Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 09.05.01 - sak 41/01
<< sakliste
<< | >> | vedtak

NOU 2001:3  -  VELGERE, VALGORDNING, VALGTE  -  HØRING

Saksansvarlig: Rita-Mari Keiserås

Arkiv: 010  613

Arkivsaknr: 2001001449

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Formannskapet

09.05.01

RMK

041/01

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.


Vedlegg:

1.      Kommunal-og regionaldepartementets brev, journalført 26.02.01 til høringsinstansene. side 2

2.      Liste over høringsinstanser. side 2

3.      Utvalgets oppsummering av innstillingen. side 2, 3, 4

4.      Oversikt over utvalgets forslag til endringer i valgloven. Oversikt over forslag til forskrifter. side 2, 3, 4, 5, 6, 7

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

NOU 2001: 3 - velgere, valgordning, valgte

Saksopplysninger:

Valglovutvalget, oppnevnt ved kongelig resolusjon av 3. oktober 1997 har den 30.januar 2001 avgitt innstilling til Kommunal- og regionaldepartementet – NOU 2001: 3 Velgere, valgordning, valgte.(575 sider).

Innstillingen er fra departementet utsendt til høring med frist for å avgi uttalelse til 15. mai 2001.

Valglovutvalgets innstilling kan tematisk deles i 5 hoveddeler:

 1.     Valg og demokrati.

2.     Valgordningen ved Stortingsvalg

3.     Personvalgordningen

4.     Demokrati mellom valg

5.     Utkast til ny valglov

Når det gjelder hva utvalget har tatt opp under de enkelte punkt vises til vedlegg 3 – utvalgets oppsummering av innstillingen.

Vurdering:

Da det ikke har vært møte i formannskapet siden 4. april, kommer saken litt sent til behandling i forhold til å kunne avgi uttalelse innen fristens utløp.

Formannskapet bes likevel ta stilling til om det skal avgis noen uttalelse til valglovutvalgets innstilling.

Saken legges med dette fram for formannskapet til behandling.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^