskap om våre nye landsmenn og integrasjon i samfunnet. Dette arbeidet har blitt omtalt gjennom NRK p1og det har fått oppmerksomhet hos UDI sentralt. I tillegg til har Varazadat Griogoryan besøkt statsministerens kontor og fortalt om arbeidet i Nordlige Regnbue.

 Varazdat Grigoryan også utgitt bøker; en av dem heter "En lystig karusell"  og den kom ut med støtte fra Levanger kommune.

 2008 er mangfoldsåret og komiteen har kommet fram til at årets ildsjelspris tildeles Nordlige Regnbue ved Varazadat Grigoryan for deres arbeid for integrering og antirasistisk arbeid i Levanger kommune.

Årets Kulturstipend 2008: Ulf Forseth Indgaard

Ulf Forseth Indgaard fra Frol Idrettslag driver med orientering i tillegg til at han går 4. og siste året ved idrettslinja på Steinkjer vgs.

Indgaard har deltatt i junior VM i Gøteborg i år der han fikk sølv medalje på mellomdistansen og bronse på stafetten der han løp 1.etappe for Norges førstelag. I NM –ultralangdistanse i august d.å tok han gullmedalje.

NM i Tromsø i september innkasserte Indgaard 2 medaljer: gull på mellomdistanse for juniorer og sølv på stafett for seniorer. På de avsluttende NM og norges-cupløpene i september avsluttet han sesongen med sølv på NM sprint og gull på jr. NM stafett.

Ulf Forseth Indgaard har klare mål for videre satsinger blant annet jr.VM i Italia 2009, VM i Trondheim i 2010 for å nevne noen.

Ulf Forseth Indgaard er forbilde for andre  idrettsutøvere og bidrar til å løfte idrettsgrenen orientering og Frol Idrettslag. Dette bidrar til å sette Levanger på kartet.

Komiteen har kommet fram til å i møte komme søknaden fra Ulf Forseth Indgaard om kulturstipendet  for 2008.

Britt  Tønne Haugan          Kjell Bullen              Heidi Flaten

Avstemning:

Kulturpriskomiteens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

§        Kulturpris 2008 tildeles: Andreas Lunnan

§        Ildsjelpris 2008 tildeles: Nordli Regnbue v/Varazdat Grigoryan

§        Kulturstipend 2008 tildeles: Ulf Forseth Indgaard  -  ^

 

 

PS 41/08 Kommunedelplan for oppvekst - mandat og organisering. 2. gangs behandling

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 03.12.2008

Forslag i møte:

Kristin Aas (DNA) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 6:

Det avgis underveisrapportering til DK om arbeidets framdrift.

Ole Jørstad (SP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 7:

Medlemmer til styringsgruppa: leder DK Per Anker Johansen, Nestleder DK Britt Tønne Haugan og Hans Aalberg.

Avstemning:

Aas tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Jørstads tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.       Det utarbeides en kommunedelplan for oppvekst i Levanger kommune.

2.       Arbeidet gjennomføres som et prosjekt som kjøres etter PLP-metoden (prosjektlederprosessen).

3.       Forslag til organisering godkjennes. Det forutsettes at det ved oppnevning av deltakere til styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgrupper sikres deltakelse av representanter for de ansatte og brukerne av tjenestene i kommunen.

4.       Forslag til mandat godkjennes.

5.       Gjeldende planer innenfor oppvekstområdet prolongeres inntil ”Kommunedelplan for oppvekst” er vedtatt.

6.       Det avgis underveisrapportering til DK om arbeidets framdrift.

7.       Medlemmer til styringsgruppa: leder DK Per Anker Johansen, Nestleder DK Britt Tønne Haugan og Hans Aalberg.  -  ^

 

 

PS 42/08 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 03.12.2008

Forslag i møte:

Steinar Holten (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag – tillegg pkt. 2:

Levanger kommune er enig i en tydeliggjøring av organisering i grupper i § 8-2, men faglig nivå bør også være en del av organiseringen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak pkt. 2 vedtatt med 10 mot 1 stemme som ble avgitt for Holtens forslag.

Rådmannens forslag til vedtak pkt. 3 enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak pkt. 3 enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak under ett, ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.        Levanger kommune støtter plikten til forsterket opplæring i 1. – 4. trinn. Det er beklagelig at finansieringen skjer på bekostning av fortsatt innkjøp av nye læremidler. Levanger kommune konstaterer at ordningen oppfinansieres med friske midler tilsvarende 7/12 av kostnadene fra 2010.

2.        Levanger kommune er enig i en tydeliggjøring av organisering i grupper i § 8-2.

3.        Levanger kommune er enig i at det skal gis en årlig rapport om tilstanden i skolene i henhold til nasjonale undersøkelser og lokale planer. Dette vil kreve økte administrative ressurser. Alternativet er en omprioritering av eksisterende ressurser.

4.        Levanger kommune er også enig i at det settes av mer tid til fysisk aktivitet i skolen, men er kritisk til at det ikke skal etableres som et fag eller stilles krav til kompetanse hos dem som skal gjennomføre oppleggene. Dersom det skal stilles krav til kompetanse, vil det utløse større kostnader enn det regjeringen hittil har beregnet.  -  ^

 

 

PS 43/08 Innføring av læringsstrategier i barnehagene

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 03.12.2008

Forslag i møte:

Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes.

Avstemning:

Johansens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes.  -  ^

 

 

PS 44/08 Handlingsplaner mobbing

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 03.12.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken tas til orientering.  -  ^

 

 

PS 45/08 Idrettsanlegg - rullering handlingsprogram/prioritering av søknader 2008/-09

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 03.12.2008

Habilitet:

Ole Jørstad ble med 7 mot 3 stemmer erklært habil.

Ragnhild Skjerve ble av driftskomiteen enstemmig erklært habil.

Forslag i møte:

Steinar Holten (FRP) fremmet følgende endringsforslag – ordinære anlegg:

Post 13 flyttes opp som post 3.

Avstemning:

Holtens forslag avvist med 9 mot 2 stemmer.

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 9 mot 2 stemmer.

INNSTILLING:

Rullering av handlingsplan. Prioritering av spillemidler 2008/-09:

Tilrår at Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering både mht. rullering av handlingsprogrammet for idrettsanlegg og prioriteringen av søknader om spillemidler.

Ordinære anlegg:

 1. Sp.kl. Nessegutten – Kunstgress – Nesseguttbanen (gjentatt)
 2. Frol il – Ski-/skiskytteranlegg (idrettshus) – Storlidalen (gjentatt)
 3. Statsbygg – Trønderhallen, flerbrukshall – Røstad (fornyet)
 4. Statsbygg – Trønderhallen, Svømmeanlegg – Røstad (fornyet)
 5. Levanger kommune – Svømmebasseng – Ytterøy skole (fornyet)
 6. Levanger jeger- og fiskelag – Elgbane/ny standplass – Torsbustaden (fornyet)
 7. Levanger kommune – Idrettshall (liten) – Frol OS (fornyet)
 8. Nord-Trøndelag fylkeskommune – Idrettsgolv – Levangerhallen. (fornyet)
 9. Skogn il – Kunstgressbane (fotball) – Remyra/Skogn (fornyet)
 10.  Levanger Fritidspark – Lys tennisbaner – Moan (fornyet)
 11. Levanger jeger- og fiskelag – Jaktskyting/rekruttbane – Torsbustaden (fornyet)
 12. Frol il. – O-kart – Nybrotta (ny)
 13. Innherred Motorsportsklubb – Motorcrossbane – Torsbustaden (ny)
 14. Il. Aasguten – Turstier – Åsenfjellet (ny)

Nærmiljøanlegg:

 1. FAU Okkenhaug skole – ballbinge – Okkenhaug skole (ny)
 2. Markabygda Montesorriskole – Markabygda (ny)  -  ^

 

 

PS 46/08 Revidering av selskapsavtale med utvidelse av medlemskap(Mosvik) for Innherred Interkommunale Legevakt IKS(IIL IKS) – den interkommunale legevakten mellom Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 03.12.2008

Forslag i møte:

Ragnhild Skjerve (SV) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt. 3:

Den utvidede legevaktordningen evalueres i løpet av 1. kvartal 2010.

Avstemning:

Skjerves tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1.        Foreslåtte selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS med endringer godkjennes.

2.        Mosvik kommune innlemmes som deltaker i IIL IKS innen 1.kvartal 2009, eller snarest mulig etter 1.kvartal 2009.

3.        Den utvidede legevaktordningen evalueres i løpet av 1. kvartal 2010.  -  ^

 

 

PS 47/08 Oppfølging av Handlingsplan innen Psykisk Helse 2009 - 2012 etter opphør av Opptrappingsplan Psykisk Helse i 2008

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 03.12.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1.        Utarbeidet ”Strategi og handlingsplan for psykisk helsearbeid for 2009 – 2012”, tas til orientering.

2.        Tiltak foreslått i handlingsplanen (jfr. vedtakets pkt. 1) innarbeides og økonomisk avstemmes på ordinær måte i kommunens Økonomiplan og budsjett.  -  ^

 

 

PS 48/08 Oppfølging av sluttrapport "Bruker spør bruker" - evaluering

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 03.12.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Foreløpig utkast til tiltaksplan ”Bruker Spør Bruker”, tas til orientering.  -  ^

<< møtekalender
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^